Offshore centra poskytují více výhod

08. 10. 2001
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví

Nejčastější motivy vedoucí podnikatele k vyhledávání offshore center.

8.10.2001, Profesionál 10/2001, Ing. Jaromír Pospíšil, Ing. Marek Turecký

Kdo by chtěl platit vysoké daně, když to není bezpodmínečně nutné? Navíc když vyhnutí se daňové povinnosti je v některých oblastech zcela legální? Jak na to? Tyto výhody umožňuje českým podnikatelům fenomén dnešní doby ­mezinárodní daňové plánování.

Při rozboru jednotlivých oblastí, v nichž jsou zakládány společnosti v různých právních a daňových režimech, se prolíná několik hlavních, vzájemně propojených motivů. Je užitečné si je uvědomit a rozlišovat.

Daňové motivy převažují

Určitě nejvíce frekventovaným mo­tivem pro vyhledávání offshore cen­ter jsou daňové úspory, což lze zdů­vodnit neúměrným zdaněním ve vy­spělých zemích i  v České republice. Přispívá k tomu i skutečnost, že mno­hé náklady vynaložené společností pro dosažení příjmů vůbec nejsou v těchto zemích za daňové náklady považovány, například ztráty z pro­deje pohledávek či cenných papírů v našich podmínkách jednotlivé fir­my pak některé činnosti optimalizují přes dceřiné společnosti založené ve vhodnějších daňových podmínkách.

Obchodní právo ku prospěchu majitelů

Velmi důležitým, byť v České republice prozatím opomíjeným motivem je založení společnosti pro vy­mezený účel v zemi se zcela odlišným obchodním právem. V  nich lze kupříkladu uspořádat vztahy mezi podmínky ve společnosti způsobem, který odporuje našemu obchodnímu právu, ale vyhovuje majitelům. Stejně tak může v těchto zemích vlastníka firmy zaujmout výrazně menší administrativní povinnosti. Není nutné předkládat účetní výkazy a daňová přiznání, zprávy pro rejstřík společ­ností apod.

K ochraně majetku

V masovém měřítku bývají zahra­niční subjekty z daňových rájů využí­vány pro ochranu majetku před ná­roky budoucích nároků a věřitelů. Za tímto účelem jsou využívány různé formy nadací a trustů. Obě právní formy mají tu vlastnost, že práva možných dědiců, věřitelů a jiných třetích stran vůči zakladateli jsou těž­ko uplatnitelná, protože v důsledku rozdělení vlastnictví nemohou být je­jich aktiva považována za součást ma­jetku zakladatele.

Devizové operace bez regulací

V méně vyspělých ekonomikách se často setkáváme s regulací, přede­vším devizovou. Vzhledem k devizo­vým opatřením se například obcho­dovalo s opcemi na zahraniční cenné papíry přes zahraniční dceřiné spo­lečnosti, které omezení platnému v  mateřské zemi již samozřejmě ne­podléhaly.

Anonymita vlastnictví při akvizici

Rozhodující roli při investování ně­kdy sehrává ochrana investorů a ano­nymita vlastníků. Je obrovskou výho­dou v počáteční fázi akvizic využít anonymity společnosti, u níž nejsou veřejně známí vlastníci. Na podobné bázi spočívá ochranná anonymita proti zájmu státních byrokratických aparátů či organizovaného zločinu.

Motivy pro založení offshore centra

V následujícím textu jsou rozebrá­ny typy zahraničních společností s privilegovanými daňovými režimy podle druhu příjmů a podnikatel­ských aktivit středně velkého podnikatelského subjektu. Jedním z nejčastějších motivů pro založení offshore centra je mezinárodní obchod se zbo­žím. Subjekt založený ve vhodné ob­lasti se totiž může stát výborným řídí­cím centrem pro obchodní transakce všeho druhu. Tyto struktury využívají při cestě zboží ke konečnému zákaz­níkovi velmi účinně vyspělých logistických a spedičních služeb od firem, které rovněž podnikají v zónách vol­ného obchodu, svobodných celních pásem a celních skladů. Mezinárodní struktury poskytují služby všeho druhu. Je možné využít služby poradenské, zprostředkovatelské se zajištěním nákupu či prodeje. Nabízejí také vyhledávání nových od­běratelů, vyjednávání s obchodními partnery nebo garantování dodávek. Tyto služby často tvoří logickou sou­část dovozních a vývozních operací, které současně bývají organizovány přes společnosti sídlící v zemích s da­ňově privilegovaným režimem. Obrovskou výhodou je samozřejmě nehmotný charakter služby, což umožňuje velmi účinně plánovat da­ňové zatížení těchto příjmů.

Optimalizace holdingových uspo­řádání jednotlivých společností umožňuje v  zemích daňových rájů dosáhnout minimálního zdanění transakcí uvnitř holdingu - úroků, dividend, kapitálových zisků a po­dobně. V těchto oblastech je možné díky využití smluv o zamezení dvojí­ho zdanění velmi výrazně zredukovat zdanění kapitálových toků.

Výhody se týkají i firem, jimž ply­nou příjmy z duševního vlastnictví, když vlastní různá nehmotná práva, jako patenty, obchodní značky či know-how, a rozhodnou se z těchto práv profitovat formou prodeje li­cencí. Speciálním a velmi rozšířeným typem takového statku je také soft­ware. Při pečlivém daňovém pláno­vání je možné opět výrazně zreduko­vat zdanění těchto příjmů:

Oblast financování, půjčky a řízení finančních prostředků prostřednic­tvím různých úrokových instrumen­tů, je dalším důvodem, proč zamířit do offshore centra. Pomocí úroko­vých sazeb a prací s měnovými riziky lze optimalizovat finanční toky uvnitř holdingových uskupení a mi­nimalizovat jejich zdanění. S proble­matikou financování úzce souvisí další služby finančního charakteru, například správa pohledávek a ob­chod s nimi, zajišťování jejich dlou­hodobého financování a garance, ale i jiné operace, které mají souvislost s měnovými a kapitálovými trhy.

Zajímavou metodou, jak realizovat část příjmů v daňově příznivějším klimatu, je leasing - pronajímání ma­jetku. Společnost vlastnící a sídlící v daňově privilegovaném režimu jej pronajímá firmám; které patří do stejné skupiny. Mezinárodní struktury mají význam při daňové optimalizaci krátkodobých a střednědobých in­vestic do cenných papírů, ať již jed­notlivých společností či investič­ních fondů. Tato daňová optimaliza­ce bývá nutná v důsledku neúměr­ného zdanění získal z prodejů cen­ných papírů. Proto bývají tyto typy investičních cenných papírů sou­střeďovány ve společnostech zaklá­daných v zemích, kde lze minimali­zovat daňové dopady investičních transakci.

Hitem dnešní doby bezesporu je elektronická komerce, která mění doposud zaběhnutý model vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. Právě elektronická komunikace umožňuje převéstmnohé nové pod­nikatelské projekty, jež jsou ve velké míře spojeny s prodejem informací a informačními databázemi, do daňo­vých rájů a tím optimalizovat nejen zdanění příjmů, ale i vysoký stupeň vedení daňové administrace vyžado­vané v některých zemích.

Podnikání s licencí

Je třeba také zmínit speciální pod­nikatelské subjekty; jejichž založení vyžaduje udělení zvláštní licence a podléhá schvalovacímu procesu.

Motivy pro založení offshore centra:

  • mezinárodní obchodní transakce,
  • optimalizace holdingových uspořádání jednotlivých společností,
  • využití služeb všeho druhu,
  • prodej práva duševního vlastnictví,
  • financování prostřednictvím úvěru,
  • leasing - pronajímání majetku,
  • investování do cenných papírů,
  • elektronická komerce,
  • vznik subjektů s licencí - bank a pojišťoven.

Týkají se bank a pojišťoven jejich založení a administrace vyžadují výrazně vyšší náklady než standardní společnosti. Služby nabízejí v silně regulovaných ekonomikách jen úzké skupině subjektů.

V offshore centru si může i původně nebankovní subjekt založit offshore banku, byť s omezením. Tyto malé soukromé banky potom bývají využívány jako soukromý finanční ústav pro vymezenou skupinu klientů s tím, že navíc provádějí speciální druhy ob­chodů. Obvykle souvisí s financováním, poskytováním garancí, akreditivů a optimalizací devizových rizik.

Mezinárodní pojišťovací firma mů­že minimalizovat rizika jednotlivých subjektů uvnitř daného holdingu za­ložením závislých pojišťovacích společností v zemích s minimálním zdaněním těchto činností. Tyto firmy po­tom pojišťují rizika dceřiných společ­ností s tím, že marže pojistitele zůstává v konečném důsledku akcioná­řům holdingu.

I jednotlivci mají důvod hledat ráj

Ve finančních offshore centrech na­lézají své zázemí nejen podniky, ale i  jednotlivé osoby. To jim však neubírá na zajímavostí. Široce rozšířené jsou struktury na správu a ochranu majetku. Umožňují zakrývat vlastnictví a legálně se vyhýbat vysokým daním z majetku, příjmů a kapitálových zisků, dá­le pak dědickým daním a případným nárokům ze strany budoucích věřitelů. Klasickými právními formami využívanými pro ochranu majetku a jeho právního oddělení od příjemců výno­sů z nichž jsou především trusty a nada­ce. Taková ochranná struktura se ob­vykle nazývá jako "asset protection" dá se říci, že v zemích OECD je to zřejmě nejčastější motiv využití zahra­ničních společností.

Některé offshore země výhody nabízené společnostem registrova­ným na jejich území doplňují nebo úplně nahrazují těmi, kterých mo­hou využívat fyzické osoby. Nejtypičtějším lákadlem pro jedin­ce ze států s běžným daňovým zatí­žením je absence daně z příjmu fyzických osob získáním druhého ob­čanství nebo trvalého pobytu. Typickým azylem v tomto směru je pro ně především Monako, své pro­gramy ale nabízí i řada dalších, hlav­ně karibské země.

Mnohé offshore země umožňují snadné registrování lodí a jachet, ať už pro účely mezinárodního obcho­du nebo pro vlastní potěšení. Přednostmi využití vlajek těchto stá­tů jsou velmi nízké náklady, jednodu­chost registrační procedury, absence daně z příjmů z činnosti obchodních lodí a často i značná benevolence pří­slušných úřadů v požadavcích na stav registrovaného plavidla.

V textu jsou vyjmenovány základní metody mezinárodního daňového plánování. Je třeba však vzít v úvahu, že mezinárodní daňové plánování není totožné se založením společnosti daňovém ráji - to je pouze jedním z mno­ha kroků, jejichž výsledkem je legální optimalizace daňové povinnosti. Proto velmi důrazně doporučujeme vždy celý problém konzultovat s odborníky, kteří mohou navrhnout několik struktur optimálních pro daný případ ať už z hlediska nákladů, bezpečnosti nebo celkového přínosu.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti