Panamská soukromá nadace - ideální nástroj správy majetku

01. 09. 1997
Ochrana majetku, Mezinárodní holding

Panamská právní úprava soukromé nadace, která vešla v platnost v červnu 1995, na sebe právem upoutala pozornost zahraničních podnikatelských kruhů. Její pomocí je totiž možné chránit majetek, jak před vysokým zdaněním, tak i před nároky případných věřitelů, a přitom je možné ji využít i jako holdingovou společnost.

3/1997, Akont Info

Panamská právní úprava soukromé nadace, která vešla v platnost v červnu 1995, na sebe právem upoutala pozornost zahraničních podnikatelských kruhů. Její pomocí je totiž možné chránit majetek, jak před vysokým zdaněním, tak i před nároky případných věřitelů, a přitom je možné ji využít i jako holdingovou společnost. Tyto výhody ještě umocňuje možnost snadného řízení jejich aktivit a nízké náklady na provoz ve srovnání s nadací registrovanou např. v Lichtenštejnsku.

Klasická nadace se v zemích užívajících latinské právo využívá již několik století. Je to právnická osoba nezávislá na svých zakladatelích konstituovaná jedním nebo více dary, které tvoří nezávislý a autonomní majetek určený ke konkrétním účelům. Liší se od jiných právnických osob známých v anglosaském právu, jelikož nemá žádné vlastníky, a obvykle se zabývá charitativní činností ve prospěch široké veřejnosti. Tyto nadace však nemohou jednat v zájmu soukromých osob.

Soukromá panamská nadace se od klasického konceptu odlišuje tím, že lze konkrétně specifikovat osobu nebo osoby, v jejichž prospěch je nadace spravována a na něž se převádí výnosy a majetek nadace. Tyto osoby se nazývají beneficiáty nadace. Je zajímavé, že beneficiátem může být i osoba vkládající majetek do nadace - zakladatel. Takto upravená nadace je vlastně majetkem, který má statut právnické osoby. Založení nadace tedy umožňuje oddělit část z majetku zakladatele a zajistit právní autonomii majetku takto odděleného.

Snadné založení kdekoli na světě

Nadace může být založena jedním nebo více zakladateli, jimiž mohou být fyzické nebo právnické osoby jakékoli národnosti se sídlem kdekoli na světě. Tvoří se tak, že zakladatelé podepíší zakladatelskou listinu a jejich podpisy jsou úředně ověřeny státním notářem v zemi, v níž zakladatelé sídlí. Druhým způsobem je podepsat zakladatelskou listinu přímo před notářem v Panamě. Nadace nicméně vzniká v momentě, kdy je zakládací listina (po předložení příslušným registračním agentem) zaregistrována v panamském obchodním rejstříku.

Zakladatelská listina musí dle zákona obsahovat jméno nadace a její sídlo, cíle, majetek, způsob jmenování jejích výkonných orgánů a uvádět, co se stane s majetkem nadace v případě jejího zániku. Výše majetku nadace v době založení musí dosahovat nejméně ekvivalentu 10 000 US$.

Nadace rovněž může provozovat obchodní činnost a rovněž uplatňovat všechny pravomoci vyplývající z držení akciového podílu v jiných společnostech, pokud jsou výtěžky z těchto aktivit určeny pro splnění cílů nadace.

Nulové zdanění

Veškerá činnost nadace včetně jejího založení, úpravy, zániku či převodu je zcela vyňata ze všech druhů zdanění, jestliže její majetek splňuje následující podmínky:

 • nachází se mimo Panamu,
 • peněžitá část majetku je uložena fyzickými či právnickými osobami, jejichž příjem nepochází z panamských zdrojů ani není v Panamě zdanitelný,
 • akcie a jiné druhy cenných papírů jsou vydány společnostmi, jejichž příjem nepochází z panamských zdrojů ani nepodléhá žádným způsobem panamským daním (i když tyto cenné papíry mohou být v Panamě uloženy).

Nadace samozřejmě musí platit paušální roční poplatky stejně jako jiné panamské společnosti, ale ty jsou v zanedbatelné výši.

Struktura nadace a její statutární orgány

Struktura nadace se v určitých aspektech podobá struktuře standardní společnosti, nicméně je mnohem lépe upravitelná tak, aby co nejlépe vyhovovala individuálním požadavkům daného případu. Zakladatelé nadace stanoví v zakládací listině jakým způsobem budou určováni členové rady nadace, kteří musí být nejméně tři. Tito tvoří statutární orgán nadace a mají za úkol nakládat s majetkem v souladu s jejími cíli. Ustaven může být rovněž dozorčí orgán - protektoři, jejichž počet není omezen, a kteří mají za úkol dohlížet na činnost rady. K tomuto účelu disponují pravomocemi, jež uvádí zakládací listina.

Jakmile dojde k založení nadace, přecházejí všechna práva disponovat s majetkem na radu nadace. Pro zakladatele, kteří se nechtějí vzdát kontroly nad převedeným majetkem, a přitom nechtějí figurovat jako členové rady (jejich jména uvádí rejstřík), se naskýtá zajímavá možnost, kdy společnost zajišťující registraci nadace poskytne službu tzv. zastupujících členů rady nadace. Tyto zdánlivě nezávislé osoby pak jednají dle příkazů zakladatele nebo osob, které zakladatel určí.

Nejčastější způsoby využití soukromé nadace

Soukromé nadace se obvykle využívají pro následující účely:

 • Separace majetku, ať již jednotlivce nebo společnosti, pro účely ochrany před případnými věřiteli. Takto zaopatřený majetek může v podstatě nadále zůstávat pod kontrolou původního vlastníka, neboť tento může být členem rady nadace nebo kontrolovat její jednání. Původní vlastník může být rovněž beneficiátem - tzn. že na něj jsou na něj převáděny výnosy z majetku nadace. Věřitelé mají právo domáhat se soudního přezkoumání převodu majetku na nadaci pouze první tři roky od okamžiku, kdy byl majetek převeden, pak toto právo zaniká. V případě rozporu mezi ustanoveními panamských zákonů a zákonů jiné země se na nadaci vztahují ustanovení panamských zákonů.
 • Vlastnictví akcií a podílů ve společnostech - zde vlastně nadace vystupuje jako holdingová společnost.
 • Náhrada závěti - umožňuje vyhnout se komplikovaným dědickým procedurám, neboť majetek distribuuje rada nadace. S ohledem na předmět dědictví, nemají dle panamského práva ustanovení o neopomenutelných dědicích v zemi zakladatele nebo v zemi beneficienta vliv na platnost nadace vytvořené v Panamě ani na transfery učiněné ve prospěch této nadace. Tyto transfery nemohou být vyzrazeny nebo prohlášeny neplatnými kvůli uplatnění dědických práv.
 • Zabránění rozdrobení majetku - především v případě, kdy jsou rodinné podniky postoupeny druhé nebo třetí generaci, se objevuje možnost, že dojde k rozdrobení majetku tohoto podniku nebo že nad ním získají kontrolu jiné subjekty. V těchto případech zajišťuje nadace kontinuitu rodinného podniku.
 • Nástroj pro investování do termínových vkladů, akcií, obligací a jiných cenných papírů.

Záruka diskrétnosti

Zákon o Soukromých nadacích nařizuje, že členové rady nadace, orgány dohledu nebo jakékoli osoby a instituce, které z titulu svých povinností získají informace o činnosti, transakcích nebo operacích soukromé nadace, jsou povinni udržovat tyto informace v přísné tajnosti, a to i po skončení činnosti nadace. Porušení této povinnosti může být potrestáno uvězněním na dobu do 6 měsíců a pokutou ve výši USD 50,000.

Možnost přemístění zahraniční nadace do Panamy

Zahraniční nadace se může zaregistrovat v Panamě a pokračovat tak ve své právní existenci od toho okamžiku již jako Panamská soukromá nadace. Musí se pouze vypracovat jisté předepsané dokumenty a kontaktovat firmu, která bude vystupovat jako registrační agent společnosti.

Další výhody

Nadace mají určité právní výhody, které je činí atraktivními pro offshore využití:

 • nepodléhají v Panamě žádnému zdanění, jsou osvobozeny od daně z příjmu, daně z nemovitostí, dědické daně a daně z obratu,
 • zákon nevyžaduje, aby byly odhalena jména skutečných zakladatelů, beneficientů a protektorů,
 • nevyžaduje se podávání výročních příjmových a finančních zpráv,
 • zákon nevyžaduje výroční schůze rady nadace, zakladatelů, protektorů nebo orgánů dohledu,
 • nadace může provádět jakékoli občanskoprávní nebo obchodní transakce, kdekoliv na světě a v jakékoli měně,
 • zakladatelé, protektoři nebo kontroloři a členové Rady nadace mohou být beneficienty nadace,
 • zakladatelé a členové Rady nadace smějí pořádat svá shromáždění kdekoli na světě a mohou zde být zastoupeni zmocněncem,
 • účetní záznamy lze vést v Panamě nebo v zahraničí.

Závěr

Unikátní kombinací faktorů, kterými jsou neexistence daní a povinností předkládat výkazy, záruka anonymity investora a široké možnosti úpravy struktury nadace umožňují případným zájemcům založit si entitu, která bude optimálně vyhovovat jejich individuálním požadavkům a zároveň bezpečně a anonymně spravovat jejich majetek.