Daňové vábenie menom Cyprus

24. 02. 2010
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Po našom vstupe do EÚ sa daňové využitie Cypru dostalo do popredia podnikateľského záujmu. Cyprus súperí s osvedčenými európskymi jurisdikciami ako Holandsko alebo Dánsko.

24. 2. 2010, Goodwill
Stredomorský ostrov láka investorov viacerými výhodami
Po našom vstupe do EÚ sa daňové využitie Cypru dostalo do popredia podnikateľského záujmu. Cyprus súperí s osvedčenými európskymi jurisdikciami ako Holandsko alebo Dánsko.

Historicky sa Cyprus radil medzi offshorové jurisdikcie s veľmi miernym zdanením. Pred vstupom do EÚ však musel novelizovať svoj daňový systém tak, aby plne vyhovel všetkým požiadavkám EÚ aj OECD, ktoré sa báli nespravodlivej daňovej konkurencie. Cyprus síce prišiel o štatút offshorových medzinárodných spoločností (IBCs – International Business Companies) a minimálne zdanenie 4,5 %, ale ako daňovo výhodná jurisdikcia rozhodne neskončil a ponúkol veľa iných daňovo veľmi zaujímavých výhod nielen pre členov EÚ. Magickú príťažlivosť Cypru popri daňových zákonoch ešte umocňujú dôležité nedaňové výhody, na ktoré v nezrelom slovenskom právnom prostredí naozaj nie sme zvyknutí.

Významné nedaňové výhody
 • Stabilita právneho prostredia so základmi v práve Veľkej Británie ako pozostatok z čias kolonizácie ostrova, funkčné súdy a dobrá vymáhateľnosť práva.

Stabilita legislatívy Cypru má svoje základy od kolonizácie ostrova Veľkou Britániou.

 • Veľmi dobre rozvinutá a moderná obchodná infraštruktúra a profesionálne bankové služby na vysokej úrovni.
 • Vysoká miera diskrétnosti a ochrana údajov o investoroch, ktorá má oporu aj v legislatíve.
 • Rozhodne prívetivý postoj úradov, ktoré si podnikateľa a investora cenia.
 • Okrem vysokej anonymity vlastníctva sú investície chránené aj medzinárodnými zmluvami o ochrane investícií.
 • Poňatie nákladov súvisiacich s podnikaním je nezvyčajne široké a pri ich posudzovaní sú správcovia dane veľmi benevolentní.
 • Všestranné využitie spoločnosti na obchod, výrobu, poskytovanie licencií, finančné služby, obchodovanie s cennými papiermi a ďalšie služby.
 • Strategická geografická poloha ostrova medzi troma kontinentmi.
Základné charakteristiky daňových zákonov
 
Poďme sa pozrieť na to najlákavejšie, čím Cyprus vábi podnikateľov – na daňové zákony.
 • Zisk, ktorý sa zdaňuje, podlieha lineárnej sadzbe 10 %, ktorá je absolútne najnižšou sadzbou v EÚ.
 • Cyprus ťaží zo svojho členstva v EÚ a z prístupu k výhodám (oslobodenie od zrážkových daní), ktoré poskytujú smernice EÚ Parent - Subsidiary Directive (pre dividendy – matka musí držať min. 15 %-ný podiel, od 1. 1. 2009 len 10 %-ný) a EÚ-Interest and Royalty Directive (pre úroky a licenčné poplatky). Tieto smernice pri splnení podmienok oslobodzujú od výberu daní finančné toky medzi spoločnosťami rezidentnými v EÚ. Využiť možno aj početnú sieť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorých má Cyprus uzatvorených niekoľko desiatok a ktoré vymáhané zrážkové dane väčšinou výrazne znižujú.
 • Cyperská legislatíva neobsahuje žiadne pravidlá o kapitálovej primeranosti. Možno tak financovať investície cyperských spoločností prevažne dlhom bez potreby nových kapitálových vstupov.
 • Strata spoločnosti môže byť započítaná oproti ziskom v nasledujúcich rokoch, a to aj oproti zisku spoločností v skupine.
 • Zisky stálej prevádzkarne cyperskej spoločnosti v cudzej krajine sú aj na Cypre od dane oslobodené, a to za rovnakých podmienok ako dividendy. Straty stálej prevádzkarne môžu byť započítané voči cyperským príjmom.
Dane za príjmy z predaja cenných papierov a podielov v spoločnostiach

 • Cyperská spoločnosť neplatí žiadnu daň z predaja cenných papierov, či už ide o akcie obchodované na burze alebo zakúpené inou cestou. Oslobodené sú aj predaje podielov v dcérskych spoločnostiach.
 • Nie je stanovená ani žiadna minimálna doba držby pre oslobodenie. Je teda možné dnes kúpiť a zajtra predať s nulovým zdanením, čo na Slovensku nie je vždy možné.
 • Na príjem cyperskej spoločnosti z predaja podielov a akcií sa nevzťahuje zrážková ani zaisťovacia daň. V praxi teda možno založiť cyperskú spoločnosť, otvoriť účet u brokera a realizovať obchody s akciami oslobodenými od zdanenia.
Dane z dividend
Dividendy sú v prípade cyperskej spoločnostiod daní úplne oslobodené, čo zjednodušuje inak značne komplikovanú záležitosť. K zdaňovaniu dividend totiž môže dôjsť na troch úrovniach. Po prvé v dcérskej spoločnosti pri výplate dividend na Cyprus (zdaňovanie v mieste zdroja dividend), po druhé v cyperskej spoločnosti pri príjme dividend a nakoniec na Cypre pri výplate dividend akcionárom cyperskej spoločnosti. Všetko bude oslobodené od zdanenia takto:
 • Dividendy vyplácané na Cyprus od dcérskej spoločnosti z EÚ (zdaňovanie dividend v mieste zdroja) sú od zrážkových daní úplne oslobodené (za podmienok stanovených smernicou EÚ, pozri nižšie). V prípade dcér mimo EÚ záleží na konkrétnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia (ZZDZ).

Zníženie daňového zaťaženia ušetrí podnikateľovi prostriedky na ďalší rozvoj.

 • Prijaté dividendy nepodliehajú na Cypre zdaneniu, ak cyperská spoločnosť vlastní minimálne 1 %-ný podiel v tejto zahraničnej spoločnosti. Toto oslobodenie neplatí, ak dcérska spoločnosť (spoločnosť vyplácajúca dividendy) spĺňa tieto dve podmienky (obe musia byť splnené súčasne): 
  1. príjmy dcérskej spoločnosti pochádzajú z viac ako 50 % z investičných aktivít (pasívny príjem) a zároveň
  2. spoločnosť vyplácajúca dividendy podlieha dani z príjmu výrazne nižšej, ako je daň cyperská (všeobecne sa myslí menej ako 5 %).
 • Dividendy vyplácané z cyperskej spoločnosti zahraničným akcionárom nepodliehajú na Cypre žiadnej zrážkovej dani.
Dane z úrokov
 • Úroky vyplácané zahraničným akcionárom nepodliehajú na Cypre žiadnej zrážkovej dani.
 • Úroky vyplácané na Cyprus od dcéry z EÚ sú od zrážkovej dane úplne oslobodené aj v krajine zdroja (za podmienok podľa smernice EÚ). V prípade dcér mimo EÚ záleží na konkrétnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • Príjmy z úrokov, ktoré sú výsledkom hlavnej činnosti alebo sú s ňou úzko spojené, takisto podliehajú 10 %-nej dani z príjmu. Pre príjem úrokov nesúvisiacich s bežnou činnosťou platí, že 50 % sa zdaní klasickými 10 % plus ešte 100 % sa zdaní tzv. Special Defence Tax vo výške 10 %. Efektívna sadzba sa teda rovná 15 %.
Licencie
 • Neexistuje zrážková daň na platby nerezidentom za používanie duševného vlastníctva mimo Cypru. Platby za licencie vyplácané na Cyprus od dcéry z EÚ sú z výberu daní úplne oslobodené aj v krajine zdroja (za podmienok podľa smernice EÚ – pre SR bude platiť od roku 2011). V prípade dcér mimo EÚ záleží na konkrétnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.
Prečo zamieriť práve na Cyprus?
Všeobecne opísané výhody sú použiteľné aj pre slovenských podnikateľov. Poďme si zhrnúť, aké výhody môže dosiahnuť slovenský podnikateľ pri využití cyperskej spoločnosti.
1. Efektívna holdingová štruktúra. Cyperská spoločnosť fungujúca ako materská podnikateľovi zabezpečí:
 • 0 %-nú daň z predaja obchodovaných cenných papierov a z predaja podielov v dcérach,
 • 0 %-nú daň z príjmu z dividend,
 • nízku plochú sadzbu dane z príjmov vo výške 10 %,
 • 0 %-nú zrážkovú daň pri vyplácaní dividend na Cyprus od dcér z EÚ za podmienok podľa smernice (pozri odsek vyššie), inak vyplácanie dividend od dcér mimo EÚ podľa konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • 0 %-nú zrážkovú daň pri platbe dividend z Cypru nerezidentným akcionárom,
 • investície cyperskej spoločnosti sa môžu financovať úvermi namiesto kapitálu a môžu byť chránené zmluvami o ochrane investícií,
 • fúzie, akvizície a iné reorganizácie môžu byť vykonávané bez zaťaženia daňami.
2. Podnikateľ môže cez cyperskú spoločnosť prefinancovať svoje aktivity a poskytovať úvery. Má zabezpečené tieto výhody:
 • 0 %-nú zrážkovú daň pri platbe úrokov na Cyprus od dcér z EÚ za podmienok podľa smernice (pozri odsek vyššie), inak vyplácanie úrokov od dcér mimo EÚ podľa konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (pre ČR platia 19 %),
 • 0 %-nú zrážkovú daň pri platbe úrokov alebo dividend z Cypru nerezidentným akcionárom,
 • nízku plochú sadzbu dane z príjmov vo výške 10 %,
 • prípadné zrážkové dane zaplatené pri platbe na Cyprus možno započítať oproti cyperskej dani.
Cyprus má strategickú polohu medzi troma kontinentmi.

3. Cyperskú spoločnosť možno využiť aj na obchodovanie s licenciami. Výhody pre podnikateľov potom znamenajú:
 • 0 %-nú zrážkovú daň pri platbe licenčných poplatkov na Cyprus od dcér z EÚ podľa smernice, inak vyplácanie úrokov od dcér mimo EÚ podľa konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • 0 %-nú zrážkovú daň pre platby nerezidentným akcionárom za licencie používané mimo Cypru,
 • nízku plochú sadzbu dane z príjmov vo výške 10 %.
Cyprus si už dlhú dobu udržiava formát stabilnej a modernej krajiny s výhodným a prívetivým daňovým prostredím. Cyperský daňový systém je plne v súlade s požiadavkami a nárokmi EÚ aj OECD a navyše tu nehrozí právna neistota panujúca na Slovensku. Nech už podnikáte v akomkoľvek odbore, ponúka sa vám zaujímavé a hlavne efektívne riešenie, ako enormne znížiť daňové zaťaženie a ušetriť tak nemalé prostriedky pre ďalší rozvoj vášho podnikania.
Dane z dividend

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme