Změna zákona: nový daňový řád

31. 01. 2011
Daňové plánování, Onshore, České a slovenské společnosti

Den 1. 1. 2011 byl zlomovým datem v novodobých dějinách správy daní. Tímto datem nabyl účinnosti zákon č. 280/2009, daňový řád. Daňový řád plně nahrazuje dosavadní právní předpis, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tento zákon o 107 paragrafech se v průběhu času mnohokráte měnil tak, aby se přizpůsobil rychlému vývoji u nás. Z počátku byl koncipován jako hrubá záplata na divoký kapitalismus té doby.

31.1.2011, AKONTinfo 1/2011, JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský

Den 1. 1. 2011 byl zlomovým datem v novodobých dějinách správy daní. Tímto datem nabyl účinnosti zákon č. 280/2009, daňový řád. Daňový řád plně nahrazuje dosavadní právní předpis, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tento zákon o 107 paragrafech se v průběhu času mnohokráte měnil tak, aby se přizpůsobil rychlému vývoji u nás. Z počátku byl koncipován jako hrubá záplata na divoký kapitalismus té doby.

Naopak ke konci svého života plnil, v rámci možností, roli moderního právního předpisu z oblasti veřejné správy. Toto se podepsalo na jeho obsahu, kdy mnohá práva a povinnosti se z obecných ustanovení dovozovala velmi složitě, což rozhodně nepřispívalo k právní jistotě daňových subjektů. V tomto daňový řád volí zcela odlišný přístup, kdy je psán jako zákon maximálně konkrétní a snažící se pamatovat na každou situaci, ke které může v reálném světě dojít. Také z tohoto důvodu má daňový řád úctyhodných 266 paragrafů. Dle předkladatele zákona má právě tato změna oproti stavu původnímu vést k tomu, že daňové subjekty se budou v zákoně mnohem lépe orientovat, což má zvýšit jejich právní jistotu.

Daňový řád je označovaný za moderní právní předpis zakotvující ve věcech správy daní principy dobré správy, tj. chápání veřejné správy jako služby veřejnosti. Daňový řád by tak měl zavést klientský přístup, kdy daňový subjekt bude v pozici uživatele, jemuž správce daně bude poskytovat službu a přitom dbát o to, aby uživatel byl se službou maximálně spokojen. Zda uvedené opravdu vejde v život, či zda se nejedná toliko o proklamaci, ukáže teprve čas. Již nyní však lze konstatovat, že daňový řád je právním předpisem ušitým na míru správcům daně. Daňový řád na jedné straně zakotvuje práva a povinnosti, které byly dosud vystopovatelné pouze z judikatury správních soudů a která daňový subjekt v původním právním předpisu hledal jen obtížně. Na druhou stranu daňový řád svými ustanoveními odstraňuje nepohodlné závěry správních soudů tam, kde tyto byly až příliš v neprospěch správců daně. Mám-li hovořit zcela konkrétně, pak zásadní změna je spojena s lhůtou pro vyměření daně. Zatímco dříve tato zcela plnila úlohu biče na nečinnost správců daně (správce daně byl v rámci lhůty povinen vyměřit daň pravomocně, to pod sankcí zániku práva daň vyměřit), daňový řád toto její poslání formou všemožných přerušení a stavění velmi okleštil, ne-li zcela eliminoval. Dále lze poukázat na zpřísnění podmínek pro podávání dodatečných daňových tvrzení, či faktické zrušení možnosti žádat o prominutí daně.

Hlavní problém daňového řádu spatřuji v tom, že došlo k posílení pravomocí správců daně. Ti tak určitě nebudou váhat a všechny pravomoci budou bezezbytku využívat. Patrně tak končí čas, kdy se daňové subjekty, stejně jako velký počet daňových poradců a účetních, byly schopny bránit pouze vlastními silami. To obzvláště za situace, kdy většina problému se dá nejlépe řešit již v samotném počátku řízení. Spojíme-li tuto skutečnost s tím, že ani správci daně si nebudou v prvních měsících až letech po nabytí účinnosti zákona jistí v kramflecích, pak bude institut daňového poradce nabývat na důležitosti a nezbytnosti mnohem více než dřív.

Lze shrnout, že dochází ke zcela zásadní změně ve správě daní. Zatímco správci daně se na daňový řád těší, u lidí stojících na druhé straně barikády a obeznámených s tímto zákonem panují velmi smíšené pocity. Každopádně obezřetné daňové subjekty by neměly ponechat nic náhodě a o daňovém řádu si zjistit podrobnější informace. Vynaložené úsilí se jim okamžitě vrátí ve chvíli, kdy se správce daně dostaví za účelem přezkoušení daňových povinností.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme