Vytýkací řízení a místní šetření

01. 09. 2010
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Vytýkací řízení je institut sloužící k odstranění pochybností ohledně podaného daňového přiznání. Správce daně má tímto před vyměřením daně možnost přezkoumat správnost, pravdivost či úplnost podaného daňového přiznání. Při vzniklých pochybnostech má tak správce daně právo zahájit řízení a vyzvat poplatníka k odstranění vzniklých pochybností. Místní šetření je jedním z institutů daňového řádu, který přiznává správcům daně rozsáhlá oprávnění (jimž odpovídají rozsáhlé povinnosti poplatníků). Místní šetření však nelze nijak zaměňovat s daňovou kontrolou. Hlavní rozdíl je pak v tom, že místní šetření nemůže nikdy vést k doměrku. Bohužel v praxi se tak stále velmi často děje. Je tak na poplatnících, aby se této nezákonnosti bránili.

1.9.2010, AKONTinfo 3/2010

VYTÝKACÍ ŘÍZENÍ

Vytýkací řízení je institut sloužící k odstranění pochybností ohledně podaného daňového přiznání. Správce daně má tímto před vyměřením daně možnost přezkoumat správnost, pravdivost či úplnost podaného daňového přiznání. Při vzniklých pochybnostech má tak správce daně právo zahájit řízení a vyzvat poplatníka k odstranění vzniklých pochybností.

Aby mohl správce daně řádně zahájit vytýkací řízení, je jeho povinností sdělit poplatníkovi ve výzvě své konkrétní pochybnosti. Bez těchto konkrétních pochybností nelze vytýkací řízení v souladu se zákonem vůbec zahájit. Zde pak platí, že kde není zákonný začátek, tam nemůže být ani zákonný průběh.

Vykáže-li daňový subjekt v daňovém přiznání nárok na přeplatek (obvykle nadměrný odpočet na DPH), pak má správce daně možnost vytýkací řízení zahájit nanejvýše do 30 dnů ode dne podání daňového přiznání. Po uplynutí této lhůty dochází k samovyměření daně, a tudíž vytýkací řízení již nelze zahájit. Je vhodné připomenout, že lhůta 30 dnů se počítá již ode dne faktického podání daňového přiznání, a ne až od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.

Je obvyklou praxí správců daně, že k vytýkacímu řízení přistupují všude tam, kde je vykázán nadměrný odpočet. Chce-li tak daňový subjekt zahájení vytýkacího řízení předejít a tímto uspíšit vrácení vykázaného nadměrného odpočtu na DPH, pak je vhodné k daňovému přiznání nad rámec zákona přiložit podklady objasňující vznik vykázaného nadměrného odpočtu. V mnoha případech tento nestandardní postup ze strany poplatníka vede k tomu, že k zahájení vytýkacího řízení vůbec nedojde.

Poplatníci mají v průběhu vytýkacího řízení obdobná práva jako při daňové kontrole. Mezi nejvýznamnější práva tak patří zejména právo předkládat a navrhovat důkazní prostředky, právo klást svědkům a znalcům otázky či právo vyjadřovat se k výsledkům zjištění a navrhovat jejich doplňování. Samotné ukončení pak probíhá shodně s daňovou kontrolou. Správce daně je tak povinen výsledek vytýkacího řízení s daňovým subjektem náležitě projednat.

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ

Místní šetření je jedním z institutů daňového řádu, který přiznává správcům daně rozsáhlá oprávnění (jimž odpovídají rozsáhlé povinnosti poplatníků). Místní šetření však nelze nijak zaměňovat s daňovou kontrolou. Hlavní rozdíl je pak v tom, že místní šetření nemůže nikdy vést k doměrku. Bohužel v praxi se tak stále velmi často děje. Je tak na poplatnících, aby se této nezákonnosti bránili.

Samotné místní šetření má sloužit toliko k jakémusi „mapování terénu“ správcem daně či ověření skutečností vztahujících se k jiným daňovým subjektům. Dojde-li na základě místního šetření ke zjištění okolností svědčících o možnosti doměřit daň, je v tomto případě správce daně povinen zahájit daňovou kontrolu se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími. Místní šetření tudíž neopravňuje správce daně vydat platební výměr a doměřit tak tímto způsobem daň. Výsledek místního šetření může vést nanejvýš k potřebě zahájení daňové kontroly a daň může být doměřena až na základě výsledků této daňové kontroly.

Z povahy místního šetření vyplývá, že se jedná o dobu mezi příchodem a odchodem pracovníka správce daně do místa provádění místního šetření. Nelze tak připustit praxi některých pracovníků správce daně, kteří během následujících dnů po odchodu, a tím pádem po ukončení místního šetření, v tomto šetření pokračují tentokráte již ve svém úřadě. Naprosto nepřípustné je zasílání výzev z toho „šetření na úřadě“ poplatníkům. K tomuto správci daně opravdu nemají žádné oprávnění.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme