Malta

Malta - onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Malta se po svém vstupu do EU stala onshore jurisdikcí, ale v řadě oblastí stále přetrvávají specifika platná spíše pro offshore země. Malta má nejvyšší daň z příjmů právnických osob v EU, nicméně při vhodném korporátním nastavení daňová zátěž klesá zhruba na pětiprocentní úroveň. Díky daňovému nastavení je Malta výhodná zejména pro investiční a herní společnosti, které mohou čerpat výrazné pobídky. Stejně jako Kypr má Malta slabší image než tradiční a z dnešního pohledu mírně zkostnatělé jurisdikce jako Nizozemsko nebo Lichtenštejnsko.

Typ jurisdikce: OnshoreOffshore
Právní formy společností: Ltd., p.l.c.
Měna a úřední jazyk: Euro (EUR); maltština a angličtina
Právní systém: smíšený právní systém kombinující angloamerické a kontinentální právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ:   FATCAGATCA, 72 SZDZ (včetně ČR a SR), 5 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 35 % 
Jednatel: Alespoň 1 osoba, musí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O MALTĚ

Poloha

Malta je ostrovní stát, který leží ve Středozemním moři jižně od Sicílie. Tvoří jej tři obydlené ostrovy Malta, Gozo a Comino a tři menší ostrůvky. Celková rozloha činí 316 km2. Administrativně je Malta rozdělena na 68 lokálních výborů.

Populace

Počet obyvatel přesahuje 410 tisíc. Náboženskému vyznání dominuje římskokatolická víra (přes 90 %).

Státní zřízení

Z hlediska politického zřízení funguje Malta jako parlamentní republika, která je členem Commonwealthu. Výkonnou moc představuje prezident a premiér v čele vlády. Moc zákonodárnou vykonává jednokomorový parlament (House of Representatives) v rámci pětiletého volebního období. Nejvyšší soudní moc reprezentují ústavní soud, odvolací soud a odvolací trestní soud a dále nižší soudní instance. Hlavním městem je Valletta.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ NA MALTĚ

V rámci analýzy Světové Banky Doing Business 2015, která srovnává světové jurisdikce podle příznivosti podmínek pro oblast podnikání malých a středních firem, patří Maltě 95. místo ze 189 zemí. 

Z hlediska zahraničního obchodu Trading Across Borders figuruje Malta na 43. příčce. V oblasti importu nabízí podobné podmínky jako průměr zemí OECD a v rámci exportu vyžaduje dokonce nižší finanční náklady.

V kategorii daňových plateb Paying Taxes obsadila Malta 26. pozici. Oproti průměru zemí OECD charakterizuje maltské daňové prostředí nižší frekvence daňových plateb středně velké společnosti za rok, výrazně menší objem časové náročnosti na zpracování daňové agendy (139 hodin za rok) a nízká sazba zaměstnanecké daně a příslušných poplatků.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA MALTĚ

Právní systém představuje občanský zákoník s úpravami na základě angloamerického zvykového práva.

Typy obchodních společností

Pro mezinárodní obchodování je možné si na Maltě založit Private limited company, Public limited company, General partnership a Limited partnership.

Založení společnosti

Založení společnosti vyžaduje vložení základního kapitálu na bankovní účet v minimální výši 1165 euro, z něhož musí být splaceno 20 % a následné podání memorand a stanov společnosti v souladu s požadavky obchodního rejstříku. Výše registračního poplatku odváděného registru společností se odvíjí od výše základního kapitálu podniku a pohybuje se mezi 349.91 – 1.747,03 EUR.

Po nerezidentech EU je vyžadován kromě bankovních referencí také identifikační doklad od přímého akcionáře.

Legislativa a dokumentace je vedena v angličtině. Samotné založení společnosti trvá dva až tři pracovní dny.

Název společnosti

Název společnosti může být v jakémkoli jazyce. Nejsou povolena jména již existujících společností, nebo jim podobná, případně obchodním rejstříkem označená jako nevhodná.

Název společnosti musí končit slovem Limited, v případě Private limited companies zkratkou Ltd., u Public limited company zkratkou p.l.c..

Struktura společnosti

Jednatelé

Minimální počet jednatelů je jeden, musí být maltským rezidentem.

Alespoň jeden tajemník společnosti je vyžadován a nemusí být maltským rezidentem.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů je jeden, obvykle však bývají alespoň dva. Při splnění určitých požadavků může být zapsána i jednočlenná společnost. Údaje o akcionářích jsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

Neexistují žádná zvláštní omezení v podnikatelské činnosti, ačkoli v některých oblastech podnikání jako například u investičních služeb, pojišťovnictví či herní činnosti může být požadována licence.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA MALTĚ

Účetní povinnosti offshore společností založených na Maltě:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost předkládat účetní závěrku,
- musí/nemusí zveřejňovat účetnictví,
podléhají nezávislému auditu.

DAŇOVÝ SYSTÉM NA MALTĚ

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob činí na Maltě 35 %. Zároveň zde existuje systém tzv. daňových refundací  (obecně ve výši 6/7 ze zaplacené daně z příjmu). Toto vrácení daní uplatňuje akcionář po výplatě dividend z maltské společnosti. Systém funguje tak, že maltská společnost zaplatí daň ze zisku 35 % a rozdělí dividendu svým akcionářům. Ti pak zažádají o vrácení 6/7 ze zaplacené daně z příjmu. Výsledná efektivní sazba činí 5 %.

Participating holding

V případě, že maltská společnost vlastní min. 10 % podíl v jiné nerezidentní společnosti (a za splnění dalších podmínek uvedených níže), vzniká tzv. participating holding. Jeho veškerý příjem z dividend a prodeje podílů z těchto dceřiných společností je od daně z příjmu osvobozen. Maltský holding je tedy tzv. flow through entitou: příjem z dividend a kapitálových zisků není na úrovni maltské společnosti daněn a odchozí dividendy nejsou zatěžovány srážkovou daní bez ohledu na jurisdikci akcionářů. Efektivní daňová sazba je tedy 0 %.

Podmínky pro přiznání statutu participating holding (musí být splněna alespoň jedna z podmínek):

  • maltská společnost vlastní přímo alespoň 10% podíl na kapitálu/hlasovacích právech nerezidentní společnosti; nebo
  • maltská společnost je podílníkem v nerezidentní společnosti a má předkupní právo na zbytek akcií/podílů; nebo
  • maltská společnost je akcionářem v nerezidentní společnosti a má právo jmenovat zástupce do jejího představenstva; nebo
  • investice v nerezidentní společnosti dosahuje nejméně 1 164 000 EUR a je nepřetržitě držena po dobu nejméně 6 měsíců; nebo
  • investice v nerezidentní společnosti je držena jako podpora vlastních obchodních aktivit maltské společnosti a holding není držen pro obchodování s akciemi/podíly.

Holding tedy zdaní své obchodní aktivity efektivní daňovou sazbou 5 %. Prodeje podílů a dividendy sazbou 0 % (jsou rovnou osvobozeny a akcionáři o žádnou refundaci ani žádat nemusí).

Srážková daň

Malta obecně neuvaluje žádné srážkové daně na výplatu dividend, úroků a licenčních poplatků nerezidentům.

Dohody o výměně informací

V prosinci 2013 přistoupila Malta k FATCA (model 1 IGA - reciproční).
Připojila se i k dohodám GATCA.

Malta podepsala 5 dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Malta má velkou a rozšiřující se síť smluv o zamezení dvojího zdanění, která obsahuje více než 70 platných smluv uzavřených mj. i s Českou republikou a Slovenskem.