Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Daňový domicil, daňová rezidence (tax domicile, tax residency)

Daňový domicil (rezidence) je nástroj určující příslušnost daňového poplatníka (fyzické osoby, právnické osoby) k zpravidla celosvětové daňové povinnosti v konkrétním jednom státě – v tomto státě je pak daňovým rezidentem. Dle Zákona o daních z příjmů jsou poplatníci daňovými rezidenty České republiky v případě, že mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Bydlištěm se rozumí stálý byt poplatníka, kdy lze z okolností vyvodit poplatníkům úmysl se v tomto místě trvale zdržovat. Poplatníci obvykle se zdržující na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v rámci relevantního kalendářního roku, a to souvisle nebo v několika obdobích. Obdobná kritéria pro určení daňového domicilu jsou obsažena v mnohých smlouvách o zamezení dvojího zdanění.

V případě, že daňový rezident dosahuje příjmů z více států, může využívat výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího zdanění, které umožňují minimalizovat nebo eliminovat srážkové daně uvalované na příjmy nerezidentů.  

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z