Švajčiarsko

Švýcarsko - onshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Švýcarsko patří k tradičním jurisdikcím především v oblasti bankovnictví, nicméně významné výhody dokáže nabídnout také v oblasti podnikání. Švýcarsko si za své sídlo volí společnosti vyžadující nekompromisní image. V praxi Švýcarsko nejčastěji využívají holdingové společnosti nebo společnosti podnikající v oblastech s vysokou přidanou hodnotou (farmaceutický průmysl, poskytování licencí). V posledních letech se do Švýcarska stahují také technologické firmy zabývající se prací s daty klientů. Švýcarské zákony velmi přísně brání soukromí uživatelů a poskytování dat státním autoritám může proběhnout jen při naplnění velmi přísných podmínek. Nevýhodou švýcarských společností je poměrně vysoká administrativní zátěž a velmi vysoké platby za uskutečnění veškerých administrativních úkonů. 

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: AG, SA, Ltd., GmbH, SARL, LLC
Měna a úřední jazyk: Švýcarský frank (CHF); němčina, francouzština, italština, románština
Právní systém: Kontinentální právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 105 SZDZ (včetně ČR a SR), 7 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 12 % - 24 %
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoliv národnosti; musí být rezidentem
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O ŠVÝCARSKU

Poloha 

Švýcarsko (Švýcarská konfederace) je vnitrozemským státem ve střední Evropě o rozloze 41 300 km2.

Populace

Odhadovaný počet obyvatel Švýcarska je přibližně 8 milionů. Mezi nejpočetněji zastoupené národnosti patří: Němci 65 %, Francouzi 18 % a Italové 10 %. Dominantním náboženstvím je římský katolicismus a protestantismus.

Státní zřízení

Švýcarsko je formálně konfederací 26 kantonů se strukturou podobnou federální republice. Hlavní městem Švýcarska je Bern.

V čele Švýcarska stojí prezident, který je současně předsedou vlády, a vice prezident. Funkční období prezidenta i viceprezidenta je jednoleté. Jsou voleni Národním shromážděním ze členů Spolkové rady, kteří spoluutvářejí výkonnou moc. Zákonodárnou moc vykonává 200 členů dvoukomorového Národního shromáždění, kteří jsou volení z jednotlivých kantonů. Funkční období členů je čtyřleté. Soudní moc reprezentuje Nejvyšší federální soud a soudy nižší instance (včetně soudů v rámci jednotlivých kantonů).


EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ VE ŠVÝCARSKU

Dle analýzy Světové banky Doing Business 2015, která každoročně zpracovává podrobný přehled a srovnání podnikatelských omezení pro malé a střední firmy v jednotlivých světových jurisdikcích, se Švýcarsko umístilo v celkovém hodnocení aktuálně na 20. příčce ze 189.

Z hlediska ukazatele zahraničního obchodu Trading Across Borders se Švýcarsko řadí na 22. pozici. Vyznačuje se především nižší časovou náročností na import a export zboží. Administrativní náročnost s tím spojená odpovídá průměru zemí OECD, náklady jsou však vyšší.

Dle ukazatele Paying Taxes obsadilo Švýcarsko 18. pozici, přestože průměr OECD převyšuje celkovou frekvencí plateb daní, příspěvků i vyšším počtem zainteresovaných agentur. Doba potřebná na přípravu, vykázání a odvedení daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty apod., včetně daní ze mzdy a příspěvků na sociální zabezpečení, je 63 hodin za rok, což je výrazně nižší než průměr OECD. Sazby těchto daní jsou také nižší než průměr OECD.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO

Švýcarský právní systém je založen na principech občanského zákoníku. Právní úpravy společností stanovuje několik základních zákonů:

 • Swiss Code of Obligations (Schweizerisches Obligationenrecht),
 • Swiss Federal law on Debt Collection and Bankruptcy (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs),
 • Federal Law on Direct Taxation (Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer),
 • Swiss Federal Act on Banks and Savings Associations (Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen),
 • Federal Act on open ended Investment Companies (Bundesgesetz über die Anlagefonds),
 • Federal Act on Private International Law (Bundesgesetz über die Internationale Privatrecht).

Typy obchodních společností

Nejrozšířenějším typem obchodních společností ve Švýcarsku jsou Aktiengesellschaft (AG) či Société Anonyme (SA). Dále je možné založit společnost typu Limited Liability Company, tedy La société à responsabilité limitée (SARL) / Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Gmbh).

Předzaložené společnosti jsou ve Švýcarsku povoleny, ale vzhledem k nákladům spojeným se zaregistrováním a s kapitálovými požadavky jsou spíše raritou.

Založení společnosti

Při zakládání onshore společnosti ve Švýcarsku je nutné předložit obchodnímu rejstříku následující dokumenty:

 • Veřejné listiny o založení sestavené pod notářským dohledem;
 • Stanovy společnosti;
 • Potvrzení od banky o zapsání základního kapitálu na bankovní účet;
 • Formuláře se souhlasem jednat (Consent to act forms) podepsané navrhovanými členy správní rady;
 • Čestné prohlášení žadatelů.

Úřední dokumenty musí být v jednom z oficiálních úředních jazyků, v případě některých kantonů je přípustná i angličtina. Uznávány jsou také překlady cizích jazyků.

Sídlo onshore společnosti musí být registrováno na území Švýcarska.

Základní kapitál (AG/SA)
Minimální výše kapitálu onshore společností typu AG/SA je 100 000 CHF, splaceno musí být alespoň z 20%, minimálně však 50 000 CHF. Minimální nominální hodnota akcie je 0,01 CHF (1 cent). Povolené typy akcií jsou prioritní akcie, akcie na jméno a akcie na doručitele . Zakázány jsou akcie bez hlasovacího práva.

Základní kapitál (SARL/Gmbh)
Minimální výše základního kapitálu onshore společností typu SARL/Gmbh je 20 000 CHF. Při zakládání společnosti musí být kapitál upsán v plné výši. Minimální nominální hodnota akcie je 100 CHF.

Název společnosti

Jméno švýcarské onshore společnosti může být v jakémkoliv jazyce za podmínky, že je zapsáno latinkou a jsou dodrženy tyto požadavky: nesmí být shodné či podobné s již existující společností, nesmí se jednat o jméno významných společností podnikajících v zahraniční, nesmí se jednat o jméno vyvolávající dojmem vládní záštity. Obchodní rejstřík může dle vlastního rozhodnutí označit jméno za nežádoucí. Souhlas či licenci vyžadují jména obsahující slova (a příslušné cizojazyčné ekvivalenty) banka, spoření, pojištění, fondy, Švýcarsko, stát, země, obec, knížectví, Červený kříž atp.

Ke jménu švýcarské společnosti se doplňuje koncovka určující její typ: AG, SA, Ltd., GmbH, SARL, LLC.

Omezení podnikání

Bez odpovídající licence nemůže společnost založená ve Švýcarsku podnikat v oblasti bankovnictví, pojištění, správy fondů, investičních fondů, kolektivního investování a v oblastech naznačujících souvislost s těmito typy podnikání.

Struktura společnosti

Jednatelé (AG/SA)

Minimální počet jednatelů společností typu AG/SA je jeden. Alespoň jeden jednatel musí být rezidentem Švýcarska. Jednatelem může být pouze fyzická osoba. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Společnosti typu AG/SA nemají povinnost zvolit si tajemníka.

Akcionáři (AG/SA)

Minimální počet akcionářů švýcarské onshore společnosti typu AG/SA je jeden. Informace o akcionářích společnosti nejsou veřejně dostupné.


Jednatelé (SARL/Gmbh)

Minimální počet jednatelů švýcarské onshore společnosti typu SARL/Gmbh je jeden. Alespoň jeden jednatel musí být rezidentem Švýcarska. Společnosti mají povinnost zveřejňovat informace o jednatelích.

Společnosti typu SARL/Gmbh nemají povinnost zvolit si tajemníka.

Akcionáři (SARL/Gmbh)

Minimální počet akcionářů švýcarské onshore společnosti typu SARL/Gmbh jsou dva, přičemž nejsou kladeny požadavky na rezidenturu. Informace o akcionářích jsou veřejně dostupné. Povinné údaje ke zveřejnění: jméno, adresa a místo původu akcionářů včetně hodnoty jejich podílů.

ÚČETNÍ SYSTÉM VE ŠVÝCARSKU

Účetní povinnosti onshore společností založených ve Švýcarsku:
řídí se účetními standardy IFRS, Swiss GAAP FER, US GAAP či IPSAS (pro potřeby švýcarského daňového systému jsou vyžadovány standardy Swiss GAAP),
- mají povinnost vést finanční výkazy,
- mají povinnost předkládat účetní závěrku,
- musí zveřejňovat účetnictví,
podléhají povinnosti nezávislého auditu v určitých případech,

Audit

Povinnost nezávislého auditu závisí na velikosti podniku. Audit roční účetní závěrky provedený auditorem se vztahuje na veřejné společnosti (např. společnosti kótované na burze a emitující dluhopisy) a společnosti, které za dva roky po sobě přesáhnou dvě z těchto čísel:

 • aktiva v celkové hodnotě 20 milionů CHF,
 • obrat ve výši 40 milionů CHF,
 • průměrný roční počet pracovníků na plný úvazek ve výši 250.

Společnosti, které nesplňují výše uvedené podmínky, jsou předmětem auditu v omezeném rozsahu. Společnosti se mohou zbavit povinnosti omezeného auditu, pokud se tak shodnou všichni akcionáři a zároveň pokud průměrný roční počet zaměstnanců na plný úvazek nepřesáhne počet 10.

DAŇOVÝ SYSTÉM VE ŠVÝCARSKU

Daně ve Švýcarsku se uvalují na federální, kantonální i komunální úrovni. Určitá míra harmonizace je zajištěna federálním daňovým zákonem.

Nízkou měrou zdanění se vyznačují především kantony s vyšší mírou nezaměstnanosti nebo malou populací (horské oblasti).

Daň z příjmů právnických osob

Rezidentní švýcarské společnosti podléhají zdanění svých celosvětových příjmů. 

Federální daň z příjmů právnických osob je ve výši 8,5 % zdanitelných příjmů. Maximální daňová zátěž, která se skládá z federálních, kantonálních a komunálních daní, se pohybuje v rozmezí od 12 % do 24 %.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy jsou obecně zdaňovány jako běžný příjem z obchodní činnosti sazbou daně z příjmů právnických osob. Na kantonální a komunální úrovni mohou platit různá pravidla ohledně kapitálových příjmů z nemovitostí.

Srážková daň

Dividendy vyplácené nerezidentům podléhají 35% srážkové dani. Výplata dividend může být však osvobozena při splnění podmínek příslušné evropské směrnice.

Úroky obecně nejsou předmětem srážkové daně ve Švýcarsku, existují zde však výjimky jako například úroky z dluhopisů nebo bankovní úroky, které mohou podléhat 35% srážkové dani.

Švýcarsko neuvaluje žádnou srážkovou daň na výplatu licenčních poplatků.

Dohody o výměně informací

Zásadním rozhodnutím v roce 2014 se stalo přistoupení Švýcarska k FATCA (Model 2). V současné době dochází k jednání o nahrazení stávající dohody a přijetí Modelu 1.
K dohodám GATCA se Švýcarsko také připojilo, informace bude vyměňovat od roku 2018.

Švýcarsko podepsalo 7 dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Švýcarsko uzavřelo 105 smluv o zamezení dvojího zdanění včetně smlouvy s Českou republikou i Slovenskem.