Bahamy

Bahamy - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Bahamy jsou synonymem pro offshore daňový ráj využívaný ve velké míře americkými společnostmi a fyzickými osobami. Oblibě se těší především díky stabilnímu právnímu prostředí a dobré infrastruktuře služeb, včetně offshore bankovnictví a finančnictví.

Bahamské společnosti přinášejí klasické výhody. Zejména přínosný je vysoký stupeň ochrany soukromí vlastníka a dostupnost místních finančních služeb. Díky tomu se bahamské firmy uplatní v roli mateřských společností kontrolujících korporátní strukturu. Bahamské společnosti nejsou vzhledem k offshore statutu země vhodné k přímému obchodnímu styku.

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Corp., Inc., s.a., S.A., GmbH
Měna a úřední jazyk: Bahamský dolar (BSD); angličtina
Právní systém: Angloamerické zvykové právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 30 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % 
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O BAHAMÁCH

Poloha

Bahamy (Commonwealth of The Bahamas) tvoří souostroví v Atlantském oceánu jihovýchodně od Floridy a severovýchodně od Kuby. Celková rozloha území je necelých 14 000 km2.

Populace

Populace Baham čítá přibližně 320 000 obyvatel, přičemž z etnického hlediska tvoří místní obyvatelstvo z 90 % afroameričané. Dominantní náboženskou institucí je protestantská církev.

Státní zřízení

Bahamy jsou jakožto konstituční parlamentní demokracie součástí Commonwealthu. Hlavní město Baham je Nassau. V čele země stojí britská královna Alžběta II., kterou reprezentuje guvernér. Zákonodárnou moc obstarává dvoukomorový parlament volený každých 5 let. Moc soudní reprezentuje Bahamský odvolací soud (Bahamas Court of Appeal) a soudy nižší instance, přičemž nejvyšším odvolacím soudem v případě této jurisdikce je Judicial Committee of the Privy Council sídlící v Londýně.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ NA BAHAMÁCH

V rámci hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které srovnává jednotlivé světové jurisdikce podle podnikatelských omezení pro malé a střední firmy, se Bahamy nacházejí na 97. místě z celkového počtu 189 zemí.

V rámci kategorie Trading Across Borders posuzující překážky zahraničního obchodu se Bahamy umístily na 63. pozici. Vyznačují se vyšší časovou náročností importu a exportu zboží. Administrativní náročnost s tím spojená je také nepatrně vyšší než průměr zemí OECD. Náklady spojené s exportem jsou přibližně srovnatelné, v případě importu jsou na Bahamách vyšší než průměr zemí OECD.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA BAHAMÁCH

Právní systém Baham vychází z angloamerického zvykového práva s převažujícími prvky anglického modelu. Legislativu mezinárodních obchodních společností upravuje zákon International Business Companies Act z roku 2000, novelizovaný v roce 2004. 

Typy obchodních společností

Pro potřeby offhore podnikání na Bahamách se obvykle zakládají mezinárodní obchodní společnosti (IBC). Předzaložené společnosti jsou povoleny.

Založení společnosti

Založení offshore IBC na Bahamách probíhá skrze registračního agenta, který připraví zakladatelské listiny společnosti a po podpisu dvou účastníků je odešle obchodnímu rejstříku. Stanovy společnosti mohou být podány společně se zakladatelskými listinami, nebo ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu do obchodního rejstříku. Na vytvoření a vydání výpisu z obchodního rejstříku a ověřené kopie memoranda a stanov společnosti si rejstřík vyhrazuje pět pracovních dní.

Sídlo bahamské IBC se musí nacházet na Bahamách na adrese licencované agentské společnosti nebo advokátní kanceláře s registračním agentem.

Základní kapitál IBC na Bahamách může být vyjádřen v jakékoli měně. Minimální výše základního kapitálu je dvě akcie s nominální hodnotou, nebo bez ní. Obvykle je základní kapitál 50 000 USD (50 000 akcií po 1 USD). Jedná se totiž o maximální výši kapitálu, na kterou se ještě vztahuje nejnižší poplatek při zakládání společnosti i nejnižší licenční poplatek splatný ročně. 
Povolenými typy akcií jsou akcie na jméno, prioritní akcie, splatitelné akcie, akcie bez nominální hodnoty a akcie s hlasovacím právem či bez něj.

Název společnosti

Název bahamské offshore společnosti typu IBC může být v jakémkoliv jazyce, pokud je zapsán latinkou. Registr může vyžadovat překlad názvu do angličtiny. Povolené nejsou názvy, které jsou: podobné existujícím společnostem, považovány za nežádoucí, obscénní nebo urážlivé a které naznačují záštitu bahamské vlády. V názvu proto nejsou povolena slova královský nebo imperiální.

Povolení či licence se váže na názvy obsahující slova (i jejich cizojazyčné ekvivalenty): banka, stavební spořitelna, spoření, půjčky, pojištění, zajištění, správa fondů, investiční fond, trust, obchodní komora, vysoká škola apod. včetně dalších slov vyvolávajících dojem podnikání v bankovnictví nebo pojišťovnictví.

Společnosti typu Limited Liability užívají k názvu koncovky Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Sociedad Anónima, Gesellschaft mit beschränkter Haftung apod.

Struktura společnosti

Jednatelé
Minimální počet jednatelů bahamské offshore společnosti typu IBC je jeden. Může jím být jak právnická, tak fyzická osoba jakékoliv národnosti a občanství. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Funkce tajemníka není povinná, ale obvykle bývá obsazovaná. Nemusí se přitom jednat o rezidenta Baham.

Akcionáři
Offshore společnosti typu IBC na Bahamách musejí mít minimálně dva zakladatele, kteří stvrzují svým podpisem vznik společnosti. Akcie však mohou být převedeny na jednoho akcionáře. Informace o akcionářích nejsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

Offshore společnosti typu IBC nemohou prodat vlastní akcie veřejnosti ani od ní získávat finanční prostředky. Naopak mohou obchodovat s rezidenty Baham a také mohou vlastnit bahamské nemovitosti, v takovém případě však podléhají místní devizové kontrole a platbě poplatků.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA BAHAMÁCH

Účetní povinnosti offshore společností založené na Bahamách:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat účetnictví,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.

Bahamské IBC nemají povinnost předkládat auditovanou účetní závěrku finančním institucím. Podle aktuálních pravidel však společnosti musí být schopné vysvětlit s dostatečnou přesností a kdykoliv všechny transakce a celkovou finanční situaci společnosti prostřednictvím účetních výkazů včetně faktur, smluv a příjmových dokladů.

Společnosti pro tyto účely musejí uchovávat účetní záznamy, které zahrnují údaje o přijatých a poskytnutých plněních včetně typu transakce (prodeje, nákupy a další) a všechna aktiva a závazky společnosti.

Účetní záznamy musejí být uchovávány po dobu nejméně pěti let od data transakce, k němuž se vztahují. Stejně jako základní dokumentace společnosti mohou být záznamy uchovávány na Bahamách, ale i v jiné jurisdikci, pokud společnost písemně informuje bahamský obchodní rejstřík o adrese, na které má dokumenty fyzicky uloženy.

DAŇOVÝ SYSTÉM NA BAHAMÁCH

Bahamy nedaní žádné příjmy společností.

Výše pravidelného poplatku, který se ročně odvádí místní samosprávě, je 350 USD.

Dohody o výměně informací

Bahamy přistoupily k FATCA (Model 1B – nereciproční) v roce 2014.

Zavázaly se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2018.

Výměna informací probíhá na základě dohod typu TIEA s celkem 30 jurisdikcemi. S Českou republikou Bahamy podepsaly dohodu TIEA v roce 2014, tato dohoda však v dubnu 2015 zatím nenabyla účinnosti.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Bahamy nemají uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s žádnou zemí.