Daňoví plánovači

25. 08. 1997
Daňové plánování, Offshore, České a slovenské společnosti

Jak vybrat nejvhodnějšího offshore konzultanta?

34/1997, Profit, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

Jak vybrat vhodného poradce na snížení daní 

Představme si, že jsme se rozhodli daňově plánovat. Využít všech možností tuzemských i zahraničních zákonů, abychom platili minimální daně. Nyní se pokoušíme vybrat nejvhodnější specializovanou společnost, která by nám poskytla kvalitní poradenský servis včetně zajištění založení společnosti offshore.

Při výběru poradce v oblasti daňového plánování se většina klientů obvykle soustředí na to, jak je daný poradce schopen vyřešit základní okruhy úkolů, se kterými se klient potřebuje vypořádat. Jednání mezi potenciálním klientem a poradcem začínají zpravidla formulováním nejzákladnějších otázek klienta, jakými například jsou:

 • Je model, který jsem si vymyslel funkční?
 • Jakým způsobem byste ho doporučoval zdokonalit?
 • Můžete mi doporučit nějaký jiný, který by řešil mé původní zadání?
 • S jakými náklady musím počítat na realizaci takového projektu?
 • Skutečně potřebuji všechny tyto ne až tak levné služby?
 • Už takový model, který jste mi právě doporučil, někomu úspěšně funguje?
 • Jak se tohoto modelu dotýkají zákony ČR?
 • Co udělá s mým modelem změna legislativy a budete mi schopni pomoci?
 • Co se týče případných změn v legislativě daňových rájů, byli byste schopni mě informovat dříve než bude pozdě o tom, že může k těmto změnám dojít?
 • Jste schopni mi založit také společnost specializovanou na podnikání ve finančním sektoru - banku, pojišťovnu nebo investiční fond?

Typy otázek 
Pro větší přehlednost se tyto a další otázky pokusíme shrnout do čtyř relativně kompaktních okruhů:

1) Cena za základní balík služeb spojených se založením společnosti v některém z vhodných daňových rájů a navržení potřebné daňové struktury, jež odpovídá individuálním potřebám klienta. Jednotlivé poradenské firmy, které nabízejí založení společností offshore, se značně liší v šíři základní nabídky, v ceně pozdějších poradenských služeb, v tom, na jaké úrovni a kým jsou poskytovány (není sporu o tom, že pokud je konzultant například členem některé z mezinárodních profesních organizací, jež sdružují specializované poradce, lze mluvit o poradenství na jiné úrovni než v běžném případě) a konečně také v objemu poradenství poskytovaného zdarma v rámci původního projektu. Při porovnávání cen je proto zapotřebí brát tyto rozdíly v úvahu a provést určité korekce, aby byly srovnávány ceny  srovnatelných služeb. 
2) Možnost objednání dalších doplňkových služeb tak, aby si každý klient  mohl vytvořit  svou 
individuální strukturu a opatřit ji odpovídajícími dokumenty, jež by odpovídaly jeho specifickým potřebám. Vedle samozřejmostí, jako jsou služby místních jednatelů a najímání  kancelářských služeb,  sem patří také zajištění ověřování dokumentů na potřebné úrovni, tj. např. našimi zastupitelskými úřady. 
3) Informační podpora poradenské společnosti v budoucnosti. Zde je nutné zmínit jak průběžné poradenství ve vztahu k vyvíjejícím se českým daňovým zákonům (tj. problém kvalitního daňového poradenství), tak i  ke změnám v  zákonodárství jednotlivých daňových rájů. 
4) Pověst, spolehlivost a komfort služeb poradenské společnosti.

Co se prodává 
Z těchto čtyř bodů bývá zpravidla velký důraz kladen na cenu základního balíku služeb. Domníváme se, že hlavním a nikoliv příliš dobrým motivem srovnávání pouze na bázi cen je fakt, že jeho provedení nevyhlíží příliš složitě. Až příliš často se dochází k  poznání, že kvalitní služby v jakémkoliv oboru, který je  založen na znalostech, nemohou být levné. Tato zkušenost vychází ze skutečnosti, že poradci v tomto oboru neprodávají zboží, ale především sami sebe, lépe řečeno své:

a) Znalosti - zajisté nikdo nepochybuje o tom, že se jedná o obor značně náročný na čas investovaný do dosažení nutné úrovně vědomostí, aby bylo možné poskytovat poradenské služby alespoň na nejzákladnější úrovni. Předpokládáme, že většina klientů se nezajímá o služby na kvality pouze průměrné, a proto se slušné poradenské společnosti hodné svého jména snaží nabídnout služby vysoce kvalitní. 
b) Zkušenosti - nenamlouvejme si, že by mezi námi byli lidé, kteří by chtěli za své peníze  experimentovat v případě, že to není nezbytně nutné. To znamená, že se rozumný klient pokouší koupit nejenom znalosti poradce, ale především jeho zkušenosti s danou věcí, neboť se celkem oprávněně spoléhá na to, že zakázka, která se řeší po sté bude s vysokou pravděpodobností zpracována podstatně lépe, než když je řešena podruhé. Zde je třeba zdůraznit, že jde především o zkušenosti s posuzováním daňových důsledků finančních operací v zemi, odkud operuje koncový klient. 
c) Kvalitu svých budoucích služeb - poradenství tohoto typu patří vzhledem k neustálému vývoji jak naší, tak i zahraniční legislativy bezesporu k  vysoce náročným na získávání nových informací a jejich analýzu. Nelze také pominout fakt, že poradce by měl nejenom nabízet služby, které jsou aktuální (a aktuálně platné),   ale také chránit své dřívější klienty před okolnostmi vzniklými později jako jsou případné zásadní  politické změny v místě registrace společnosti. Poměrně běžným problémem spojeným s využíváním služeb nezavedených poradců je také například nemožnost získat některé méně obvyklé dokumenty, což může způsobit nefunkčnost společnosti podle původního úmyslu majitele. 
d) Diskrétnost - domníváme se, že  naprosto nutnou součástí dodávky poradenských služeb tohoto charakteru je nejhlubší mlčenlivost poradce o skutečnostech, které se týkají klientů. 
  
Stručně lze výše zmíněný rozbor shrnout do následujícího doporučení: "Hledejte takové poradce, kteří Vám mohou garantovat jak vysokou odbornou úroveň, tak i záruku, že ctí své současné i budoucí závazky!"

Kritéria výběru 
Pokusíme-li se zpracovat požadavky klienta na výslednou kvalitní službu do formy určitých kritérií, podle kterých bude hodnotit poradce nabízející své služby, potom budou k těm základním pravděpodobně patřit:

a) Image poradenské společnosti. 
    Domníváme se, že ke znakům poradenské společnosti slušné úrovně patří alespoň následující:

 • veřejná prezentace služeb společnosti,
 • dlouhodobé působení v České republice a orientace na místní trh,
 • kvalitně zpracované a dobře dostupné informační materiály,
 • ověření hospodaření společnosti renomovanou auditorskou firmou.

b) Úroveň poskytovaných služeb. 
    Společnost by měla být specializovaná na služby tohoto druhu a měla by být schopna klientovi založit 
    společnost v podstatě v kterémkoliv daňovém ráji, což poskytuje také určitý obraz o šíři jejích služeb. 
    Jejich úroveň pak je dána zejména těmito požadavky:

 • společnost by měla být schopna Vás kvalifikovaně informovat jak o právních podmínkách v daňových rájích, tak i o daňových důsledcích operací pro české subjekty,
 • měla by poskytnout přiměřené informace ohledně otevírání a spravování bankovních  účtů Vaší offshore společnosti,
 • za standard považujeme pomoc při zpracování případných dokumentů společnosti (tj.  smlouvy, zápisy ze zasedání představenstva apod.) a zajištění nejrůznějších kancelářských  služeb (např. přijímání korespondence, faxů atd.).

c) Celkové zaměření poradenské společnosti. 
    Tento faktor je relativně složitý, a proto jej probereme v samostatné kapitole.

Zaměření poradce 
Poradenské společnosti zabývající se offshore poradenstvím můžeme rozdělit do několika skupin s tím, že firmy patřící do jedné skupiny poskytují zpravidla služby velmi podobného charakteru a obvykle bývá poměrně smysluplné srovnávat uvnitř těchto skupin. Vzhledem k tomu, že se klienti obvykle nejdříve rozhodují, kterou z uvedených skupin upřednostní, a teprve následně řeší otázku, kterého jednotlivého poradce si vyberou, pokusíme se najít charakteristické společné znaky.

1) společnosti specializované na prodej offshore společnostíregistrované a provozované přímo v daňových rájích 
Pro ně mluví především následující argument - pokud přesně víme, co chceme a dokážeme to přesně zformulovat do podoby plně srozumitelné zahraničnímu partnerovi, můžeme vynecháním české poradenské společnosti ušetřit při zakládání určité finanční prostředky. Tento postup má ovšem také nevýhody: Péče, jíž se nám dostane od zahraničního poradce za nižší cenu, bude úměrná této nižší ceně, a dále tento poradce nemá obvykle žádné znalosti o právních aspektech spojených s využitím offshore společností v ČR. Je třeba také vzít v úvahu, že budeme-li v budoucnu potřebovat připravit dodatečné dokumenty, sazby těchto společností jsou výrazně vyšší, než je u nás běžné. Proto pokud nejsme naprosto spolehlivě obeznámeni s danou problematikou, nelze tuto cestu doporučit.

2) Pobočky známých světových auditorských a poradenských firem. 
Nadnárodní společnosti obvykle využívají služeb poradenských a auditorských firem, se kterými dlouhodobě spolupracují. Nevýhodou těchto renomovaných společností je, že se na našem území službami tohoto druhu zabývají minimálně, a navíc lze počítat s tím, že cena jejich služeb je přímo úměrná jejich pověsti.

3) Společnosti, jež se specializují výhradně na offshore poradenství s tím, že nabízejí širokou škálu služeb spojených s offshore  podnikáním. 
Do této skupiny patří jak pobočky některých zahraničních specializovaných firem, tak některé firmy tuzemské. Pro tuto skupinu je mimo výrazné specializace charakteristické, že nabízejí zakládání a nákup společností registrovaných prakticky ve všech hlavních daňových rájích a v případě zvláštního zájmu zajistí registraci v podstatě kdekoliv. Dále zde budou schopni nabídnout také vytvoření složitějších struktur založených na daňových zvýhodněních offshore společností v kombinaci se společnostmi registrovanými v zemích se standardním daňovým systémem.

4) Společnosti, jež poskytují služby v malém množství zemí, často jen v jedné, a obvykle nemají offshore poradenství jako hlavní obor svého podnikání 
Spolupráci s těmito firmami lze označit za někdy krátkodobě nejlevnější, avšak zároveň nejriskantnější. Téměř pravidlem bývá minimální povědomí o širších souvislostech offshore podnikání a právních aspektech podnikání  nejenom v dané zemi, ale také o daňovém soustavě u nás. S nízkými cenami je pak logicky spojen okleštěný rozsah služeb a značně úzký okruh informací, jež tyto společnosti mohou klientům poskytnout. Nezanedbatelným faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je otázka doby existence takové firmy. Proto poskytnutí důvěry této skupině považujeme za neúměrně riskantní.

Volba vhodné banky 
Velmi důležitým prvkem fungování offshore společnosti je spolehlivá, výkonná a diskrétní banka. Při výběru bankovního domu, jež bude v budoucnu spravovat peníze naší společnosti, doporučujeme vzít v úvahu především následující faktory:

a) Pověst banky. 
Samozřejmě první starostí každého klienta je vybrat takovou banku, která je vzorem pevnosti a stability a je dostatečně finančně silná. Dobrým způsobem, jak ji najít je dát na reference a ještě lépe prohlédnout si osobně výroční zprávy banky, které dají relativně přehledný obraz o její finanční pozici. Za podceňovaný faktor, který se obvykle nebere příliš v úvahu, považujeme specializaci banky. Doporučujeme se zajímat především o banky  charakterizované individuálním přístupem ke klientovi, a nikoliv velkovýrobny zabývající se veškerými existujícími bankovními produkty.

b) Místní zákonodárství upravující podnikání bank, zejména jejich odpovědnost vůči klientům a stupeň bankovního tajemství. 
Rozhodně doporučujeme vyhýbat se zemím proslulým bankovními skandály nebo minimálním stupněm bankovního tajemství.

c) Dostupnost banky. 
Vzhledem k tomu, že je žádoucí přes všechny technické vymoženosti čas od času banku osobně navštívit, měla by být rozumně dosažitelná bez větších časových a finančních výdajů.

d) Možnosti komunikace s bankou. 
Zde je vhodné vzít úvahu možnosti komunikace nabízené bankou (obvykle zasílání příkazů k převodům faxem, modemem nebo prostřednictvím počítačových sítí atd., bohužel však klient nese vždy veškerá rizika vzniklá daným typem komunikace), ale také to, jak je tato komunikace zajištěna proti zneužití.

e) Možnost vydání kreditních karet. 
Pro naši společnost by mohlo být výhodné uhrazovat některé náklady prostřednictvím kreditních karet. Proto stojí za úvahu informovat se také o těchto možnostech, tj. především jaký druh karet banka nabízí, za jakých podmínek, v jakých měnách a podobně. 
Považujeme za nutné zdůraznit, že právě výběr spolehlivé banky, kterou pověříte manipulací s finančními prostředky naší společnosti, zasluhuje zvláštní pozornost (vždyť tudy bude procházet převážná většina našich aktiv!).

Závěr 
Při výběru poradce si je nutno uvědomit, že to je záležitost se značnými riziky, neboť jde o služby charakterizované značnou informační převahou prodávajícího. Jako ve většině  jiných situací, se kterými se lze ve světě podnikání setkat, lze doporučit všem nám, kdo chceme využívat při finančním řízení podniku daňového plánování, abychom především ve chvíli výběru vhodného poradce vzali rozum do hrsti. Jinak poradce vezme do hrsti nás.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti