Samoa

Samoa - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Samoa patří mezi standardní offshore jurisdikce s poměrně stabilním ekonomickým i právním prostředím. Země svoji offshore legislativu šila na míru především robustní a flexibilní ochraně majetku. Podobně jako u ostatních standardních offshore jurisdikcí samojské společnosti přinášejí užitek zejména v roli offshore akcionářů a společností ovládajících majetek.

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Corp., Inc., SA, NV, GmbH
Měna a úřední jazyk: Samojská tala (WST); angličtina a samojština
Právní systém: Kombinace angloamerického a místního zvykového práva
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: GATCA, 16 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % (platí pro offshore IBC společnosti)
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O SAMOE

Poloha

Samoa (Nezávislý stát Samoa, dříve Západní Samoa) je tvořena skupinou ostrovů v Jižním pacifickém oceánu mezi Havajskými ostrovy a Novým Zélandem. Celková rozloha území je přibližně 2800 km2.

Populace

Populace Samoy čítá necelých 200 000 obyvatel, obyvatelstvo tvoří převážně Samoané (92 %). Dominantní náboženskou institucí je protestantská církev.

Státní zřízení

Samoa je parlamentní republikou a členskou zemí Commonwealthu. Nejvyšší zástupce země je volený na pětileté funkční období. Zákonodárnou moc obstarává jednokomorová legislativní rada (Fono) složená ze 49 zástupců, kteří jsou voleni každých 5 let. Moc soudní reprezentuje odvolací soud a soudy nižší instance. Hlavní město Samoy je Apia.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ NA SAMOE

V rámci hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které srovnává jednotlivé světové jurisdikce podle podnikatelských omezení pro malé a střední firmy, se Samoa nachází na 67. místě z celkového počtu 189 zemí.

V rámci kategorie Trading Across Borders posuzující překážky zahraničního obchodu se Samoa umístila na 80. pozici. Samoa se vyznačuje vyšší časovou náročností na import a export zboží. Administrativa s tím spojená je také vyšší než průměr zemí OECD. Naopak náklady na import a export jsou poloviční.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA SAMOE

Právní systém Samoy je kombinací angloamerického a místního zvykového práva. Legislativu mezinárodních obchodních společností upravuje především zákon International Companies Act z roku 1987, včetně pozdějších úprav. 

Typy obchodních společností

Pro potřeby offhore podnikání na Samoe se obvykle zakládají mezinárodní společnosti (IC). Předzaložené společnosti jsou povoleny.

Založení společnosti

Založení offshore IBC na Samoe probíhá předložením memoranda a stanov společnosti a splacením registračního poplatku místnímu obchodnímu rejstříku. Firemní dokumentace může být v jakémkoliv jazyce.

Sídlo samojské IBC se musí nacházet na Samoe na adrese registračního agenta.

Základní kapitál IBC na Samoe může být vyjádřen v jakékoli měně. Minimální výše základního kapitálu je jedna akcie s nominální hodnotou, nebo bez ní. Obvykle je základní kapitál ve výši 50 000 až 1 mil. USD. Povolenými typy akcií jsou akcie na jméno s nominální hodnotou i bez ní, prioritní akcie, splatitelné akcie, akcie bez hlasovacího práva a cenově zvýhodněné akcie (discounted shares).

Název společnosti

Název samojské offshore společnosti typu IBC může být v jakémkoliv jazyce. Obchodní rejstřík však může vyžadovat překlad názvu do angličtiny. Povolené nejsou názvy, které jsou podobné existujícím společnostem, považovány za nežádoucí, urážlivé nebo neslušné, které naznačují královskou či vládní záštitu a které mají spojitost s bankovnictvím či pojišťovnictvím.

Povolení či licence se váže na názvy obsahující slova (i jejich cizojazyčné ekvivalenty): banka, stavební spořitelna, spoření, půjčky, pojištění, zajištění, správa fondů, investiční fond, trust, obchodní komora, vysoká škola apod., včetně dalších slov vyvolávajících dojem podnikání v bankovnictví nebo pojišťovnictví.

Společnosti typu IBC založené na Samoe užívají k názvu koncovky Ltd., Corp., Inc., SA, NV či GmbH.

Struktura společnosti

Jednatelé
Minimální počet jednatelů samojské offshore společnosti typu IBC je jeden. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba jakékoliv národnosti. Informace o jednatelích nejsou veřejně dostupné.

Offshore společnosti založené na Samoe musí jmenovat tajemníka společnosti. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba jakékoliv národnosti a nemusí se jednat o rezidenta Samoy.

Akcionáři
Samojská offshore IBC musí mít minimálně jednoho akcionáře. Informace o akcionářích nejsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

Offshore společnosti typu IBC založené na Samoe nemohou vykonávat činnost na Samoe a vlastnit místní nemovitosti.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA SAMOE

Účetní povinnosti offshore společností založených na Samoe:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat účetnictví,
- nemusí zveřejňovat účetnictví, 
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.


DAŇOVÝ SYSTÉM NA SAMOE

Zahraniční společnosti založené na Samoe neplatí daně z příjmů právnických osob.

Srážková daň

Vyplácené dividendy nepodléhají na Samoe žádné srážkové dani. Úroky a licenční poplatky vyplácené nerezidentům podléhají 15% srážkové dani.

Dohody o výměně informací

Samoa nepřistoupila k FATCA , zavázala se však poskytovat od roku 2018 informace v rámci GATCA.

Samoa podepsala 16 dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Samoa nemá uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s žádnou zemí. Výměna informací probíhá na základě dohod typu TIEA s celkem 16 jurisdikcemi (Česká republika ani Slovensko mezi ně nepatří).