Medzinárodné štruktúry – Daňové a právne prínosy v praxi

Prehľad uplynulé konferencie.

Kdy: 27.11.2014 v 10:00 hodin

Kde: Kempinski Hotel River Park, Dvořákovo nábrežie 7528/6, Bratislava

Cena: 6000Kč/220Euro

- prehľad uplynulé konferencie -

          

Slovenský právny i daňový systém prechádza v súčasnosti zmenami, ktoré majú za cieľ zabrániť daňovým podvodom. Podnikateľom tieto iniciatívy prinášajú predovšetkým vyššiu administratívnu záťaž a stratu súkromia. Na národnej i medzinárodnej úrovni bude získavaný a zdieľaný stále väčší objem informácií, často i citlivej povahy.

Konferenciu zahájila prednáška Mag. B. Kováča zo spoločnosti Recte Audit s.r.o., ktorý predstavil súčasnú situáciu daňového poplatníka na Slovensku. Uviedol, že na Slovensku je komplikovaný systém viac než 20-tich daní, ktorých administrácia priemerne trvá 207 hodín ročne. Zložitosť celého systému zvyšujú opatrenia slúžiace k potieraniu daňových podvodov ako ručenie za DPH u dodávateľa, povinnosti platcu DPH zložiť zábezpeku pri registrácií k DPH alebo prípadné jednostranné zrušenie registrácie platcu DPH z úradnej moci.

Od 1. 1. 2015 dôjde k novele zákona o dani z príjmu, prinášajúca podnikateľom nové povinnosti. Medzi najvýznamnejšie patrí pravidlo nízkej kapitalizácie a pravidlá pre umorovanie daňovej straty. Oproti štandardným zvyklostiam sa testuje  výška zaplatených úrokov voči 25 % EBITDA (špeciálna daňová EBITDA), pričom súčasťou posudzovaných úrokov sú i výdaje súvisiace s prijatými úvermi. Zaujímavosťou je, že tieto nové pravidlá sa nevzťahujú na finančné inštitúcie.

Umorovanie daňovej straty určuje, že strata vykázaná za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa v roku 2015 môže umoriť do výšky ¼ a pokračuje sa v umorovaniu  ¼ úhrnu strát vykázaných v rokoch 2011, 2012 a 2013, pričom neumorená časť straty prepadá. Došlo taktiež k zavedeniu daňovej licencie, ktorá bude uplatňovaná po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2014.

Nadväzujúca prednáška JUDr. M. Boľoše z Advokátskej kancelárie Boľoš popisuje slabinu slovenského právneho systému - riešenie platobnej neschopnosti firiem. Priemerná dĺžka trvania insolventnosti je 4 roky, z toho proces vymáhania práva trvá 1,5 roku. Pre riešenie insolventnosti sa navrhuje reštrukturalizácia a konkurz. Reštrukturalizácia je považovaná za jednanie sanačného charakteru, oproti tomu konkurz má likvidačný charakter. Od 1. 1. 2015 má byť účinný zákon o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý má priniesť radu zmien. Patrí medzi ne rozšírenie definície platobnej neschopnosti a hrozby úpadku, možnosť vymerať pokutu štatutárnym orgánom za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, možnosť podania návrhu na vyhlásenia konkurzu zo strany zamestnancov a rada ďalších.

Vzhľadom k stále zložitejšej situácii slovenských podnikateľov naberá na dôležitosti podnikania na Slovensku prostredníctvom entity, ktorá nepodlieha všetkým reguláciám, ktorým podliehajú slovenské spoločnosti. Tuto tému  predstavil Ing. V. Hába zo spoločnosti Akont, kdy sa k tomuto účelu dajú využiť entity bez právnej subjektivity v SR, konkrétne stálá prevádzkareň a organizačná zložka. U nich platí, že vnútorné právne pomery, ručenia, práva a povinnosti orgánov a vlastníkov sa riadia zahraničným právom.

Stála prevádzkareň ani organizačná zložka neprinášajú daňový efekt, ale eliminujú značné množstvo regulácií. Napríklad problémy pri registrácií k DPH na Slovensku, vrátane povinnosti skladať zábezpeku. Ďalej spoločnosť mimo iného nepodlieha limitom na kapitál, daňovej licencii a je žalovateľná iba v zahraničí. Z pohľadu flexibility a právneho zaistenia sú výhodné hlavne britské spoločnosti opierajúce sa o veľmi stabilný právny systém známy rýchlym rozhodovaním sporov.

Ing. P. Jankovič z Akontu predstavil trendy vo výmene informácií, ktoré významne posilnia postavenie správcu dane v nasledujúcich rokoch. V súčasnosti je v prípade odôvodnenej potreby možné získať z iného štátu požadované informácie. Situáciu výrazne zmení automatická výmena informácií o bankových účtoch, teda stav, kedy správca dane a ďalšie orgány majú automatický prístup k akýmkoľvek informáciám o majetku poplatníka. Fakticky dôjde k postavenia všetkých v zahraničí aktívnych osôb do roviny, v ktorej sa dnes nachádzajú podozriví z daňových deliktov. Najvýznamnejšie aktivity v tejto oblasti sú FATCA (aktivita USA) a aktivita štátov OECD + G20 neformálne nazývaná GATCA.

Z hľadiska dopadu pre slovenských občanov je oveľa významnejšia GATCA. Jedná sa o aktivitu smerujúcu k vytvoreniu medzinárodných právnych nástrojov k zdieľaniu informácií o bankových účtoch medzi jednotlivými krajinami..  Rozhodujúci dátum pre aktivitu GATCA by mal byť 31. 12. 2015 s tým, že vzájomná výmena informácií by sa mala uskutočniť po prvýkrát v roku 2017 za rok 2016. Pod úrovňou záujmu finančných úradov by mali zostať už otvorené účty, ktoré k 31.12 2015 majú zostatok nižší ako USD 250.000.

Inštitúcie poskytnú informácie o stave účtov, ich konečných vlastníkoch a pohyboch na účtoch. To znamená prelomenie bankového tajomstva a výrazné obmedzenia súkromia.

Ako vo svojej prednáške zdôraznil Ing. M. Friedberger zo spol. Akont, v súvislosti s automatickou výmenou informácií a tlakom na odhaľovanie skutočných vlastníkov majetku, je významným prvkom zachovanie súkromia. V rámci správy majetku je vhodné zamerať sa na jeho využívanie, nie na priame vlastníctvo. K vlastníctvu je vhodnejšie využívať právnické osoby, ktoré sú podstatne flexibilnejšie ako fyzická osoba (je možné zmeniť ich jurisdikciu, štruktúru, vlastnícke podiely, môžu ľahko zaniknúť). Naviac je u právnických osôb ľahšie skomplikovať ľahké odhalenie všetkých prepojených vzťahov alebo majetkových nastavení.

Jednotlivé prednášky, vrátane tém presahujúcich obsah tohto textu budú postupne uverejňované v bulletinu AkontInfo. K jeho odberu je možné sa zaregistrovať na www.akontslovakia.sk.