Holdingové společnosti

10. 03. 2003
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore, Mezinárodní holding

Jedním z centrálních témat mezinárodní daňové optimalizace je bezesporu efektivní holdingová společnost a její další přínosy pro podnikání. Díky všestranné popularizaci jsou dnes všem známé holdingy v různých daňových rájích se všemi výhodami a nevýhodami vyplývajícími z jejich v podstatě bez daňového statutu.

10.3.2003

Jedním z centrálních témat mezinárodní daňové optimalizace je bezesporu efektivní holdingová společnost a její další přínosy pro podnikání. Díky všestranné popularizaci jsou dnes všem známé holdingy v různých daňových rájích se všemi výhodami a nevýhodami vyplývajícími z jejich v podstatě bezdaňového statutu. Stejně tak pravděpodobně všichni znají základní výhody nejznámějších holdingových center v Evropě - Nizozemska, Lucemburska a Švýcarska. Méně je již známé, že vlastně většina členů EU zavedla nějaký zvýhodněný holdingový režim - počínaje Rakouskem, přes Německo, Francii, Belgii, Dánsko, Španělsko a dnes již také Velkou Británii. Vytváření účelové holdingové společnosti již dávno není výsadou velkých koncernů, ale běžnou starostí středně velkých podnikatelů z celé Evropy včetně České republiky. Daňová optimalizace je nepochybně základem. Dobrých důvodů je však mnohem více, a proto se je pokusíme shrnout.

Popularita účelových holdingových společností rychle stoupá. Důvodem tohoto trendu je nejen možnost využít správně postavenou strukturu k velmi efektivnímu mezinárodnímu daňovému plánování (viz naše dřívější články, naposledy v AKONTinfu 2/2002), ale i možnost využít další nesporné výhody holdingů, jako je například podnikání v efektivně fungujícím právním řádu sídla mateřské společnosti, lepší ochrana vlastního majetku a v neposlední řadě i možnost využití velikosti a síly mateřské společnosti při jednání s třetími osobami.

Využití dokonalejšího právního prostředí

Založení společnosti v jiném státě umožňuje výběr společenstevního a obchodního práva, které optimálně vyhovuje plánům vlastníků holdingu - od možnosti odlišného strukturování řízení společnosti až po efektivnější ochranu vlastnictví oproti transformujícím se ekonomikám. Za zmínku určitě stojí rozlišné posuzování konkursních situací, nezahrnování trestních aspektů do vztahů mezi společností a státem a mnohé další.

Velmi důležitou výhodou plynoucí z využití cizího právního prostředí je ochrana investic díky mezinárodním smlouvám o ochraně investic, kterých Česká republika uzavřela dlouhou řadu. Tyto smlouvy poskytují vlastníkům lepší ochranu majetku proti jednostranné zvůli státní moci než nedokonalé zákony transformujících se ekonomik.

Konsolidace účetních výkazů holdingu - vytvoření velké společnosti s minimálním daňovým zatížením

Právě tento bod považujeme za nejméně známý a přitom klíčový - pouze cestou konsolidace účetních výkazů mateřské společnosti za celou skupinu lze při dobře naplánovaném využívání nejrůznějších privilegovaných daňových režimů dosáhnout stavu, kdy společnost dosahuje vysokých zisků s minimálním daňovým zatížením, a tím si vytváří finanční historii pro banky a obchodní partnery.

Zachování anonymity vlastnictví

Je jen otázkou času, kdy dojde v rámci celosvětového boje proti praní špinavých peněz i v České republice ke zrušení akcií na majitele v listinné podobě. Nevinnou obětí této situace bude bohužel právo na osobní soukromí. Je samozřejmé, že část podnikatelů se této neoddělitelné součásti práva na osobní svobodu nebude chtít vzdát, a bude proto třeba hledat jiné cesty - nejčastěji využití zahraničních společností jako majitelů či správců podílů v českých společnostech.

V poslední době proběhla široká diskuse o zavedení majetkových přiznání a vzhledem ke snadnému politickému kapitálu, který se dá získat díky jejich prosazení, považujeme jejich zavedení za otázku času a volby vhodné aktuální politické situace. Jen zarytí optimisté mohou věřit tomu, že pokračováním nebude daň z majetku. To nás opět vrací k zamyšlení o vytvoření kvalitní struktury na ochranu majetku.

Mezinárodní daňové plánování

I když jsme se tomuto tématu věnovali nesčetněkrát, nebyl by výčet využití holdingových struktur úplný bez uvedení výhod mezinárodního daňového plánování. Díky správně nastavené struktuře využívající smluv o zamezení dvojího zdanění je možné efektivně použít holdingy k optimalizaci transferu dividend, kapitálových zisků, licenčních poplatků, úroků a dalších plateb.

Pro lepší přehlednost přikládáme ve velmi stručné podobě základní rysy různých daňových zvýhodnění související s holdingovými operacemi v některých oblíbených evropských zemích.

1. Belgie

Příjmy belgické společnosti podléhají standardně 39% dani z příjmů právnických osob. Toto zdanění může být výrazně nižší pro holdingové společnosti ve dvou případech:

 • Dividendy přijaté z dceřiné společnosti pocházející z EU jsou osvobozeny od zdanění.
 • U dividend přijatých z dceřiné společnosti nepocházející z EU se daní pouze 5 % z přijatých dividend sazbou 39 %, což znamená efektivní sazbu pouze 1,95 %.

Další významnou výhodou je osvobození od daně z kapitálových příjmů, které se týká kapitálových zisků plynoucích z dceřiných společností sídlících v EU. Kapitálové příjmy plynoucí z dceřiných společností sídlících v jiných státech než v členských zemích EU jsou také osvobozeny od daně z kapitálových příjmů, pokud daná dceřiná společnost podléhá zdanění v místě svého sídla.

Dividendy vyplácené dceřinou společností holdingu jsou díky směrnici EU 90/435/EEC při splnění některých podmínek osvobozeny od zdanění. To znamená, že drží-li belgická holdingová společnost alespoň 25 % akcií dceřiné společnosti pocházející z Evropské unie po dobu minimálně 12 měsíců, jsou veškeré dividendy poukázané touto dceřinou společností na mateřskou společnost osvobozeny od srážkové daně. V případě dceřiné společnosti nepocházející z EU se aplikují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, čímž lze dosáhnout snížení srážkové daně z dividend.

2. Dánsko

Dánské společnosti podléhají zdanění 32% daní z příjmů právnických osob. Holdingové společnosti mohou být od této daně osvobozeny, pokud dividendy vyplácí dceřiná společnost, v níž holdingová společnost drží alespoň 25 % akcií po dobu minimálně 12 měsíců a dceřiná společnost není finanční institucí. Za takovou instituci se považuje společnost, jejíž majetková struktura je z více jak 1/3 tvořena finančními investicemi, nebo 1/3 příjmů pochází z finančních aktiv a společnost podléhá výrazně nižšímu zdanění než je v Dánsku.

Dále dánské společnosti podléhají dani z kapitálových příjmů ve výši 39-59 %. I této dani se holdingová společnost může vyhnout při splnění následujících podmínek:

 • Dánská společnost drží 25 % akcií dceřiné společnosti po dobu alespoň 3 let.
 • Dcera nesmí být finanční institucí.

Na dividendu přijatou od dceřiné společnosti z EU se aplikují ustanovení výše zmíněné směrnice EU. Při zdanění dividendových příjmů z dceřiných společností nesídlících v EU se postupuje dle jednotlivých smluv o zamezení dvojího zdanění. Není-li takováto smlouva uzavřena, uplatní se na přijaté dividendy 25% srážková daň.

Z dividend vyplácených z dánské holdingové společnosti se neodvádí žádná srážková daň, pokud jsou splněna následující kritéria:

 • Společnost, které jsou dividendy vypláceny, vlastní minimálně 25 % akcií dánské společnosti po dobu alespoň 12 měsíců.
 • Zahraniční společnost nemá v Dánsku stálou provozovnu.

3. Francie

Francouzská holdingová společnost nepodléhá dani z příjmů. Je na ni však uvalena speciální daň, tzv. precompte, a to ve stejné výši, jako je běžná daň z příjmů. Placení této daně je možné se vyhnout, pokud:

 • francouzský holding je vlastněn společností v zemi, se kterou má Francie smlouvu o zamezení dvojího zdanění,
 • francouzská holdingová společnost neprovádí obchodní operace,
 • alespoň 67 % držených akcií je zahraničních,
 • 67 % zisku pochází z držby akcií.

Kapitálové příjmy ve Francii podléhají snížené sazbě daně z kapitálových příjmů ve výši 19,4 %.

Srážková daň z přijatých dividend se opět řídí zmíněnou směrnicí EU, tzn. že dividendy přijaté francouzským holdingem od dceřiných společností rezidentních v EU, ve kterých vlastní alespoň 25 % akcií po dobu minimálně 12 měsíců, jsou osvobozeny od srážkové daně. U dceřiných společností nerezidentních v EU je možno snížit srážkovou daň využitím smluv o zamezení dvojího zdanění.

Transfer dividend z Francie podléhá 25% srážkové dani, ovšem tato daň může být snížena dvojím způsobem:

 • Vlastník podílu francouzského holdingu pochází z EU a vlastní podíl po dobu minimálně 12 měsíců - v takovém případě je uvedená daň nulová.
 • Existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, pak se zdanění řídí touto smlouvou.

4. Lichtenštejnsko

Společnosti zakládané v Lichtenštejnsku pro účely správy či vlastnictví jiných subjektů jsou zdaňovány stejným způsobem jako společnosti nerezidentní, tzn. že podléhají pouze srážkové dani z dividend ve výši 4 % a dani z čistého majetku ve výši 0,1 %. Činnost holdingové společnosti na území Lichtenštejnska (správa společnosti, najímání personálu, vlastnictví majetku apod.) není nijak omezena, jakékoli příjmy pocházející z lichtenštejnského území však podléhají zdanění v plné výši jako příjmy běžných společností. Zásadní nevýhodou těchto holdingů je nemožnost využívat smluv o zamezení dvojího zdanění.

5. Lucembursko

Lucembursko rozlišuje několik typů holdingových společností. Jednou je tzv. Holdingová společnost 1929, další holdingová společnost SOPARFI dle zákona z prosince 1990.

Holdingová společnost 1990 (SOPARFI)

Lucemburský zákon o dani z příjmů umožňuje některá osvobození pro tento typ společnosti. Mezi nejzajímavější osvobození patří:

 • osvobození přijatých dividend od daně (za dividendy se považují i příjmy z likvidace dceřiných společností) při splnění jistých podmínek,
 • osvobození kapitálových zisků z dceřiných společností od daně při splnění některých podmínek,
 • osvobození dividend vyplácených akcionářům od srážkové daně, pokud holdingovou společnost SOPARFI vlastní akcionáři se sídlem v EU, společnost přijímající dividendy je rezidentní v členské zemi EU a drží v lucemburské společnosti minimálně 25 % akciového kapitálu, a to nejméně po dva roky bez přerušení před výplatou dividend.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek podléhá SOPARFI dani z příjmů osob ve výši 33 %. Na druhou stranu SOPARFI smí využít smluv o zamezení dvojího zdanění.

6. Německo

Dividendy přijaté německou holdingovou společností jsou osvobozeny od daně z příjmů, jsou-li tyto dividendy dále přerozdělovány do zahraničí tamním akcionářům.

Kapitálové výnosy získané z prodeje akcií v zahraniční dceřiné společnosti, případně plynoucí ze snížení jejího základního jmění či její likvidace, jsou zproštěny federální a obchodní daně, jestliže rozdělované dividendy pocházející od této dceřiné společnosti spadají pod ustanovení dohody o zamezení dvojího zdanění uzavřené Německem.

7. Nizozemsko

Výhody holdingových společností v Nizozemsku jsou široce známy, a proto by bylo zbytečné věnovat se tomuto tématu příliš podrobně. Snad jen pro připomenutí uvedeme stručný přehled nejdůležitějších výhod.

Vzhledem ke skutečnosti, že nizozemský klasický daňový systém neumožňuje zápočet daně z vyplacených dividend, která je sražena u zdroje, dochází v případě složitější vlastnické struktury k několikanásobnému zdanění a výsledné daňové břemeno je neúnosně vysoké. Bylo proto nutné umožnit výplatu dividend osobě, která není konečným příjemcem, bez povinnosti uvalit na vyplácené dividendy srážkovou daň. Z toho důvodu bylo zavedeno tzv. osvobození v případě kapitálové účasti u podílů nad 5 % základního kapitálu dceřiné společnosti, podle něhož jsou dividendy (při splnění některých podmínek), které nizozemské holdingové společnosti přijímají v důsledku svých kapitálových účastí, osvobozeny od daně z příjmů právnických osob a dani nepodléhá ani případný kapitálový zisk z prodeje těchto kapitálových účastí.

Stejně jako osvobození příjmů z kapitálové účasti je důležitá i skutečnost, že řada plateb směřujících z nizozemských společností ve prospěch nizozemských nerezidentů nepodléhá srážkovým daním (což je v evropských poměrech poměrně výjimečné). Shrneme-li sazby srážkové daně, pak platí, že:

 • dividendy - podléhají srážkové dani v sazbě 25 %,
 • úroky - nepodléhají nizozemské dani,
 • licenční poplatky - nepodléhají nizozemské dani,
 • nájmy - podléhají nizozemskému zdanění právnických či fyzických osob v závislosti na druhu vlastnictví,
 • likvidace - přebytek po zpeněžení aktiv společnosti a jeho zdanění daní z příjmů podléhá 25% srážkové dani z částky přesahující základní kapitál, pokud se neaplikuje osvobození.

Případné srážkové daně mohou být dále redukovány díky uzavřeným smlouvám o zamezení dvojího zdanění (více než 100) a direktivám EU.

8. Portugalské holdingové společnosti na Madeiře

Příjmy madeirské holdingové společnosti nepodléhají zdanění, pokud dceřiná společnost vyplácející dividendu nesídlí ve státě EU. V případě rezidence dceřiné společnosti v EU musí portugalská společnost zaplatit daň z příjmů z přijatých dividend ve výši 1,7 %.

Kapitálové příjmy, které jsou do tří let od prodeje reinvestovány, jsou osvobozeny od zdanění. V jiném případě podléhají sazbě daně z příjmů ve výši 34 %.

Dividendy přijímané madeirským holdingem od dceřiných společností rezidentních v EU, ve kterých drží alespoň 25 % akcií po dobu minimálně 2 let, jsou osvobozeny od srážkové daně. Dividenda přijatá ze států, s nimiž má Portugalsko uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se řídí touto smlouvou.

Dividendy vyplácené nerezidentům, které nejsou vztaženy k příjmům vytvořeným na portugalském území, jsou plně osvobozeny od srážkové daně z výplaty dividend.

9. Rakousko

Rakouská holdingová společnost má možnost snížit svoji daňovou povinnost při splnění níže uvedených podmínek:

 • Dceřiná společnost musí být právnickou osobou dle směrnice EU o mateřské a dceřiné společnosti.
 • Holdingová společnost musí vlastnit minimálně 25% podíl v dceřiné společnosti po dobu alespoň 2 let.

Navíc při splnění stejných podmínek jsou od daně osvobozeny i kapitálové příjmy.

Přijaté dividendy z dceřiné společnosti s více jak 25% podílem, který je držen po dobu minimálně 24 měsíců, jsou osvobozeny od srážkové daně.

Vyplácené dividendy jsou zdaněny srážkovou daní ve výši 25 %. Tato daň může být snížena použitím direktivy EU nebo na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

10. Velká Británie

Daňové zvýhodnění v podobě osvobození od daně z kapitálových příjmů se týká holdingové společnosti, která drží alespoň 10 % akcií ve své dceřiné společnosti, a to nepřetržitě po dobu minimálně 12 měsíců během posledních dvou let.

Na dividendy obdržené anglickou společností z dceřiné společnosti se uplatní direktiva EU, pokud dceřiná společnost sídlí v členském státě EU. U dceřiných společností nerezidentních v EU je možno snížit srážkovou daň využitím smluv o zamezení dvojího zdanění. Navíc lze díky imputačnímu systému zdanění ve Velké Británii vyplatit dividendy nerezidentům bez uplatnění jakékoliv srážkové daně.

Mezinárodními holdingovými společnostmi mohou být nejen společnosti založené na území Spojeného království, ale všechny společnosti považované za daňově rezidentní.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme