Zahraniční aktuality

02. 03. 2014
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore, Mezinárodní holding

Legislativní a daňové změny ze zahraničí potvrzují zpřísňování regulace a posilování dohledu v mnoha vyspělých jurisdikcích. Množství negativnch zpráv by nasvědčovalo, že mezinárodní plánování nebude během pěti let možné. Naštěstí z mnoha zemí negativní zprávy nepřicházejí a mnohé jurisdikce (Madeira, Rakousko) výhody zachovávají a rozšiřují. To nás naplňuje přesvědčením, že přiměřeně sofistikované mezinárodní struktury zůstanou i nadále silnou výhodou. V této kapitole Vám přinášíme seznam toho nejzajímavějšího, co se v zemích uvnitř i vně EU událo.

2.3.2014, Akont Info

Slovenská vláda zveřejnila seznam platných SZDZ

Slovenská vláda zveřejnila seznam platných smluv o zamezení dvojího zdanění. Pro všechny osoby podnikající prostřednictvím společnosti na Slovensku je seznam velmi důležitý z důvodu, že v případě obchodního styku se společností ze země nezahrnuté v seznamu, musí slovenský subjekt odvést 35 % srážkovou daň. Pokud tak neučiní, vystavuje se postihu. Seznam je aktuální k 1. 3. 2014 a lze jej nalézt na následujícím odkazu.

Nové požadavky na nizozemské společnosti poskytující a přijímající finanční služby

Od 1. ledna 2014 musí nizozemské společnosti poskytující nebo přijímající finanční služby uvádět ve svých ročních daňových přiznáních následující informace:

 • místo podnikání a domicil společnosti
 • rozhodovací pravomoci a odborné znalosti členů představenstva
 • místo, kde vedení uskutečňuje svá rozhodnutí
 • dostupnost dostatečně kvalifikovaného personálu
 • místo, kde jsou uchovávány účetní výkazy společnosti
 • zemi, ve které společnost vlastní bankovní účet

Společnost musí být také schopna obhájit právní vztahy se svými klienty či dodavateli. Pokud společnost nesplní některý z požadavků, je povinna, kromě uvedení dodatečných informací, poskytnout autoritám prohlášení, ve kterém uvede zahraniční jurisdikce, ve kterých využila nizozemské smlouvy o zamezení dvojího zdanění, směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků nebo vnitrostátní ustanovení Inland Revenue Departmentu. Společnost musí také uvést jména a adresy společností, od kterých obdržela úroky, licenční poplatky, nájem nebo leasingové splátky. Pokud společnost požadavky nesplní, může jí být udělena pokuta do výše 19 500 euro. Navíc, pokud společnost využila SZDZ nebo vnitrostátní ustanovení IRD, a zároveň nesplnila dané požadavky, nizozemský správce daně automaticky poskytne informace o společnosti zahraničnímu správci daně. Za společnost poskytující/přijímající finanční služby se považuje daňový poplatník rezidentní v Nizozemí, jehož aktivity se v daném roce skládají především z placení nebo přijímání úroků, licenčních poplatků, nájmu nebo leasingových splátek do nebo od společností nezaložených v Nizozemí, které patří do stejné skupiny jako poplatník. Pro určení, zda jsou hlavní činností společnosti finanční služby, jsou zvažovány mnohé faktory, například složení pohledávek a závazků, nebo složení tržeb. Aktivity spojené s držbou podílů nejsou při posuzování, zda jsou hlavní činností společnosti finanční služby, brány v úvahu. Jedná se o další administrativní překážku zvyšující už tak vysoké náklady na užívání struktur zapojujících nizozemskou společnost. Země se těmito a dalšími podobnými kroky snaží odstranit nálepku daňového ráje, kterou Nizozemsku přidělilo trochu neprávem USA. Nizozemsko totiž kvůli značně vysokým nákladům na provoz společností, nepříznivé daňové legislativě pro distribuci zisků z Nizozemska ven a cenám za služby právníků a auditorů k opravdovým daňovým rájům ve skutečnosti nikdy nepatřilo.

Nové požadavky na nizozemské společnosti poskytující a přijímající finanční služby

Od 1. ledna 2014 musí nizozemské společnosti poskytující nebo přijímající finanční služby uvádět ve svých ročních daňových přiznáních následující informace:

 • místo podnikání a domicil společnosti
 • rozhodovací pravomoci a odborné znalosti členů představenstva
 • místo, kde vedení uskutečňuje svá rozhodnutí
 • dostupnost dostatečně kvalifikovaného personálu
 • místo, kde jsou uchovávány účetní výkazy společnosti
 • zemi, ve které společnost vlastní bankovní účet

Anonymní akcie na majitele na Seychelách definitivně zrušeny

Dne 16. 12. 2013 bylo prostřednictvím výnosu 15/2013 upravujícího zákon o společnostech (IBC Act) uzákoněno zrušení anonymních akcií na majitele na Seychelách. Od tohoto data začalo běžet šestiměsíční přechodné období, ve kterém společnosti, jež mají akcie na majitele, musí tyto akcie převést na akcie na jméno. Nové seychelské společnosti již akcie na majitele nemohou vydávat. K romě zrušení anonymních akcií budou mít seychelské společnosti také řadu nových povinností. U registrovaného agenta musí být uložena kopie registru akcionářů. Pokud se tak nestane, bude společnosti udělena spíše symbolická pokuta 100 USD. Pokuta 100 USD (a 25 USD za každý další den) se bude vztahovat na společnosti, které nevedou účetní výkazy. Pokud společnost nenapraví stav a neposkytne informace správci daně, případně pokud nebude pokuty platit, může dojít k jejímu vyškrtnutí z obchodního rejstříku. N ově vzniká pro seychelské společnosti také povinnost dodávat registrovanému agentovi roční výkazy potvrzující, že společnost vede účetní výkazy a registr akcionářů je aktuální a v souladu se zákonem. Toto ustanovení je platné od 1. 1. 2014. U ostatních opatření není platnost přesně definována, nicméně vzhledem k poměrně velké rychlosti přijímaných opatření lze očekávat změny v krátkém časovém horizontu. Společně s rušením anonymních akcií v dalších jurisdikcí se tak tento nástroj dostává na „seznam ohrožených druhů“ a lze předpokládat, že v několika málo následujících letech tento instrument přestane zcela existovat. Seychely však stále poskytují dostatek bezpečných nástrojů zajišťujících anonymní formu vlastnictví i nadále a není tak třeba tuto oblíbenou jurisdikci opouštět.

Daňová reforma a příznivý daňový režim na Madeiře

Madeira je v poslední době hojně diskutovanou jurisdikcí v souvislosti s nedávnými daňovými změnami, které vedly k vytvoření příznivého prostředí pro zakládání společností. Madeira zavedla speciální nástroj k přilákání přímých zahraničních investic – International Business Centre (IBC). Společnosti, které získaly oprávnění obchodovat v rámci IBC jsou daněny pouze 5% sazbou (pro ostatní společnosti je daň z příjmů právnických osob ve výši 23 %). Vzhledem k faktu, že je Madeira součástí Portugalska, platí pro ni volný pohyb kapitálu v rámci EU, a lze (nejen) v rámci IBC uplatnit evropské direktivy a portugalské smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Madeira také splňuje veškeré požadavky OECD na daňovou transparentnost a výměnu informací. Standardní sazba DPH na Madeiře je 22 %.

Hlavní výhody IBC:

 • zdanění příjmů korporací 5% sazbou
 • absence srážkové daně na licenční poplatky, služby a úroky placené třetím stranám
 • osvobození od kolkovného, daně z převodu nemovitostí a obecní daně z nemovitosti
 • osvobození od notářských a registračních poplatků

Kromě IBC nabízí Madeira výhodný režim pro čistě holdingové společnosti. Za určitých podmínek lze využít vynětí ze základu daně, a to u zisků vyplacených společnostem rezidentním na Madeiře od spojených osob, a u kapitálových ztrát a zisků ze zcizení majetku v případě převodu podílů v těchto společnostech. Vynětí lze využít při splnění následujících podmínek (participation exemption):

 • Společnost rezidentní na Madeiře drží přímo nebo nepřímo, nejméně po 2 roky (nelze splnit zpětně) ve vyplácející společnosti podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech ve výši nejméně 5 %,
 • Vyplácející společnost je poplatníkem daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně (a není od ní osvobozena) – členské státy EU se řídí seznamem daní v EU direktivě o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, společnosti ze třetích zemí musí být poplatníkem daně z příjmů ve výši minimálně 13,8 %,
 • Vyplácející společnost není rezidentní v daňovém ráji,
 • Vyplácené zisky nesouvisí s daňově uznatelnými výdaji,
 • Společnost nepodléhá režimu daňové transparentnosti.

V případech, ve kterých se neuplatňuje participation exemption, je možné využít jednostranného zápočtu daně pro účely zamezení mezinárodního dvojího zdanění, a to za podmínky 5% přímého nebo nepřímého podílu po dobu minimálně 2 let, a pokud není spojená osoba rezidentní v daňovém ráji. Stejná podmínka minimálního vlastnictví platí i pro osvobození výplaty dividend od srážkové daně. Společnosti dále musí být členskými státy EU nebo EHP (pro Švýcarsko jsou podmínky stanoveny dohodou mezi EU a Švýcarskem) a musí podléhat dani z příjmů právnických osob. Pro osvobození úroků od srážkové daně (u společností vykonávajících svou činnost mimo IBC) je nutné splnit podmínky stanovené v evropské direktivě o společném zdanění úroků a licenčních poplatků, dále obě společnosti musí být poplatníky daně z příjmů, a zároveň vztah mezi společnostmi musí být dán 25% přímým podílem po dobu nejméně 2 let – buď jedna společnost přímo vlastní společnost druhou, nebo třetí strana přímo vlastní obě zainteresované společnosti. Zisky ze zcizení majetku jsou obecně osvobozeny, pokud společnost nevlastní nemovitost v Portugalsku, a pokud splňuje podmínky pro uplatnění participation exemption. Pokud společnost tyto podmínky neplní, je možné za určitých podmínek osvobodit 50 % zisků ze zcizení majetku. Daňové výhody jsou omezeny stropem, který se odvíjí od počtu zaměstnanců společnosti. Nejnižší strop při 1–2 zaměstnancích je základ daně ve výši 2,73 milionu EUR. Přesahující příjem bude zdaněn standardní sazbou daně z příjmů ve výši 23 %. Společnost rezidentní na Madeiře musí zaměstnávat minimálně jednoho zaměstnance nebo jednatele. Pokud má v prvních dvou letech své činnosti méně než 6 zaměstnanců nebo jednatelů, musí provést investici ve výši minimálně 75 000 EUR do movitého nebo nemovitého majetku. Společnosti také musí začít se svou činností do šesti měsíců od jejich založení.

Anonymní akcie ve Velké Británii neodvratně zahájily svoji cestu ke konci

Velká Británie je na počátku dlouhodobého procesu, na jehož konci bude zrušení anonymních akcií na majitele a pravděpodobné zavedení registru skutečných vlastníků. Je třeba upozornit, že zatím není celý proces detailně definován, není jasná podoba registru skutečných vlastníků, pravidel přístupu do něj a dalších klíčových informací. Dle v současnosti relevantních informací bude zrušení anonymních akcií uzákoněno na počátku příštího roku. Poté nastane přechodné období v délce dvou let a definitivní zrušení je reálné v prvním až druhém kvartále roku 2016. Je však možné, že možnost vystavovat anonymní akcie bude zmrazena dříve. V současnosti existuje silná opozice proti zpřístupnění registru vlastníků veřejnosti, přičemž i britská vláda připouští možnost nezveřejnění informací o skutečném vlastníkovi, například pokud by došlo k ohrožení vlastníka. O jaké ohrožení se má jednat a jakým způsobem má být prokazováno není jasné. Očekáváme, že jasnější pozici britská vláda zaujme v nejbližší době. Obecně anonymní akcie nejsou ve Velké Británii tak zásadní téma jako v České republice a není pravděpodobné, že dojde k nečekaným a neohlášeným změnám. Od legislativního řešení lze očekávat, že vlastníci společností s vydanými anonymními akciemi budou mít dostatek prostoru k uvedení společnosti do souladu s legislativou, případně k nalezení řešení zahrnujícího jinou jurisdikci.

Velká Británie sníží daňovou zátěž

Velká Británie sníží s platností od 1. 4. 2014 sazbu daně z příjmů právnických osob z 23 % na 21 %. Od 1. 4. 2015 má být sazba snížena na 20 %. Postupné snižování daně z příjmů právnických osob trvá už řadu let a je vedeno mimo jiné i snahou snížit atraktivitu využívání daňově přívětivějších jurisdikcí.

Kypr pokračuje ve zvyšování daní, vzrostla DPH

Od 13. 1. 2014 Kypr zavedl zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. Základní sazba byla zvýšena z 18 % na 19 %, a snížená sazba z 8 % na 9 %. Kypr tak nadále pokračuje v konsolidaci veřejných financí související s tamní bankovní krizí z jara 2013. Od 1. 1. 2013 je platné zvýšení daně z příjmu právnických osob z 10 % na 12,5 % a zvýšení srážkové daně SDC z 15 % na 30 % platné od 29. 4. 2013. Smyslem opatření je zvýšit příjmy země především ze spotřeby služeb a zboží na území ostrova a neohrožovat svoji pozici na vrcholu atraktivity pro zahraniční investory hledající vhodnou destinaci pro holdingové společnosti, které významnou měrou přispívají do kyperské ekonomiky. Při vhodném nastavení holdingové struktury nemusí u kyperských společností dojít k nárůstu daňové zátěže a země z tohoto pohledu stále zastává pozici jedničky pro mezinárodní daňové plánování v rámci EU.

Rakousko má potenciál stát se atraktivní holdingovou jurisdikcí

Přesto, že EU i G20 deklarují nesmlouvavý přístup k daňovým rájům, sama EU je z významné části tvořena zeměmi, které mají v mezinárodním daňovém plánování co nabídnout. Jednou z méně nápadných jurisdikcí je náš jižní soused. Rakousko nabízí vyšší daň z příjmu právnických osob na úrovni 25 %, nicméně poměrně rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění (80) a špičkový systém zdanění skupin společností dokážou efektivní daň podstatně snížit. Zahraniční dceřiné společnosti jsou součástí skupiny, díky čemuž lze započítat zahraniční ztráty oproti zisku v Rakousku. Díky tomu, že Rakousko nemá pravidla podkapitalizace, jsou daňově uznatelné úroky u všech zaplacených úroků z půjček. Na úrovni rakouské holdingové společnosti jsou také od daně osvobozeny prodeje podílu v dceřiných společnostech, v nichž je vlastněn minimálně 10 % podíl po dobu jednoho roku. Výrazně příznivé je také daňové osvobození dividend obdržených rakouskou holdingovou společností od dceřiné společnosti rezidentní v EU a to bez jakýchkoli dalších podmínek. V případě dividend plynoucích ze třetích zemí jsou dividendy osvobozeny, pokud rakouská společnost vlastní po dobu jednoho roku minimálně desetiprocentní podíl.

Dividendy vyplácené rakouskou holdingovou společností na další mateřskou společnost obecně podléhají srážkové dani ve výši 25 %. Pokud jsou dividendy vypláceny na mateřskou společnost, která má sídlo v EU, nepodléhají srážkové dani při splnění testu velikosti a doby délky držby podílu (10 %, 12 měsíců). Obecnou výši srážkové daně při výplatě dividend z rakouské holdingové společnosti je možné snížit nebo eliminovat pomocí sazby srážkové daně vyjednané ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění (např. se zěmemi Singapur a UAE má Rakousko vyjednanou nulovou srážkovou daň na výplatu dividend).

Počet firem zakládaných offshore stále roste

V první polovině roku 2013 byl zaznamenán vyšší nárůst společností založených offshore než ve stejném období roku 2012. Od ledna do června 2013 bylo v offshore lokalitách založeno 34 416 nových společností. Nejvyšší růst počtu založených společností zaznamenaly Bermudy a Mauricius. T ento trend dokazuje, že i přes snahu OECD o zvýšení toku informací mezi členskými zeměmi organizace a offshore jurisdikcemi, mají tyto státy stále co nabídnout, ať už v oblasti zajištění anonymity vlastnictví nebo v případě mírné regulace finančních a pojišťovacích služeb.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme