Soukromá nadace

31. 01. 2011
Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Pravidelní čtenáři našeho AKONTinfa jistě zachytili články publikované minulý rok týkající se anglosaského TRUSTU. Přiblížili jsme Vám, jak lze tento institut využít při plánování převodu majetku, dědictví, hrozící exekuci, rozvodech apod. Nebyli bychom však upřímní, kdybychom tvrdili, že trust je jediný nástroj ochrany majetku do budoucna. Jako seriózní poradce musíme také zmínit soukromou nadaci (private foundation).

31.1.2011, AKONTinfo 1/2011

Koncept nadace je znám především v zemích kontinentálního práva na rozdíl od trustu, který je doménou práva anglosaského. Nadace pochází z římského práva a je známa již po staletí. V tradičním pojetí je nadace právnická osoba nezávislá na svých zakladatelích, založena jedním nebo více dary, které tvoří nezávislý a autonomní majetek určený ke konkrétním nekomerčním účelům. Od jiných právnických osob se liší tím, že nemá žádné vlastníky. Nadace se obvykle zabývá nekomerční činností v zájmu celé veřejnosti, avšak zakladatel soukromé nadace může předem určit (omezit) okruh osob, kterým má prospěch z majetku nadace plynout.

JAK LZE NADACE POUŽÍT PRO MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ? LICHTENŠTEJNSKO NEBO PANAMA?

Jistě mnozí z Vás již slyšeli o nadacích registrovaných v Lichtenštejnsku, které si vybudovaly historicky světový věhlas zejména díky tomu, že přizpůsobily zákon o nadacích, a rozšířily tak použití z pouhých veřejně prospěšných charitativních účelů i na soukromé potřeby zahraničních vlastníků majetku. Rozhodně není náhoda, že toto malé knížectví vyprodukovalo za uplynulá desetiletí jeden z nejpočetnějších nadačních rejstříků na světě. To budiž důkazem funkčnosti a oblíbenosti soukromých nadací mezi zahraničními investory z celého světa.

Doba ale pokročila a lichtenštejnskou nadaci z pozice světové jedničky více než úspěšně vytlačují především soukromé nadace z Panamy. Lichtenštejnský zákon o nadacích přece jen už pamatuje nějaký ten rok a stal se mírně zastaralým. Stále obsahuje poměrně rigidní ustanovení, což ve spojení s několikanásobně vyššími náklady na místní právníky a daně ubírá Lichtenštejnsku výrazně na konkurenceschopnosti.

Panama naopak potvrzuje své výsadní postavení coby finanční centrum střední Ameriky, které se již mnoho let těší raketovému vzestupu svého významu. Místní zákonodárci si jsou tohoto faktu dobře vědomi a Panamě již dávno nelze přisuzovat nálepku politické nestability a revolučních tendencí. Panama si střeží své flexibilní a moderní právní prostředí, díky kterému plyne do státní pokladny každý rok mnoho financí. Nemluvě o prvotřídní pozici Panamy ve světovém ekonomicko-politickém dění, neboť Panama má průplav naprosto ojedinělého strategického významu. Takovou vyjednávací pozici by si mohl přát kdejaký rozvinutý stát.

Panamská nadace je unikátním právním subjektem, který spojuje pozitivní vlastnosti trustu a klasické korporace. Panama si vzala to nejlepší z lichtenštejnského modelu a upravila jej do moderní podoby odpovídající současným podmínkám a aktuálním potřebám subjektů z celého světa. Jeden příklad za všechny. V Lichtenštejnsku po smrti zakladatele existuje možnost vznášet námitky ze strany dědiců a věřitelů na neplatnost fungování nadace, což zakládá značnou míru nejistoty pro zakladatele. U panamské soukromé nadace toto již není možné, neboť tzv. ochranná lhůta pro vznášení námitek běží během prvních 3 let od založení nadace (resp. 5 let v některých případech dle práva ČR o insolvenčním řízení). Po marném uplynutí této lhůty se stává panamská nadace neodvolatelnou a zajišťuje rozhodně více jistoty, že dojde k naplnění vůle zakladatele i po jeho smrti.

Lze jmenovat i některé další poměrně zásadní rozdíly, jako je finanční náročnost. V Panamě nadace platí paušální roční daň ve výši 300 USD bez ohledu na výši majetku ve správě. V Lichtenštejnsku se roční zdanění odvozuje procentem dle výše aktiv.

VZNIK PANAMSKÉ NADACE

Soukromá panamská nadace vzniká sepsáním zakladatelské listiny a jejím zaregistrováním na panamském rejstříku. Podpisem této listiny se zakladatel zavazuje převést ve prospěch nadace majetek v ekvivalentní výši min. USD 10 000, který bude spravován správní radou pod dohledem protektora. Výnosy z majetku plynou ve prospěch beneficientů určených podle klíče zvoleného zakladatelem. Registrací na panamském rejstříku získává nadace právní subjektivitu a stává se formou právnické osoby.

Právě registrace na rejstříku a nabytí právní subjektivity je důležitý moment. Na rozdíl od trustu má nadace vlastní právní subjektivitu a může sama vstupovat do jakýchkoli vztahů. Panamská nadace může za určitých podmínek dokonce sama provozovat obchodní činnost, pokud to vede k naplnění cílů, pro něž byla nadace vytvořena.

Schéma fungování nadace je téměř totožné s modelem trustu, který jsme popisovali v AKONTinfu (1/2010). Proč tomu tak je, je zřejmé. Jak bylo zmíněno, panamská nadace byla stvořena z toho nejlepšího, co poskytuje trust a korporace s výraznou inspirací v původním lichtenštejnském zákoně o nadacích. Proto na schématu můžete vidět prvky, které byste čekali spíše u trustu (jako např. protektor).

Základní schéma nadace

Vlastnosti nadace ve zkratce

 • velmi flexibilní nastavení funkčnosti a administrace – nadace má mnoho modifikací, lze navrhnout model přesně podle konkrétních požadavků klienta
 • nadace má právní subjektivitu
 • nadace nemusí vést účetnictví
 • nadace nepodléhá zdanění
 • absolutní mlčenlivost o údajích nadace a osobách s nadací spojených
 • nadace může vykonávat obchodní aktivity
 • zakladatel, členové správní rady, protektoři i beneficienti mohou být odkudkoli na světě
 • beneficientem může být i sám zakladatel nadace, protektor nebo i členové správní rady.
 • separace majetku – majetek po převedení pod nadaci přestává být majetkem zakladatele, nemohou si na něj činit nárok žádné třetí osoby (věřitelé, rodinní příslušníci, dědici atd.)

Daně a účetnictví

Veškerá činnost nadace je zcela vyňata ze všech druhů zdanění, jestliže se její majetek nachází mimo Panamu a příjem z aktivit dceřiných společností nepochází z panamských zdrojů. Daň z příjmu je nahrazena ročním paušálním poplatkem. Nadace nemá povinnost vést účetnictví ani předkládat účetní výkazy nebo výroční zprávy.

Na druhou stranu samotná nadace není určena na daňovou optimalizaci obchodních aktivit. Nejsou zde výhodné smlouvy o zamezení dvojího zdanění a některé transakce mohou podléhat srážkové či zajišťovací dani v ČR.

Opět jiný daňový režim budou mít výplaty prostředků z majetku nadace ve prospěch beneficientů. Jak vidíte, zdanění transakcí plánovaných přes nadaci je nutné dobře předem promyslet a brát je velmi komplexně. Důrazně v tomto ohledu doporučujeme návštěvu profesionálního poradce na mezinárodní daňové plánování, aby byla navrhnuta struktura, která daňovou zátěž eliminuje či alespoň minimalizuje.

Diskrétnost údajů

Veškeré informace, které bude zakladatel považovat za důvěrné, mohou zůstat nezveřejněny. Absolutní mlčenlivost o interních údajích je zakotvena přímo v zákoně a za její porušení hrozí v Panamě vysoké pokuty a vězení. Maximální anonymity mohou osoby spojené s nadací dosáhnout využitím služeb tzv. jmenovaného „nominee“ zakladatele, který přesně dle instrukcí sepíše zakladatelskou listinu a zaregistruje ji na rejstřík svým jménem. Stejného efektu anonymity lze dosáhnout využitím jmenovaných zástupců ve správní radě nadace. S nominee službami získá zakladatel důležitou anonymitu a s ní spojenou ochranu soukromí. Ani beneficienti nemusí být nikde zveřejněni, neboť jejich jména a způsob jejich výběru mohou obsahovat pouze vnitřní směrnice nadace. Vnitřní směrnice je zcela důvěrný interní dokument, který není nutné nikde registrovat či zveřejňovat.

Profesionální nominee služby poskytuje licencovaná právní kancelář, která má s touto činností dlouholeté zkušenosti. Institut nominee služeb funguje ve světě dlouhodobě a je místními úřady zcela uznáván. Samozřejmě nominee služby nejsou nutností, zakladatel může jmenovat kohokoli uzná za vhodné.

Majetek nadace

Jakmile přejde majetek zakladatele do aktiv nadace, přestává být majetkem zakladatele. Tato separace majetku je důležitá pro účely právní ochrany před třetími stranami. Třetí osoby mají právo domáhat se soudního přezkoumání převodu majetku pod nadaci pouze do tří let od data tohoto transferu. Po této lhůtě již nelze zpochybnit vlastnická práva nadace a majetek nelze použít k uspokojení věřitelů zakladatele, beneficientů ani členů správní rady. Pouze v případech insolvenčního řízení v ČR může být ochranná lhůta prodloužena až na 5 let od převodu majetku na nadaci.

Obchodní aktivity

Hlavním zaměřením nadace nesmí být obchodní činnost. Může se nicméně zabývat obchodními činnostmi nepřímo nebo uplatňovat práva týkající se akcií obchodních společností, která jsou v majetku nadace, za předpokladu, že je ekonomický výsledek této činnosti využit výhradně k cílům, pro které byla nadace založena. V tomto smyslu může nadace provádět jakékoli občanskoprávní nebo obchodní transakce, kdekoliv na světě a v jakékoli měně.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Asi nebude překvapením, že využití nadací v podstatě kopíruje důvody, proč si lidé zakládají trusty. Obě formy (nadace i trust) jsou prvky pro zajištění formy právní ochrany majetku do budoucna a libovolné nastavení jeho distribuce. Zakladatelům, kterým leží osud jejich majetku na srdci, mohou obě řešení přinést jistotu a klid.

Zachování rodinného jmění

Nadace zamezí rozdrobení rodinného majetku, neboť při přechodu majetku na další generace potomků často dochází k jeho nežádoucímu rozmělnění a možnému spolupodílnictví dalších osob. Panamská nadace zaručuje kontinuitu a celistvost majetku pro všechny nastupující generace.

Alternativa dědického řízení

Převedením majetku do nadace a rozhodnutím o beneficientech a způsobu výplaty prostředků z nadace v jejich prospěch se lze vyhnout případným nežádoucím dopadům dědického řízení a komplikovaným dědickým procedurám, neboť majetek distribuuje rada nadace.

Správa majetku

Nadace se zakládá i čistě pro správu majetku (cenných papírů, nemovitostí, akumulace zisků z duševního vlastnictví). Zde nadace funguje v podstatě jako holdingová společnost.

Nadace rovněž může provozovat obchodní činnost a uplatňovat všechny pravomoci vyplývající z držení podílu v jiných společnostech, pokud jsou výtěžky z těchto aktivit určeny pro splnění cílů nadace.

Forma právní ochrany majetku

Nadace funguje jako velmi kvalitní právní ochrana majetku, např. před nestabilní politickou situací v zemi umístění majetku, falešnými nároky neoprávněných osob nebo před případnými věřiteli. Původní vlastník má přitom nadále zachovanou 100% kontrolu nad majetkem, neboť může být členem správní rady, protektorem nebo beneficientem (jsou na něj převáděny výnosy z majetku nadace).

Vědecké, humanitární, charitativní a jiné dobročinné účely

Lze samozřejmě zařídit i kombinaci všech uvedených účelů.

STRUKTURA A ORGÁNY NADACE

Zakladatel

Nadace může být založena jedním nebo více zakladateli, jimiž mohou být fyzické nebo právnické osoby jakékoli národnosti se sídlem kdekoli na světě. Zakladatel podepisuje zakládací listinu a registruje ji na panamském rejstříku. Podpisy musejí být notářsky ověřeny. Chce-li zakladatel zůstat v anonymitě, může k tomuto úkonu zplnomocnit nominee zakladatele (právnickou kancelář). Zakladatel se zavazuje převést na nadaci majetek v hodnotě alespoň USD 10 000. Tento majetek přestává být majetkem zakladatele a nelze jím uspokojit závazky zakladatele vůči třetím stranám.

Správní rada

Zakladatelé nadace stanoví v zakládací listině, jakým způsobem budou určováni členové rady nadace, kteří musí být nejméně tři. Tito tvoří statutární orgán nadace a mají za úkol nakládat s majetkem v souladu s jejími cíli. Jakmile dojde k založení nadace, přecházejí všechna práva disponovat s majetkem na správní radu nadace.

Členy správní rady nadace mohou být fyzické a právnické osoby odkudkoli na světě. Standardně se využívá služby tzv. jmenovaných „nominee“ členů správní rady. Jedná se o licencovanou právnickou osobu, kterou poskytne registrační agent v Panamě a která se odborně zabývá pouze touto činností.

Povinnosti správní rady jsou:

 • hospodařit s majetkem nadace přesně podle ustanovení zakladatelské listiny a vnitřních stanov nadace
 • provádět nezbytné kroky k dosažení stanovených cílů nadace
 • informovat beneficienty o stavu majetku a hospodářské situaci nadace
 • předávat beneficientům prostředky a aktiva, která jsou jim určena na základě zakladatelské listiny a vnitřní směrnice

Protektor

Nepovinně může být ustaven rovněž dozorčí orgán – protektoři, jejichž počet není omezen a kteří mají za úkol dohlížet na činnost rady, zda je v souladu s cíli nadace. K tomuto účelu disponují pravomocemi, jež uvádí zakládací listina (zejména určuje beneficienty a schvaluje kroky správní rady). Často bývá protektorem sám zakladatel nadace.

Beneficienti

Panamská soukromá nadace se od klasického konceptu odlišuje tím, že lze konkrétně specifikovat osobu nebo osoby, v jejichž prospěch je nadace spravována a na něž se převádí výnosy z majetku nadace. Tyto osoby se nazývají beneficienty nadace. Způsob určení beneficientů je zapsán buďto v zakládací listině, nebo ve vnitřních směrnicích. Zakladatel tak může definovat přesné podmínky, bez jejichž splnění se nelze stát beneficientem (např. minimální věk potomků). Je zajímavé, že beneficientem může být i sám zakladatel. Takto upravená nadace je vlastně majetkem, který má statut právnické osoby a je právně autonomní na osobním majetku zakladatele.

Registrační agent

Dle panamského zákona musí mít každá společnost i nadace místního registračního agenta, se kterým panamské úřady mohou komunikovat o záležitostech týkajících se dané společnosti či nadace. Registrační agent musí být licencovaná právní kancelář. Registrační agent nemá žádné vedoucí ani rozhodovací pravomoci.

Zakládací listina

Nadace vzniká v momentě, kdy je zakládací listina (po předložení příslušným registračním agentem) zaregistrována v panamském obchodním rejstříku. Zakládací listina musí obsahovat jméno nadace, sídlo, cíle, majetek, způsob jmenování rady atd. Registrací zakládací listiny vzniká povinnost převést ve prospěch nadace jmění v minimální výši USD 10 000.

Zakládací listina může mít formu neodvolatelného, nebo zpětně odvolatelného dokumentu. V prvém případě pravomoci zakladatele končí se vznikem nadace a veškerá rozhodovací práva přecházejí na správní radu. V takovém případě se často volí možnost jmenování protektora, který na správní radu dohlíží.

V druhém případě má zakladatel ještě možnost zpětně ovlivnit ustanovení zakládací listiny, a změnit tak podmínky fungování nadace. V tomto případě odvolatelné zakládací listiny nelze využít služby nominee zakladatele a zakládací listinu musí podepsat a notářsky ověřit sám zakladatel.

Vnitřní směrnice

Kromě zakládací listiny může být ještě sestavena vnitřní směrnice, která se na rozdíl od zakládací listiny nemusí registrovat na rejstříku a zůstává důvěrným interním dokumentem. V této směrnici může zakladatel ještě speciálně upravit náležitosti ohledně rozdělování aktiv beneficientům, funkcí správní rady, možnosti odvolání jejích členů, uvést speciální podmínky, bez kterých nebudou beneficientům prostředky vypláceny apod. I vnitřní směrnice může mít formu odvolatelnou nebo neodvolatelnou.

Unikátní kombinace faktorů, jakými jsou neexistence daní a povinností předkládat výkazy, záruka anonymity zakladatele a široké možnosti úpravy struktury nadace a její kontroly, umožňuje založit entitu, která bude optimálně vyhovovat individuálním požadavkům a zároveň bezpečně a anonymně spravovat majetek.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme