Trust jako nejúčinnější nástroj ochrany majetku

01. 09. 2010
Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore, Trust

V předminulém AKONTinfu jsme Vám představili nový prvek daňového plánování – trust. Nový ovšem pouze v České republice či na Slovensku, neboť v anglosaském světě je tento institut správy majetku znám již po dlouhá staletí. Trust se v moderní podobě dochoval i v současných zákonech Velké Británie, odkud jej převzaly ostatní státy převážně anglosaského práva (bývalé kolonie a závislá území Velké Británie). Proč jsou trusty hojně využívány investory a vlastníky majetku a proč se obliba trustů od druhé poloviny 20. století rok od roku stále zvyšuje?

1.9.2010, AKONTinfo 3/2010

Než si podrobně vysvětlíme možnosti praktického využitítrustů, pojďme si připomenout, co to trust je, jak vzniká a jaké prvky a subjekty trust formují. Trust je forma právního vztahu mezi zakladatelem (původním vlastníkem majetku) a správcem trustu. Trust vzniká uzavřením trustové smlouvy mezi zakladatelem a správcem trustu; vznik bývá potvrzen registrací v oficiálním rejstříku v dané zemi založení.

Na základě trustové smlouvy zakladatel vloží majetek do trustu, tedy převede předmětný majetek na správce trustu, kterým obvykle bývá právní kancelář licencovaná k této činnosti. Tímto převodem přestává být zakladatel faktickým vlastníkem majetku. Veškeré závazky zakladatele tak nadále nemohou být uspokojeny převedeným majetkem, neboť se jedná o aktiva jiného subjektu – správce trustu. Zakladatel má zároveň právo určit protektora, který kontroluje správce trustu, zda je jeho počínání v souladu s přáním zakladatele.

Zakladatel zároveň sepíše tzv. listinu přání, ve které určí, jak má být nadále s majetkem vloženým do trustu zacházeno a kdo má mít z majetku prospěch. Subjekt, v jehož prospěch správce trustu majetek spravuje a kterému mají plynout výnosy z majetku trustu, se nazývá beneficient. Beneficientem může být kdokoli, koho zakladatel určí, může jich být více a výnosy z trustu mohou získávat ve formě peněžitých či naturálních plnění.

Jednoduše řečeno, trust představuje majetek, který zakladatel trustu převedl na správce, aby jej spravoval ve prospěch třetí osoby, tzv. beneficienta.

schema 1

JAKÉ JSOU VÝHODY TRUSTU?

Výhody trustu vyplývají především z jasného oddělení právního vlastnictví majetku a ekonomického prospěchu z něj. Jinak řečeno, právním vlastníkem majetku je trust, avšak příjmy a požitky z majetku budou náležet Vám nebo Vámi určeným osobám.

Toto je zásadní fakt, který je třeba mít na paměti. Majetek vložený do trustu přestává být majetkem původního vlastníka a nově náleží pouze trustu (správci). Zformování trustu je v existenci majetku pomyslnou „tlustou čarou“, která znamená zcela oddělené vlastnictví mezi původním vlastníkem a trustem. Původní vlastník po zformování trustu nadále nemůže být s majetkem nijak spojován.

CO VŠECHNO LZE V RÁMCI TRUSTU CHRÁNIT?

U trustu je velmi praktické, že na právní ochranu pomocí trustu lze navázat v podstatě jakýkoli majetek. Jedná se o veškerý hodnotný majetek jak movitý, tak nemovitý, včetně akcií a podílů ve firmách, finančních prostředků na bankovním účtu, ale i nehmotných statků (licence, patenty, ochranné známky a jiné druhy duševního vlastnictví). Vložit do trustu lze jak osobní, tak firemní majetek. Jak vidíte, trustem zabezpečíte skutečně širokou škálu forem majetku.

JAKÉ MOHOU NASTAT ŽIVOTNÍ SITUACE, VE KTERÝCH VÁM TRUST MŮŽE POMOCI

Existuje mnoho důvodů a životních situaci, kdy Váš majetek může být ohrožen a trust je jednou z variant, jak toto ohrožení minimalizovat. Zároveň nabízí řešení v situacích, kdy hrozí rozdrobení majetku a jeho převod na nežádoucí osoby. Připomeňme si, jaké situace mohou být vyřešeny pomocí trustu:

  • dědická řízení
  • rozvodová řízení
  • uchování celistvosti a hodnoty majetku do budoucna
  • insolvence, exekuce, bankrot
  • žaloby
  • neoprávněné, smyšlené nároky věřitelů

Trust je rozhodně vhodným nástrojem, jak se v podobných situacích vyhnout potížím a jak zabezpečit budoucnost majetku podle svých představ. Pomocí trustu můžete mít budoucnost majetku pod kontrolou a zvolit jeho osud předem. Není rozhodně příjemné sledovat, jak je Váš majetek rozdroben v rozvodových a dědických řízeních, kdy připadnou jeho díly osobám, které si nepřejete zahrnovat do okruhu svých blízkých, avšak zákon a soud Vám toto nařídí.

DĚDICTVÍ

Velkým tématem je v případě pomyslného seznamu využití trustu dědictví. Trust umožňuje vyhnout se obecně dědické dani a právním řízením spojeným s pozůstalostí a nárokům zákonných dědiců.

V právním prostředí České i Slovenské republiky existují bohužel zákonné postupy, jak nerespektovat vůli osoby, která za svého života shromáždila nějaký majetek a chce jej podle své představy uspořádat i pro případ své smrti. Z právních ustanovení lze jmenovat zákaz dispozice s majetkem pro případ smrti, institut neopomenutelných dědiců či možnost uzavření dohody mezi dědici ignorující poslední vůli zůstavitele. Obvyklá náhradní řešení představují komplex převodních smluv a smluv o zřízení věcných břemen. To ovšem není všelékem.

schema 2

Jestliže zůstavitel sepíše poslední vůli, ve které opomene své potomky (tzv. neopomenutelné dědice), může být závěť neplatná. Neopomenutelné dědice nelze obejít. Majetek, který je předmětem dědictví, se pak musí rozdělit, aby neopomenutelní dědici získali svůj právoplatný díl. Navíc pokud si přeje zůstavitel, aby jeho majetek získala jiná osoba než rodinný příbuzný, pak dědictví podléhá dědické dani podle sazeb dědické daně tzv. III. skupiny.

Řešení nabízí trust. Vlastník majetku ještě za svého života založí trust, vloží do něj předmětný majetek a přesně určí, jak má být s majetkem naloženo v případě jeho smrti. V momentě úmrtí původního vlastníka pak předmětný majetek nemůže být součástí dědictví. Tímto způsobem můžete elegantně distribuovat svůj majetek osobám, které si jej zaslouží, ať už na něj dědický nárok měly nebo ne. Stejně tak můžete vyloučit z dědictví osoby, ke kterým nechováte důvěru, i když by za normálních okolností měli neopomenutelná dědická práva.

schema 3

Pomocí trustu lze zvolit dva typy řešení. Buď po smrti zůstavitele přejde majetek přímo do vlastnictví zvolených beneficientů (dědiců) a trust bude zrušen, neboť již naplnil svůj účel. Nebo zůstane majetek ve vlastnictví trustu a beneficientům (dědicům) budou plynout pravidelné příjmy a jiný prospěch z tohoto majetku.

Trust vždy plně respektuje poslední vůli zesnulého a zabezpečí budoucnost majetku přesně podle přání zesnulého. Leckdy má zakladatel trustu (původní vlastník) majetky v zahraničí. Ať už se jedná o movitosti (jachta, koně), nemovitosti (byt na Floridě) či peněžní prostředky na bankovním účtu. V těchto případech jsou převody na zákonné dědice spojeny s nákladnými právními řízeními, která se mohou táhnout měsíce i roky. V případě trustu všechny tyto procesy, poplatky a daně odpadají.

ROZVODY

Ne jinak je tomu při rozvodových řízeních. Nezřídka prvotní kouzlo lásky po letech vyprchá a při rozvodu u soudu je majetek dělen a porcován. Díky trustu by některé majetky do rozvodového řízení vůbec vstupovat nemusely.

Trust lze prakticky využít i v situaci, kdy rád/ráda darujete svému potomku hodnotné jmění, avšak potomek je svěřen do péče druhého rodiče. Bojíte se, že darované jmění druhý rodič utratí a k Vašemu potomkovi se již nedostane. Opět je v tomto momentě skvělým řešením trust, který 100% zabezpečí převod jmění přímo k potomkovi přesně podle Vámi stanovených podmínek.

ZACHOVÁNÍ RODINNÉHO JMĚNÍ

Nejste si jistí, zda jsou Vaši potomci schopni udržet a rozšiřovat majetek? Nebo se bojíte, že se potomek ožení/vdá za osobu nekompetentní a rozhazovačnou, která díky sňatku může mít rozhodovací vliv na osud Vašeho majetku? Trust zformovaný pro správu majetku zachová celistvost a kontinuitu majetku po generace. Původní vlastník totiž přesně určí svá vlastní pravidla, dle kterých bude majetek existovat v budoucnu. Vámi určené osoby mohou dostávat prospěch z majetku (peněžité plnění), aniž by měli možnost do správy či struktury majetku významně zasahovat, či jej dokonce prodat třetí osobě. Žádné další osoby tak nemohou mít vliv na budoucí osud Vašeho majetku.

INSOLVENCE A EXEKUCE

Jistě jste se ve svém okolí setkali se situacemi, kdy bylo vyhlášeno insolvenční řízení cíleně za účelem poškodit druhého. Mnohdy se může stát, že dojde k insolvenčnímu řízení, aniž by k tomu byly objektivní důvody. Celý majetek stižené osoby je pak předmětem řízení, na které nemá stižený vlastník bezprostřední vliv. Jak bylo popsáno výše, majetek vložený do trustu náleží po právní stránce někomu jinému než osobě stižené např. insolvencí či exekucí. Není proto možné tento majetek zahrnout do exekučního řízení, konkurzní podstaty apod. Majetkem vloženým do trustu nelze splácet dluhy a uspokojovat věřitele zakladatele trustu (původního vlastníka majetku), i když se zakladatel za svého života zadluží či dostane-li se do finančních potíží, neboť po právní stránce mu nepatří.

ANONYMITA

Trust je bezesporu vhodným nástrojem, jak zabezpečit anonymitu vlastníka, ochranu osobní identity a skutečných majetkových poměrů. Na pomyslném žebříčku zajištění anonymity stojí trust zcela nejvýše. Zajištění anonymity vlastnictví pomocí trustu je rozhodně nejsofistikovanější a zcela profesionální produkt. Např. v případě akcií na jméno je oficiálně zapsán v obchodním rejstříku jako akcionář trust (správce). Není třeba využívat služeb nominee akcionářů. Pro kohokoli tak bude prakticky nemožné vypátrat, kdo je opravdu osobou, která má z majetku prospěch. V žádném veřejně dostupném registru není uložen záznam o skutečném vlastníkovi ani o beneficientech.

Všechny zmíněné situace bývají nepředvídatelné, ale jsou součástí života a zodpovědní chápou jejích úskalí. Zodpovědní se připraví na nenadálé negativní situace předem, aby čelili životním nástrahám s minimálními ztrátami.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme