Sv. Vincenc a Grenadiny

Svatý Vincenc a Grenadiny - offshore daňové ráje

STRUČNÝ PŘEHLED

Svatý Vincenc a Grenadiny jsou tradiční karibskou offshore jurisdikcí. Země nabízí relativně rozvinutou infrastrukturu a bankovní zázemí. Místní společnosti jsou nejčastěji využívány v roli offshore akcionářů, využití v roli obchodních společností je velmi omezené. 

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Corp., Inc., s.a., S.A., AG
Měna a úřední jazyk: Východokaribský dolar (XCD); angličtina
Právní systém: Angloamerické zvykové právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 10 SZDZ, 21 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % (platí pro IBC společnosti)
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakákoliv národnosti; nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O SVATÉM VINCENCOVI A GRENADINÁCH

Poloha

Ostrovní stát Svatý Vincenc a Grenadiny (dále jen SVG) se nachází na pomezí Karibského moře a severního Atlantického oceánu. Společně s dalšími ostrovy tvoří souostroví Malé Antily severně od Jižní Ameriky. Celková rozloha území je 2944 km2.

Populace

Populace SVG čítá přibližně 103 000 obyvatel, přičemž z etnického hlediska tvoří místní obyvatelstvo z 66 % afroameričané a z 19 % míšenci. Dominantní náboženskou institucí je protestantská církev.

Státní zřízení

SVG je parlamentní demokracií a součástí Commonwealthu. V čele země stojí britská královna Alžběta II., kterou reprezentuje guvernér. Zákonodárnou moc obstarává jednokomorový parlament (House of Assembly) volený každých 5 let. Moc soudní reprezentuje Východokaribský nejvyšší soud a soudy nižší instance. Hlavní město je Kingstown.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA SVATÉM VINCENCOVI A GRENADINÁCH

Právní systém SVG vychází z angloamerického zvykového práva. Legislativu IBC společností upravuje zákon New International Business Companies Act z roku 2007 a předpisy New International Business Companies Regulations z roku 2008. 

Typy obchodních společností 

Pro potřeby podnikání na SVG se obvykle zakládají mezinárodní offshore společnosti (IBC). Předzaložené společnosti jsou povoleny.

Založení společnosti

Založení společnosti IBC na SVG probíhá přes místního registračního agenta. Obchodnímu rejstříku se předkládají:

  • Stanovy společnosti včetně jmen prvních jednatelů (případně i tajemníka);
  • Informace o umístění sídla a kanceláře registračního agenta;
  • Informace o základním kapitálu a typu akcií;
  • Potvrzení o schválení názvu společnosti;
  • Osvědčení o plnění compliance vydané registračním agentem nebo advokátem.

Osvědčení o založení společnosti je dvojího typu – s uvedením jmen jednatelů, či bez něj.

Sídlo společnosti IBC se musí nacházet na území Svatého Vincence a Grenadin.

Základní kapitál IBC společnosti na SVG může být vyjádřen v jakékoli měně. Minimální výše základního kapitálu je jedna akcie s nominální hodnotou (obvykle 1 USD), nebo bez ní. Obvykle bývá základní kapitál upsán ve výši 10 000 USD. Roční poplatky jsou fixní a nejsou odvozovány od výše kapitálu.
Povolenými typy akcií jsou akcie na jméno, prioritní akcie, splatitelné akcie, akcie bez nominální hodnoty a akcie s hlasovacím právem či bez něj. 

Název společnosti

Společnost IBC může mít na SVG název v jakémkoliv jazyce, pokud je zapsán latinkou. Obchodní rejstřík může vyžadovat překlad názvu do angličtiny. Povolené nejsou názvy, které jsou podobné existujícím společnostem, naznačují nelegální činnost a královskou nebo vládní záštitu.

Povolení či licence se váže na názvy obsahující slova (i jejich cizojazyčné ekvivalenty): banka, stavební spořitelna, spoření, půjčky, pojištění, zajištění, správa fondů, investiční fond, trust, obchodní komora, vysoká škola apod.

Společnosti typu Limited Liability užívají k názvu koncovky Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft a jejich zkratky.

Struktura společnosti

Jednatelé
Minimální počet jednatelů offshore společnosti typu IBC je jeden. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba jakékoliv národnosti. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Funkce tajemníka není povinná. Nemusí se přitom jednat o rezidenta SVG a může ji vykonávat fyzická i právnická osoba.

Akcionáři
Minimální počet akcionářů offshore společnosti IBC je jeden. Informace o akcionářích jsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

IBC společnosti nemohou prodat vlastní akcie veřejnosti ani od ní získávat finanční prostředky. Stejně tak nemohou obchodovat s rezidenty SVG a podnikat v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA SVATÉM VINCENCOVI A GRENADINÁCH

Účetní povinnosti offshore společností založených na SVG:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat auditovanou účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.


DAŇOVÝ SYSTÉM NA SVATÉM VINCENCOVI A GRENADINÁCH

IBC společnosti jsou na SVG osvobozeny od veškerého typu zdanění po dobu 25 let. Vládě odvádějí pouze fixní roční poplatek ve výši 100 USD.

Dohody o výměně informací

 V roce 2014 přistoupil SVG k FATCA (Model 1 - status "in effect").
V rámci GATCA bude SVG vyměňovat informace od roku 2018.

Svatý Vincenc a Grenadiny podepsaly 21 dohod a výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

SVG mají uzavřeno celkem 10 smluv o zamezení dvojího zdanění. Všechny státy, se kterými uzavřeli SVG smlouvy o zamezení dvojího zdanění, tvoří společně se SVG uskupení CARICOM.