Využívání onshore jurisdikcí – moderní trend v daňovém plánování

22. 06. 2010
Daňové plánování, Onshore, Mezinárodní holding

V této závěrečné části představíme nejčastější motivy pro využívání mezinárodních struktur v rámci onshore jurisdikcí. Zapojení společností se sídlem v některé z vyspělých ekonomik do mezinárodního daňového plánování má rostoucí trend.

22.6.2010, firemnifinance.cz

V této závěrečné části představíme nejčastější motivy pro využívání mezinárodních struktur v rámci onshore jurisdikcí. Zapojení společností se sídlem v některé z vyspělých ekonomik do mezinárodního daňového plánování má rostoucí trend.

Hlavní příčinou je stabilní právní prostředí, důvěryhodnost subjektu působícího pod záštitou onshorové země a samozřejmě vhodná právní úprava podmínek regulujících určité podnikatelské aktivity. Neméně významným důvodem pro použití těchto společností v daňovém plánování je také jejich přijatelná daňová legislativa zamezující několikanásobnému zdanění a nadměrné byrokracii.

Základní charakteristika onshore společnosti

 • je standardní obchodní společností založenou podle všeobecného místního zákona o společnostech a může obchodovat s jakýmikoli subjekty z různých zemí,
 • je povinna platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence,
 • musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhá auditu.

Využití onshore jurisdikcí

V posledních letech roste poptávka po daňové optimalizaci na bázi kvalitních onshore jurisdikcí, mezi které se řadí především státy EU a severní Ameriky (srovnejte si daňovou zátěž v zemích EU). V takovém případě se jedná o tvorbu vysoce sofistikovaných struktur mezinárodního daňového plánování, zahrnující komplexní daňovou a legislativní problematiku, nalézající uplatnění především (ale nejen) v mezinárodním obchodu.

Tyto onshore jurisdikce se vyznačují stabilním právním prostředím, možností uspořádat vlastnické vztahy v dané společnosti podle představ majitelů (odlišně od uspořádání českých společností), přístupem k široké síti uzavřených Smluv o zamezení dvojího zdanění, možností aplikace směrnic EU zabraňujících dvojímu zdanění určitých příjmů a v neposlední řadě také prestižní adresou společnosti.

  • Holdingové společnosti
   Ve většině případů jde o zakládání a správu mateřských společností držících podíly v dceřiných společnostech za účelem optimální daňové zátěže. Tyto holdingy umožňují centralizování příjmů z finančních transferů ve vhodné zemi tak, aby prostředky byly snadno k dispozici celé skupině společností pro financování dalších podnikatelských aktivit. Nejkvalitnější, a tím pádem i nejpoužívanější holdingové jurisdikce jsou Nizozemsko, Kypr, Malta a Lucembursko.

  • Příjmy z duševního vlastnictví
   Firmy, které vlastní patent, značku či know-how a tato práva pronajímají nebo prodávají, musí tyto příjmy zdanit v zemi, kde sídlí. Pokud navíc plátce daného příjmu sídlí v jiné zemi než příjemce, bývá platba zpravidla zdaňována ještě srážkovou daní. Z tohoto důvodu bývají tato nehmotná aktiva často držena raději prostřednictvím společností registrovaných ve vhodných zemích, které umožňují využít Smluv o zamezení dvojího zdanění pro účely nezatěžování příjmu srážkovou daní u zdroje a současně přitom nabízí vhodný daňový režim (Malta, Nizozemsko).

  • Financování společnosti
   Získávání a řízení finančních prostředků pomocí půjček a jiných úrokových instrumentů je dalším důvodem pro využití onshore struktur. Tyto struktury umožňují velmi účinně, především prostřednictvím úrokových měr a prací s měnovými riziky, optimalizovat finanční toky jak uvnitř holdingů, tak mezi nezávislými subjekty, a tím výrazně ovlivňovat náklady na získávání finančních zdrojů (Malta, Kypr, USA).

  • Pohledávky a jiné finanční služby
   Na oblast financování úzce navazují další služby finančního charakteru, jako např. správa pohledávek a obchodování s pohledávkami, vymáhání a kapitalizace pohledávek, zajišťování dlouhodobého financování pohledávek, související garance a mnohé další operace a činnosti vztahující se k měnovým a kapitálovým trhům (např. Velká Británie, Nový Zéland, Kypr).

  • Evropská společnost
   Rostoucí oblibu nejen v rámci mezinárodního daňového plánování zaznamenává Evropská společnost (Societas Europaea, SE), usnadňující volný pohyb kapitálu, ale také sídla společnosti v rámci celé Evropské unie. To s sebou samozřejmě přináší takové možnosti, jakými jsou využití Smluv o ochraně investic uzavřených Českou republikou, vymanění se z vlivu českých daňových úřadů, výběr nejpříznivějšího daňového režimu v rámci EU, výběr vhodného právního systému a úspory na nákladech správy a řízení (SE si může zvolit tzv. monistický systém řízení, kdy společnost řídí pouze jeden statutární orgán, který však musí být minimálně dvoučlenný).

Současný vývoj v oblasti mezinárodního daňového plánovaní zaznamenává výrazný odklon od jednoduchých účelových obchodních struktur, v mnoha případech založených jen na jedné offshore společnosti. V poslední době se stávají standardem mnohem složitější a náročnější struktury, avšak s daleko širším rozsahem svého uplatnění včetně možnosti výrazných daňových úspor. Sofistikovaná řešení vyžadují odborné nastavení celé struktury, které umožňuje operativní řízení probíhajících transakcí i samotné struktury za účelem dosažení cílů stanovených na začátku „nového“ a efektivnějšího podnikání.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme