Nepořádek ve sbírce listin může přijít podnikatele draho

31. 01. 2011
Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Nadace

Pokuta ve výši až 3 % hodnoty aktiv společnosti, nebo dva roky odnětí svobody. To jsou maximální tresty, které lze dostat za neúplné informace ve Sbírce listin. Zatím se tak vysoké tresty neobjevují a prohřešky nejsou řešeny buď vůbec, nebo jen relativně nízkými pokutami. Dle odhadů má Sbírku listin v nepořádku až 70 % firem. Pokud by finanční úřady začaly striktně vymáhat zákon, může prázdná státní kasa získat miliardy korun.

Sbírku listin se vyplatí mít v pořádku

31.1.2011, AKONTinfo 1/2011

O povinnostech spojených s udržováním Sbírky listin v souladu se zákonem má řada zejména malých podnikatelů neúplné povědomí. Další podnikatelé nezveřejňují údaje záměrně. Pokud by dělali vše, co jim přikazuje zákon, mohl by si na internetu každý během několika minut zjistit nejen jaký má firma zisk, ale jakým způsobem a mezi koho je rozdělován. Do současnosti hrozila v praxi maximálně pokuta 20.000 Kč od rejstříkového soudu. Dnes už berní úředníci upozorňují, že kontrola údajů v Obchodním rejstříku, a tedy i Sbírce listin bude nedílnou součástí daňové kontroly.

SBÍRKA LISTIN SE TÝKÁ PRAKTICKY KAŽDÉHO PODNIKATELE

Sbírka listin je součástí obchodního rejstříku a je vedena ke každému subjektu, který je v něm zapsán. Cílem Sbírky listin je, aby mohli obchodní partneři nebo kdokoli z veřejnosti zjistit na jednom místě podrobné informace o společnosti. Sbírku listin jsou povinny držet obchodní společnosti, družstva, zahraniční osoby podle § 21 odst. 4 Obchodního zákoníku, fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají trvalé bydliště v České repulice a o zápis požádají (povinný zápis v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem či průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období 120 mil. Kč), organizační složky podniku a další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

CO MUSÍ SBÍRKA LISTIN OBSAHOVAT

Povinný obsah Sbírky listin se liší podle toho, jaká právní forma byla pro podnikatelský subjekt zvolena. Detailní výčet dokumentů, které obsahuje Sbírka listin, je stanoven v §38i Obchodního zákoníku. Požadovány jsou též dle ustanovení § 38i písm. a) Obchodního zákoníku zakladatelské listiny nebo smlouvy a dle ustanovení § 38i písm. a) Obchodního zákoníku rozhodnutí o volbě, jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob. Poskytování už těchto základních údajů některým podnikatelům vadí a nevidí důvod, proč by měl mít každý na očích jejich jména, adresy a rodná čísla. Mnohem větší nevoli však budí povinnost zveřejňovat finanční výkazy, zejména výkaz zisku a ztrát a jeho rozdělení dle ustanovení § 31i písm. c) Obchodního zákoníku. Díky tomu je kdokoli schopen vidět, kdo a kolik peněz v podnikání vydělá nebo prodělá. Všechny tyto údaje je podnikatel povinen předložit bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku sankcí.

SANKCE DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ

Z Obchodního zákoníku přímo nevyplývá sankce za nezveřejnění. Ale pokud je určitý údaj zapsán v obchodním rejstříku a ve Sbírce listin chybí, vyzve rejstříkový soud v souladu s ustanovením § 38k Obchodního zákoníku zapsanou společnost, aby listinu bez zbytečného odkladu předložila. Nepředloží-li zapsaná společnost ani v soudem stanovené lhůtě příslušný dokument, lze splnění povinnosti vymáhat uložením pořádkové pokuty až do výše 20.000 Kč.

Dle ustanovení § 37 zákona o účetnictví může být zapsané společnosti uložena pokuta až 3 % hodnoty aktiv z účetní závěrky za účetní období, ve kterém k porušení právní povinnosti došlo, pokud nepředloží účetní závěrku nebo výroční zprávu. Lhůta pro zveřejnění závěrky je uvedena jako třicetidenní od ověření účetní závěrky auditorem a jejím schválení valnou hromadou, a to v ustanovení § 21a odst. 2 zákona o účetnictví.

V praxi není zatím ověřeno, jestli mohou pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv dostat všechny společnosti, nebo jen ty, které musejí dle zákona o účetnictví ověřovat účetní závěrku u auditora.

Ke kontrole dodržování povinnosti zveřejňovat finanční výkazy a ukládat za jejich nedodržování pokuty jsou oprávněny územní finanční orgány a kontrolní orgány. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán příslušný k uložení pokuty o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však lze pokutu uložit do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

V praxi se takto vysoká sankce nepoužívá a postoj finančních úřadů je zatím takový, že kompletnost Sbírky listin by měl kontrolovat rejstříkový soud. Existují však vážné signály, že přístup finančních úřadů se změní o 180 stupňů. Pokud by se finanční úřady chopily iniciativy, mohly by statisíce firem dostat pokuty až v řádu milionů korun.

SANKCE DLE PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA A TRESTNÍHO ZÁKONÍKU

Dle přestupkového zákona se přestupku dopustí ten, kdo poruší povinnost uložit listinu do Sbírky listin. Jde o formu přestupku na úseku podnikání. Za tento přestupek lze uložit pokutu až 50.000 Kč, případně zákaz činnosti.

Sankce hrozí také podle trestního zákoníku, který definuje nedodržení povinnosti uložit listinu do Sbírky listin jako naplnění skutkové podstaty trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle ustanovení § 254 TZ. Za tento trestný čin může být uložen pachateli trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem pak bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným trestným činem na cizím majetku značnou škodu.

KDE HLEDAT INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE SBÍRKOU LISTIN:

Detailní výčet dokumentů, které musí obsahovat Sbírka listin pro jednotlivé typy právních subjektů je stanovena v §38i Obchodního zákoníku

Informace o Sbírce listin však nalezneme také v řadě speciálních předpisů, například v:

zákoně o nadacích a nadačních fondech – 227/1997 Sb. – viz § 26 odst. 1:

Nadace a nadační fond zveřejní výroční zprávu uložením do Sbírky listin u rejstříkového soudu ve lhůtě 30 dnů po schválení výroční zprávy správní radou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, a to i když správní rada výroční zprávu neschválila.

Některé předpisy týkající se Sbírky listin jsou obsaženy také v zákoně o advokacii, ale jejich význam je spíše okrajový.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme