Popularita amerických LLC společností dále na vzestupu

03. 01. 2000
Offshore, Mezinárodní image

Oblíbeným a široce využívaným nástrojem v oblasti mezinárodního daňového plánování je americká společnost LLC (Limited Liability Company). Přestože jsme se tímto tématem v AKONTinfu již jednou zabývali (AKONTinfo 97/1), rádi bychom připomněli a doplnili, v čem spočívají hlavní výhody této struktury. Činíme tak především z důvodu výhodnosti využití tohoto typu společnosti pro offshore podnikání a také vzhledem k určitým změnám, ke kterým v nedávné době došlo a které se LLC týkají.

1/2000, Akont Info

Oblíbeným a široce využívaným nástrojem v oblasti mezinárodního daňového plánování je americká společnost LLC (Limited Liability Company). Přestože jsme se tímto tématem v AKONTinfu již jednou zabývali (AKONTinfo 97/1), rádi bychom připomněli a doplnili, v čem spočívají hlavní výhody této struktury. Činíme tak především z důvodu výhodnosti využití tohoto typu společnosti pro offshore podnikání a také vzhledem k určitým změnám, ke kterým v nedávné době došlo a které se LLC týkají.

Může být překvapivé, že vzorem pro současnou úpravu amerických LLC byly především evropské a latinsko-americké zákoníky (např. německý obchodní zákoník z r. 1892). Prvním z amerických států (rozumí se států USA), který ve své legislativě přijal koncept LLC, byl stát Wyoming v roce 1977. Od té doby přijalo podobné zákony postupně všech 51 států federace, takže v současnosti je možné zakládat LLC v celých Spojených státech. Drtivá většina investorů však využívá k tomuto účelu stát Delaware. Důvodem jsou především pružné a moderní společenstevní zákony, vysoká úroveň služeb místních právníků a pracovníků soudů a také skutečnost, že se určitá část úřadů zaměřuje na činnosti spojené se zakládáním a provozem společností, což tyto činnosti značně usnadňuje.

LLC v sobě spojuje základní výhody dvou běžně používaných entit - korporace a partnerství. S korporací má společné to, že její společníci neručí za závazky společnosti svým osobním majetkem. Plní tak funkci ochrany majetku. Z našeho pohledu je důležitější druhá základní vlastnost, kterou se podobá partnerství - jde o tzv. pass-through taxation, tzn. postup, při němž nejsou příjmy společnosti zdaněny na úrovni společnosti, ale až na úrovni společníků.

Významné jsou také další výhody LLC, mezi které patří:

  • prestiž americké společnosti,
  • vysoká míra flexibility při řízení a organizaci společnosti,
  • LLC nepodléhá omezením vztahujícím se na tzv. "S" korporaci, se kterou má mnoho společných rysů (dle toho omezení mohou být společníky "S" korporace pouze rezidenti),
  • rychlá procedura založení (1 až 2 dny),
  • nízké náklady na založení.

Společnost by měla mít nejméně dva společníky. Vlastníky (společníky) LLC mohou být jednotlivci, trusty, obchodní společnosti, akciové společnosti i nerezidentní cizinci, kteří se podílejí na řízení společnosti a jejích obchodních záležitostech bez ohledu na svou účast ve společnosti.

V nedávné době bylo zrušeno omezení LLC, podle kterého mohla společnost využívat zmíněných daňových výhod pouze nevykazuje-li více než dvě ze čtyř vlastností amerických "corporations". Tyto vlastnosti jsou následující:

  • omezené ručení,
  • centralizované vedení (tzn. vedení společnosti v pravomoci jednatelů a

funkcionářů, nezávislé na akcionářích společnosti),

  • nepřetržité trvání společnosti,
  • volná převoditelnost práv společníka (obchodních podílů).

Ve většině případů měly LLC definováno ve smlouvě omezené ručení plus jeden dalších znak. V současné době toto omezení již neplatí a LLC může mít všechny 4 uvedené vlastnosti.

Využití LLC z pohledu mezinárodního investora

Mnoho podnikatelů, využívajících při své činnosti k daňové optimalizaci offshore společnosti, má zájem na tom, aby nebylo na první pohled patrné, že se jedná o společnost s daňově privilegovaným režimem. Tento problém lze s pomocí LLC elegantně vyřešit. Příslušná offshore společnost založí spolu s další společností americkou LLC, která následně vstupuje do všech vztahů namísto offshore společnosti. Veškeré příjmy, které LLC dosáhne, jí pouze "protékají" a zdaňují se až na úrovni společníků, tj. offshore společností. Nemá-li LLC příjmy ze zdrojů na území USA, pak neplatí v USA žádnou daň (abychom byli přesní, daň v USA společnost přirozeně neplatí ani tehdy, když má příjmy ze zdrojů na území USA, ale daň z těchto příjmů pak platí společníci, tj. zmíněné offshore společnosti) a nemusí zde podávat žádné daňové přiznání, ani předkládat účetní výkazy. Daň přirozeně neplatí ani offshore společnosti, které jsou společníky, takže zdanění celé struktury je v ideálním případě nulové

Jak již vyplývá z předchozích odstavců, musí mít LLC minimálně dva společníky. Na ně se však nevztahují žádné další podstatné podmínky a je tedy možné, aby oba byli nerezidenty, měli omezené ručení apod. Vzhledem k tomu, že založení další offshore společnost jako druhého člena LLC, k již stávající offshore společnosti a nově plánované LLC, není investicí nezbytnou, využíváme často pro své klienty jako druhého zakládajícího člena jmenovanou společnost, jež vlastní 1% podíl.

Struktura vypadá následovně:

Struktura LLC společností

Z výše zmíněného rozboru je patrné, že jedinou slabinou LLC je nemožnost využití smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Spojenými státy. Tzn. že LLC nelze využít bez dodatečných ztrát vzniklých srážkovým zdaněním k transferu dividend a plateb podobného charakteru, jako např. úroky a licenční poplatky (Podle uvedené smlouvy se za společnosti považují pouze "jakékoliv právnické osoby nebo nositelé práv, považované pro účely zdanění za právnické osoby". Jelikož - jak jsme již uvedli - příjmy dosažené LLC se zdaňují až na úrovni společníků, není tento požadavek splněn. Pokud tedy LLC obdrží dividendy např. z ČR, pak se na ně použije standardní sazba srážkové daně 15%.).

Přestože je dnes možné založit společnost této právní formy ve všech státech USA, k nejoblíbenějším státům patří Delaware, Florida, Nevada a Wyoming. Rámcově platí, že náklady na založení a administraci jsou velmi podobné a pohybují se kolem 2900 dolarů za registraci a náklady spojené s existencí společnosti v prvním roce včetně služeb statutárního orgánu.