Budoucnost patří daňově optimalizovanému elektronickému obchodu

01. 01. 2001
Daňové plánování, Mezinárodní holding

S rozvojem internetu a telekomunikačních technologií v poslední době dochází k výrazným změnám i v oblasti podnikání - i ti nejkonzervativnější podnikatelé pochopili užitečnost internetu pro své obchody. Jeho celosvětové využívání zároveň otevřelo cestu zcela novým způsobům a oborům podnikání. V tomto článku bychom se chtěli pokusit blíže přiblížit možnosti mezinárodní právní a daňové optimalizace umožněné revolucí v komunikacích.

1/2001, Akont Info

S rozvojem internetu a telekomunikačních technologií v poslední době dochází k výrazným změnám i v oblasti podnikání - i ti nejkonzervativnější podnikatelé pochopili užitečnost internetu pro své obchody. Jeho celosvětové využívání zároveň otevřelo cestu zcela novým způsobům a oborům podnikání. V tomto článku bychom se chtěli pokusit blíže přiblížit možnosti mezinárodní právní a daňové optimalizace umožněné revolucí v komunikacích.

Základním rysem podnikání v minulých dekádách bylo velmi silné spojení podnikatelského subjektu s určitým teritoriem. Revoluce v telekomunikacích spolu se souvisejícím propojováním se světa a zkracováním vzdáleností však tento starý model zásadně narušují - čím dál více přibývá společností, jež mají nejvyšší management v jednom státě, výkonné pracovníky v mnoha dalších, administrativní a marketingové oddělení v jiném a hlavní trhy pro své výrobky či služby opět jinde - jako poměrně příhodné nám připadá označení síťová korporace. Stále častějším se stává maximální využívání externích dodavatelů i pro dříve nemyslitelné služby - příkladem budiž současný vývoj v automobilovém průmyslu.

Má se zato, že ve 21. století výrazně přibude množství nového typu globálních společností, jež budou schopny působit v desítkách zemí téměř bez zaměstnanců, pouze s vrcholovým vedením, které bude koordinovat dodávky a služby externích dodavatelů a specializovaných firem a obvykle bude vlastnit pouze obchodní značky. Tyto společnosti budou mít oproti velkým kolosům jednu zásadní výhodu - budou schopny velice rychle reagovat na změny na trhu a co nejpřesněji plnit přání zákazníků. Pokud celou problematiku trochu zjednodušíme, můžeme říci, že nebude žádný problém rozběhnout např. následující projekt: několik partnerů ze Spojených států a České republiky založí společnost na poskytování informací pro celosvětovou klientelu v některém daňovém ráji s příznivými právními podmínkami; odtud bude vedena veškerá finanční administrace včetně bankovních účtů na inkaso plateb, případné pohledávky budou spravovány a administrovány z Velké Británie, zatímco informační server bude spravován na dálku z České republiky. Zní to dosud poněkud nezvykle, ale proč ne?

V podobných případech je jasné, že si společnost bude hledat své hlavní sídlo zcela racionálně tak, aby maximalizovala přínosy nabízené jednotlivými zeměmi a nalezla optimální řešení své situace. Rádi bychom zdůraznili několik důležitých kritérií (kromě mnohých dalších, jež závisejí na individuálních preferencích daného oboru a projektu, jako mohou být např. dostatek kvalifikované pracovní síly určité specializace), jež při výběru vhodného sídla nelze pominout:

  • právní podmínky a jejich stabilita (pravděpodobně se budou preferovat země, které mají stabilní právní systém, jenž není příliš byrokratický a nechává na společnosti samotné, aby si vytvořila vlastní optimální vnitřní právní rámec svého podnikání),
  • administrativní povinnosti (opět se bude hledat země, jež umožňuje nechat o těchto záležitostech rozhodovat společnost samotnou a minimalizuje administrativní povinnosti jako jsou mimo jiné předkládání účetních závěrek, vnitřní systém účetnictví, daňové účetnictví atd., na daném subjektu),
  • daňové faktory (zcela nepochybně budou vyhledávány teritoria s paušálním či velmi nízkým zdaněním).

Zajímavou otázkou v tomto ohledu může být, proč již vlastně nedošlo v masovém měřítku k přesunu firem do daňových rájů. Příčinu musíme pravděpodobně hledat v následujících dočasných faktorech:

  • nízká důvěra spotřebitele (vzhledem k tomu, že prodej výrobků a služeb přes internet je stále v počátečních stádiích, narážíme na problém nízké důvěry individuálního spotřebitele; předpokládáme však, že s etablováním globálních značek tento problém postupně pomine),
  • v jiné situaci se nalézá oblast tzv. B2B, tj. obchodu mezi firmami,
  • zde v podstatě nevidíme zásadní problémy v přesunu elektronických trhů na vhodná teritoria,
  • důležitým faktorem je skutečnost, že většina tzv. internetových společností dosud není zralých a neřeší v současnosti daňové problémy,
  • naopak hledají neustále investory, kteří by financovali jejich růst,
  • nepochybně podstatným problémem je poměrně nevyspělá a drahá distribuce zboží ve fyzické podobě,
  • pouze postupně se vyvíjející úroveň technologie.

Domníváme, že pro vyšší názornost bude žádoucí projít základní oblasti využití elektronických řešení se zaměřením na ty, které již fungují ve zralém stádiu. Rádi bychom zdůraznili, že se jedná opravdu pouze o velmi stručné nastínění jednotlivých projektů, které již s úspěchem fungují. Problematika by si samozřejmě zasloužila mnohem hlubší rozbor důvodů, proč právě tyto patří k úspěšným, zatímco jiné nikoliv.

Bankovnictví

Jednou z nejrozšířenějších oblastí pro využití elektronické komunikace je bezesporu bankovnictví - dnes již téměř postrádáme banky, které by neposkytovaly služby s využitím moderních informačních kanálů. Důvodem je samozřejmě ekonomická výhodnost - elektronické operace jsou pro banku nesrovnatelně levnější. Dnes již můžeme s jistotou říci, že se sektor finančnictví v několika následujících letech zcela promění a dojde k drastickému omezení tzv. přepážkových služeb, které se stanou luxusem.

Právě z tohoto důvodu pravděpodobně dojde k boomu bank pracujících v daňových rájích, jež budou schopny nabídnout movitější klientele v některých oblastech lepší služby - především máme na mysli lepší úrokové sazby v důsledku nižšího zdanění, nižších povinných rezerv a dalších omezení a také různé možnosti legální daňové optimalizace spojené se službami řízení klientských aktiv.

Kolektivní investování a brokerské služby

V současné době velká část průmyslu kolektivního investování využívá preferenčních daňových statusů a výhod - nejfrekventovanějším místem pro správu investičních fondů je Lucembursko, které nezdaňuje jejich příjmy a tím pro ně vytváří v kombinaci se stabilním právním prostředím ideální prostředí. Se správou a administrací těchto fondů úzce souvisejí elektronické brokerské služby - vzhledem k téměř úplné dematerializaci obou činností jsou jedním z téměř ideálních příkladů, kdy tyto aktivity mohou být řízeny a spravovány z libovolného místa na Zeměkouli pouze v závislosti na výhodnosti individuálních podmínek v dané lokalitě.

Pojišťovnictví

Další z oblastí s ideálními podmínkami pro poskytování služeb přes elektronické kanály je pojišťovnictví, které opět pracuje s dematerializovaným produktem. Dočasným problémem jsou opět tradice a jistý sentiment zákazníků, ale i ty budou časem překonány výhodnějšími sazbami pojišťoven z daňových rájů. Pěkným příkladem je trh zajištění, tj. pojišťování rizik jednotlivých pojišťoven dalšími pojišťovnami, kdy jedním z největších trhů jsou malé souostroví Bermudy v Atlantickém oceánu.

Herní průmysl

Zajímavým oborem pro využití elektronické komerce je herní průmysl. Ihned s nástupem internetu se objevila řada internetových kasín určených pro americké zákazníky. Přestože osobně vidíme v klasických internetových kasinech mnoho negativ vyplývajících z ne zcela důvěryhodné základní regulace (tím máme na mysli problém softwarového generování výsledků), svůj trh si určitě našly. Internetovým kasinem nové generace je projekt kasina Dr. Ho (významný podnikatel v této oblasti s mnoha kasiny v Macau), který zprovoznil na ostrově Antigua internetové kasíno s lidskými krupiéry, které můžete pozorovat na obrazovce v přímém přenosu.

Příkladem jiného typu jsou sázkové kanceláře, jež jsou ve většině zemí včetně ČR zatíženy zvláštními daněmi a omezeními - i v jejich případě máme pocit, že pro kvalifikované uživatele tento systém omezení postupně končí, neboť není možné omezit uživatele se zájmem o tuto službu. Pro ilustraci uveďme jednu ze dvou největších britských kanceláří Ladbrokers, jež založila pro tyto účely internetový projekt na Gibraltaru.

Prodej zboží

Je nesporné, že nejpozději přijdou na řadu podnikatelské projekty spojené s prodejem zboží. Dosud existují značné problémy s distribucí a důležitý je také fakt, že právě provoz těchto obchodů je zřejmě nejvíce administrativně náročný a prozatím peníze neprodukuje, ale naopak pohlcuje. Nicméně se domníváme, že s určitou zralostí těchto firem, dojde i na řešení daňových otázek, které si u některých z nich vynutí jejich přesun do daňově výhodnějších pásem.

Prodej nehmotného majetku

Naprosto jiná situace vzniká při prodeji nehmotného majetku jako jsou software či hudba v případech, že si kupující sám řeší přenos na fyzický nosič dat. Vzhledem k tomu, že v těchto případech je přidaná hodnota kamenného maloobchodu opravdu velmi nízká až mnohdy nulová, nevidíme důvod po vyřešení problémů s ochranou autorských práv pro to, aby nemohly razantně nastoupit internetové obchody, jejichž servery mohou sídlit kdekoliv na světě.

Provoz informačních databází

Nástup elektronických služeb v oblasti informačních databází je také nezadržitelný - vzpomeňme alespoň specializované personální agentury. Také tyto projekty mohou sídlit a být řízeny na nejvyšší úrovni kdekoliv tak, aby byly jejich příjmy minimálně zdaněny.

Za určitou specialitu můžeme považovat aukční servery nejrůznějších typů až po např. servery specializované na finanční záležitosti jako jsou pohledávky.

Jiné možnosti

Z mnoha různých specialit bych chtěl připomenout společnosti specializované na vývoj software či na vývoj nejrůznějších internetových projektů. Jejich společným prvkem je skutečnost, že se nacházejí ve fázi investování, nicméně i zde je často daňově výhodné vést celý projekt přes společnost z daňového ráje, což umožňuje dosáhnout daňových úspor z titulu mezd placených zaměstnancům.

S rozvojem elektronického obchodování budou stále častěji vyvstávat otázky zdanění těchto aktivit. Zjednodušeně řečeno v současné době platí několik základních principů - obecné - zdanění subjektu podle místa pobytu či registrace, zdanění společnosti podle místa pobytu vrcholového managementu a speciální - zdanění operace podle místa odkud je poskytnuta, tj. místa kde se nachází daný server. Celá věc samozřejmě není tak jednoduchá, tyto základní principy však platí. Vzhledem k nepříliš složitým možnostem mezinárodní daňové optimalizace internetových projektů musíme říci, že pro zachování absolutního daňového výnosu budou muset vyspělé země přesunout daňové zatížení spíše ve prospěch nepřímých daní jako je daň z přidané hodnoty.

Domníváme se, že změny v telekomunikačních technologiích velmi rychle umožní raketový rozvoj podnikání v podmínkách nízké regulace a minimálního zdanění. O tom, že si jednotlivé země tyto změny a možnosti uvědomují, svědčí fakt, že jednotlivé daňové ráje rychle přijímají legislativu ohledně elektronického obchodu a zároveň neustále přibývá funkčních projektů, jež jsou umístěny v daňových rájích a přinášejí díky tomu svým akcionářům nezanedbatelný profit.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti