Societas Europaea - Evropská společnost

14. 03. 2011
Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Evropská společnost (nebo také evropská akciová společnost), známá pod latinským názvem Societas Europaea (SE), je právní forma podnikání postavená na právu Evropského společenství (EU).

Societas Europaea - Evropská společnost

14.3.2011

Evropská společnost (nebo také evropská akciová společnost), známá pod latinským názvem Societas Europaea (SE), je právní forma podnikání postavená na právu Evropského společenství (EU). Jejím smyslem je především usnadnit volný pohyb kapitálu v rámci celé Evropské unie a sjednotit právní formy obchodních společností v EU. Vznik Societas Europaea (SE) umožnilo přijetí Nařízení Rady ES o statutu evropské společnosti z roku 2001 a jeho následná implementace do jednotlivých národních zákonů. Členské státy EU ukončily implementaci v říjnu 2004, první evropské společnosti však začaly vznikat až začátkem roku 2006. Něco přes rok tedy trvalo než se evropská společnost z pouhého legislativního vymezení stala skutečnou praktickou možností, která úspěšným podnikatelům nabízí nespočet mimořádných výhod.

Prestiž této právní formy podnikání je jasně patrná na počtu založených evropských společností (SE). Do poloviny roku 2007 vzniklo v celé EU necelých 100 Societas Europaea. Zakladateli evropských akciových společností (SE)  byly především velké nadnárodní společnosti.

Co přináší Evropská společnost?

Základní výhodou oproti jakékoli běžné národní formě podnikání je možnost Societas Europaea přesouvat sídlo v rámci celé EU bez likvidace společnosti. Změna sídla s sebou samozřejmě nese opuštění domácí legislativy.

Přesun sídla společnosti při zachování kontinuity existující společnosti umožní:

  • Využití smluv o ochraně investic uzavřených Českou republikou – Přenesení sídla SE společnosti do zahraničí přináší silnější pozici společnosti při jednání s českým státem. Evropská společnost se může opřít i o smlouvy o ochraně investic uzavřených Českou republikou. Česká společnost tuto možnost nemá.
  • Dostat se z vlivu českých úřadů – Societas Europaea (SE) bude spadat pod právo vybrané země. České úřady mohou informace o evropské společnosti zjišťovat pouze přes příslušné zahraniční úřady, což je dosti problematické. Rovněž veškeré písemnosti musí být doručeny na sídlo evropské společnosti v zahraničí a případné budoucí soudní spory se budou řešit v místě sídla společnosti.
  • Výběr nejvhodnějšího daňového systému v rámci EU – Po přesunu společnosti se na SE vztahují daňové zákony zvolené země. Societas Europaea (SE) může dle výběru sídla například využívat nízké daně z příjmů na Kypru (10%), nebo využít vhodného holdingového režimu v Nizozemsku. Přesunem společnosti lze také řešit optimalizaci zdanění připravovaných transakcí. Například prodeje podílů nebo obchod s pohledávkami.
  • Vybrat vhodný právní systém – Právní systémy starších členských států EU jsou výrazně stabilnější než český. Přinášejí větší jistotu pro podnikatele a vyšší vymahatelnost práva.
  • Úspora nákladů na správu a řízení – Societas Europaea (SE) si může zvolit tzv. monistický systém řízení, kdy společnost řídí pouze jeden statutární orgán (minimálně tříčlenný), kterým je Správní rada. To znamená úsporu režijních nákladů ve srovnání s běžnou a.s., jež musí mít povinně představenstvo a dozorčí radu.

Jak založit Evropskou společnost

Evropská společnost, neboli Societas Europaea (SE), může být založena pouze 5 způsoby:

1. FÚZE

Dvě a více akciových společností z různých členských států mohou provést fúzi sloučením nebo splynutím a vytvořit evropskou společnost (SE). Vznik evropské společnosti fúzí navíc představuje výjimečnou možnost přesunout sídlo stávající společnosti do zvoleného státu EU. Právě z tohoto důvodu je vznik SE fúzí nejčastější variantou vzniku Societas Europaea (SE). Frekventovanou variantou je fúze české a slovenské společnosti s výslednou evropskou společností (SE) sídlící na Kypru či v jiné daňově příznivé destinaci.


2.  VYTVOŘENÍ HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

Dvě a více akciových společností, nebo společností s ručením omezeným z různých členských států mohou vytvořit holdingovou společnost typu SE. Zakládající společnosti se v tomto případě stávají dcerami Societas Europaea (SE). í (SE) sídlící na Kypru či v jiné daňově příznivé destinaci.


3. VYTVOŘENÍ DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI

Dvě společnosti (bez omezení právní formy) z různých členských států mohou založit dceřinnou společnost typu Societas Europaea (SE). 


4. ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY

Akciová společnost, která má alespoň dva roky dceřinnou společnost nebo pobočku v jiném členském státě, může změnit svoji právní formu na SE. Tato varianta neumožňuje současné přenesení sídla společnosti.


5. DCEŘINNÁ SPOLEČNOST JINÉ SOCIETAS EUROPAEA (SE)

Evropská společnost může bez omezení zakládat jiné SE společnosti.

S realizací projektu evropské společnosti (SE) máme praktické zkušenosti a ovládáme potřebné know - how, které je základem k úspěšnému vzniku Societas Europaea. Úspěšným dokončením projektu máme na mysli zápis evropské společnosti na obchodní rejstřík ve zvoleném státě rezidence a řádné splnění všech souvisejících povinností tak, aby klientovi evropská společnost bez problémů fungovala a zajistila výše popsané výhody.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme