Daňově optimalizovaný elektronizovaný obchod má budoucnost

01. 05. 2002
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Onshore

Internet napomáhá obchodním společnostem rozšířit svoje aktivity do zemí s preferenčním daňovým režimem.

Profesionál 5/2002, Ing. Jaromír Pospíšil

Už i ti nejkonzervativnější podnikatelé pochopili užitečnost internetu pro své obchody. Jeho celosvětové využívání otevřelo cestu zcela novým oborům a způsobům podnikání. Mezinárodní právní a daňové optimalizace, které umožnila revoluce v komunikacích, přinášejí akcionářům nezanedbatelný zisk. Když je to tak výhodné, proč se firmy již masově nepřesunuly do daňových rájů? Funkční elektronické projekty umístěné v zemích s nízkým zdaněním jsou zatím vhodné pro některé, jen "zralé" oblasti ...

Základním rysem, podnikání bylo v minulosti velmi silné spojení podnikatelského subjektu s určitým teritori­em. Revoluce v telekomunikacích spolu s propojováním světa a zkraco­váním vzdáleností však tento starý model zásadně narušují. Přibývá spo­lečností, které mají nejvyšší manage­ment v jednom státě, výkonné pra­covníky v mnoha dalších, administra­tivní a marketingové oddělení v ji­ném a hlavní trhy pro své výrobky či služby opět jinde - je možné to ozna­čit jako síťovou korporaci. Stále častě­ji jsou maximálně využíváni externí dodavatelé i pro dříve nemyslitelné služby, například v automobilovém průmyslu.

Globální společnosti nového typu

Ve 21. století by mělo výrazně při­být globálních společností nového typu, které budou působit v desít­kách zemí téměř bez zaměstnanců, pouze s vrcholným vedením, které bude koordinovat dodávky a služby externích dodavatelů a specializova­ných firem a obvykle bude vlastnit pouze obchodní značky. Tyto společ­nosti budou mít proti velkým kolo­sům jednu zásadní výhodu. Budou schopny velice rychle reagovat na změny na trhu a co nejpřesněji plnit přání zákazníků. Neměl by pak být žádný problém rozběhnout například projekt uvedený jako příklad.

PŘÍKLAD

Několik partnerů ze Spojených států a České republiky založí společnost na poskytování informací pro celosvětovou klientelu v některém daňovém ráji s příznivými právními podmínkami. Odtud bude vedena veškerá finanční administrace včetně bankovních účtů na inkaso plateb. Případné pohledávky budou spravovány a administrovány z Velké Británie. Informační server bude spravován z České republiky. Zní to sice nezvykle, ale proč ne?

V podobných případech je jasné, že si společnost bude hledat své hlavní sídlo zcela racionálně tak, aby maxi­malizovala přínosy nabízené jednotli­vými zeměmi a nalezla optimální řešení své situace. Při výběru vhodného sídla nelze pominout několik důleži­tých kritérií.

Kritéria výběru sídla

- právní podmínky a jejich stabilita

Preferovány jsou země se stabilním právním systémem, který není příliš byrokratický a nechává na společnosti, aby si vytvořila vlastní optimální vnitřní právní rámec svého podnikání.

- administrativní povinnosti

Zvolí se země, kde jsou administrativní povinnosti minimalizovány (např. při předkládání účetních závěrek, ve vnitřním systému účetnictví, v daňovém účetnictví)

- daňové faktory

Vyhledávají se teritoria s paušálním či velmi nízkým zdaněním

Zajímavou otázkou může být, proč se firmy už v masovém měřítku nepřesunuly do daňových rájů. Příčinu lze hledat v dočasných fakto­rech.

Co brání masovému přesunu firem do daňových rájů (dočasné faktory)

- nízká důvěra spotřebitele

- většina internetových společností dosud není zralá a ještě neřeší daňové problémy, naopak hledají neustále investory, kteří by financovali jejich růst

- nevyspělá a drahá distribuce zboží ve fyzické osobě

- pouze postupně se vyvíjející úroveň technologií

„Zralé“ oblasti pro elektronická řešení

Pro větší názornost je vhodné pro­jít základní oblasti využití elektronic­kých řešení se zaměřením na ty, které již fungují ve zralém stadiu. Jde o velmi stručné nastínění jednotli­vých úspěšně fungujících projektů.

ELEKTRONICKÉ OPERACE V BANKOVNICTVÍ

Jednou z nejrozšířenějších oblastí pro využití elektronické komunikace je bezesporu bankovnictví. Dnes již téměř postrádáme banky, které by neposkytovaly služby s využitím mo­derních informačních kanálů. Důvo­dem je samozřejmě ekonomická výhodnost. Elektronické operace jsou pro banku nesrovnatelně levnější.

Dnes lze už s jistotou říci, že se sektor finančnictví v několika následujících letech zcela promění a dojde k drastic­kému omezení přepážkových služeb, které se stanou luxusem. Právě z toho­to důvodu pravděpodobně dojde k boomu bank pracujících v daňových rájích. Ty budou schopny nabídnout movitější klientele v některých oblas­tech lepší služby - především lepší úrokové sazby v důsledku nižšího zda­nění, nižších povinných rezerv a dal­ších omezení a také různé možnosti legální daňové optimalizace spojené se službami řízení klientských aktiv.

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ A BROKERSKÉ SLUŽBY

V současné době velká část prů­myslu kolektivního investování využí­vá preferenčních daňových statusů a výhod. Nejfrekventovanějším mís­tem pro správu investičních fondů je Lucembursko, které nezdaňuje jejich příjmy a tím pro ně vytváří v kombi­naci se stabilním právním prostředím ideální prostředí. Se správou a admi­nistrací těchto fondů úzce souvisejí elektronické brokerské služby Vzhle­dem k téměř úplné dematerializaci obou činností jsou jedním z téměř ideálních příkladů, kdy tyto aktivity mohou být řízeny a spravovány z li­bovolného místa na zeměkouli pouze v závislosti na výhodnosti individuál­ních podmínek v dané lokalitě.

POJIŠŤOVNICTVÍ

Další z oblastí s ideálními podmín­kami pro poskytování služeb přes elektronické kanály je pojišťovnictví, které opět pracuje s dematerializova­ným produktem. Dočasným problé­mem jsou opět tradice a jistý senti­ment zákazníků, ale i ty budou časem překonány výhodnějšími sazbami pojišťoven z daňových rájů. Pěkným příkladem je trh zajištění - pojišťování rizik jednotlivých pojišťoven dalšími pojišťovnami, kdy jedním z největších trhů je malé souostroví Bermudy v Atlantickém oceánu.

HERNÍ PRŮMYSL

Zajímavým oborem pro využití elektronické komerce je herní prů­mysl. Ihned s nástupem internetu se objevila řada internetových kasin určených pro americké zákazníky. Přestože v klasických internetových kasinech je mnoho negativ vyplývají­cích z ne zcela důvěryhodné základní regulace (problém softwarového generování výsledků), svůj trh si určitě našla. Internetovým kasinem nové generace je projekt Dr. Ho (významný podnikatel v této oblasti s mnoha kasiny v Macau), který zprovoznil na ostrově, Antigua inter­netové kasino s lidskými krupiéry, které můžete pozorovat na obrazov­ce v přímém přenosu.

Příkladem jiného typu jsou sázko­vé kanceláře, jež jsou ve většině zemí včetně ČR zatížený zvláštními daně­mi a omezeními. Také v jejich přípa­dě se zdá, že pro kvalifikované uži­vatele tento systém omezení postup­ně končí, neboť není možné omezit uživatele se zájmem o tuto službu. Pro ilustraci lze uvést jednu ze dvou největších britských kanceláří Ladb­rokers, která pro tyto účely založila internetový projekt na Gibraltaru.

PRODEJ ZBOŽÍ

Je nesporné, že nejpozději přijdou na řadu podnikatelské projekty spo­jené s prodejem zboží. Dosud existu­jí značné problémy s distribucí a dů­ležitý je také fakt, že právě provoz těchto obchodů je nejvíce admini­strativní náročný a prozatím peníze neprodukuje, ale naopak pohlcuje. S určitou zralostí těchto firem by však mělo dojít i  na řešení daňových otázek, které si u některých z nich vynutí jejich přesun do daňově výhodnějších pásem.

PRODEJ NEHMOTNÉHO MATETKU

Naprosto jiná situace vzniká při prodeji nehmotného majetku, jako je software či hudba, za předpokladu, že kupující sám řeší přenos na fyzický nosič dat. V těchto případech je při­daná hodnota kamenného maloob­chodu opravdu velmi nízká, mnohdy až nulová. Vzhledem k tomu není po vyřešení problémů s ochranou autor­ských práv důvodu, proč by nemohly razantně nastoupit internetové ob­chody, jejichž servery mohou sídlit kdekoli na světě.

PROVOZ INFORMAČNÍCH DATABÁZÍ

Nástup elektronických služeb v oblasti informačních databází je také nezadržitelný. Jde například o specializované personální agentury. Také jejich projekty mohou síd­lit a být řízeny na nejvyšší úrovni kdekoli tak, aby byly ­jejich příjmy minimálně zdaněny.

Za určitou specialitu můžeme považovat aukční servery nejrůznějších typů až například po servery specializované na finanční záležitosti, jako jsou pohledávky.

JINÉ MOŽNOSTI

Z mnoha různých specialit lze připomenout společnosti specializované na vývoj softwaru či nejrůznějších interne­tových projektů. Jejich společným prvkem je, že se nachá­zejí ve fázi investování..Nicméně i u nich je často daňově výhodné vést celý projekt přes společnost z daňového ráje, uspoří na daních z titulu mezd placených zaměstnancům.

Otazník nad zdaňováním elektronického obchodu

S rozvojem elektronického obchodování budou stále častěji vyvstávat otázky zdanění těchto aktivit. A  současné době platí několik základních principů.

Základní principy zdanění elektronického obchodu

- obecné

- zdanění subjektu podle místa pobytu či registrace

- zdanění společnosti podle místa pobytu vrcholného managementu

- speciální

- zdanění operace podle místa, odkud je poskytnuta, tedy místa, kde se nachází daný server

Celá věc samozřejmě není tak jednoduchá, tyto základní principy však platí. Protože možnosti pro mezinárodní daňovou optimalizaci internetových projektů nejsou tak složité, vyspělé země budou muset pro zachování absolut­ního daňového výnosu přesunout daňové zatížení spíše ve prospěch nepřímých daní, jako je daň z přidané hodnoty.

Změny v telekomunikačních technologiích velmi rychle umožní raketový rozvoj podnikání v podmínkách nízké regulace a minimálního zdanění. O tom, že si jednotlivé země tyto změny a možnosti uvědomují, svědčí fakt, že jed­notlivé daňové ráje rychle přijímají legislativu ohledně elektronického obchodu. Zároveň neustále přibývá funkč­ních projektů, jež jsou umístěny v daňových rájích a při­nášejí díky tomu svým akcionářům nezanedbatelný zisk.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme