Rakúsko

Rakousko - onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Rakousko patří k velmi důvěryhodným a respektovaným zemím s propracovaným právním a soudním systémem. V daňové oblasti je země atraktivní především pro holdingové společnosti, které dosáhnou na četné daňové úlevy. Rakouský bankovní systém vykazuje celkově vysokou míru stability a diskrétnosti. Země patří k jurisdikcím s vyššími náklady na správu společností, nicméně pro střední až velké společnosti požadující vysokou image a kvalitní bankovní servis v jediné zemi je Rakousko velmi dobrou volbou.

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: GmbH, AG, SE
Měna a úřední jazyk: Euro (EUR); němčina
Právní systém: Kontinentální právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCA, GATCA, 87 SZDZ (včetně ČR a SR), 6 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 25 %
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O RAKOUSKU

Poloha

Rakousko (Rakouská republika) je vnitrozemským státem ve střední Evropě o rozloze 83 800 km2.

Populace

Odhadovaný počet obyvatel Rakouska je přibližně 8,2 milionů. Mezi nejpočetněji zastoupené národnostní menšiny patří bývalí Jugoslávci 4 % (Chorvaté, Slovinci, Srbové a Bosňané), Turci 1,6 % a Němci 0,9 %. V některých oblastech jsou proto dodatečnými úředními jazyky pro styk obyvatelstva s úřady i jazyky těchto menšin (např. chorvatština, maďarština a slovinština).

Státní zřízení

Rakousko je spolkovou republikou zahrnující 9 spolkových zemí (Vídeň, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Štýrsko, Tyrolsko, Korutany, Salcbursko, Vorarlbersko a Burgenland). Hlavní městem je Vídeň.

V čele Rakouska stojí prezident a spolkový kancléř. Funkční období prezidenta voleného přímou volbou je šestileté. Kancléř je formálně volen prezidentem. Zákonodárnou moc vykonává dvoukomorové Federální shromáždění. Funkční období členů je pětileté. Soudní moc reprezentuje Nejvyšší soud a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V RAKOUSKU

Dle analýzy Světové banky Doing Business 2015, která každoročně zpracovává podrobný přehled a srovnání podnikatelských omezení pro malé a střední firmy v jednotlivých světových jurisdikcích, se Rakousko umístilo v celkovém hodnocení aktuálně na 21. příčce ze 189.

Z hlediska ukazatele zahraničního obchodu Trading Across Borders se Rakousko řadí na 19. pozici. Vyznačuje se nižší časovou náročností na import a export zboží. Administrativní náročnost a náklady s tím spojené odpovídají průměru zemí OECD.

Dle ukazatele Paying Taxes obsadilo Rakousko 72. pozici. Frekvence daňových plateb (včetně příspěvků a počtu zainteresovaných agentur) odpovídá průměru zemí OECD. Doba potřebná na přípravu, vykázání a odvedení daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty apod., včetně daní ze mzdy a příspěvků na sociální zabezpečení, je 166 hodin za rok. Zdanění společností je celkově vyšší než průměr OECD, nejvýrazněji je to patrné u zaměstnanecké daně (labour tax).

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V RAKOUSKU

Rakouský právní systém je založen na principech občanského zákoníku. Legislativní úkony přezkoumává ústavní soud.

Typy obchodních společností

Povolené typy onshore společností zakládaných v Rakousku jsou Partnership, Sole Proprietorship a korporace (AG, SE, GmbH). 

Mezi nejrozšířenější typ onshore společností zakládaných v Rakousku patří GmbH. Základní rozdíl mezi AG a GmbH je, že AG je ve větší míře předmětem statutárního dohledu. V případě AG musí být například jmenována dozorčí rada a výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku musí auditovat nezávislý auditor. Předzaložené společnosti jsou v Rakousku povoleny.

Založení společnosti

Při zakládání onshore společnosti v Rakousku je potřeba získat:

 • potvrzení z hospodářské komory, že firma je skutečně novým podnikem,
 • notářsky ověřené stanovy nebo prohlášení o založení (včetně názvu společnosti, registrovaného sídla, předmětu podnikání, výše základního kapitálu a vkladu každého společníka),
 • potvrzení o splacení minimální výše kapitálu,
 • registraci společnosti u místního soudu (Handelsgericht),
 • registraci na finančním úřadě.

Sídlo zahraniční obchodní společnosti musí být registrováno na území Rakouska.

Základní kapitál (GmbH)

Minimální výše kapitálu při zakládání onshore společnosti typu GmbH v Rakousku je 35 000 EUR, přičemž 50 % musí být složena v hotovosti. Na začátku podnikatelské činnosti až po období maximálně deseti let jsou stanovena privilegia, která umožňují založit GmbH se základním kapitálem 10 000 EUR, z nichž pouze 5000 EUR musí být složeno v hotovosti. Podnikatelské riziko společníků je tak omezeno na 10 000 EUR během prvních deseti let i v případě platební neschopnosti.

Základní kapitál (AG)

Minimální výše kapitálu při zakládání rakouské onshore společnosti typu AG je 70 000 EUR, přičemž minimálně 25 % musí být splaceno před samotnou registrací. Kapitál lze navýšit pomocí akcií s nominální hodnotou, nebo bez nominální hodnoty. Nominální akcie musí mít hodnotu alespoň 1 EUR.

Název společnosti

Jméno rakouské onshore společnosti nesmí být shodné či podobné s již existující společností a nesmí se jednat o jméno vyvolávající dojem vládní záštity. Souhlas či licenci vyžadují jména obsahující slovo Rakousko (a přídavné jména), banka atp.

Ke jménu onshore společnosti se doplňuje příslušná koncovka (př. GmbH, AG).

Statutární orgány

Obecně jsou informace o jednatelích a vlastnících společností veřejné.

Společnosti typu GmbH

Rakouská společnost typu GmbH musí mít alespoň jednoho jednatele, který nemusí být rezidentní v Rakousku. Může jím být jak fyzická, tak právnická osoba. Minimální počet zakládajících členů je jeden, může jím být fyzická nebo právnická osoba jakékoliv národnosti a nemusí být rezidentem Rakouska.

Společnosti typu AG

Za společnost jedná statutární ředitel, který nemusí být rakouským rezidentem. Minimální počet zakládajících členů společnosti typu AG v Rakousku je jeden. Může být jakékoliv národnosti a nemusí být rezidentem Rakouska. Rakouské AG společnosti musí povinně jmenovat dozorčí radu, která je tvořena alespoň třemi členy.

ÚČETNÍ SYSTÉM V RAKOUSKU

Účetní povinnosti onshore společnosti založené v Rakousku:
řídí se účetními standardy IFRS a IAS,
- mají povinnost předkládat účetní závěrku,
- musí/nemusí zveřejňovat účetnictví,
podléhají požadavku nezávislého auditu pouze v určitých případech.

Účetní závěrka

Účetní rok odpovídá obecně kalendářnímu roku, je však také povoleno zvolit si jiný začátek.
Z hlediska účetních povinností se korporace v Rakousku dělí dle velikosti na:

1) Malé, pokud splňují alespoň dvě z následujících kritérií:

 • Celková aktiva nepřesahují 4,84 milionu EUR;
 • Obrat nepřekročí 9,68 milionů EUR;
 • Průměrný počet zaměstnanců za rok nepřekročí 50.

2) Středně velké

 • Celková aktiva mezi 4,84 a 19,25 milionu EUR;
 • Obrat mezi 9,68 a 38,5 milionu EUR;
 • Průměrný počet zaměstnanců za rok mezi 50 a 250.

3) Velké, pokud splňují alespoň dvě z následujících kritérií:

 • Celková aktiva přesahují 19,25 milionu EUR;
 • Obrat za 38,5 milionu EUR;
 • Průměrný počet zaměstnanců za rok převyšuje 250.

Velké společnosti musí obchodnímu rejstříku předložit rozvahu, prohlášení o příjmech, poznámky k účetní závěrce a zprávu managementu. Kromě toho, velké AG, společnosti kótováné na burze, banky, pojišťovny a investiční fondy musí zveřejnit tyto dokumenty v úředním věstníku, zatímco velké GmbH publikují pouze datum podání.

Středně velké společnosti musí tyto dokumenty také předložit obchodnímu rejstříku, ale zveřejňují pouze datum podání. Při podání mají k dispozici několik zjednodušení.

Malé společnosti nemusí předkládat zprávu managementu a poznámky k účetní závěrce jsou do velké míry zjednodušeny. Předkládají tak pouze rozvahu ve zkrácené podobě a poznámky.

Audit

Z hlediska auditu musí vedení společnosti předložit dozorčí radě účetní závěrku ve lhůtě pěti měsíců po uplynutí finančního roku. Účetní závěrka musí být připravená představenstvem a ověřena a schválena dozorčí radou. Poté je předložena shromáždění akcionářů.

Statutární audit je vyžadován po:

 • společnostech typu AG,
 • bankách, pojišťovnách a investičních fondech,
 • velkých a středních společnostech typu GmbH.

DAŇOVÝ SYSTÉM V RAKOUSKU

Daň z příjmů právnických osob

Dani z příjmů právnických osob podléhají obecně všechny společnosti se sídlem v Rakousku a zahraniční firmy se stálou provozovnou v Rakousku. Rezidentní společnosti (mající sídlo v Rakousku, nebo skutečně řízené z Rakouska) daní v Rakousku své celosvětové příjmy. Nerezidentní společnosti daní pouze příjmy generované v Rakousku.

Daň z příjmů právnických osob je ve výši 25 % zdanitelných příjmů. Minimální daň, kterou společnosti odvádějí i v případě ztráty, je ve výši 500 EUR pro GmbH a 3 500 EUR pro AG.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové zisky společností jsou obecně zdaňovány jako běžný příjem z obchodní činnosti standardní sazbou daně z příjmů. Příjmy z prodeje podílu v nerezidentní společnosti, který je ve výši min. 10 % držený po dobu 1 roku, jsou však od daně osvobozeny.

Srážková daň

Obecně jsou dividendy vyplácené rakouskou společností předmětem 25% srážkové daně, avšak dividendy vyplácené jiné rakouské společnosti jsou od daně osvobozeny. Úroky obecně nepodléhají srážkové dani. Výjimkou je pouze výplata úroků nerezidentnímu tichému společníkovi, která podléhá 25% srážkové dani. Licenční poplatky jsou předmětem 20% srážkové daně. 

Dohody o výměně informací

V dubnu 2014 přistoupilo Rakousko k FATCA (Model 2 - nereciproční).
K dohodám GATCA se Rakousko také připojilo. První výměna informací v rámci GATCA proběhne v roce 2018.

Rakousko podepsalo 6 dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Rakousko uzavřelo 87 smluv o zamezení dvojího zdanění včetně smlouvy s Českou republikou a Slovenskem.