Jednání s finančním úřadem

09. 04. 2010
Daňové plánování

Podnikatelé v souvislosti se svou činností podstupují mnohá rizika. Jedním z těchto rizik je také styk s finančním úřadem. Pracovník správce daně mnohdy dokáže rozhodovat o bytí a nebytí podnikatele.

9.4.2010, AKONTinfo 1/2010

JAK SI ZAJISTIT MAXIMÁLNÍ ÚSPĚCH PŘI STYKU A SPORECH SE SPRÁVCI DANĚ?

Podnikatelé v souvislosti se svou činností podstupují mnohá rizika. Jedním z těchto rizik je také styk s fi nančním úřadem. Pracovník správce daně mnohdy dokáže rozhodovat o bytí a nebytí podnikatele. To z důvodu, že dovolávání se spravedlnosti v daňovém řízení je běh na dlouhou trať, který již velké množství podnikatelů nedoběhlo do cíle. Je proto velmi důležité hned od počátku vědět, jaká jsou práva a povinností fi nančních úřadů na straně jedné a poplatníků na straně druhé. Tyto informace mají mnohdy cenu zlata. 

Finanční úřady postupují podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Obecná znalost základních institutů, mezi které patří daňová kontrola, je tak stejně důležitá jako např. obecná znalost právní úpravy kupní smlouvy. Bez toho se totiž podnikání u nás rovná hazardu. Zákon o správě daní a poplatků sice bude od příštího roku nahrazen novým daňovým řádem, nicméně do této doby nebude od věci mít o dosavadním zákonu alespoň obecné povědomí. 

aňové řízení je velmi specifické v tom, že je významně ovlivňováno judikaturou Nejvyššího správního soudu. Samotní správci daně jsou interně zavázáni tuto judikaturu respektovat. V důsledku tak lze poplatníkům jen doporučit pokusit se při styku s finančním úřadem svou argumentaci podepřít rozsudkem soudu, který v minulosti již řešil obdobnou věc. Zatímco bezchybná argumentace daňového subjektu mnohdy nedokáže změnit názor správce daně, zakončení stejné argumentace již existujícím rozsudkem to dokáže zcela jistě. 

V daňovém řízení správci daně mnohdy zneužívají neznalosti poplatníků a ukládají jim povinnosti, které jsou často za hranicí zákona. Poplatníci se pak v domnění, že maximální součinnost je to nejlepší řešení, snaží těmto mnohdy nesplnitelným výzvám všemožně vyhovět. Přitom vůbec netuší, že maximálně spolupracujícímu podnikateli se doměřuje daň mnohem snadněji než jeho nespolupracujícímu (rozuměj kvalifikovaně zastoupenému) či dokonce nekontaktnímu obchodnímu partnerovi. Takovíto důvěřiví podnikatelé se tak stávají vděčným cílem daňových kontrol. 

Když nakonec opravdu dojde na doměření daně fi nančním úřadem, je bláhové spoléhat na to, že se poplatník dovolá spravedlnosti u odvolacího orgánu, tj. finančního ředitelství. Finanční ředitelství je orgán dozorující chod finančních úřadů. Pochybení finančního úřadu je tak selháním dozorčí funkce. A kdo by ochotně přiznal svou chybu? Navíc státní rozpočet potřebuje peníze. Obzvláště v dobách krize jako nyní. Berní úředníci tak moc dobře ví, že se od nich očekává vybrání daně v maximální výši. Proto se může daňový subjekt spravedlnosti poprvé fakticky dovolat teprve u soudu. Zde však velké množství podnikatelů žije v domnění, že se státem se není radno soudit, a proto raději sklopí hlavu a doměrek zaplatí. Spravedlnost tak často nedostane ani šanci do celé věci vstoupit. To ke škodě dotčených poplatníků. 

V příštích číslech tohoto periodika by měly zaznít konkrétní rady podnikatelům, na co si dát v daňovém řízení pozor např. v souvislosti se zahajováním daňových kontrol či jak se jim pokusit pokud možno vůbec vyhnout. Jedna konkrétní rada však zazní také zde. Správci daně velmi rádi doměřují daň na základě místního šetření. Tento postup však Nejvyšší správní soud považuje za nezákonný, byť to ze zákona vůbec nevyplývá. Pokud Vám tak byla daň doměřena na základě pouhého místního šetření, braňte se. Pro účely obrany by mělo postačovat sdělit správci daně, že jeho postup je v rozporu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 60/2005. 

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.

www.danovespory.cz

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti