Konec irských nerezidentních společností

04. 01. 1999
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví

Až do nedávné doby platilo, že irská společnost, která neprovozuje žádnou obchodní činnost na území Irska, nenabízí své akcie k veřejnému úpisu, její akcionáři, jednatelé ani tajemník nejsou irskými rezidenty a schůze jednatelů a valné hromady se konají mimo Irsko, může získat status nerezidentní společnosti.

1/1999, Akont Info

Až do nedávné doby platilo, že irská společnost, která neprovozuje žádnou obchodní činnost na území Irska, nenabízí své akcie k veřejnému úpisu, její akcionáři, jednatelé ani tajemník nejsou irskými rezidenty a schůze jednatelů a valné hromady se konají mimo Irsko, může získat status nerezidentní společnosti. Takové společnosti byly dlouhá léta velmi vyhledávaným a ceněným nástrojem mezinárodního daňového plánování, neboť nepodléhaly v Irsku žádnému zdanění (na druhé straně se však na ně neaplikovaly smlouvy o zamezení dvojího zdanění).

V souvislosti s projednáváním a schvalováním státního rozpočtu na rok 1999 však byly v Irsku předloženy a schváleny změny, které v podstatě ruší koncept irské nerezidentní společnosti hned v několika ohledech (Finance Bill 1999 a Companies Bill 1999). Konkrétní nová ustanovení je možno popsat následovně (všechna opatření se týkají veškerých nových irských společností okamžitě, zatímco u existujících společností bude daný stav vyžadován od 1. října 1999, tj. od tohoto data budou všechny irské společnosti považovány za daňově rezidentní v Irsku, respektive 1. dubna 2000 ohledně omezení jednatelství):

  • každá nově zakládaná irská společnost musí v žádosti o registraci povinně deklarovat, že hodlá provozovat určité obchodní aktivity přímo na území Irska, čímž by mělo být dosaženo eliminace používání irských společností výhradně pro zahraniční aktivity bez jakéhokoli spojení s Irskem;
  • jedna osoba může zastávat funkci jednatele maximálně ve 25 společnostech, což by mělo zabránit využívání jmenovaných jednatelů k zastření skutečných vlastnických vztahů;
  • každá nově zakládaná irská společnost musí buďto jako svého jednatele jmenovat osobu rezidentní v Irsku nebo složit kauci ve výši 20 000 IRŁ - při neplnění určitých požadavků nebo neplacení pokut či penále pak budou dané prostředky vymáhány na jednateli nebo tajemníkovi společnosti a v případě, že žádný z nich není irským rezidentem, použije se na úhradu zmíněná kauce (této povinnosti by se teoreticky mělo dát vyhnout na základě jednání se správcem daně);
  • každá společnost je povinna informovat rejstřík společností o případných rezignacích svých jednatelů, přičemž společnost, která se ocitne bez jednatelů, může být z rejstříku vyškrtnuta - toto opatření by mělo zajistit vyšší aktuálnost údajů z rejstříku ohledně jednatelů společností;
  • společnost může být z rejstříku vyškrtnuta také v případě, když se u správce daně neregistruje pro daňové účely nebo když správci rejstříku nepředloží povinné daňové přiznání.

Za další významnou změnu lze považovat i plánované postupné zvyšování požadavků na poskytování informací o společnostech obchodnímu rejstříku. Nově vyžadované informace se týkají například skutečného daňového domicilu, spřízněných společností nebo skutečných vlastníků společností.

Z pohledu skutečného vlastníka mají výše zmíněné změny především následující důsledky:

  • daňový pohled - do 31.10. platí nerezidentní status, po tomto datu bude vhodné řešit daňové důsledky pomocí „nominee agreement" jako v případě britské jmenované společnosti (viz informační materiály naší společnosti); dá se říci, že zde neleží základní problém,
  • problém jednatelství - pravděpodobně k 1. dubnu 2000 budou muset mít veškeré irské společnosti irské jednatele, kteří budou plně odpovědni za společnost vůči úřadům, vzhledem ke krátkému času od schválení změn dosud žádní irští agenti nenavrhli komerční řešení, nicméně je příliš brzy na konečné hodnocení,
  • podle prvních informací by měly existovat určité výjimky z jednatelství ve smyslu rezidence v jiných zemích EU či v některých smluvních zemích (ve smyslu uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění), předpokládáme v průběhu několika měsíců posun v této situaci.

Rádi bychom zdůraznili, že naše společnost velmi pozorně sleduje aktuální vývoj tak, abychom mohli včas svým zúčastněným klientům nabídnout rozumné alternativy řešení, které by je co nejméně jak finančně, tak i organizačně zasáhly.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti