Holding jako nástroj vhodný k udržení majetku

15. 12. 2011
Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Mezinárodní holding

V předchozím díle AKONTinfa jsme otevřeli velké téma holdingových struktur a jejich praktického významu pro udržení majetku a diverzifikaci podnikatelských i osobních rizik. Probrali jsme si motivy, které podnikatele vedou k vytváření holdingových struktur. V dnešním článku se podíváme na otázky, které by si před tvorbou holdingové struktury měl položit každý podnikatel proto, aby zjistil aktuální stav svého majetku, a probereme, co všechno je třeba zohlednit při tvorbě holdingové struktury.

15.12.2011, AKONTinfo 3/2011

V předchozím díle AKONTinfa jsme otevřeli velké téma holdingových struktur a jejich praktického významu pro udržení majetku a diverzifikaci podnikatelských i osobních rizik. Probrali jsme si motivy, které podnikatele vedou k vytváření holdingových struktur. V dnešním článku se podíváme na otázky, které by si před tvorbou holdingové struktury měl položit každý podnikatel proto, aby zjistil aktuální stav svého majetku, a probereme, co všechno je třeba zohlednit při tvorbě holdingové struktury.

Pojďme si nejprve připomenout důvody, které k vytváření holdingů podnikatele vedou. Jedná se především o:

 • snižování celkových rizik
 • ochranu kontinuity majetku
 • optimalizaci daňových nákladů
 • možnost rychlé reakce na příležitosti a hrozby
 • pružnost při kapitálových změnách
 • vymanění se z lokálních regulatorních požadavků
 • a v neposlední řadě také zvýšení image skupiny (i prezentace finanční síly)

Motivů bychom vyjmenovali samozřejmě více, nicméně výše uvedené pokládáme za nejvýznamnější. Stěžejní kapitolou při vytváření holdingové struktury pro ochranu majetku je pochopitelně snižování rizik, která jsou však často opomíjena. Podnikatel si často ani neuvědomuje rizikovost současného nastavení svých společností a majetku; často si neuvědomuje ani to, na jaká rizika by vůbec měl brát ohled. V některých případech podnikatele ani nenapadne hledat nápravu, neboť je zcela mylně přesvědčen, že současný stav je optimální. Rozčarování pak přichází až při vznikajících problémech a sporech, kdy je zpravidla již pozdě a efekt z přebudování holdingových struktur se výrazně oslabuje nebo i zcela vytrácí.

Níže jsme vybrali několik nejčastějších případů z praxe, o kterých by měl podnikatel přemýšlet a které by se měl snažit revidovat v rámci struktury svého podnikání.

OTÁZKY, KTERÉ JE VHODNÉ SI KLÁST, PRO ZJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍHO STAVU VAŠEHO MAJETKU:

Kdo je v současnosti akcionářem/podílníkem ve Vašich firmách? Odpovídá tato struktura podílů realitě?

Není výjimkou stav, že skutečný vlastník z nejrůznějších důvodů přepsal své podíly na jiné osoby. Takový vztah je pak udržován především na osobní důvěře. Otázkou však je, zda je takový stav dlouhodobě prospěšný a hlavně udržitelný.

Je na čase očistit základní jádro Vaší podnikatelské skupiny a zcela nově a jasně definovat vztahy a majetkové vazby nezatížené minulostí?

Možná jste již učinili pokusy strukturovat majetek do ucelené formy pomocí právnických osob. S ubíhajícími roky se nicméně z důvodů měnící se legislativy a jiných podmínek struktura zcela ad hoc měnila, jak to právě aktuální projekt vyžadoval. Častým výsledkem je změť obchodních i majetkových vztahů, která nyní spíše zatěžuje zúčastněné subjekty, je administrativně velmi náročná a již zdaleka nesplňuje všechny původní požadavky.

Odpovídá Vaše starší (několikaletá) struktura stále se měnící legislativě a modernizovaným zákonům? Je nyní vhodnější přesídlit do jiné efektivnější jurisdikce?

Legislativa se mění nejen v ČR, ale také v zahraničí. Mnoho podnikatelů se opírá o své zahraniční společnosti s maximální důvěrou, že co fungovalo dosud, bude fungovat přeci i nadále. Nacházíme se v turbulentní době a dopady legislativních změn jak daňových, tak změn v obchodním zákoníku, regulaci licencovaných subjektů (bank) a další mají velký dopad na efektivitu a funkčnost starších zahraničních společností. Je vhodné se znovu podívat na legislativní důsledky mezinárodních transakcí a eventuelně přehodnotit nastavení, nebo zcela přesídlit do jiné výhodnější jurisdikce.

Např. se stále uzavírají nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo se ty staré revidují. Změny s sebou pro někoho mohou přinášet pozitiva třeba v podobě nižších daňových sazeb, pro jiné subjekty však mohou znamenat negativní omezení. Takovéto změny nastaly ve smlouvě s Kyprem v minulém roce. Jako další příklad lze také uvést omezenou využitelnost smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR s Velkou Británií.

Došlo ke změně účelu použití již existující starší struktury, která byla založena k jiným záměrům?

Dříve jste mohli klást důraz např. na maximální anonymitu vlastníka. Zatímco nyní je tento stav na škodu, neboť potřebujete svým investorům prezentovat skupinu jako finančně stabilní s transparentní vlastnickou strukturou. Velký rozdíl může nastat také při změně předmětu fakturace (fakturace některých služeb může mít jiné daňové dopady než obchod se zbožím).

Nemáte koncentrováno příliš mnoho majetku pouze v jednom subjektu?

Tím byste majetek vystavovali zbytečně vyššímu riziku újmy. Základní pravidla diverzifikace platí i zde.

Je na čase vybudovat novou strukturu, která nebude zatížena transakcemi z minulosti?

Bývá vhodné starší subjekty, přes které proběhlo mnoho transakcí, ponechat historii! Nové účely by neměly být zatíženy riziky vyplývajícími z minulých aktivit, které se sice považují za uzavřené, nicméně je těžké toto ukončení historických aktivit mít za jasné a jisté.

Zabýváte se plánováním dopadů DPH?

Není rozumné spojovat v jednom subjektu činnosti, které nepodléhají DPH, nebo jsou od ní osvobozeny, s jinými činnostmi, kde se DPH uplatňuje v plné výši. Ještě horší je ponechat významný majetek ve společnosti, která je zatížena plátcovstvím DPH, neboť nedopatření v DPH povinnostech a ručení může mít negativní dopad na všechna aktiva v dané společnosti.

Uvědomujete si, že je také třeba chránit nehmotný majetek? (licence, ochranné známky, know--how, patenty, domény)

Často opomíjenou částí aktiv je nehmotný majetek, který mnohdy nabyl hodnoty až v průběhu podnikání, např. firemní logo, doména, know-how a jiné položky, které při začátku podnikání měly nulovou hodnotu. Avšak v současnosti již reálně jejich hodnota markantně vzrostla a představuje významnou část hodnoty firmy jako celku. Je jasné, že takovýto majetek je nutné významně chránit proti znehodnocení. Nehmotný majetek se vyčleňuje do speciálních licenčních společností, které jej nadále poskytují formou licenčních poplatků jakýmkoli uživatelům (buď vlastním subjektům ve skupině, nebo třetím osobám).

Podnikání je živým organismem, který je nutné neustále přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Přemýšlejte, zda také Vaše struktura firem se postupem času nedostala do podobného rizikového stavu, který zmiňujeme výše v našem článku. Není na čase znovu nastavit majetkové vazby, lépe plánovat vnitroholdingové transakce a některé firmy odříznout od minulostí?

Pojďme si rozebrat základní principy výstavby efektivních holdingů, jejich vlastnosti a praktické dopady na podnikatelský život. Základní principy byly krátce vyjmenovány v minulém díle AKONTinfa. Pro připomenutí si je přehledně uveďme znovu, abychom jejich dopad poté mohli rozebrat detailněji. Jsou to zejména:

 • rozdělení společností v holdingu podle typu činnosti
 • využití holdingové supermatky
 • výběr varianty transparentnosti vlastnictví (míra anonymity)
 • ochrana životního klidu vlastníka
 • likvidní finanční rezervy
 • vhodné rozdělení pravomocí, informací a kontroly
 • práce s kapitálem a nastavení finančních toků
 • ochranné prvky
 • důležité prvky nesmí být statické

Jak nejlépe zmíněné prvky zohlednit při vytváření kompletních holdingových struktur?

Uveďme si zjednodušený vzorový model komplexního holdingového řešení, který obsahuje všechny podstatné prvky, minimalizuje rizika a měl by být schopen pružně a efektivně reagovat na jakékoli vnější i vnitřní potřeby či vyvolané změny prostředí. Veškeré prvky a vlastnosti popsané na předchozích stránkách jsou zde zakomponovány.

schéma

Přibližme si význam jednotlivých prvků, tak jak jsou zobrazeny ve výše uvedeném diagramu.

Nadace

Nejvýše stojí skupina akcionářů holdingu, která má vztah pouze se soukromou nadací zřízenou právě pro držbu podílů v holdingu. V průběhu života mohou nastat mezi jednotlivými vlastníky nejrůznější situace až konflikty, jakkoli mohou být nyní nemyslitelné. Také se může jednat o odchod jednoho z partnerů, vstup nového akcionáře nebo úmrtí. Výhodou soukromé nadace je možnost přesně specifikovat podmínky a pravidla, jak bude nakládáno s majetkem v budoucnosti, pokud nastane některá z nečekaných situací. Zároveň nadace zajišťuje bezpečný přechod na budoucí generace a kontinuitu majetku, aniž by mohli dědicové majetek rozdrobit a zcizit. Velmi důležitým bodem pro ochranu rizik je oddělení majetku, který má nadace ve správě, od osobního majetku samotných akcionářů. Naopak účelem nadace nejsou daňové dopady.

Pozn.: Detailně jsme o panamských soukromých nadacích psali již v AKONTinfu 1/2011.

Supermatka

Jedná se o společnost, která zastřešuje kompletně celou holdingovou strukturu a pod kterou existují zpravidla další úrovně holdingových mateřských společností (holdingová mateřská společnost nemusí být pouze jedna, ale v praxi se objevuje řetězec několika mateřských společností pod sebou). Důležitým faktem je, že holdingová supermatka nikdy nevykonává žádnou aktivní činnost, nevstupuje do žádných vztahů, neúčastní se transferů a nemá ani otevřen bankovní účet. Supermatka je takto v rámci ochrany před riziky maximálně chráněna a odstíněna od ataků třetích stran.

Supermatka je určena pro pasivní držbu akcií nižších holdingových mateřských společností a eventuelně na rozdělení podílu mezi akcionáři.

Holdingová mateřská společnost

Holdingová mateřská společnost má sídlo v některé z vhodných holdingových jurisdikcí jako Nizozemsko, Kypr, Švýcarko, Lucembursko nebo Malta. S touto mateřskou společností jsou již spojeny aktivní účasti na transferech (jako jsou změny základního kapitálu dceřiných společností, výplaty dividend, prodeje podílů, nové investice apod.). S transakcemi je nutné využívat i příslušných daňových osvobození a jiných zvýhodnění. Nutný je daňový domicil v EU a využití smluv o zamezení dvojího zdanění a zároveň smluv o ochraně investic. Tato úroveň holdingu zajišťuje patřičnou image skupiny a umožňuje konsolidaci výkazů.

Holdingová mateřská společnost vlastní podíly v jednotlivých dceřiných společnostech, které aktivně vykonávají činnost.

Dceřiné společnosti

Dceřiné společnosti, které aktivně vykonávají podnikatelskou činnost, mohou být plátci DPH nebo jsou určeny pro držbu majetku a musí být rozděleny podle geo-politických teritorií působnosti. Náhlá přelomová změna legislativy, politické situace či přírodní katastrofa, která může znehodnotit lokální dceřinou společnost, nijak neohrozí ostatní dceřiné společnosti ve skupině. Stejně tak je vhodné rozdělení dle typu aktivit, které spolu nesouvisí, tak, aby neúspěch v jednom oboru nepostihl negativně ostatní podnikatelské záměry. Samostatně vyčleněny by měly být i nemovitostní společnosti.

Financující společnost

Tato společnost bude poskytovat půjčky všem potřebným společnostem v holdingu, případně i jakýmkoli třetím stranám. Financující společnost je náročná na výběr jurisdikce (nejvhodnější je Kypr) kvůli minimalizaci zdanění přijímaných úroků (jak daní z příjmu, tak případných daní vybíraných srážkou při platbě úroků dlužníkem). Smyslem financující společnosti je kromě možnosti operativně poskytovat provozní kapitál také daňová optimalizace pomocí úrokových nákladů u příjemce úvěru.

Licenční společnost

Na licenční společnost bývá převeden veškerý nehmotný majetek (práva duševního vlastnictví) a následně formou licence poskytován za poplatek subjektům jak v rámci holdingu, tak případně i třetím stranám. Kromě obdobných efektů jako v případě financující společnosti (daňová optimalizace formou nákladových licenčních poplatků u příjemce licence) je druhým významným důvodem diverzifikace rizik (vyčlenění nehmotného majetku od jiné činnosti a jeho zabezpečení do budoucna).

Peněženka

Smyslem osobní peněženky je možnost jednoduchého a rychlého převodu likvidních finančních prostředků mezi fyzickou osobu vlastníka a firmou. Jedná se regulaci osobního bohatství oběma směry. Důrazně se doporučuje, aby každý akcionář měl vlastní subjekt za účelem osobní peněženky.

Doporučujeme se zamyslet nad výše uvedenými oblastmi, které byly vysledovány z naší poradenské činnosti s klienty jako nejčastější. Pokud shledáte, že stav rozdělení Vašeho majetku není uspokojivý a máte potřebu existující stav zlepšit, pak má rozhodně smysl uvažovat o holdingových strukturách a seznámit se s jejich přínosy a možnostmi detailněji.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme