Ochrana majetku

12. 04. 2013
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Trust

Trust je ideálním nástrojem pro správu majetku. Využívá se především jako právní ochrana majetku úzce spojená s anonymitou vlastníka (zakladatele trustu), ale také pro uspořádání majetku a dědických nároků přesně podle zakladatelových představ. Lze tak obejít zákonná pravidla platná v dědickém řízení v ČR.

Trusty - výhody a využití

Kdy použít trust?

  • považujete ochranu majetku, kterou poskytuje české právo, za nedokonalou
  • bojíte se o svůj majetek a nechcete vystupovat jako vlastník
  • chcete zachovat majetek nerozdroben i pro další generace
  • chcete změnit rozdělení dědických nároků
  • chcete snížit daňové zatížení

Jak vám trust pomůže?

  • trust zachová skrytou identitu zakladatele
  • majetkem v trustu nelze uspokojovat nároky věřitelů vůči zakladateli
  • trust udrží celistvost a hodnotu majetku pro další generace
  • pomocí trustu se vyhnete dědickému řízení a libovolně změníte poměry mezi dědici
  • trust poskytuje osvobození od daně u některých příjmů

Trust je ideálním nástrojem pro správu majetku. Využívá se především jako právní ochrana majetku úzce spojená s anonymitou vlastníka (zakladatele trustu), ale také pro uspořádání majetku a dědických nároků přesně podle zakladatelových představ. Lze tak obejít zákonná pravidla platná v dědickém řízení v ČR. 

Trust pochází z anglosaského práva a je znám již po mnoho staletí. Trust sám o sobě zpravidla nemá právní subjektivitu, je to forma právního vztahu mezi zakladatelem (původním vlastníkem majetku) a správcem trustu (Trustee). Převodem majetku do trustu přestává být faktickým vlastníkem zakladatel. Veškeré závazky zakladatele tak nadále nemohou být uspokojeny převedeným majetkem, neboť se jedná o aktiva jiného subjektu – správce trustu. Správcem trustu je obvykle právnická osoba zřízená podle práva, kterým se řídí vlastní trust. Trust vzniká uzavřením trustové smlouvy mezi zakladatelem a správcem trustu.

Vznik bývá potvrzen registrací v oficiálním rejstříku v dané zemi založení. Zakladatel zároveň sepíše tzv. listinu přání (Letter of Wishes), ve které určí, jak má být nadále s majetkem zacházeno a kdo má mít z majetku prospěch. Subjekt ve prospěch kterého správce trustu majetek spravuje, a kterému mají plynout výnosy z majetku trustu, se nazývá beneficient. Beneficientů může být více a výnosy z trustu mohou získávat ve formě peněžitých či naturálních plnění. Zakladatel má zároveň právo určit protektora, který kontroluje správce trustu, zda jeho počínání je v souladu s přáním zakladatele.
Organizační schéma správy trustu

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme