Služby aktivního managementu I.: mailhosting, webhosting a webdesign

15. 12. 2011
Daňové plánování, Offshore, Onshore

V minulém čísle AKONTinfa jsme se prostřednictvím článku „Místo vedení společnosti v rámci mezinárodní struktury“ začali věnovat problematice posuzování místa daňové rezidence společnosti, definovali jsme si kritéria pro samotné posuzování místa skutečného vedení a daňové rezidence a vysvětlili, proč otázky ekonomické podstaty společností hrají stále důležitější roli při vytváření a řízení korporátní struktury pro účely ochrany majetku nebo daňového plánování.

15.12.2011, AKONTinfo 3/2011

V minulém čísle AKONTinfa jsme se prostřednictvím článku „Místo vedení společnosti v rámci mezinárodní struktury“ začali věnovat problematice posuzování místa daňové rezidence společnosti, definovali jsme si kritéria pro samotné posuzování místa skutečného vedení a daňové rezidence a vysvětlili, proč otázky ekonomické podstaty společností hrají stále důležitější roli při vytváření a řízení korporátní struktury pro účely ochrany majetku nebo daňového plánování.

Smyslem předchozího článku bylo vysvětlit, že by podnikatelé, kteří takové struktury využívají, měli otázkám ekonomické podstaty a místa vedení společností v rámci struktury věnovat maximální pozornost, pokud má korporátní struktura i nadále splňovat účely, ke kterým byla vytvořena – zejména optimalizaci efektivního zdanění.

Nehraje přitom roli, jestli byla struktura vytvořena pro účely mezinárodního obchodu, obchodu s pohledávkami či cennými papíry, investování, financování a podobně.

Kritéria pro posuzování daňové rezidence právnické osoby jsou obsažena ve smlouvách o zamezení dvojího zdaněnímezi jednotlivými zeměmi a nalezneme je i v národních právních předpisech, a to jak v rámci běžných zákonů o daních z příjmů, tak ve specifických předpisech, jako jsou zejména pravidla pro řízení zahraniční společnosti (takzvané Controlled Foreign Company — CFC Rules).

Vývoji legislativy i soudní praxe v této oblasti se intenzivně věnujeme a v souvislosti s ním rozšiřujeme naše produktové portfolio o nové nadstandardní služby, které jednotně označujeme jako služby Aktivního managementu.

Jejich společným cílem je zajistit společnosti v rámci korporátní struktury, aby byla aktivní, dohledatelnou a funkční entitou s prokazatelnou mírou řídící autonomie.

Do kategorie služeb aktivního managementu patří i MAILHOSTING, WEBHOSTING a WEBDESIGN, které vám chceme přiblížit v tomto článku.

PROČ VYUŽÍT SLUŽBY MAILHOSTINGU A WEBHOSTINGU?

  • atraktivní prezentace společnosti, vyšší důvěryhodnost a image korporátní struktury
  • kontaktovatelnost společnosti ze strany obchodních partnerů a klientů

Důležitost komunikace aktivní společnosti s jejími obchodními partnery a image silné společnosti jsou argumenty, které není potřeba nijak zdůrazňovat. Zkušenosti nás a našich klientů tuto skutečnost jen potvrzují a právě ony byly motivem a inspirací k vytvoření těchto služeb. V současné době informačních a komunikačních technologií již neexistují žádná omezení a hranice, které by podnikatele a manažery omezovaly v jejich snaze prezentovat sebe a svou společnost svým partnerům. Proto zahraniční společnost, která nemá emailovou adresu a webové stránky, a tudíž je prakticky nemožné ji dohledat a kontaktovat, vzbuzuje dojem nedůvěryhodnosti. 

REGISTRACE DOMÉNY

Základním krokem pro spuštění služeb MAILHOSTINGWEBHOSTING/WEBDESIGN je výběr vhodného jména domény a její následná registrace. Jméno domény si může vybrat klient sám, nebo si může zvolit variantu, kdy mu předložíme několik návrhů, ze kterých si sám vybere.

Z důvodu ochrany důvěrných informací jsou objednavatelem a registrátorem domény specializované zahraniční firmy.

MAILHOSTING

Přijímání a odesílání elektronické pošty je denní záležitostí u všech společností ze všech koutů světa, prostřednictvím emailu dochází k objednávání zboží a služeb, k jejich následné fakturaci a samozřejmě k běžné komunikaci. 

Mailové servery, kde se ukládají přijaté a odeslané zprávy, jsou umístěny v zahraničí s tím, že země a konkrétní místo byly pečlivě vybrány s maximálním ohledem na ochranu dat a eliminací rizika přístupu k těmto datům  ze strany třetích osob.

K mailové schránce je možné se přihlásit z jakéhokoli místa s přístupem k internetu. Pro vstup do schránky prostřednictvím zabezpečeného protokolu slouží webové rozhraní, kde uživatel zadá své přidělené jméno a heslo.

Heslo je možné v jakémkoli okamžiku měnit. 

Počet mailových adres a uživatelů, kteří budou oprávněni emailovou schránku využívat, není nijak omezený a lze ho plně přizpůsobit požadavkům každého klienta. 

WEBHOSTING / WEBDESIGN

Služba WEBHOSTING/WEBDESIGN spočívá v rychlé přípravě moderních webových stránek a jejich umístění na zahraničním serveru. Nesnažíme se v tomto směru nahradit firmy specializované na programování internetových stránek.

V případě zájmu o tuto službu si klient nejprve zvolí, zda textový obsah zajistí v celém rozsahu sám, anebo jeho vznik přenechá našim specialistům a sdělí nám jen základní představy.

V prvním případě je naprogramování webových stránek otázkou několika hodin a klient za vznik stránek platí jen nízkou paušální částku. V případě, že vytváříme obsah na základě dílčích instrukcí, účtujeme čas spojený se vznikem obsahové náplně hodinovou sazbou.

Pokud se jedná o grafický design stránek, vybírá si klient z několik atraktivních a designově propracovaných šablon, které se následně doplní o text a fotografie, a finální vzhled webových stránek se přizpůsobí tak, aby co nejlépe odpovídala typu a charakteru společnosti, pro kterou jsou stránky vytvářeny.

Stejně jako samotné vytvoření webových stránek, i jejich následná správa může zůstat plně pod kontrolou klienta a jeho IT specialistů. Alternativně se může klient rozhodnout, že správu přenechá našim odborníkům, kteří dle jeho instrukcí budou všechny potřebné změny do webu implementovat.

Portfolio produktů, které tvoří soubor služeb Aktivního managementu, je rozsáhlé, a jejich popis proto není možné zahrnout do jednoho vydání AKONTinfa. O dalších službách z tohoto portfolia Vás budeme průběžně informovat v jeho dalších vydáních.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme