Belize

Belize - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Belize nijak významně nevybočuje z ostatních karibských offshore jurisdikcí. Země láká zahraniční investory jednoduchou administrativou, nulovým zdaněním příjmů z třetích zemí a minimem veřejně poskytovaných informací. Belizské společnosti jsou přínosné v roli offshore akcionářů pro zachování diskrétního vlastnictví. Kvůli offshore statusu země není vhodné zapojovat je do přímé obchodní interakce.

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Corp., Inc., s.a., S.A., AG
Měna a úřední jazyk: Belizský dolar (BZD); angličtina
Právní systém: angloamerické zvykové právo se základy anglického práva o společnostech
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: GATCA, 12 SZDZ, 18 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % (platí pro IBC)
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O BELIZE

Poloha 

Belize je středoamerickým státem sousedícím s Guatemalou a Mexikem. Území Belize má rozlohu přibližně 23 000 km2

Populace

Odhadovaný počet obyvatel Belize v roce 2014 byl přibližně 340 tisíc obyvatel. Mezi nejpočetněji zastoupené národnosti patří: míšenci (mestizo) 48,7 %, kreolové 24,9 %, májové 10,6 % a garifunové 6,1 %. Nejrozšířenějšími jazyky mezi obyvateli jsou španělština (46 %) a kreolština (33 %). V zemi převládá římskokatolické náboženství. 

Státní zřízení

Belize je parlamentní demokracií v rámci Commonwealthu. Hlavní administrativním městem je Belmopan, hlavním komerčním městem je Belize City. Formální hlavou státu je královna Alžběta II., kterou zastupuje generální guvernér. V čele vlády je premiér. Vládu jmenuje generální guvernér na doporučení premiéra z členů Národního shromáždění.

Zákonodárnou moc vykonává dvoukomorové Národní shromáždění (National Assembly). Senátoři (12 křesel) i poslanci (31 křesel) mají pětileté funkční období.

Soudní moc reprezentuje Nejvyšší soud a soudy nižší instance (včetně Karibského soudního dvora, který řeší odvolání v občanskoprávních i trestních věcech).

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V BELIZE

Dle analýzy Světové banky Doing Business 2015, která každoročně zpracovává podrobný přehled a srovnání podnikatelských omezení pro malé a střední firmy v jednotlivých světových jurisdikcích, se Belize umístilo v celkovém hodnocení na 118. příčce ze 189.

Z hlediska ukazatele zahraničního obchodu Trading Across Borders se Belize řadí na 91. pozici. Vyznačuje se vyšší časovou náročností na import a export zboží. Administrativní náročnost a náklady s ní spojené jsou také vyšší než průměr zemí OECD.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V BELIZE

Právní systém Belize funguje na principech angloamerického zvykového práva se základy anglického práva o společnostech.

Typy obchodních společností

V Belize je možné založit tyto typy společností: Private company, Joint venture and cooperative, Partnership, Limited Liability Partnership, Sole Proprietor, International Business Company (IBC), Trust Fund a Public Investment Company. Předzaložené společnosti jsou povoleny.

Založení společnosti

Zakladatelské listiny a stanovy offshore IBC v Belize odevzdá obchodnímu rejstříku registrační agent. Veškeré úřední dokumenty musejí být předkládány v angličtině.

Základní kapitál může být vyjádřen v jakékoli měně. Obvyklá minimální výše základního kapitálu IBC offshore společnosti v Belize je 50 000 USD, kapitál může být navýšen až na 10 mil. USD. Žádost o navýšení kapitálu musí být předložena Registru IBC včetně informací o současné výši základního kapitálu, navrhovaném zvýšení, důvodech pro zvýšení a zdroji finančních prostředků. Současně musí žádost obsahovat ověřené bankovní výpisy dokládající, že společnost má finance na navýšení k dispozici.

Povolené typy akcií offshore společnosti založené v Belize jsou akcie na jméno, akcie bez nominální hodnoty, prioritní akcie, splatitelné akcie, akcie s hlasovacími právy a bez nich.

Sídlo offshore společnosti musí být registrováno v Belize na adrese licencované správcovské společnosti.

Název společnosti

Mezinárodní obchodní společnost lze v Belize založit pod jménem v jakémkoliv jazyce. Nesmí však být shodné či podobné s již existující společností. Současně nesmí obsahovat výrazy královský nebo imperiální, či jakýmkoliv způsobem vzbuzovat dojem záštity vlády Belize. Obchodní rejstřík může dle vlastního rozhodnutí označit jméno za nežádoucí, obscénní nebo urážlivé, a proto jej nepovolit.

Použití slov jako banka, pojišťovna, stavební společnost, hospodářská komora, správa fondů, vysoká škola apod. (včetně jejich cizojazyčných ekvivalentů) ve jméně společnosti vyžaduje předchozí schválení.

Ke jménu belizské offshore společnosti se doplňují názvy Limited, Corporation, Incorporation, Société Anonyme, Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft a příslušné koncovky.

Struktura společnosti

Jednatelé

Minimální počet jednatelů společností typu IBC v Belize je jeden, přičemž se může jednat o fyzickou i právnickou osobu. Členové správní rady nemusejí být občany Belize. Informace o jednatelích nejsou zveřejňovány.

Není povinnost volit tajemníka, ale je to v praxi běžné.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů je jeden. Informace o akcionářích nejsou zveřejňovány.

Omezení podnikání

Mezinárodní společnosti založené v Belize nesmějí na jeho území obchodovat ani vlastnit nemovitosti. Dále nesmějí podnikat v oboru pojišťovnictví a působit při správě nebo zařizování sídla společností založených v Belize.

ÚČETNÍ SYSTÉM V BELIZE

Účetní povinnosti offshore společností založených v Belize:
řídí se účetními standardy IFRS nebo jinými mezinárodně uznávanými účetními standardy (zejména US GAAP nebo kanadský GAAP),
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.

DAŇOVÝ SYSTÉM V BELIZE

Offshore společnost založená v Belize neplatí ze svých příjmů plynoucích z území mimo Belize žádnou daň.

Dohody o výměně informací

Ačkoli Belize nepřistoupilo k FATCA, Belize Bank od dubna 2014 s US Internal Revenue Service (IRS) spolupracuje. 

Belize se zavázalo automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2018.

Aby bylo odstraněno z šedé listiny OECD, podepsalo Belize 18 TIEA (dohod o výměně informací v daňových záležitostech) např. s Velkou Británií, Nizozemskem a Polskem. S Českou republikou ani Slovenskem smlouvy o zamezení dvojího zdanění ani TIEA uzavřeny nejsou.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Belize uzavřelo celkem 12 smluv zamezujících dvojímu zdanění - např. s Rakouskem, Velkou Británií, Švédskem, Dánskem a s většinou zemí Karibského společenství (CARICOM).