Spojené arabské emiráty

STRUČNÝ PŘEHLED

Spojené arabské emiráty patří mezi země s nejrychleji rostoucím sektorem korporátních služeb. Země umožňuje zakládání onshore i offshore společností podle velmi flexibilních a vstřícně nastavených právních předpisů. Tamní společnosti jsou využívány v roli mateřských firem i k aktivní obchodní činnost, zejména v oblasti jihovýchodní Asie. 

Země nabízí vstřícný právní systém umožňující volbu mezi angloamerickým a kontinentálním právem, naprosto minimální zdanění a silnou mezinárodní pozici významného producenta ropy.

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Inc.
Měna a úřední jazyk: Emirátský dirham (AED); arabština
Právní systém: Kombinace islámu a kontinentálního práva
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 73 SZDZ (včetně ČR)
Daň z příjmů právnických osob: 0 % (až na výjimky) 
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH

Poloha

Spojené arabské emiráty (SAE) se nacházejí na Blízkém východě na pobřeží Perského zálivu. Sousedí s Ománem a Saudskou Arábií. Rozloha SAE činí přibližně 83 600 km2.

Populace

Počet obyvatel dosahuje 9,4 mil., z čehož pouze 19 % tvoří původní obyvatelé SAE. Téměř polovinu populace tvoří obyvatelé původem z jihu Asie. Státním náboženstvím je islám, ke kterému se hlásí téměř 80 % populace. Oficiálním jazykem je arabština, angličtina je však mezi lidmi široce rozšířena.

Státní zřízení

Spojené arabské emiráty se člení na sedm emirátů: Abú Dhabí, Dubaj, Sharjah, Ajman, Ra‘s al-Khaimah, Fujairah a Umm al-Quwain. Hlavním městem SAE je Abú Dhabí. Z hlediska správy jsou některé pravomoci přenesené na federální vládu, jiné jsou vyhrazené jednotlivým emirátům.

V čele federace SAE stojí prezident volený každých pět let z členů Nejvyšší federální rady. Tato rada je nejvyšším ústavním orgánem SAE a je složena ze všech sedmi vládců jednotlivých emirátů. Scházejí se čtyřikrát do roka a stanovují obecné zásady a sankce federální legislativy.

Zákonodárnou moc zajišťuje jednokomorová Národní federální rada (Majlis al-Ittihad al-Watani), která čítá 40 křesel. Členové vykonávají čtyřleté funkční období.

Soudní moc má federální působnost, s výjimkou Dubaje a Ra‘s al-Khaimah, které mají samostatný soudní systém. Federální občanskoprávní soudy jsou obecně rozděleny na civilní a trestní a dle fáze soudního řízení na soudy prvního stupně, odvolací soudy a Nejvyšší federální soud. Kromě občanskoprávních soudů je v každém ze sedmi emirátů místní systém šaría soudů.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ

SAE jsou jednou z nejbohatších zemí světa. Jejich otevřená ekonomika se vyznačuje vysokým HDP na osobu a přebytkovou obchodní bilancí. Úspěšné snahy SAE o diverzifikaci hospodářství snížily podíl produkce ropy a zemního plynu na přibližně 25 % HDP. Zóny volného obchodu, které umožňují 100% zahraniční vlastnictví společností a nulové zdanění, jsou atraktivní destinací pro zahraniční investory. 

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ

Právní systém SAE je kombinací islámu a kontinentálního práva. Současná firemní legislativa se opírá o dva zákony přijaté v roce 2006: International Companies Regulations a Registered Agents Regulations.

Typy obchodních společností

Pro podnikání v SAE využívají zahraniční investoři nejčastěji offshore nerezidentní společnosti (IBC) zakládané v zónách volného obchodu. Nejčastěji jsou využívány zóny Ras al-Khaimah a Dubaj. Předzaložené společnosti nejsou povoleny.

Založení společnosti

Korporátní dokumenty offshore společnosti v SAE jsou vedeny v angličtině. V případě zakládání RAK je možné si vybrat, podle kterého právního řádu bude společnost založena – např. Common Law, Civil Law, Sharia. Tuto skutečnost je nutné uvést v MAA.

Zápis offshore společnosti do obchodního rejstříku vyžaduje:

  • Schválení názvu společnosti ze strany obchodního rejstříku.
  • Dodání KYC dokumentů pro každého Beneficial ownera, akcionáře, jednatele.
  • Předložení stanov společnosti (včetně informací o základním kapitálu, hodnotě akcií, pravomocích jednatelů a předmětu obchodní činnosti), které jsou ověřeny místním notářem, nebo jsou podepsány osobně jednatelem na obchodním rejstříku.

Základní kapitál společnosti je obvykle zapsán ve výši 1000 dirhamů nebo euro a může být v jakékoliv měně. Minimální výše kapitálu je 1 a může být v jakékoliv měně. Povolenými typy akcií jsou kmenové akcie, akcie na jméno a akcie s hlasovacím právem či bez něj.

Sídlo offshore společnosti se musí nacházet na území RAK.

Název společnosti

Jméno offshore společnosti musí být v arabštině či angličtině. Nejsou povolena jména, která již náleží existujícím společnostem, nebo jsou jim příliš podobná. Úřad může zamítnout názvy, které budou obsahovat slova bankovnictví, pojištění a zajištění, a také slova, která bude považovat za zavádějící, urážlivé nebo nežádoucí. 

Jména mezinárodních obchodních společností musí končit slovem Limited či zkratkou Ltd. nebo Incorporated či zkratkou Inc.

Struktura společnosti

Jednatelé
Offshore zahraniční společnost založená v SAE musí mít alespoň jednoho jednatele, kterým může být jak fyzická tak i právnická osoba. Nemusí se přitom jednat o rezidenta SAE. Práva a povinnosti jednatelů jsou stanoveny ve stanovách společnosti. Informace o jednatelích nejsou veřejně přístupné, ale registrační agent musí uchovávat registr jednatelů v sídle společnosti.

Akcionáři
Minimální počet akcionářů offshore společnosti v SAE je jeden. Může jím být fyzická i právnická osoba, ale nesmí jím být nadace nebo trust. Informace o akcionářích nejsou veřejně přístupné.

Omezení podnikání

Offshore společnosti nesmí obchodovat na území SAE. 

UČETNÍ SYSTÉM SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ

Účetní povinnosti offshore společností v SAE:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- nepodléhají povinnosti nezávislého auditu,
nemusí zveřejňovat účetnictví.


DAŇOVÝ SYSTÉM SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ

V SAE neexistuje žádná daň z příjmů právnických osob, daň z kapitálových příjmů, srážkové daně, daň darovací ani dědická daň. Jedinou výjimkou je zdanění příjmů společností operujících v ropném průmyslu a poboček zahraničních bank.

Dohody o výměně informací

V květnu 2014 přistoupily SAE k FATCA (Model 1 - status "in effect").

Zavázaly se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2018. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

SAE podepsaly smlouvy o zamezení dvojího zdanění se 73 zeměmi včetně České republiky.