Holding jako nástroj vhodný k udržení majetku

10. 06. 2011
Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Mezinárodní holding, Mezinárodní image

Je zajímavou skutečností, že, spoustě lidí, kteří byli schopni podnikáním vydělat velký majetek, se jej nedaří udržet. V historii nalezneme celou řadu těchto případů, v ČR můžeme uvést například pana Fišera. Otázkou je PROČ?

10.6.2011, AKONTinfo 2/2011

Je zajímavou skutečností, že, spoustě lidí, kteří byli schopni podnikáním vydělat velký majetek, se jej nedaří udržet. V historii nalezneme celou řadu těchto případů, v ČR můžeme uvést například pana Fišera. Otázkou je PROČ? Za základní příčinu se obecně považuje skutečnost, že vydělat peníze vyžaduje jinou kombinaci vlastností a schopností než je udržovat. Neméně významnou příčinou je zásadní zanedbávání právní ochrany vlastního komplexního podnikání a investic. A právě vytvoření správného optimalizovaného holdingu umožní předejít řadě budoucích problémů.

I když si mnozí podnikatelé uvědomují potřebu holdingových struktur, zpravidla je budovali jen intuitivně, bez větší koncepce a perspektivy budoucích změn. Tato neúplná řešení však v dnešním komplikovaném světě neobstojí a nejsou připravena čelit nenadálým událostem (včetně sofistikovaných útoků na majetek).

Motivy pro vytváření holdingových struktur

Výše jsme narazili na jeden ze základních motivů, které vedou vlastníky k vytváření optimálních holdingových struktur. To ale není důvod jediný. Majetek v jakékoliv podobě podléhá nejrůznějším rizikům, které je potřeba umět efektivně řídit. Primární myšlenkou při vytváření holdingových struktur by mělo být snížení těchto rizik. Samostatnou a opomíjenou kapitolou jsou rizika skutečných vlastníků, tedy fyzických osob, kde se v zásadě nedoporučuje realizace riskantních/nejistých transakcí přímo na fyzickou osobu a všeobecně by se měl vlastník snažit minimalizovat potenciální odpovědnost své osoby vůči třetím stranám, tj. naprostá minimalizace vztahů. Jaké jsou tedy nejčastější motivy vlastníků:

Snížení celkových rizik

Majetek v jakékoli formě podléhá nejrůznějším rizikům, jejichž míru je třeba řídit. To znamená je: identifikovat, stanovit jejich pravděpodobnost a výši škody, eliminovat, monitorovat skutečný vývoj a průběžně upravovat celý systém řízení rizik. Je to dlouhodobá a průběžná práce.

Zvláštní kapitolou jsou rizika skutečných vlastníků (tedy fyzických osob), kde je patrný přístup, že bohatý člověk nerealizuje přímo na fyzickou osobu riskantní věci a vůbec se snaží minimalizovat potenciální odpovědnost své osoby vůči třetím stranám.

Optimalizace celkových daňových nákladů

Mezinárodní struktura zpravidla alokuje jednotlivé činnosti na ty společnosti, které jsou schopny poskytnout některé daňové úlevy. V rámci skupiny poté dochází k vzájemným plněním a poskytování služeb křížově z těchto specializovaných společností.

Možnost rychlé finanční reakce na příležitosti a hrozby

Správně nastavená holdingová struktura poskytuje možnost rychlé reakce na nenadálé hrozby i příležitosti. Je nutné mít likvidní finanční prostředky na místě, odkud mohou být právně nezávadným způsobem okamžitě distribuovány pro potřebné použití. Jasným požadavkem při budování struktury by měl být vznik jednotlivých větví holdingu podle typu a oboru činnosti, který umožňuje rychlé provedení akvizic a obdobně v případě potřeby prodej celých oblastí podnikání jako jednoho celku.<úp>

Zlepšení image skupiny (i finanční)

Image lze chápat ve více rovinách. Je to jednak sídlo/stát registrace společnosti (Nizozemsko či Švýcarsko na jedné straně proti společnosti ze země s problémovým právním režimem na straně druhé), ale především image finanční síly. Prezentace finanční situace holdingu může mít díky konsolidaci a reportování skupinových výsledků silnější efekt. Existují i případy, kdy je z různých speciálních motivací vhodné zvolit opačný přístup a regulovat míru informovanosti o nadprůměrných příjmech a majetku.<úp>

Ochrana kontinuity majetku

Majetek je třeba chránit nejen před externími vlivy, ale také před špatnými rozhodnutími samotného vlastníka, jednotlivých managementů a před dopady mezigeneračních výměn.

Vymanění se z lokálních regulatorních požadavků

Právní úprava v ČR může pro některé činnosti vytvářet náročnější regulatorní podmínky, než jaké by byly v zahraničí. Zároveň informační povinnosti a veřejná dostupnost těchto informací je v ČR poměrně značná oproti jiným jurisdikcím.

Pružnost při kapitálových změnách

Specifické operace jako méně obvyklé formy navyšování kapitálu holdingu nelze při přímém vlastnictví fyzickými osobami vůbec bezpečně (z daňového pohledu) realizovat.

Základní principy výstavby holdingu

Ve chvíli, kdy jsou identifikovány základní požadavky na holdingovou strukturu můžeme přejít k návrhu optimalizovaného holdingu. I zde existují základní principy, které je nutno dodržet pro úspěšnou a efektivní restrukturalizaci. Základními principy výstavby jsou:

Rozdělení společností v holdingu podle typu činnosti

Úspěšní podnikatelé mají řadu obchodních aktivit v různých oborech podnikání a k tomuto účelu je potřeba rozdělit holding podle jednotlivých odvětví, tak aby se nemíchaly jednotlivé účely v jedné společnosti dohromady. Docílí se tím diverzifikace rizik a efektivity řízení.

Výběr varianty transparentnosti vlastnictví (od veřejně známého vlastníka až po maximalizaci anonymity vlastníků)

Skutečné vlastnictví může mít různé formy a různé stupně anonymity a stejně tak existuje mnoho přístupů, jak se k vlastnictví veřejně hlásit (nadace, akcie na majitele, offshore společnost). Na jednu stranu skutečně velký majetek může jen obtížně dlouhodobě fungovat bez viditelného vlastníka, na druhou stranu dosažení 100% anonymity je v dnešních podmínkách v principu iluzorní.

Ochrana „životního klidu“ skutečného vlastníka jako fyzické osoby

Skutečný vlastník celé struktury ideálně nevstupuje do vztahů se třetími osobami, žije jinde než je hlavní místo podnikání. Ideálně má pouze „bezproblémové“ příjmy jako mzda, dividendy. Mnoho osobních požitků je řešeno nájmem v rámci skupiny jeho společností, nikoliv přímým vlastnictvím. „Chci používat věci, nikoli je vlastnit.

Využití holdingové „supermatky“

Naprosto všechny struktury mají společný prvek, kterým je tzv. holdingová „supermatka“. Jde o společnost, která zastřešuje kompletně celou strukturu a pod kterou jsou další úrovně holdingových společností (zpravidla 3 až 4 úrovně). Teprve pod těmito úrovněmi holdingových společností se nachází jednotlivé obchodní, financující a další společnosti s aktivní činností. Holdingové supermatky nevykonávají žádnou aktivní činnost, jsou jen pasivními držiteli podílů. Nevstupují v žádném případě do vztahů se třetími osobami.

Finanční rezervy

Existence dostatečně velkých finanční rezerv na případné obrany při napadení supermatky, nebo významného finančního zdroje (jeho zablokování), atd. Tyto rezervy jsou jednou ze stěžejních prvků obrany. V případě vyčerpání finančních prostředků zpravidla dochází k rychlé prohře.

Vhodné rozdělení pravomocí, informací a kontroly

Mělo by být ctěno pravidlo nekoncentrovat příliš mnoho pravomocí a informací do jednoho bodu. Maximální kontrola a detailní informace musí být v rukou skutečného vlastníka (i když skrytě). Všichni ostatní by měli být v dílčím informačním deficitu.

Práce s kapitálem a nastavení finančních toků

Struktura musí být vystavěna tak, aby mohl rychle a levně proudit kapitál na místa aktuální potřeby. Ať už z důvodu rychlé obrany nebo nové příležitosti. Souvisí i s pružným navyšováním a snižováním kapitálu jednotlivých společností.

Výběr a využití ochranných prvků

Každá struktura, jak jsme si uvedli výše, podléhá rizikům. Pro jejich snížení lze využít celou řadu ochranných prvků (předkupní práva, zajištění, opční smlouvy atd.), které umožní „znehodnotit“ (snížit atraktivitu) majetek pro případného útočníka.

Důležité prvky nesmí být statické

Aby byla holdingová struktura dlouhodobě životaschopná (a obranyschopná), nesmí být tvořena statickými prvky a musí mít schopnost se pružně přizpůsobit měnícímu se vnějšímu prostředí (hlavně náhlým hrozbám) i vnitřním organizačním potřebám. Týká se zajištění vlastnických práv (akcie na majitele v rukou vs. akcie na jméno deponované v bance, nebo změny v licencovaném subjektu podléhající státnímu dohledu – pojišťovna vs. změny v zahraniční mateřské akciové společnosti apod.).

Žádné nastavení není věčné, každá právní struktura časem „eroduje“, protože odpovídá podmínkám platným v čase vzniku

Žádné nastavení není 100% a nelze se připravit 100% na všechny varianty. Z tohoto důvodu je potřeba pravidelně kontrolovat nastavení holdingu a upravovat ho nastalým změnám.

Při využití výše uvedeného postupu vznikne obecný návrh optimální holdingové struktury. Ten se následně v realizační fázi vyplní jednotlivými stavebními kameny jako jsou konkrétní výběr společností a jurisdikcí, ochranných prvků, příprava smluvních vztahů a nastavení finančních toků.

Cílem celé restrukturalizace struktury do optimálního holdingu je nastavení jeho správného používání a příprava na většinu pozitivních i negativních situací, které potkávají podnikatele. Jinými slovy klient má dostat memorandum použitelnosti optimálního holdingu, které podchytí nejdůležitější obchodní aktivity, finanční toky a využívání jednotlivých společností. Tento dokument bude vždy velice citlivý (umožňuje hluboké pochopení vnitřního fungování holdingu, které nikdo při pohledu z venčí nemůže získat) a je potřeba s ním podle toho zacházet.

Varianty úrovně struktury

Pro názornost jsme připravili dvě možné varianty holdingových struktur. Je potřeba si uvědomit, že vytvoření optimalizovaných holdingových struktur nemusí stát stovky tisíc EUR, lze je pořídit i za menší peníze.

1) Roční rozpočet na náklady na správu: € 20 000

Získáno
 • mezinárodní charakter holdingu
 • volitelnost vlastnictví (od anonymního po plně transparentní)
 • oddělení jednotlivých obchodních aktivit od majetku
 • prvky daňového plánování
 • možnost využití smlouvy o ochraně investic
Chybí
 • zajištění financování
 • ochranné prvky fyzické osoby
 • flexibilita struktury
 • zajištění majetku pro budoucí generace
 • diverzifikace finančních prostředků
 • peněženka pro fyzickou osobu

2) Roční rozpočet na náklady na správu: € 50 000

Získáno
 • mezinárodní charakter holdingu
 • vysoký image struktury
 • volitelnost vlastnictví (od anonymního po plně transparentní)
 • oddělení jednotlivých obchodních aktivit od majetku
 • zajištění financování
 • peněženka pro fyzickou osobu (zpravidla právnická osoba umožňující převody finančních prostředků od a k fyzické osobě bez negativních daňových dopadů, např. formou navýšení si snížení příplatků ke kapitálu)
 • prvky daňového plánování
 • možnost využití smlouvy o ochraně investic
Chybí
 • zajištění majetku pro budoucí generace
 • diverzifikace finančních prostředků
 • teritoriální rozložení holdingů

V souvislosti s těmito vzorovými řešeními platí, že samozřejmě existují různé úrovně ochrany za různé peníze. K tomu říkáme: „Základní ekonomické principy se nedají ošidit – za větší peníze dostanu dokonalejší strukturu a zároveň každé dodatečné navýšení rozpočtu přinese menší dodatečný přínos.“ – princip tzv. klesajícího mezního užitku zde spolehlivě platí. V dalším vydání AKONTinfo se již můžete těšit na hlubší nastínění vzorové struktury mezinárodní holdingu i s popisem vzájemných vztahů a zásadních vlivů ve skupině.

Po přečtení tohoto článku se čtenáři možná nabízí otázka: „Stojí to ale celé za to?“ Naše odpověď zní: Desítky západoevropských rodin, které udržely bohatství přes generace a stejně tak pánové Kellner, Komárek, Bakala, Dospiva a mnozí další jsou přesvědčeni, že je to nezbytné a toto přesvědčení podpořili mnohamístnými částkami investovanými do tohoto typu ochrany a daří se jim jejich impéria udržovat a efektivně řídit. Na druhé straně však jsou případy, kdy bohatí lidé přišli velice rychle o svůj majetek, i osobní. Pro běžného podnikatele je třeba hledat určitý kompromis mezi těmito extrémy a definovat v prvopočátku základní potřeby (primárně eliminace podnikatelských a osobních rizik) a dle těchto postupně budovat vlastní holding. Jak již bylo řečeno, základní ekonomické principy se nedají ošidit, nicméně i za poměrně rozumné peníze lze získat základní ochranné prvky při zapojení mezinárodních prvků do vlastní skupiny. Vše je tedy pouze otázkou vlastní vůle a přesvědčení o užitečnosti investice do pocitu vlastní ochrany, užívání požitků z vlastní tvorby a zachování majetku pro další generace.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme