Jak dosáhnout anonymity vlastnictví, ochrany majetku a nízkého zdanění?

18. 06. 2010
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

V minulém, prvním, díle našeho seriálu jsme vymezili nejčastěji používané termíny. Mezi ně patří pojmy jako daňový ráj, offshore a onshore podnikání. Také jsme si ukázali, že pro mezinárodní daňové plánování je třeba využívat jak offshore, tak i onshore jurisdikce, neboť pouze jejich vhodnou kombinací lze dosáhnout úplného naplnění požadovaných cílů s minimálními riziky.

16.6.2010, firemnifinance.cz

V minulém, prvním, díle našeho seriálu jsme vymezili nejčastěji používané termíny. Mezi ně patří pojmy jako daňový rájoffshoreonshore podnikání. Také jsme si ukázali, že pro mezinárodní daňové plánování je třeba využívat jak offshore, tak i onshore jurisdikce, neboť pouze jejich vhodnou kombinací lze dosáhnout úplného naplnění požadovaných cílů s minimálními riziky.

V tomto díle se zaměříme na specifické účely, pro které jsou využívány offshore jurisdikce.

Anonymita vlastnictví

Anonymita vlastnictví je nástrojem ochrany soukromí. Ne každému vyhovuje naprosto veřejná vlastnická struktura českých společností. Snadno dohledatelné a veřejně přístupné údaje o vlastnictví společností nemusí být v určitých situacích přínosné pro další rozvoj firmy a jejích aktivit ani pro rodinné příslušníky vlastníků obchodních společností. Anonymita vlastníka tedy slouží zároveň jako určitý způsob ochrany před organizovaným zločinem.

Snaha o anonymitu vlastnictví se stala běžnou součástí strategie mnoha podnikatelů. V podstatě se jedná o takové nastavení vlastnických vztahů k majetku, které zajišťuje maximální ochranu soukromí vlastníků za současného zachování kontroly nad tímto majetkem. Strategie anonymního majitele nalezla uplatnění například také v konkurenčním boji firem, kdy v okamžiku prvotní fáze akvizice jiné společnosti může být neznámá identita investora značnou výhodou.

V zemích, které se soustřeďují na offshore podnikání, jsou veškeré společnosti evidovány v obchodním rejstříku, kde jména akcionářů a ředitelů jsou důvěrná a neveřejná. Většina offshore jurisdikcí má také zakotveno ve své legislativě velmi silné bankovní tajemství, kdy banky mají zákonem zakázáno zveřejňování informací o svých klientech.

Jednotlivé jurisdikce se liší podle stupně zachování anonymity. Nejvyšší poskytují offshore jurisdikce, např. Seychely, kde je možné vydat akcie na majitele a údaje z obchodního rejstříku nejsou elektronicky, ani na místě přístupné. V Panamě lze také vydat akcie na majitele, avšak rejstřík je elektronicky přístupný. Britské Panenské ostrovy, federace ostrovů Svatý Kryštof a Nevis vydávání akcií na majitele neumožňují, naproti tomu nemají elektronicky, ani na místě přístupný rejstřík. Všechny tyto země patří k nejčastěji využívaným jurisdikcím i díky nízkým nákladům.

Ochrana majetku

Další velmi významné využití mají offshore společnosti v oblasti ochrany majetku (asset protection). Veškeré struktury ochrany majetku fungují na principu formálního oddělení majetku od jeho skutečných vlastníků.

Klasickými právními formami, využívanými pro ochranu majetku a jeho právního oddělení od příjemců výnosů z něj, jsou především trusty, nadace a dále speciální formy společností, které mají podobné charakteristiky jako trusty a nadace, avšak jsou spojeny s nižšími zakládacími náklady či administrativními povinnostmi. V případě nadací jsou nejznámějšími sídly Lichtenštejnsko a Panama, u společností fungujících jako quasi trusty především Gibraltar.

K ochraně majetku lze rovněž použít také klasických offshore společností. Většina offshore center si velmi zakládá na maximální diskrétnosti údajů o společnostech, jejich majitelích a statutárních orgánech. Nezanedbatelnou výhodou trustu a nadace však zůstává skutečnost, že tyto formy již ze své podstaty neodkrývají identitu svých beneficientů či zřizovatelů, kteří tak nemohou být v podezření, že daný majetek je jejich.

Vhodnost použití konkrétní formy se posuzuje na základě konkrétních specifických podmínek, přičemž nejvhodnější forma se bude případ od případu lišit zejména v závislosti na formě majetku, zemi, ve které je umístěn, a na řadě dalších faktorů.

Nízké zdanění

Charakteristickým rysem offshore jurisdikcí je to, že umožňují podnikatelským subjektům registraci ve své zemi a za předpokladu, že subjekt nebude (nesmí) vyvíjet žádné podnikatelské aktivity na území dané offshore jurisdikce, nebude tento stát příjmy společnosti z těchto aktivit nijak zdaňovat. Tato skutečnost vytváří velmi široký prostor pro různé podnikatelské (offshore) aktivity.

Použití offshore společností může také napomoci výraznému snížení obvykle velmi vysoké daňové zátěže z majetku a kapitálových zisků, či z dědické daně (pro ilustraci uvádíme, že údajně téměř 70 % komerčních nemovitostí v Londýně je vlastněno prostřednictvím offshore společností, převážně z Britských Panenských ostrovů).

V příštím díle seriálu se budeme zabývat onshore jurisdikcemi, které se využívají zejména pro holdingové společnosti, příjmy z duševního vlastnictví, finanční služby, financování společností anebo specifické obchodní formy společností (Evropská společnost).

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme