Jersey

Jersey - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Jersey je jedním z ostrovů v Lamanšském průlivu. Ostrov je intenzivně navázán na Velkou Británii, ale zároveň se těší mimořádné autonomii. Díky této kombinaci společnosti umístěné v Jersey umožňují využít stabilního britského právního systému a špičkové finanční infrastruktury při zachování plné nezávislosti v daňové a soudní oblasti. Na ostrově je rezidentní velké množství mezinárodních bank, investičních fondů a investičních společností. Právě pro oblast finančních služeb nebo řízení investičních aktivit poskytuje Jersey vynikající podmínky spočívající v příznivé daňové politice, vysoké právní jistotě a minimálních administrativních požadavcích. Z offshore jurisdikcí patří  Jersey k těm nejprestižnějším a nejstabilnějším na světě.

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Corp., Inc., s.a., BV, GmbH, SARL
Měna a úřední jazyk: Jerseyská libra (JEP, odpovídá GBP); angličtina
Právní systém: Anglické zvykové právo s francouzskými prvky
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 10 SZDZ, 34 TIEA (včetně ČR)
Daň z příjmů právnických osob: 0 %/10 %/20 %
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O JERSEY

Poloha

Jersey (Bailiwick of Jersey) je největší a nejjižnější ostrov Normanských ostrovů. Leží v Lamanšském průlivu mezi Francií (22 km severozápadně) a Velkou Británií (160 km jižně). Jeho rozloha je přibližně 119 km2.

Populace

Počet obyvatel Jersey je přibližně 96 000. Z hlediska národnostního složení jsou kromě občanů Jersey nejvíce zastoupeni Britové či Portugalci. Dominantními náboženskými institucemi jsou římskokatolická a protestantská církev.

Státní zřízení

Jersey je parlamentní demokracií spadající pod nadvládu Velké Británie. V čele stojí královna Alžběta II. zastoupená místním guvernérem. Moc zákonodárnou reprezentuje jednokomorový parlament (Assembly of the States of Jersey) čítající 58 křesel. Nejvyššími orgány moci soudní jsou odvolací soud (Jersey Court of Appeal) a Královský soud (Royal Court), kterým jsou podřízeny soudy nižší instance. Jednání Královského soudu neprobíhá v angličtině, ale ve francouzštině. Hlavním městem Jersey je Saint Helier.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA JERSEY

Jerseyský právní systém je založen na anglickém zvykovém právu, obsahuje však také řadu prvků francouzského práva. Legislativu obchodních společností upravuje Zákon o společnostech (1991), který vychází z anglického Zákona o společnostech z roku 1948.

Typy obchodních společností

Na Jersey lze založit soukromé i veřejné offshore společnosti typu limited by shares, limited by guarantee a unlimited company. Status Exempt Company a IBC byl zrušen v roce 2009, resp. 2012. Předzaložené společnosti nejsou povoleny vzhledem k požadavku na zveřejnění vlastnictví a obchodním aktivitám společnosti.

Založení společnosti

Při zápisu jerseyské offshore společnosti do obchodního rejstříku se předkládají Komisi finančních služeb (Financial Services Commission):

  • memorandum a stanovy,
  • oznámení adresy sídla, názvu, národnosti a adresy jednatelů a akcionářů,
  • informace o vlastnících,
  • úplný popis navrhované obchodní či investiční činnosti.

Vzhledem ke striktním požadavkům při zápisu společnosti může zaregistrování společnosti na Jersey trvat až dva týdny.

Identita vlastníků jerseyské offshore společnosti je uvedena při samotném zápisu společnosti. Pokud je vlastníkem společnosti trust, jsou před zápisem společnosti vyžadovány informace o zakladatelích a správcích (trustees). Pokud dojde v průběhu existence společnosti ke změně jejich vlastníků, musí být Komise finančních služeb (Financial Services Commission) neprodleně informována.

Sídlo jerseyské offshore společnosti se musí nacházet na území Jersey.

Minimální výše kapitálu obchodní společnosti založené na Jersey odpovídá minimální výši vydané akcie, tedy 1 libry, či jiné zahraniční měny. Kapitál je obvykle upsán ve výši 10 000 liber. Základní kapitál vyšší než 10 000 GBP podléhá dani z kapitálu. Kapitál může být upsán v jakékoliv měně. Povolené typy akcií jsou prioritní akcie, akcie na jméno, splatitelné akcie, nesplatitelné akcie a akcie s hlasovacím právem i bez něj. Všechny vydané akcie musejí být splaceny v hotovosti.

Název společnosti

Jméno offshore společnosti založené na Jersey může být uvedeno v jakémkoliv jazyce zapsaném latinkou, odpovědné autority však musejí být při rozhodování o povolení informovány o významu názvu. Jméno současně nesmí být shodné či podobné s již existující společností a nesmí se jednat o název vyvolávající dojem vládní záštity či ilegálního podnikání.

Slovo „international“ mohou používat výhradně společnosti s významným postavením, které obchodují na mezinárodním trhu. Současně je pro jeho použití nutné splnit minimální výši akciového kapitálu takové společnosti (1 mil. liber při použití na prvním místě v názvu společnosti a méně dle dalších pozic).

Licenci vyžadují jména obsahující slova (a cizojazyčné ekvivalenty) banka, spoření, pojištění, zajištění, půjčky, fondy, trust, obchodní komora, stavební společnost, finanční, mezinárodní, Jersey atp. 
Ke jménu jerseyské offshore společnosti typu Limited Liability musí být doplněna koncovka Limited či Avec Responsabilité Limitee nebo zkratky Ltd., resp. SARL.

Struktura společnosti

Jednatelé 

Minimální počet jednatelů jerseyské offshore společnosti je jeden. Mohou jimi být fyzické osoby jakékoliv národnosti a nemusí mít trvalý pobyt v Jersey. Informace o jednatelích nejsou veřejně přístupné.

Funkce tajemníka je vyžadována, přičemž ji může vykonávat jak fyzická, tak právnická osoba jakékoliv národnosti.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů offshore společnosti založené na Jersey je jeden. Informace o akcionářích jsou veřejně přístupné.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA JERSEY

Účetní povinnosti offshore společností založených na Jersey:
řídí se účetními standardy GAAP v různých úpravách (UK, US, Canadian atd.) i IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat účetnictví,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.

Pokud jsou účetní záznamy společnosti vedeny v místě mimo Jersey, musejí být zasílány na adresu jerseyského sídla společnosti v minimálně šestiměsíčních intervalech.


DAŇOVÝ SYSTÉM NA JERSEY

Jerseyská offshore společnost je považována za rezidenta Jersey, pokud zde byla založena, nebo má v Jersey místo skutečného vedení. Výjimku tvoří společnosti, které jsou založené v Jersey, ale řízené z jurisdikce, kde je míra zdanění příjmů společnosti ve výši 20 % a více, a pokud je daná společnost v této jurisdikci daňově rezidentní.

Daň z příjmů právnických osob

Základní sazba daně z příjmů právnických osob v Jersey je 0 %. Na speciální případy se vztahuje sazba ve výši 10 % (společnosti poskytující finanční služby) nebo 20 % (energetický průmysl, developerské a realitní společnosti).

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy nejsou předmětem zdanění na Jersey.

Srážková daň

Srážková daň z úroků, dividend a licenčních poplatků vyplácených nerezidentům je nulová.

Dohody  o výměně informací

V prosinci 2013 přistoupilo Jersey k FATCA (Model 1A - reciproční). Podobný typ smlouvy podepsalo Jersey také s Velkou Británií.

Zavázalo se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2017.

Jersey uzavřela dohodu TIEA s 34 zeměmi včetně České republiky.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Jersey uzavřelo dohodu o zamezení dvojího zdanění s 10 zeměmi. Česká republika ani Slovensko mezi nimi nefigurují.