Redukce administrativních nákladů

Redukce administrativních nákladů

Český daňový systém patří k nejsložitějším na světě. Dle statistik Světové Banky průměrná česká firma spotřebuje pouze na správu daní zhruba 400 hodin ročně. Daňový systém založený na řadě výjimek a velkém množství nejednoznačných či nejasných ustanovení má za následek buď placení nepřiměřeně vysokých daní, nebo rozsáhlou administrativní zátěž.

Daně však neznamenají jedinou administrativní obtíž, které české společnosti čelí. Významné náklady jsou spjaty s vedením účetnictví, auditem a řadou dalších činností nesouvisejících s primární činností společnosti, s vytvářením zisku.

Základním pravidlem redukce administrativních nákladů má být minimalizace administrativních povinností prostřednictvím vstřícnějších zahraničních jurisdikcí.

Prostřednictvím zahraničních společností lze značnou část administrativních procesů přenést a využít vstřícněji nastavené legislativy. Zahraniční společnosti přinášejí výhody zejména vlastníkům ovládajícím společnosti ve větším počtu zemí. Konsolidovaná účetní závěrka podle českého práva s sebou může v některých případech nést podstatně více nákladů a nejistot než pokud je podávaná mateřskou společností se sídlem v zahraničí.

Daně, účetnictví a audit

V mnoha zemích vyžaduje příprava daňového přiznání podstatně méně podkladů pro správce daně. To přináší nejen méně času stráveného výpočtem daňové povinnosti a odvodem daní, ale především výrazně menší prostor k chybám. Do celkové kalkulace nákladů spojených s odvodem daní patří také pravděpodobnost následné kontroly, objem požadovaných dokumentů i celkový přístup úřadů. Minimální nároky na veškeré společnosti mají offshore jurisdikce. Pokud společnost nevyvíjí činnost na území země svého sídla, platí pouze fixní poplatky nebo paušální daň a kontrola ze strany správce daně je krajně nepravděpodobná. V onshore zemích jsou pravidla přísnější, ale v mnoha destinacích ponechávají podnikatelům více času na podnikání a nepožírají čas a náklady v takové míře, jako v ČR. Offshore jurisdikce mají na evidování finanční situace společností a podobu účetních výkazů a na jejich povinné zveřejňování relativně mírné požadavky. Také v řadě onshore zemí může být administrativní náročnost některých typů účetních výkazů nebo přiznání podstatně nižší, než na jakou jsou zvyklí čeští podnikatelé.

Offshore jurisdikce mají na evidenci finanční situace společností, evidenci jejich výkazů a na jejich povinné zveřejňování relativně mírné požadavky.  Také v řadě onshore zemí je administrativní náročnost řady typů účetních výkazů nebo přiznání podstatně nižší, než na jakou jsou zvyklí čeští podnikatelé. 

Významné snížení administrativních nákladů je dosažitelné vedením účetnictví v zahraničí.

S vedením účetních záznamů a s daňovou agendou souvisí také audit, především jeho náročnost a s ní spojená cena. Ve většině zemí OECD je audit účetní závěrky při splnění definovaných podmínek nezbytnou součástí korporátní administrativy. Audit má za cíl nezávisle ověřit věrohodnost účetní závěrky a její soulad s pravidly dané jurisdikce. V zemích známých nižší administrativní zátěží (Malta, Kypr) je audit relativně méně časově i finančně nákladnou procedurou.   

Redukce administrativní zátěže nespočívá pouze v plnění povinností menšího rozsahu. Neméně podstatný je přístup samotných auditorů a také daňové správy. Každá kontrola znamená pro společnost zátěž a náklady. Všechny offshore jurisdikce a řada onshore jurisdikcí provádějí daňovou kontrolu firem pouze na základě zjištěných a podložených informací, ne proto, aby pouze vykázaly činnost. Primárně se soustředí na společnosti neplnící zákonné požadavky a ty následně podrobí detailní kontrole.

Redukce administrativních nákladů nebo silná image?

Směřovat podnikání výhradně k minimální administrativní zátěži může být v mnoha ohledech nevýhodné. Země jako Anguilla, Marshallovy ostrovy a podobné offshore jurisdikce kladou na společnosti minimum administrativních požadavků, nicméně společnost nemá na druhou stranu možnost obchodním partnerům důvěryhodně prokázat řadu informací, které by nezávisle doložily klíčová fakta o společnosti. Z důvodu nemožnosti ověřit si některá tvrzení jednatelů nebo akcionářů se může stát taková společnost pro některé partnery méně důvěryhodnou. 

Je vhodné hledat rovnováhu mezi jednoduchostí administrace společností a jejich důvěryhodností. Pro mnoho účelů plně postačuje využít respektovanou offshore jurisdikci jako například Gibraltar. Pro velkou část mezinárodních struktur přináší rovnováhu mezi důvěryhodností a snadnou administrací Kypr. Velké společnosti mající záměr veřejně upsat své akcie na některé z evropských burz využijí spíše Nizozemsko známé zejména v posledních letech přísnou regulací všech aspektů podnikání. Přísný dohled a kontrola je pro investory zárukou, že společnost je řádně řízena a účetní výkazy odpovídají realitě, což je pro důvěryhodné obchodování na burze klíčové.

Ne všechny administrativní procesy lze optimalizovat

Míra činností, které lze vykonávat prostřednictvím zahraničních společností je omezená. Zejména ve službách a mezinárodním obchodu lze přesunout velmi významnou část administrativních povinností do zahraničí. Agenda spojená s vedením české společnosti je nepřesunutelná. Daňové, mzdové a účetní povinnosti českého subjektu musí být plněny na území ČR a podle místních zákonů.

Na druhou stranu je v mnoha případech nevýhodné, pokud je v českém prostředí realizována konsolidovaná účetní závěrka za celou mezinárodní korporátní strukturu. V České republice by měly společnosti a především rozsáhlejší holdingová uskupení provádět pouze nezbytné administrativní úkony v oblasti daní, vedení účetnictví a auditu. Pro efektivní redukci administrativních nákladů by maximum činností mělo být prováděno ve vstřícnějších a stabilnějších jurisdikcích.