Britské Panenské ostrovy

Britské Panenské ostrovy - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Britské Panenské ostrovy (BVI) patří mezi klasické offshore jurisdikce využívané zejména ve spojitosti se společnostmi z Velké Británie a dalších oblastí Commonwhealthu.  BVI jsou jednou z nejstabilnějších zemí v karibské oblasti s vyspělým hospodářstvím opírajícím se především o turismus a offshore služby. Nejčastěji jsou společnosti z Britských panenských ostrovů využívány v roli offshore akcionáře britských společností. V této roli zajišťují vysokou míru ochrany soukromí ve stabilním právním i hospodářském prostředí.

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Corp., Inc., s.a., S.A.
Měna a úřední jazyk: USD; angličtina
Právní systém: anglické zvykové právo s lokálními modifikacemi
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 2 SZDZ, 25 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % 
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVECH

Poloha

Britské Panenské ostrovy se rozkládají na více než 40 ostrovech, z nichž 16 jich je trvale obydlených. Geograficky se souostroví rozkládá v Karibské oblasti východně od Portorika mezi Karibským mořem a severní částí Atlantského oceánu. 

Populace

Počet obyvatel se pohybuje okolo 32 000, přičemž více jak 80 % z nich tvoří afroamerická populace. Z hlediska náboženství převažuje mezi obyvateli protestantství.

Státní zřízení

Britské Panenské ostrovy jsou zámořským územím Velké Británie, které reprezentuje královnou jmenovaný guvernér. Hlavním a zároveň největším městem je Road Town.

Zákonodárným orgánem je jednokomorová sněmovna (House of Assembly), která v oblasti vnitřních záležitostí požívá plnou nezávislost na britské vládě.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVECH

Právní systém je založen na anglickém zvykovém právu s lokálními modifikacemi.
Firemní legislativa vychází ze Zákona o mezinárodních obchodních společnostech a následných právních úprav z roku 2012. 

Typy obchodních společností

Na Britských Panenských ostrovech lze podnikat ve formě společnosti s ručením omezeným kapitálem (Companies Limited by Shares), společnosti s ručením výslovně určeným stanovami (Companies Limited by Guarantee), společnosti s ručením omezeným autorizované na vydávání akcií (Companies Limited by Guarantee Authorised to Issue Shares), společnosti s neomezeným ručením s kapitálem, nebo bez něj (Unlimited Companies with or without Shares), účelově založené společnosti (Special Purpose Vehicle) a společnosti s odděleným portfoliem (Segregated Portfolio Companies).

Založení společnosti

Zápis offshore společnosti do obchodního rejstříku na Britských Panenských ostrovech zajišťuje registrační agent předložením memoranda a stanov společnosti (Articles of Association).

Základní kapitál společnosti založené na Britských Panenských ostrovech bývá standardně veden v USD, požadovaným minimem je 1 USD. Obvyklý počet akcií bývá 50 000, což je maximální množství akcií, na něž se ještě vztahuje minimální výše poplatku hrazeného při založení společnosti a v následujícím roce. 
Mezi povolené typy akcií patří akcie na jméno, akcie bez nominální hodnoty, prioritní akcie, splatitelné akcie a akcie s hlasovacím právem nebo bez něj.

Sídlo offshore společnosti musí být umístěno na Britských Panenských ostrovech a být na adrese licenční správcovské společnosti.

Název společnosti

Jméno společnosti musí být zapsáno v latince. Název, který není v anglickém jazyce, musí být doprovázen překladem. Povolené zahraniční názvy obchodních společností jsou definovány Zákonem o obchodních společnostech (BVI Business Companies Act, 2012). 

Zakázány jsou kromě jmen již registrovaných či podobných také názvy odkazující k záštitě královské rodiny či místní vlády. Na základě vyhlášky o obchodních společnostech v části zakázaná jména společností z roku 2013 nesmí množství slov či frází v názvu společnosti zakládané na Britských Panenských ostrovech přesáhnout počet 217.

K názvu obchodní společnosti se užívají koncovky Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Sociedad Anónima nebo jejich relevantní obdoby.

Struktura společnosti

Jednatelé
Jednatelem offshore společnosti založené na Britských Panenských ostrovech může být fyzická nebo právnická osoba. Minimální počet je jeden. Jednatelé mohou být jakékoli národnosti a nemusejí být rezidenty Britských Panenských ostrovů. Kopie seznamu členů správní rady musí být zaslána na obchodní rejstřík. Informace o jednatelích nejsou veřejně přístupné.

Tajemník společnosti není zákonem vyžadován, ale bývá jmenován pro usnadnění podepisovací agendy.

Akcionáři
Minimální počet akcionářů je jeden. Informace o akcionářích nejsou veřejně přístupné.

Omezení podnikání

Offshore společnosti nemohou obchodovat s rezidenty Britských Panenských ostrovů, ani zde vlastnit nemovitosti. Také zde nemohou provozovat činnosti v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví a podobných oblastech podnikání. Společnosti nemohou prodávat své akcie veřejnosti.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVECH

Účetní povinnosti offshore společností založených na Britských Panenských ostrovech:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy po dobu nejméně 5let,
- nemají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.


DAŇOVÝ SYSTÉM NA BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVECH

Celosvětové zisky offshore společností založených na Britských Panenských ostrovech nepodléhají zdanění.

Na mezinárodní obchodní společnosti, jejichž počet vydaných akcií nepřekračuje sumu 50 000, se vztahuje licenční poplatek ve výši 350 USD za rok. Společnosti s více než 50 000 akciemi odvádějí ročně sumu 1 100 USD.

Dohody o výměně informací

V červnu 2014 přistoupily k FATCA (Model 1B - nereciproční). 

Zavázaly se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2017.

Britské Panenské ostrovy podepsaly 25 TIEA (dohod o výměně informací v daňových záležitostech).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Díky rozšířené působnosti některých smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Velkou Británií se na Britské Panenské ostrovy vztahují dvě SZDZ, a to s Japonskem a Švýcarskem. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění však nemohou být využity pro offshore podnikaní.