Jaké výhody může přinést založení trustu?

05. 01. 1998
Daňové plánování, Offshore, Trust

Článek pojednává o povaze a výhodách založení trustu.

Výhody založení trustu

1/1998, Akont Info

Trust byl v zemích s angloamerickým právním systémem zaveden a běžně používán již po staletí. V poslední době jsme však svědky nebývalého vzestupu počtu trustů, nově vzniklých zejména v jurisdikcích s nízkým zdaněním. Děje se tak proto, že na něj mohou jeho zakladatelé převést majetek, který je následně spravován dle jejich nařízení. Protože je majetek trustu oddělený od majetku jeho zakladatele, nicméně výnosy z tohoto majetku jsou alokovány v souladu se zakladatelovými instrukcemi, bývá trust kromě jiných účelů často používán i k bezrizikovému držení celých řetězců společností, které jsou určeny k celosvětové optimalizaci daňového zatížení.

Trustem se rozumí vztah, při němž správci trustu (trustees) spravují majetek, který byl do trustu věnován jeho zakladateli (settlors) takovým způsobem, aby všechen prospěch ze svěřeného majetku připadl osobám, které zakladatelé určí - beneficientům trustu. Majetek mohou přitom převést do trustu nejen zakladatelé, ale i kdokoli jiný a může být do trustu přidán kdykoli v době po jeho založení.

Výhody použití trustu

 • Hlavní výhodou trustu je zmíněné oddělení vloženého majetku od majetku zakladatele. Aktiva spadající pod trust, pak nejsou dostupná majetkovým nárokům zakladatele trustu.
 • Další podstatnou výhodou je utajení skutečného vlastnictví. Při použití vhodné jurisdikce neexistují jakékoli zákonné požadavky na zveřejnění jmen beneficientů.
 • Obdobně souvisí s tímto výběrem také pružnost správy trustu - jeho výkonné orgány a zakladatelské dokumenty mohou být strukturovány různými způsoby tak, aby vyhovovaly okolnostem každého jednotlivého případu.

K nejoblíbenějším metodám použití v našich podmínkách patří:

 • vlastnictví podílů ve společnostech (v tomto případě se využívá trust především jako prostředek správy akcií v offshore společnostech v situaci, kdy klienti nechtějí použít akcie na doručitele - zde se využívá skutečnosti, že lze založit a spravovat trust s náklady nižšími než jsou náklady na provoz standardní offshore společnosti),
 • prokazatelné oddělení majetku od zakladatele (tento bod navazuje na vlastnictví akcií s tím, že jsou zdůrazněny dva prvky: dá se prokázat např. ve formě notářského prohlášení, že daný majetek vlastní trust a ne někdo jiný, a současně, jak plyne z definice, trust samotný ze své podstaty nikomu nepatří).

Obecně jsou nejčastějšími účely, pro něž je trust zakládán, následující:

 • vyhnutí se problémům spojeným s dědictvím - s dědictvím majetku jsou obvykle spojené nezanedbatelné finanční náklady jako dědické daně, poplatky správcům pozůstalosti apod. Navíc může být celá procedura dědictví zdlouhavá, zvláště při větším rozsahu děděného majetku. Obě tyto okolnosti snižují hodnotu převáděného majetku. Lze se jim však vyhnout právě převedením majetku do trustu, který tak tvoří jakousi náhradu poslední vůle. Následkem uvedeného úkonu je, že majetek po smrti zakladatele nadále spadá pod trust, a nejsou tedy zmíněné dědické procedury nutné. Majetek přejde pod správu zmocněných správců, kteří s ním nakládají dle instrukcí jeho bývalého vlastníka. Dá se tím předejít i rozdrobení majetku, které by jinak hrozilo např. při dědictví velké rodinné firmy několika pozůstalými.),
 • zabezpečení nezpůsobilých osob (určité osoby, jako např. nezletilci nebo nesvéprávné osoby, nejsou způsobilé ke správě majetku. Pomocí trustu je možné zajistit hmotné zabezpečení těchto osob majetkem libovolného rozsahu.),
 • ochrana před věřiteli (chce-li se vlastník majetku zabezpečit proti rizikům, kterým se asi v podnikání nelze nikdy stoprocentně vyhnout, může k tomuto účelu rovněž využít trustu. Tento způsob ochrany majetku je hojně používán jako prevence pro případy konkursu u právnických osob nebo pro případy, kdy musí fyzická osoba uhradit peněžitý trest uložený soudem.),
 • držení podílu ve společnostech (vzhledem k tomu, že trust jako podílník společnosti ručí za závazky společnosti pouze do výše svých podílů, jeho použití pro zakládání společností přináší jisté výhody. Výsledkem je takřka nulové riziko pro beneficienty, kteří přitom mohou v téměř nezměněném rozsahu užívat peněžních toků ze společnosti plynoucích.).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tedy zřejmé, proč se trust hojně používá mimo jiné i jako zastřešující subjekt, jež drží místo konečného vlastníka podíly v jeho společnostech. Velice zjednodušeně řečeno, trust plní v podstatě roli mateřské společnosti s velmi nízkými provozními náklady. Navíc vzhledem k jeho nízké finanční náročností lze tam, kde je to třeba, použít trustů více, čímž se bezpečnost držení majetku dále zvyšuje.

Struktura trustu

1. Trustová smlouva

Trust se ve většině případů zakládá písemně na základě dokumentu zvaného trustová smlouva. Obsahuje základní údaje o trustu a ustanovení, jimiž by se měl řídit. Trustová smlouva je neveřejným dokumentem, takže údaje v něm uvedené nejsou přístupné třetím osobám.

Smlouvu podepisují správci trustu a jeho zakladatel a obvykle má obsahovat následující údaje:

 • jméno trustu,
 • jaké jsou účely založení trustu,
 • kdo jsou beneficienti trustu (ačkoli tito mohou být určeni až později),
 • kdo má pravomoc jmenovat další nebo nové správce trustu,
 • počáteční majetek trustu; většinou jej tvoří peněžitá suma např. 100 liber, další majetek se na trust převádí později.

2. Listina přání (Letter of wishes)

V případech, kdy je trustová smlouva formulována volně, a velká část rozhodování ponechána na úvaze správců trustu, bývá obvyklé doplnit trustovou smlouvu o dokument upřesňující způsob, jak by se měli správci trustu při řízení trustu rozhodovat (tento dokument nazývající se Letter of wishes).

3. Protektor

V případě, že zakladatel trvá na tom, aby se záležitostmi společnosti zabývala i nějaká třetí strana, může být jmenován protektor trustu. Souhlas protektora se pak požaduje před tím, než správci trustu provedou určité určené úkony, např. rozdělení příjmů či majetku trustu. Protektor není ale většinou při výběru spolehlivých správců trustu nutný.

4. Činnost trustu

Trust se může zabývat širokou škálou činností včetně držení či obchodování s cennými papíry, majetkem nebo jinými aktivy. Podnikatelská činnost nicméně smí být provozována pouze prostřednictvím společností trustu náležejících.

Guernsey - vhodná jurisdikce

Při výběru vhodné jurisdikce pro zřízení trustu je nutné brát ohled na mnoho faktorů. Jedním z nejdůležitějších jsou asi zákony, kterými se trust v jednotlivých zemích řídí. Některá z nových finančních center se snaží přilákat zájemce o založení trustu svou legislativou, jež umožňuje strukturovat trust s nadstandardními výhodami (např. zakladatel trustu může být rovněž jeho beneficient nebo se může podílet na vedení trustu). Nicméně takto formovaný "výhodný" trust s sebou nese nebezpečí, že nemusí být uznán a tedy že bude z jeho majetkem zacházeno tak, jako kdyby nebyl býval vznikl. Proto bývá rozumnější formovat trust klasicky, nejlépe v zemi, jejíž legislativa vychází z anglického zákonodárství, neboť právě v Anglii trust vznikl a jeho koncept je zde zaveden již po několik staletí. Rovněž soudy zvolené jurisdikce by měly mít problematiku zcela osvojenu, aby bylo možné předvídat, jak budou posuzovány jednotlivé podniknuté kroky. Důležitý je rovněž přístup státních orgánů a úroveň souvisejících zprostředkovatelských služeb poskytovaných soukromými firmami. Všechna tato kriteria optimálně splňují oba Normanské ostrovy - Guernsey a Jersey.

Guernsey je nicméně navíc velice atraktivní i cenově a poskytuje další výhody, jež mohou být odpovědí na otázku, proč tato jurisdikce patří v popisované oblasti k nejvíce vyhledávaným.

Mezi další výhody trustu založeného na Guernsey patří tyto:

 • trust je zřízen v politicky stabilním teritoriu se zavedeným a spolehlivým právním systémem,
 • trustová smlouva není veřejně registrována, což zabraňuje jakékoli osobě či instituci z vnějšku identifikovat jména zakladatelů nebo beneficientů trustu,
 • trusty, založené na Guernsey, se řídí flexibilní legislativou, takže lze je strukturovat tak, aby plně vyhovovaly potřebám jejich zakladatelů,
 • trusty, jejichž zakladatelé ani beneficienti nejsou rezidenty na Guernsey, neplatí žádné daně; nepodléhají ani požadavkům na audit, pokud to není požadováno zakladatelem,
 • zřízení a správa trustů na Guernsey je velmi levná, neboť není nutné určit správcem trustu licencovanou společnost, ale může jím být kdokoli, kdo splňuje základní zákonné požadavky způsobilosti k právním úkonům,
 • náklady na sepsání trustové smlouvy činí US$ 500, k tomu přistupují dále případné služby jmenovaných správců, pokud jsou klientem vyžádané.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti