Panama

Panama - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Panama patří k nejznámějším a nejstabilnějším offshore jurisdikcím na světě. Tento status si zachovává i přesto, že s vybranými zeměmi uzavírá smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Vysoká míra suverenity země je dána především faktem, že Panama má plnou kontrolu nad Panamským průplavem. Specifikem země je také bezcelní výměna zboží s Čínou dávající příležitosti mnoha exportérům. Panamské společnosti jsou nejčastěji využívány v roli offshore akcionářů za účelem ochrany soukromí. Velké popularitě se však těší také panamské nadace umožňující úplné oddělení majetku vlastníka při současném zachování plné kontroly. Z offshore jurisdikcí Panama představuje světovou špičku. Vstřícné je také právní nastavení a nízké administrativní požadavky kladené na společnosti. 

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Corp., Inc., S.A.
Měna a úřední jazyk: USD a Panamská balboa (PAB), španělština a angličtina
Právní systém: angloamerické zvykové právo, španělský občanský zákoník
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCA, 16 SZDZ (včetně ČR)
Daň z příjmů právnických osob: 0 % (teritoriální princip zdanění)
Jednatel: Alespoň 3 osoby jakékoli národnosti, nemusí být rezidenty
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O PANAMĚ

Poloha

Panama se nachází ve Střední Americe mezi Kostarikou a Kolumbií. Její rozloha činí přes 75 000 km2. Přes Panamský průplav spojuje Karibské moře a severní část Tichého oceánu. Panama je prezidentskou republikou. Nezávislost získala v roce 1903. Sestává z deseti provincií a tří domorodých území (comarcas indígenas), které jsou na provinční úrovni. 

Populace

Odhadovaný počet obyvatel Panamy v roce 2014 byl přibližně 3,6 milionu. Ze 70 % se jedná o míšence původních obyvatel (Amerindian) a bělochů. Dominantním náboženstvím je římský katolicismus.

Státní zřízení

V čele Panamy stojí prezident a viceprezident. Voleni jsou většinovým hlasováním na pětileté funkční období. Zákonodárnou moc vykonávají členové Národního shromáždění (National Assembly) přímo volení z jednotlivých volebních okrsků. Funkční období je 5 let. Soudní moc reprezentuje Nejvyšší soud a soudy nižší instance. Hlavní město je Panama City.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PANAMY

Dle analýzy Světové banky Doing Business 2015, která každoročně zpracovává podrobný přehled a srovnání podnikatelských omezení pro malé a střední firmy v jednotlivých světových jurisdikcích, se Panama umístila v celkovém hodnocení aktuálně na 52. příčce ze 189.

Z hlediska ukazatele Trading Across Borders se Panama řadí mezi Top 10 jurisdikcí (9. pozice), především díky nižší administrativní náročnosti i nákladům na import a export zboží.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V PANAMĚ

Panamský právní systém vychází ze španělského občanského zákoníku, současně však obsahuje vlivy angloamerického zvykového práva, zejména v souvislosti s právy obchodních společností. 

Typy obchodních společností

Offshore podnikání v Panamě lze provádět skrze obchodní společnosti, partnerships, pobočky zahraničních společností, Limited Liability Companies a další entity stanovené zákonem. Předzaložené společnosti jsou povoleny.

Založení společnosti

Stanovy panamské offshore společnosti se podepisují před notářem, který vytvoří listiny pro zápis do veřejného obchodního rejstříku. Úřední dokumenty musí být ve španělštině nebo musí mít ověřený anglický překlad.

Kancelář musí být provozována v Panamě na adrese registračního agenta.

Úpis základního kapitálu probíhá standardně v USD, minimální výše je 1 USD. Povolené typy akcií jsou akcie bez hlasovacího práva, přednostní akcie a akcie na jméno. Akcie na doručitele je možné vydávat pouze v případě, že budou uschovány u licencovaného správce, který bude mít jmenný seznam akcionářů.

Název společnosti

Jméno panamské offshore společnosti podléhá schválení, které trvá obvykle dva dny. Jméno společnosti může být uvedeno v jakémkoliv jazyce zapsaném latinkou při dodržení těchto podmínek: nesmí být shodné či podobné s již existující společností, nesmí se jednat o jméno významných společností podnikajících v zahraniční, nesmí se jednat o jména pod vládní záštitou. Jména společností podnikajících v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví či fondů navíc podléhají licenci.

Ke jménu panamské offshore společnosti musí být současně doplněna koncovka Corporation, Incorporated, Sociedad Anónima či odpovídající zkratky. Koncovka Limited stejně jako zkratka Ltd. jsou zakázány.

Struktura společnosti

Jednatelé

Jednatelem panamské offshore společnosti může být právnická i fyzická osoba. Minimální počet jednatelů jsou tři. Mohou být jakékoliv národnosti a nemusí být obyvateli Panamy. Panamské offshore společnosti musí současně povinně jmenovat minimálně tři funkcionáře (prezidenta, tajemníka a pokladníka), kteří mohou být současně jednateli. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Tajemník společnosti také nemusí být rezidentem Panamy. 

Akcionáři

Minimální počet akcionářů je jeden.
Zveřejnění informací o akcionářích není povinné.

Omezení podnikání

Panamské offshore společnosti nesmí podnikat v oblasti bankovnictví, svěřenství, správy trustu, pojišťovnictví, zajištění, správy fondu, investičních fondů a kolektivního investování.

Zóny volného obchodu (Free Trade Zone)

V bezprostřední blízkosti Panamského průplavu se nachází druhá největší zóna volného obchodu na světě s názvem Colon. Obchodní transakce v této zóně podléhají zvláštním daňovým podmínkám. Například import a reexport jsou osvobozeny od dovozní/vývozní daně uvalené Panamou. Příjmy získané zpětným vývozem se daní speciální sníženou sazbou.

ÚČETNÍ SYSTÉM V PANAMĚ

Účetní povinnosti offshore společností založených v Panamě:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.

DAŇOVÝ SYSTÉM V PANAMĚ

Společnosti založené v této offshore jurisdikci odvádí roční licenční poplatek ve výši 400 USD.

Daň z příjmů právnických osob

Příjmy, které neplynou z území Panamy, nepodléhají v Panamě zdanění. Společnosti, které nemají zdanitelný příjem nebo ztrátu v Panamě, nemají povinnost podávat přiznání k dani z příjmů.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy z prodeje podílu ve společnosti jsou předmětem 10% daně z kapitálových příjmů, pokud byly vydány společností podnikající nebo vlastnící majetek v Panamě, bez ohledu na místo realizace transakce. 

Srážková daň

Vyplácené dividendy jsou předmětem 10% srážkové daně, v případě akcií na doručitele je však sazba srážkové daně ve výši 20 %. Úroky a licenční poplatky podléhají srážkové dani ve výši sazby daně z příjmů právnických osob (25 %) s tím, že základem daně je 50 % hrubé výše úroku nebo licenčního poplatku.

Dohody o výměně informací

V květnu 2014 Panama přistoupila k FATCA (Model 1A - reciproční).
K dohodám GATCA se prozatím nepřipojila.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Panama dosud uzavřela celkem 16 smluv o zamezení dvojího zdanění včetně smlouvy s Českou republikou.