Lichtenštajnsko

Lichtenštejnsko - onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Lichtenštejnsko patří mezi nejrenomovanější jurisdikce vhodné pro umístění holdingových společností. Prestiž je dána především kvalitním právním rámcem, stabilitou země a mimořádným důrazem na dodržování zákonů. Velký důraz je kladen na to, aby jednatelé společnosti zachovávali péči řádného hospodáře. Prestiž a přísná regulace znamená vysoké finanční náklady spjaté se správou lichtenštejnských společností. Z těchto důvodů jsou lichtenštejnské společnosti vhodné jako mateřské společnosti větších nadnárodních skupin majících ambici dosáhnout nejvyšší možné prestiže a důvěryhodnosti.

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: AG Ltd., SA Ltd., GmbH, Anstalt.
Měna a úřední jazyk: Švýcarský frank (CHF), němčina
Právní systém: Občanský zákoník s vlivy rakouského a německého práva
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ FATCAGATCA, 10 SZDZ, 26 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 12,5 %
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakákoliv národnosti, musí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O LICHTENŠTEJNSKU

Poloha

Lichtenštejnsko se nachází ve střední Evropě mezi Rakouskem a Švýcarskem, se kterým utváří měnovou i celní unii. Rozloha Lichtenštejnska je přibližně 160 km2.

Populace

Populace Lichtenštejnska čítá přibližně 37 300 obyvatel, přičemž z naprosté většiny jde o Němce. Oficiálním úředním jazykem je němčina, ale angličtina je rozšířeným obchodním jazykem. Dominantní náboženskou institucí je římskokatolická církev.

Státní zřízení

Lichtenštejnsko je konstituční monarchií s hlavním městem Vaduz. V čele státu stojí dynastie Lichtenštejnců. Zákonodárnou moc obstarává jednokomorový parlament (Landtag) s čtyřletým volebním obdobím. Moc soudní reprezentuje nejvyšší soud a soudy nižší instance.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V LICHTENŠTEJNSKU

Právní systém Lichtenštejnska je založen na občanském zákoníku s vlivy švýcarského, rakouského a německého práva. Problematiku obchodních společností upravuje kodex PGR (Personen und Gesellschaftsrecht mit dem Gesetz über das Treuhandunternehmen) z roku 1926. 

Typy obchodních společností

V Lichtenštejnsku lze založit několik typů společností:

 • Aktiengesellschaft - AG Ltd. (akciová společnost),
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH (Private Limited Company bez akcií),
 • Anstalt (komerční a nekomerční společnost bez akcií),
 • Stiftung (nadace),
 • Treuunternehmen (registrovaný trust)),
 • Treuhandschaft (trust).

Pro podnikání zahraničních subjektů v Lichtenštejnsku se používá především Anstalt a AG Ltd. (akciová společnost). Nejvýznamnějším subjektem pro daňové účely je Anstalt, který je běžně používán holdingovými společnostmi jako zahraniční dceřiné společnosti. Anstalt je na pomezí mezi akciovou společností a nadací. Nemá proto žádné členy, účastníky ani akcionáře, ale jen držitele práv zřizovatele. Je oblíbeným typem společnosti díky tomu, že umožňuje provádět všechny druhy podnikání (až na pár drobných výjimek), včetně neobchodních činností (např. držení pasivní investice).

Předzaložené společnosti nejsou všeobecně k dispozici vzhledem k nákladům inkorporace a povinnosti splatit základní kapitál.

Založení společnosti

Při zakládání lichtenštejnské onshore společnosti se obchodnímu rejstříku předkládají:

 • stanovy společnosti (mohou být podepsané agentem),
 • návrh názvu společnosti,
 • základní kapitál (rozdělení kapitálu a v případě potřeby druh akcií),
 • prohlášení, že minimální kapitál byl splacen v bance v Lichtenštejnsku nebo Švýcarsku,
 • jména, adresy a národnosti jednatelů a potvrzení, že se dohodli působit jako jednatelé.
 • potvrzení, že byl jmenován rezident Lichtenštejnska.

Obvyklá výše základního kapitálu je v případě lichtenštejnských onshore společností 50 000 CHF (AG/SA), resp. 30 000 CHF (Anstalt).

Korporátní dokumenty se předkládají primárně v němčině, ale překlady jsou povolené. Lhůta pro vyřízení veškerých náležitostí při zakládání společnosti je 3 – 5 pracovních dní.

Název společnosti

Název lichtenštejnské onshore společnosti může být v jakémkoliv jazyce, pokud je zapsán latinkou. Registr může vyžadovat překlad názvu do němčiny. Povolené nejsou názvy, které jsou stejné nebo podobné existujícím společnostem, které naznačují vládní záštitu nebo jsou dle registru nevhodné.

Souhlas či licenci vyžadují jména obsahující slova (a cizojazyčné ekvivalenty) banka, stavební společnost, spoření, pojištění, zajištění, fondy, Lichtenštejnsko, stát, země, obec, knížectví, Červený kříž atp.

Společnosti užívají k názvu přípony AG Ltd. nebo SA Ltd. (v případně společnosti typu Aktiengesellschaft), GmbH a Anstalt.

Struktura společnosti

Jednatelé
Minimální počet jednatelů lichtenštejnské onshore společnosti typu AG/SA, GmbH a Anstalt je jeden. Alespoň jeden jednatel však musí být fyzickou osobou a občanem Lichtenštejska. Dalšími jednateli mohou již být právnické i fyzické osoby jakékoliv národnosti.

Lichtenštejnské nadace nejmenují jednatele, ale nadační radu sestávající z právnických či fyzických osob. Alespoň jeden člen musí být fyzickou osobou, občanem Lichtenštejnska a být kvalifikovaný jednat.

Akcionáři
Lichtenštejnské onshore společnosti musí mít minimálně jednoho akcionáře. V případě GmbH musí být společníci alespoň dva.

Omezení podnikání

Onshore společnosti založené v Lichtenštejnsku nemohou bez speciální licence podnikat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, správy fondů, investičních fondů, kolektivního investování a v oblastech naznačujících souvislost s těmito typy podnikání.

ÚČETNÍ SYSTÉM V LICHTENŠTENJSKU

Účetní povinnosti onshore společností založených v Lichtenštejnsku:
řídí se účetními standardy IFRS,
- musí předkládat ověřenou účetní závěrku (pouze spol. typu  AG/SA, GmbH a komerční Anstalt),
- musí/nemusí zveřejňovat účetnictví
- musí vypracovat rozvahu (pouze nekomerční Anstalt a nadace),
podléhají požadavku nezávislého auditu.


DAŇOVÝ SYSTÉM V LICHTENŠTEJNSKU

Daň z příjmů právnických osob

V Lichtenštejnsku je stanovena jednotná sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 12,5 %. Minimální roční odvod je 1 200 CHF (v budoucnu se zvažuje zvýšení na 1 900 CHF), nevztahuje se však na společnosti, jejichž celková aktiva nepřesáhla 500 000 CHF během posledních 3 let. Vláda v současné době zvažuje plošné zavedení minimálního ročního odvodu na všechny společnosti bez výjimek.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy lichtenštejnských onshore společností se daní společně s ostatními příjmy. Výjimku tvoří zisky z prodeje podílů, které jsou od daně osvobozeny a zisky z prodeje nemovitého majetku, které jsou daněny dle výše zdanitelného příjmu až maximální sazbou ve výši 24 %.

Srážková daň

Dividendy, úroky a licenční poplatky vyplácené lichtenštejnskými společnostmi obecně nepodléhají srážkové dani.

Dohody o výměně informací

Lichtenštejnsko přistoupilo v květnu 2014 k FATCA (Model 1A – reciproční). 

Zavázalo se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2017. 

Lichtenštejnsko podepsalo 26 dohod o výměně informací v daňových záležitostech.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Lichtenštejnsko uzavřelo smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem, Německem, Hongkongem, Lucemburskem, Maltou, San Marinem, Singapurem, Švýcarskem, Velkou Británií a Uruguayí.