Mezinárodní image

Mezinárodní image stabilní a silné společnosti

Image stabilní a silné mezinárodní společnosti přináší výrazné zvýšení důvěryhodnosti. Zejména zahraniční partneři preferují vztahy se spolehlivými společnostmi z dobře známých zemí se stabilním právním systémem a spolehlivou vymahatelností práva. Mezinárodní firmy zužitkují svoji pozici i při jednání s místními obchodními partnery a institucemi.

K silné mezinárodní image společnosti zdaleka nestačí pouhé sídlo v prestižní jurisdikci. Nedílnou součástí dobré pověsti je také výkaznictví, čitelná korporátní struktura a řada dalších faktorů budujících dojem silného a spolehlivého partnera. Silná zahraniční společnost nebo mezinárodní holding přináší výhody především v oblastech mezinárodního obchodu, správy financí či investic. Stabilní zázemí sehrává nemalou roli také při obchodu s nemovitostmi nebo pronajímání bonitnějších komerčních prostor. České firmy, zejména menší a střední podniky, jsou v těchto oblastech často neprávem upozaďovány.

Důvěryhodnost společnosti

Vnímání společnosti je dáno řadou racionálních faktorů, ale také emocemi, pocity. Část faktorů posilujících důvěryhodnost může každý podnikatel ovlivnit okamžitě, další až v průběhu času. Řada faktorů je mimo kontrolu jednotlivce, zejména stabilita právního prostředí nebo práce soudů. Při vytváření silné mezinárodní image společnosti by měl vlastník brát ohled na všechny faktory. Pokud je zřejmé, že v některých bude mít nedostatky, měl by o to více dbát na posílení ostatních oblastí.

Prestižní jurisdikce

České republice velmi pomohl vstup do EU. Přesto se potýká ve srovnání se starými členskými zeměmi s deficitem v mnoha oblastech majících dopad na image společnosti. Výrazným problémem je nejasné právní i daňové prostředí náchylné k častým a razantním změnám. V džungli právních předpisů se neorientují ani domácí podnikatelé, natož jejich zahraniční partneři.

Nejasný právní rámec podtrhuje také činnost soudů. Zejména v obchodních sporech jsou rozhodnutí často pomalá a řada rozsudků budí rozpaky Zejména problematická jsou insolvenční řízení. Zahraniční právní prostředí nabízí transparentní rozhodování na základě četnějších judikátů, stabilní právní systém bez zbytečně častých změn a rychlé rozhodování sporů. Je běžné, že nekomplikované soudní spory končí rozsudkem v rámci dnů až několika málo týdnů.

Ve srovnání s českými společnostmi také zahraniční společnosti ze stabilních a k podnikání oblíbených zemí (NizozemskoVelká BritánieKypr, Lucembursko) přinášejí zahraničním partnerům výhodu uzavírání kontraktů ve známém prostředí. Z pohledu partnerů známé prostředí přináší také nižší náklady na administrativu i řešení případných obchodních sporů.

Respektovaná adresa sídla společnosti

Samotná jurisdikce, v níž společnost sídlí, k vytvoření pozitivně vnímané firmy nedostačuje. Samozřejmou součástí stabilní společnosti je dobrá adresa. Ideální je samostatná adresa s kancelářemi, zaměstnanci a dalšími atributy plně fungující firmy. Mnozí zahraniční partneři však akceptují, že společnosti nemusejí s ohledem na charakter a teritoriální rozložení ekonomických aktivit takové řešení potřebovat a sídlí na některé z adres poskytujících takzvanou sídelní adresu.

Také u virtuálních sídel je ale podstatný standard zajišťovaných služeb. Samozřejmostí je sídlo v reprezentativní budově a plná dostupnost prostřednictvím telefonu. V případech, kdy se sídlo společnosti nachází na nevhodné adrese a není možné ji kontaktovat, důvěryhodnost velmi výrazně klesá z pohledu obchodních partnerů i orgánů státní správy.

Webové stránky

Standardním prvkem důvěryhodné image jsou webové stránky plnící přinejmenším základní informační funkci. Rozsáhlost a skvělá grafická úprava samotné webové prezentace není rozhodující, stránky by měly odpovídat současným standardům. Pokud ale společnost ve 21. století nedisponuje žádnou webovou prezentací, je její důvěryhodnost poškozena.

Silná mezinárodní image a ochrana soukromí?

Anonymita vlastnictví je faktorem, který nutno při budování image společnosti řešit. Akcionář si musí klást otázku, do jaké míry by měla být vlastnická struktura transparentní a veřejně dostupná. Většina obchodních partnerů v soukromé sféře plně respektuje vlastníkovu snahu nevystavovat svoji osobu přílišnému zájmu. Snaha o ochranu soukromí ale má své hranice, například při získávání veřejných zakázek nebo  bankovních úvěrů. 

V některých zemích není povinnost zveřejňovat účetní závěrku, obchodní rejstřík nedisponuje veškerými informacemi o společnosti. Pro obchodní partnery pak neexistuje mnoho cest, jak si nezávisle ověřit informace poskytnuté mu společností nebo jejím jednatelem či akcionářem. Pokud však existuje závažný důvod využití společnosti s těmito atributy, jsou preferovány důvěryhodné jurisdikce.

V situacích, kdy je vyžadována vysoká image a zároveň maximální ochrana vlastníkova soukromí jsou vhodné komplexnější korporátní struktury zapojující nejen standardní kapitálové společnosti, ale také zahraniční trusty, nadace nebo fondy. Tyto subjekty umožňují nejen ochránit vlastníkovo soukromí, ale zároveň mohou plnit mnoho dalších funkcí vyplývajících z právní podstaty těchto subjektů, a to především v oblasti držby, správy a ochrany vlastnických i ekonomických práv. Preferované jsou především lichtenštejnské nadace. Umožňují značnou variabilitu nastavení a zároveň se pohybují v důvěryhodném a dlouhodobě prověřeném právním i regulatorním prostředí. Oblíbené jsou také nadace v Panamě, na Seychelách nebo v Anguille. Nadace v těchto jurisdikcích poskytují vyšší míru flexibility a variability vnitřního nastavení, bohužel za cenu nižší image, než jaká je spojována s evropskými jurisdikcemi s podobnou nadační či trustovou legislativou.

Důvěryhodné výkaznictví

Schopnost poskytnout různým uživatelům (vlastníci, banky, investoři, obchodní partneři) auditované či konsolidované výkazy, připravované dle IFRS či US GAAP, má zejména z hlediska obchodních a investičních záměrů a z pohledu dlouhodobého budování mezinárodní image významný dopad. Ve výhodě jsou členské státy EU, USAŠvýcarsko a další země s vysokou kulturou účetního výkaznictví. Výrazným pozitivem může být audit a účetní či daňová konsolidace účetní závěrky prováděné podle místních či mezinárodních standardů a zveřejňované takovým způsobem, který podpoří záměry majitelů a managementu společnosti.

Historie společnosti

Dlouhá, důvěryhodná historie společnosti je výrazným pozitivem, zejména pokud je podepřena auditovanými účetními závěrkami a dalšími nezávislými doklady. V případech, kdy je společnost využívána v roli SPV (Special Purpose Vehicle neboli společnost určená pouze pro konkrétní projekt, nikoli pro dlouhodobou obchodní činnost), bývá historie všeobecně méně podstatná. Historii firmy nelze nahradit nebo dohnat. V případech, kdy je z imageových důvodů historie nezbytně podstatná, lze využít takzvaných předzaložených společností. Ty za sebou často mají i několikaletou existenci a přinejmenším zčásti dokážou nahradit krátkou historii společnosti. U předzaložených společností bývá limitem, že nevyvíjejí žádnou činnost, jsou zcela pasivní. Důvodem je, aby klient měl při odkupu jistotu, že společnost není zatížena skrytými závazky, dluhy a dalšími problematickými instrumenty.

Nástroje pro dosažení imageově silného korporátního řešení

Obvyklým prvkem silné korporátní struktury je holdingová mateřská společnost ovládající dceřiné firmy nejčastěji alokované do zemí, v nichž působí. Řešení je výhodné především pro rozsáhlejší podnikatelské záměry.

V sektorech služeb nebo mezinárodního obchodu lze uspokojivého naplnění cílů dosáhnout i s jedinou zahraniční společností nenavázanou na další struktury. Ve většině případů je korporátní řešení poskytující silnou mezinárodní image tvořeno robustní holdingovou strukturou skládající se z několika společností. V rámci snahy o vysokou důvěryhodnost korporátního řešení je vhodné volit společnosti sídlící v jurisdikcích v rámci EU a OECD. V případě členských zemí EU se bude nejčastěji jednat o Velkou BritániiKypr a Nizozemsko. Ze zemí mimo EU jsou výhodné společnosti z USA.

Image je zásadní pro banky

Dobrý obraz společnosti je zásadní také pro bankovní instituce. Nedůvěryhodné společnosti nemusí banka ani otevřít účet, natož poskytnout úvěr. Nároky bank na společnosti, zejména z hlediska due dilligence mají rostoucí tendenci. Banky požadují prokázání podnikatelského záměru, zdroje a struktury příjmů, hodnověrné účetní závěrky i znalost majetkových poměrů vlastníků společnosti. 

Dopady pozitivní mezinárodní image

V porovnání s hmatatelnými výsledky daňově optimálního nastavení nebo zajištění ochrany soukromí vlastníka nejsou dopady vytvoření imageově silné korporátní struktury příliš hmatatelné a krátkodobě jasně viditelné. Nelze si ověřit, zda kontrakt s dohodnutým obchodním partnerem dopadl dobře jen díky silné mezinárodní image nebo zda ze stejného důvodu banka rychle zpřístupnila požadované služby. Image společnosti zpravidla nebývá jediným nebo hlavním sledovaným cílem. Korporátní struktury poskytující silnou a kvalitní image mají vždy výrazně pozitivní efekty také v oblasti právní ochrany majetku, diskrétního vlastnictví i v optimalizaci daňových dopadů. Je výhodné propojit více cílů a v případě potřeby silnou mezinárodní image korporátní struktury posílit dalšími specifickými prvky.