Madeira - zajímavá alternativa klasických offshore center

05. 01. 1998
Offshore, Mezinárodní holding

Po začlenění Portugalska do Evropské unie v roce 1986 došlo k rozvoji nového centra mezinárodního obchodu na souostroví Madeira, které představuje zajímavou alternativu klasických offshore center.

1/1998, Akont Info

Obsah:

 • Úvod
 • Výhody podnikání na Madeiře
 • Proč je registrační číslo VAT důležité?
 • Jaké daňové výhody se na Madeiře nabízí?
 • Podmínky založení společnosti na Madeiře
 • Informace a dokumenty nutné k registraci
 • Registrační procedura
 • Nová společnost disponuje těmito dokumenty
 • Náklady na založení

Začlenění Portugalska do Evropské unie v roce 1986 otevřelo cestu k rozvoji novému mezinárodnímu obchodnímu centru - souostroví Madeira. Je zajímavé, že rozvoj tohoto centra podporuje nejen portugalská vláda, ale i instituce EU. Rozvíjí se zde zejména sektor služeb, finanční sektor a průmyslová zóna. Madeirské společnosti bývají využívány mnoha způsoby, zejména však pro obchodní operace uvnitř Evropské unie. Hlavní aktivity madeirských společností se zaměřují obvykle na investiční činnost, shromažďování licenčních poplatků, konzultační služby, mezinárodní obchod apod. Madeirské společnosti jsou zvlášť vhodné pro tento typ aktivit díky automatickému přidělování VAT čísla (= registrační číslo pro DPH), možnosti využívání portugalských smluv o zamezení dvojího zdanění a dále plnému začlenění do oblasti EU. Významnou úlevou pro zahraniční subjekt, který si založí obchodní společnost na Madeiře, je osvobození zisků z činnosti mimo území Portugalska od daně z příjmů.

Výhody podnikání na Madeiře

 • automatické přiřazení registračního čísla pro účely VAT při registraci,
 • osvobození od veškerého zdanění příjmů z činnosti, provozované mimo území Portugalska, do 31. 12. 2011 (jedna z výhod poskytovaných v rámci zóny volného obchodu),
 • neexistence devizové kontroly (společnosti mohou používat libovolnou měnu, vlastnit bankovní účty kdekoliv ve světě a volně převádět kapitál a příjmy),
 • možnost využití portugalských smluv o zamezení dvojího zdanění (smlouvy jsou uzavřeny s Rakouskem, Belgií, Brazílií, Bulharskem, Dánskem, Finskem, Francií, Německem, Irskem, Itálií, Mosambikem, Norskem, Španělskem, Švýcarskem a Velkou Británií),
 • přijatelnost madeirských společností pro obchodní partnery ze zemí EU,
 • výhodné podmínky pro holdingové společnosti,
 • nulová daň z kapitálových zisků,
 • osvobození od zdanění příjmů akcionářů plynoucích z offshore společností,
 • osvobození od VAT při exportu do zemí EU,
 • volný import surovin a vybavení bez celních poplatků pro společnosti fungující v rámci zóny volného obchodu,
 • nižší úroveň mezd,
 • kvalitní podnikatelská infrastruktura (široká nabídka účetních, auditorských a právnických firem kombinovaná s vyspělými komunikačními systémy),
 • výkonný bankovní sektor,
 • politická, sociální i ekonomická stabilita.

Proč je registrační číslo VAT důležité?

Automatické přidělování registračního čísla pro účely VAT je výhodou oceňovanou především sofistikovanými investory. Dochází k němu v okamžiku, kdy je zažádáno o registraci názvu společnosti. Následná registrace pro účely VAT pak nevyžaduje splnění jakýchkoliv dodatečných povinností, jako např. předložení dokumentů o uskutečněných zdanitelných plněních apod.

VAT číslo, přidělené madeirské společnosti, je v podstatě portugalským označením a jako takové je přijatelné pro všechny země EU včetně Německa. Umožňuje osvobození od VAT na import i export zboží uvnitř EU a tím nabízí možnost tzv. trojúhelníkových transakcí mezi dvěma zeměmi EU prostřednictvím madeirské společnosti.

Společnosti, registrované podle legislativy zóny volného obchodu, mají nárok na navrácení veškeré VAT, kterou zaplatí v Portugalsku. Navrácení daně se může realizovat jedenkrát ročně nebo jedenkrát za čtvrtletí, pokud částka přesáhne Esc 500 000 (US$ 3 000). Sazba VAT je v Portugalsku 12%.

Jaké daňové výhody se na Madeiře nabízí?

 • osvobození od veškerého zdanění příjmů z  činnosti, provozované mimo území Portugalska, do 31. 12. 2011 (jedna z výhod poskytovaných v rámci zóny volného obchodu)- standardně se odvádí 36 % z příjmů právnických osob. Nicméně společnosti, které působí v rámci zóny volného obchodu, mohou využít zvláště výhodného daňového režimu. Tento režim zejména umožňuje plné osvobození od daně z příjmů společností, které pocházejí z aktivit mimo portugalské území. Do legislativy v rámci zóny volného obchodu mohou spadat i offshore společnosti, jež poskytují mezinárodní služby či finanční služby.
 • osvobození od srážkové daně z dividend- společnosti, fungující v rámci madeirské zóny volného obchodu, mají rovněž výjimku ze základní sazby srážkové daně (25%). Stejně jako se těmto společnostem nezdaňuje příjem z činnosti mimo území Portugalska, jsou úplně osvobozeny i úroky, dividendy a licenční poplatky přicházející do země (i zde platí podmínka příjmů z území mimo Portugalska). Dividendy a úroky, které vyplácí společnost zóny volného obchodu se rovněž nezdaňují, pokud jsou vypláceny nerezidentům. Platby portugalským rezidentům by byly zdaněny 25%.

Podmínky založení společnosti na Madeiře

Hlavní požadavky na založení společnosti jsou následující:

 • založení společnosti musí být registrováno u notáře,
 • registrace společnosti v madeirském obchodním rejstříku,
 • získání povolení pro jméno a předmět podnikání společnosti od Národního rejstříku právnických osob,
 • podání žádosti o licenci adresovanou Společností pro rozvoj Madeiry (SDM),
 • hlavní kancelář společnosti se vždy musí nacházet na Madeiře,
 • uložení kapitálu společnosti na bankovním účtu otevřeném na jméno společnosti. S tímto kapitálem můžete disponovat již 1-2 dny po realizaci založení společnosti. Pro založení Lda (společnost s ručením omezeným) je třeba splacený kapitál ve výši alespoň Esc 400 000 (tj. cca US$ 2 500), pro založení SA (akciová společnost) minimální splacený kapitál Esc 1 500 000 (tj. cca US$ 9 000), přičemž minimální upsaný kapitál je Esc 5 000 000.

Informace a dokumenty nutné k registraci:

 • typ společnosti,
 • jméno společnosti,
 • předmět podnikání,
 • výše kapitálu,
 • určení společníků a jednatelů společnosti - jméno, místo narození, národnost, rezidence, stav, případné jméno manželky a majetkové vyrovnání, fotokopie jejich pasů,
 • ověřená plná moc, jež opravňuje registračního agenta založit společnost ve prospěch společníků,
 • vklad každého společníka.

Registrační procedura

Celý proces založení společnosti trvá přibližně 30 pracovních dní. Nejprve během asi deseti dnů probíhá proces schvalování jména národním rejstříkem v Lisabonu. Po schválení jména vydává Společnost pro rozvoj Madeiry (SDM) licenci (na předchozí žádost). Po vydání licence a před samotnou registrací musí být na účtu v některé madeirské bance uložena odpovídající část kapitálu společnosti. Založení je završeno uzavřením smlouvy, osvědčené madeirským notářem, a následnou registrací v madeirském obchodním rejstříku.

Nová společnost disponuje těmito dokumenty:

1) ověřený certifikát o registraci společnosti,
2) ověřená zakladatelská smlouva,
3) fotokopie registračního čísla VAT.

Náklady na založení

Náklady na založení a provoz společnosti na Madeiře jsou poněkud vyšší než v typických daňových rájích. To způsobují zejména relativně vysoké oficiální poplatky místní vládě. Dalším důvodem pro relativně vyšší náklady je fakt, že madeirské společnosti vyhovují ve všech aspektech portugalským zákonům, které vyžadují, aby záležitosti společnosti a plnění jejích povinností vyřizovali profesionální právníci, účetní a notáři. Následkem toho však Madeira přitahuje prvotřídní klienty a jejich zástupce.

Poplatky splatné úřadům při založení společnosti:

 • registrační poplatek (US$ 2 250),
 • poplatek za žádost o licenci (US$ 500).

Poplatky splatné úřadům v dalších letech:

 • roční daň Společnosti pro rozvoj Madeiry (US$ 1 000).

Dále je třeba počítat s náklady na sídlo společnosti, místního zástupce a účetní služby.