Anonymita vlastnictví

05. 09. 2009
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore

V posledním loňském čísle (AKONTinfo 2/2008) jsme si přiblížili možnosti zajištění anonymity vlastnictví pro ochranu majetku. Od publikování tohoto článku jsme zaznamenali enormní nárůst zájmu o konzultace na toto téma.

5.9.2009, AKONTinfo 3/2009

JAKÁ RIZIKA VÁS OHROŽUJÍ? JAK SE JIM BRÁNIT?

V posledním loňském čísle (AKONTinfo 2/2008) jsme si přiblížili možnosti zajištění anonymity vlastnictví pro ochranu majetku. Od publikování tohoto článku jsme zaznamenali enormní nárůst zájmu o konzultace na toto téma. Je pochopitelné, že podstatnou roli zde bezesporu hraje aktuální globální ekonomická situace, která neslibuje příznivou budoucnost, ale spíše nejistotu. Silně pociťujeme, že nutnost zajištění ochrany majetku je nejen tématem k diskusi, ale zejména k praktickému řešení. V dohledné době se může stát, že nebude nic, co bude v osobním vlastnictví v bezpečí, a to z důvodu politických, ekonomických, osobních nebo obchodních rizik. Proto jsme se rozhodli upozornit na další případy ohrožující vlastnictví a předložit ukázky jejich řešení.
Co je anonymita vlastnictví?

Anonymita vlastnictví znamená maximální ochranu soukromí vlastníků při zachování kontroly nad vlastnictvím a řízením majetku (společnosti, nemovitosti, cenných papírů apod.).

Pro začátek si v rychlosti zopakujme potenciální případy potřeby zajištění anonymity vlastnictví pro ochranu majetku představené v minulém článku:

 1. úspěšný podnikatel má strach o sebe a své blízké vzhledem k viditelnosti jeho osoby stojící za celým podnikatelským projektem (vydírání),
 2. manžel/manželka uvažuje o zajištění svých majetkových poměrů ve společném jmění manželů,
 3. identifikace jména osoby v určitém projektu může mít různé negativní důsledky,
 4. podnikatel (např. developer) uvažuje o účasti ve výběrovém řízení pro nákup určité nemovitosti a jeho viditelnost může zvýšit cenu.

JAKÉ MOHOU NASTAT DALŠÍ PROBLEMATICKÉ SITUACE?

 1. Bankovní tajemství v České republice je všeobecně na nízké úrovni.
  Osoba spravující nadstandardní prostředky na svém osobním účtu v ČR se tak může dostat do nepříjemné situace v případě, že by se tato informace dostala na veřejnost. Možnost diverzifikace prostředků na zahraniční účty zahraničních společností je v tento moment jistě vítána.
 2. Fyzické osoby, skuteční vlastníci holdingové struktury, se z bezpečnostních důvodů obávají své identifikace na vrcholu holdingové pyramidy. Pro tyto situace existují speciální společnosti v jurisdikcích, kde je anonymita snadno zajištěna, a navíc struktura přináší celou řadu dalších výhod plynoucích z holdingových aktivit.

 3. Dojde ke změně politické situace – mohou nastat časy, kdy se k moci dostanou osoby, jejichž cílem bude omezení vlastnických práv. V posledních měsících docházelo pod rouškou ekonomické krize k „vytěsňování majitelů“ velmi často. A pozor, bavíme se o „demokratických tržních ekonomikách“! V tomto případě lze aplikovat instrument z prvního bodu – diverzifikace prostředků.

 4. Investice českého podnikatele byly znehodnoceny v důsledku neoprávněného jednání či nejednání státní instituce. Podnikatel, který včas propojil vlastnictví své poškozené společnosti s vhodnou zahraniční jurisdikcí, může přemýšlet o vymáhání práva na mezinárodní úrovni s odkazem na bilaterální Smlouvy o ochraně investic (viz. článek v tomto AKONTinfu).

 5. Podnikatel vlastní společnost zabývající se běžným obchodem a majetkem této společnosti jsou mimo jiné hodnotné nemovitosti. Nastane situace, kdy společnost spadne z obchodních důvodů pod insolvenční řízení a tento nemovitý majetek se stane terčem správce konkurzní podstaty. V tento moment je již pozdě na založení nemovitostní správcovské společnosti zaručující oddělení rizik plynoucích z obchodních aktivit.

 6. Český subjekt uvažuje o nákupu nemovitosti například ze spekulativních důvodů, ale dohledatelnost jeho osoby na výpisu z katastru nemovitostí se může v jeho případě jevit jako rizikový faktor. Získat informaci o vlastnictví je při troše zkušeností otázkou jen několika málo minut. Nedávno (05/2009) skončilo přechodné pětileté období po vstupu ČR do EU, kdy nebylo možné nabývat nemovitosti zahraničními subjekty. Zápisem zahraniční společnosti jako vlastníka zůstane český subjekt jako majitel této nemovitosti v anonymitě.

 7. Český investor má k dispozici volné prostředky, které by rád zhodnocoval prostřednictvím obchodování s cennými papíry na celosvětových burzách. Při výběru vhodné jurisdikce (v závislosti na teritoriálním výběru burz pro tyto obchody) budou takovéto transakce absolutně anonymní, a navíc s pozitivním daňovým efektem (nulové zdanění v důsledku neexistence časového daňového testu).

Není uklidňující dozvědět se, že pro všechny výše uvedené situace lze nalézt řešení na míru? Je však nutné včas identifikovat potenciální rizika a přemýšlet nad otázkami reálných možností zajištění právní ochrany obchodního a v neposlední řadě osobního majetku. Možností je vždy několik a je jen třeba vybrat vhodné řešení právě pro Vás.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme