Luxembursko

Lucembursko - onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Lucembursko patří k mimořádně prestižním jurisdikcím. Je častým sídlem investičních fondů a investičních společností. Země nabízí vynikající finanční infrastrukturu, velmi vstřícnou legislativu i daňový systém. Přínosem je také velký počet smluv o zamezení dvojího zdanění. Vysoká prestiž lucemburských společností je dána především stabilním právním rámcem země a rychlými soudy. Správa lucemburských společností je poměrně nákladná, nicméně zejména větším investičním společnostem a fondům jsou náklady mnohonásobně kompenzovány.

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: SOPARFI, SA, AG, SARL
Měna a úřední jazyk: Euro (EUR); lucemburština, francouzština a němčina
Právní systém: Kontinentální právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 80 SZDZ (včetně ČR a SK)
Daň z příjmů právnických osob: 22,47 %
Jednatel: Alespoň 3 osoby jakékoli národnosti, nemusí být rezidenty
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O LUCEMBURSKU

Poloha

Lucembursko leží v západní Evropě mezi Francií, Německem a Belgií. Jeho celková rozloha činí 2586 km2. Administrativně je země rozdělena do tří distriktů: Diekirch, Grevenmacher a Lucemburk.

Populace

Počet obyvatel dosahuje 520 tisíc. Nejpočetnější menšinou jsou Portugalci (13,3 %) a Italové (4,5 %). Většina obyvatel je římskokatolického vyznání.

Státní správa

Velkovévodství lucemburské je z hlediska politického uspořádání konstituční monarchií. Výkonnou moc reprezentuje velkovévoda a předseda vlády. Zákonodárnou moc vykonává jednokomorový parlament, který tvoří šedesát poslanců volených v rámci pětiletého volebního období. Soudní moc představuje Vrchní soudní dvůr, Ústavní soud a nižší soudní instance. Hlavním městem je Lucemburk.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V LUCEMBURSKU

V rámci analýzy Světové Banky Doing Business 2015, která srovnává světové jurisdikce podle příznivosti podmínek pro oblast podnikání malých a středních firem, se Lucembursko umístilo na 82. místě ze 189 zemí.

V kategorii zahraničního obchodu Trading Across Borders obsadilo Lucembursko aktuálně 35. pozici. Administrativní náročnost a náklady s tím spojené odpovídají průměru zemí OECD.

Z hlediska placení daní Paying Taxes figuruje Lucembursko na 20. příčce. V rámci srovnání s průměrem zemí OECD je vyžadována výrazně nižší časová náročnost na zpracování daňové agendy (55 hodin za rok), nižší sazby daně z příjmu právnických osob i zaměstnanecké daně s příslušnými poplatky a celkově nabízí o polovinu nižší zdanění. 

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V LUCEMBURSKU

Lucemburský právní systém je založen na principech občanského zákoníku. 

Název společnosti

Nejsou povolena jména již existujících společností, nebo jim podobná, případně taková, která správce obchodního rejstříku označí za nevhodná, či urážlivá. Odmítány jsou i názvy odkazující na oblast bankovnictví a pojišťovnictví, nebo vzbuzující dojem vládní záštity.

Název může být v jakémkoli jazyce, ale může být požadován překlad do němčiny či francouzštiny.

Bez obdržení souhlasu nebo licence není možné užívat názvy jako banka, stavební společnost, spoření, pojištění, zajištění, správa fondů, investiční fond, rada, obecní a jejich případné cizojazyčné ekvivalenty.

Typy obchodních společností

Vhodnými typy společností v Lucembursku jsou holdingová společnost (SOPARFI), nebo obchodní společnosti S.A.R.L. (Société à Responsabilitée Limitée) a S.A. (Société Anonyme). Legislativa a dokumentace jsou vedeny ve francouzštině a němčině.

Předzaložené společnosti jsou povoleny, ale není výhodné je zakládat.

A: Holdingová společnost SOPARFI

Lucemburská finanční holdingová společnost SOPARFI (Société de participations financières) je neregulovaná obchodní společnost, která plně podléhá dani a která se kromě finančních aktivit může zabývat i holdingovou činností.

Založení společnosti Soparfi

Přijetí stanov (Acte de constitution) ve formě zakládací listiny musí obsahovat jméno osoby, případně skupiny osob, adresu sídla společnosti, částku a měnu základního kapitálu, typy akcií a tříd, výši složeného kapitálu společnosti, hlasovací práva a akcie, jména, adresy a národnosti navrhovaných jednatelů a auditorů společnosti. Po schválení názvu a potvrzení lucemburských bankéřů o splacení základního kapitálu je tato dokumentace postoupena notáři, který ji spolu se stanovami společnosti předloží příslušnému obchodnímu rejstříku a stanovy jsou zveřejněny v úředním věstníku.

 • Sídlo společnosti musí být v Lucembursku.
 • Založení společnosti trvá obvykle dva dny.
 • Povolenou příponou typu společnosti SOPARFI je Société Anonyme, nebo zkratka SA či AG.
 • Minimální výše základního kapitálu je 31 000 euro. Kapitál musí být splacen v plné výši a může být v jakékoliv měně.

Povolenými typy akcií u společnosti typu Soparfi jsou akcie na majitele, akcie na jméno, prioritní akcie, akcie s hlasovacími právy, nebo bez nich.

Struktura společnosti SOPARFI

Jednatelé

Minimální počet jednatelů jsou tři a mohou jimi být fyzické i právnické osoby. Mohou být jakékoli národnosti i rezidence. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Funkce tajemníka společnosti není vyžadována.

Akcionáři

Společnost musí mít alespoň dva akcionáře. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby jakékoliv národnosti i rezidence. Informace o akcionářích nejsou veřejně dostupné.

U společností typu SOPARFI musí být totožnost vlastníků na žádost místních úřadů odhalena.

B. Lucemburská obchodní společnost SARL a SA

Založení společností SARL a SA

Stanovy společnosti musí mít listinnou formu a musí obsahovat následující informace:

 • jména zakládajících osob,
 • adresu registrovaného sídla,
 • výši a měnu základního a vydaného kapitálu,
 • typ akcií,
 • výši splaceného kapitálu,
 • hlasovací práva a podíly,
 • jména, adresy a národnosti navrhovaných jednatelů a auditorů.

Po schválení názvu a potvrzení lucemburských bankéřů o splacení základního kapitálu jsou stanovy postoupeny notáři, který je spolu s další dokumentací předloží obchodnímu rejstříku. Stanovy jsou následně zveřejněny v úředním věstníku.

 • Sídlo společnosti musí být v Lucembursku.
 • Založení společnosti trvá obvykle dva dny.
 • Povolenou příponou je Société Anonyme, nebo zkratka SA či AG.
 • Základní kapitál pro S.A. je 31 000 euro, v případě SARL částka 12 500 euro.

Povolenými typy akcií jsou akcie na jméno, akcie na majitele (pouze pro SA), prioritní akcie a akcie s hlasovacími právy, nebo bez nich.

Struktura společností SARL a SA

Jednatelé

Minimální počet jednatelů je jeden, může jím být fyzická i právnická osoba jakékoli národnosti i rezidence. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.


Funkce tajemníka společnosti není vyžadována.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů je jeden. Může být jakékoliv národnosti i rezidentury. Informace o akcionářích nejsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání společností SARL a SA

Společnosti tohoto typu nemají dovoleno provádět bankovní, pojišťovací, nebo případně jinou činnost, která by mohla spojena s licencí, zabývat se jinou investiční činností než kterou společnosti umožňuje přidělená licence a získávat od veřejnosti finanční prostředky, prodávat akcie či nabízet členství ve veřejných činnostech bez řádné licence.

ÚČETNÍ SYSTÉM V LUCEMBURSKU

Účetní povinnosti onshore společností založených v Lucembursku:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- musí zveřejňovat účetnictví (pokud společnost nevede účetnictví, nebo neumožní jeho nahlédnutí v sídle firmy, jedná se o trestný čin s trestem odnětí svobody nebo finanční penalizace),
podléhají požadavku nezávislého auditu.

DAŇOVÝ SYSTÉM V LUCEMBURSKU

Lucemburské společnosti podléhají v Lucembursku zdanění svých celosvětových příjmů. 

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je ve výši 22,47%. Tato sazba obsahuje i příspěvek do fondu zaměstnanosti ve výši 7 %. Navíc je na příjmy společností uvalována městská daň z podnikání, jejíž výše závisí na místě založení společnosti. Například ve městě Lucemburku je sazba této daně ve výši 6,75 %.

Dividendy přijaté lucemburskou společností od jejich dceřiných společností, ve kterých drží minimálně 10% podíl po dobu 12 měsíců, jsou osvobozeny od daně. Pokud společnost Soparfi drží podíl ve výši méně než 10 %, vztahuje se osvobození na přijaté dividendy i v případě, že pořizovací náklady na koupi podílu ve vyplácející společnosti byly minimálně 1,2 milionů euro.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy jsou obecně v Lucembursku zdanitelné standardní sazbou daně z příjmů právnických osob. Avšak kapitálové příjmy lucemburské společnosti, které pocházejí z prodeje podílů v jiných společnostech jsou od daně osvobozeny v případě držby podílu ve výši alespoň 10 % po dobu 12 měsíců, nebo v případě, že pořizovací náklady na koupi podílu byly alespoň 6 milionů euro. Pro naplnění všech podmínek participation exemption musí mít vyplácející společnost právní formu podobnou jako lucemburské společnosti, a zároveň podléhat podobné dani jako je lucemburská daň z příjmů právnických osob.

Srážková daň

Výplata dividend z Lucemburska do zahraničí podléhá 15% srážkové dani. Na výplatu dividend z lucemburské společnosti do zahraničí není uvalena žádná srážková daň v případě, že jsou splněny obdobné podmínky jako pro uplatnění participation exemption. Lucembursko neuvaluje srážkové daně na výplatu úroků ani licenčních poplatků. 

Dohody o výměně informací

K FATCA (model 1A – reciproční) přistoupilo Lucembursko v roce 2014. 

Lucembursko přistoupilo i ke GATCA.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Lucembursko podepsalo s 80 zeměmi smlouvy o zamezení dvojí zdanění. Mezi tyto země patří i Česká republika a Slovensko.