Investiční fondy na Britských Panenských ostrovech

01. 09. 1997
Daňové plánování, Offshore

V tomto článku bychom rádi představili soukromé a veřejné investiční fondy ("mutual funds") na Britských Panenských ostrovech (BVI) - subjekty, které díky svému bezdaňovému statutu a moderní právní úpravě vzbudily zájem investorů z celého světa. Více než výstižně to dokumentuje skutečnost, že v současnosti je na tomto souostroví zaregistrováno více než 1500 investičních fondů, a souhrnná částka pod jejich správou přesáhla 55 miliard USD.

3/1997, Akont Info

Obsah:

 • Úvod
 • Běžné společnosti se slovem "fond" v názvu
 • Investiční fondy
 • Daňové výhody
 • Druhy fondů a jejich založení
 • Nejdůležitější obsahové prvky prospektu
 • Informace evidované v rejstříku

V tomto článku bychom rádi představili soukromé a veřejné investiční fondy ("mutual funds") na Britských Panenských ostrovech (BVI) - subjekty, které díky svému bezdaňovému statutu a moderní právní úpravě vzbudily zájem investorů z celého světa. Více než výstižně to dokumentuje skutečnost, že v současnosti je na tomto souostroví zaregistrováno více než 1500 investičních fondů, a souhrnná částka pod jejich správou přesáhla 55 miliard USD.

Běžné společnosti se slovem "fond" v názvu

Dříve než přikročíme k samotné charakteristice investičních fondů na BVI, považujeme za vhodné se zmínit o tom, že pro investiční činnost lze využít i běžnou offshore společnost, registrovanou obvyklým rychlým a jednoduchým způsobem v rejstříku BVI. Zákon o mezinárodních obchodních společnostech neuvádí žádné omezení týkající se zaměření takové společnosti na investiční činnost (samozřejmě s výjimkou obchodování s obyvateli BVI) a nebrání offshore společnostem v uvedení slov "Fund" (fond) nebo "Mutual Fund" (investiční fond) ve svém obchodním jméně. Pro zájemce o takovou společnost je navíc možné vyhotovit standardní zakladatelskou smlouvu a stanovy, používané právě pro tento typ subjektů.

Investiční fondy

Zřízení skutečného investičního fondu (a nikoli tedy pouze "quasi-fondu" ve formě běžné offshore společnosti) je záležitostí poměrně novou. Zvláštní zákon zabývající se problematikou investičních fondů na BVI ("The Mutual Funds Act") spatřil světlo světa teprve v roce 1996. Tento právní předpis rozlišuje fondy na veřejné a soukromé, uvádí požadavky na jejich správu, upravuje registrační proceduru a obsahuje ustanovení pro vytvoření nové funkce - tzv. správce rejstříku investičních fondů ("Registrar of Mutual Funds"). Obvyklou právní formou investičního fondu je offshore společnost, která po svém založení zažádá o dodatečnou registraci coby fond.

Z jednotlivých ustanovení tohoto zákona lze zjistit, že zajímavé možnosti skýtá zejména tzv. soukromý fond ("private fund"), což je fond s omezeným počtem investorů, který nesmí nabízet své akcie veřejnosti. Samotná existence soukromého fondu pak, jak je zmíněno níže, není nijak organizačně ani finančně náročná a jeho využití může být opravdu všestranné. Uveďme si stručně jeho hlavní výhody, přičemž první dvě z nich se vztahují i k fondu veřejnému - subjektu, který smí své akcie nabízet veřejnosti (vzhledem k offshore statutu samozřejmě pouze osobám s trvalým pobytem mimo BVI).

Daňové výhody

Ze zákona vyplývá, že investiční fondy mohou nabývat formu mezinárodních obchodních společností, trustů nebo společností s omezeným ručením (po vydání příslušného zákona, který se připravuje). Ať už se zvolí jakákoli forma, nepodléhají investiční fondy ani jednotliví investoři žádnému z ustanovení daňových zákonů. Investiční fond je tak charakteristickým offshore subjektem osvobozeným od daně z příjmu, kolkovného, srážkové daně z dividend atd.

Možnost volného rozhodování o akciích

Přestože oficiální měnou BVI je americký dolar, nominální hodnota akcií investičního fondu může být uvedena v jakékoli měně. Fondy mojí navíc povoleno emitovat různé typy akcií, a vytvářet tak rozdílné skupiny investorů.

Důvěrnost

Jak se uvádí níže, některé údaje týkající se fondů jsou běžně přístupné veřejnosti. Informace o identitě investorů a činnosti fondu jsou však považovány za vysoce důvěrné a jejich prozrazení příslušnými úřady se ze zákona zapovídá. Navíc oproti veřejným fondům předkládají vlastníci soukromého fondu k evidenci podstatně méně informací.

Předkládání účetních výkazů

Zákonná povinnost vést účetní a finanční výkazy a nechat je ověřit auditorem se týká pouze veřejných fondů. Na soukromé fondy se žádný obdobný požadavek nevztahuje.

Sídlo a zástupce Jako všechny offshore subjekty na BVI musí mít investiční fond na území této jurisdikce své sídlo i zástupce. Splnění obou těchto požadavků je možné na základě spolupráce s některou ze specializovaných firem (správců investičních fondů), jejichž činnost upravuje zmíněný zákon.

Druhy fondů a jejich založení

Soukromý fond ("Private Fund") lze charakterizovat skutečností, že jeho akcie nejsou nabídnuty široké veřejnosti, ale vlastní je buď aspoň 50 investorů, z nichž každý do nákupu akcií vložil min. 25 000 USD, anebo libovolný počet investorů, přičemž vložená suma každého z nich musí převyšovat 250 000 USD. Aby soukromý fond na BVI zahájil svou činnost, není nutná registrace, nýbrž stačí pouhé uznání existence (recognition). Uznání vyžaduje vyplnění a předložení patřičné přihlášky obsahující údaje o fondu a jeho sídle, jméně a adrese zástupce a adrese jakéhokoli jiného sídla, které žadatel může mít mimo území ostrovů.

Jak už bylo uvedeno, fond nepodléhá daňovému zatížení ani požadavku revize svého účetnictví, musí pouze každoročně odvádět 350 USD jako dodatek k ročním vládním poplatkům, které platí coby offshore společnost. Ty mohou dosahovat výše 300 nebo 1000 USD, v závislosti na tom, zda základní jmění společnosti přesahuje 50 000 USD či nikoli.

Veřejný fond ("Public Fund") zákon definuje jako fond, který na základě zveřejnění nebo distribuce prospektu anebo jakýmkoli jiným způsobem nabízí akcie k úpisu nebo prodeji zájemcům z řad veřejnosti.Takový fond musí absolvovat registrační proceduru, a to předtím, než na území BVI zahájí svou činnost.

Nově vzniklé investiční fondy musí zažádat o registraci u guvernéra BVI. Samotná registrace přitom spočívá ve vyplnění předepsaného formuláře, ve kterém musí být uvedeny tyto potřebné informace:

 • název a adresa fondu a jeho právní forma,
 • jméno, adresa, místo narození a občanství všech hlavních představitelů a funkcionářů investičního fondu, jejich osobní kvalifikace, vzdělání a současné zaměstnání (tyto údaje by ze zákona měly být doplněny dvěma osobními referencemi, jednou referencí bankovní a výpisem z trestního rejstříku),
 • sdělení, zda byl některý z hlavních představitelů investičního fondu soudně stíhán, zda mu bylo v minulosti odepřeno vydání licence, registrace společnosti apod. v jakékoli zemi nebo jestli se ocitl v dlouhodobé platební neschopnosti.

Při registraci veřejných fondů se předkládá kopie společenské smlouvy i stanov fondu a platí se registračního poplatku ve výši 500 USD. Pokud jsou i tyto podmínky splněny, vydá rejstříkový úředník osvědčení o registraci.

Veřejný fond je před nabídkou svých akcií povinen zveřejnit prospekt (v anglickém jazyce nebo opatřen ověřeným překladem), který podepisují správci fondu a jeho ověřená kopie se ukládá u správce rejstříku. Každý prospekt musí obsahovat úplné a pravdivé informace o všech příslušných záležitostech a seznam práv investorů. Záměrné zatajení nebo chybné uvedení informací poskytuje investorům veřejného fondu právo na podání soudní žaloby za účelem anulace nebo odškodnění.

Nejdůležitějšími obsahovými prvky prospektu je:

 • nadpis, obsahující slovo "PROSPECT", název fondu a uvedení, zda se jedná o soukromý či veřejný fond,
 • účetní výkazy zakladatele,
 • počet akcií, které fond hodlá vydat,
 • informace o první emisi.

Veřejným fondům ze zákona vyplývá povinnost vést své účetní a finanční výkazy a nechat je ověřit auditorem. Rejstříkovému úředníkovi a rovněž všem investorům fondu se vyhrazuje právo do těchto dokumentů nahlédnout, proto je nezbytné mít na ostrovech k dispozici alespoň kopie takových záznamů.

Informace evidované v rejstříku

Povinností rejstříkového úředníka je vést tři důležité seznamy - rejstřík založených veřejných fondů, rejstřík uznaných soukromých fondů a rejstřík oprávněných správců fondu. Každý ze zmíněných rejstříků je veřejný, což znamená, že k nahlédnutí jsou přístupné tyto informace:

 • datum registrace,
 • druh fondu,
 • jméno a adresa zástupce společnosti,
 • adresa sídla fondu na BVI,
 • adresa sídla fondu mimo území BVI.

Infrastruktura nutná pro výkon pravomocí rejstříkového úředníka se v současnosti stává předmětem legislativních úprav, nový zákon by měl vstoupit v platnost v průběhu tohoto roku.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti