Využitie komparatívnych výhod niektorých krajín pre účely medzinárodného daňového plánovania

12. 11. 2001
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní image

Článek o problematice offshore v odborné slovenské ekonomické publikaci.

12.11.2001, DÚPP 11/2001, Ing. Martin Hantabál

Daňové raje (offshore centrá) sú jurisdikcie, ktorých priaznivé finančné, tradíciami a legislatívou tvorené prostredie sa využíva na optimalizáciu finančných tokov podnikateľských subjektov. Tieto krajiny priťahujú pozornosť podnikateľov celého sveta už niekoľko rokov a pri pohľade na dnešnú svetovú ekonomiku nemožno prehliadnuť skutočnosť, že už v podstate neexistujú veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré by offshore sektor nevyužívali. I keď donedávna boli v našich zemepisných šírkach offshore krajiny dosť veľkou neznámou, v súčasnosti začína tento fenomén získavať na popularite a sile takmer vo všetkých odvetviach a bez ohľadu na veľkosť podnikateľského subjektu.

Roztrúsené po celom svete 

Krajín, ktoré podľa určitých znakov možno zaradiť do skupiny offshore centier a daňových rajov, je v súčasnosti zhruba päťdesiat a sú roztrúsené po celej zemeguli. Obvykle ide o bývalé koloniálne dŕžavy, prevažne britské, ktorých právny poriadok vychádza z anglického práva. Tieto krajiny disponujú slušnou úrovňou infraštruktúry a zákonodarcovia v nich cielene vytvárajú čo najliberálnejšie podnikateľské prostredie. Ich snahou je prilákať do krajiny kapitál, ktorý sa potom sekundárne stáva zdrojom príjmov domácich spoločností, ktoré poskytujú služby pri zakladaní a správe offshore spoločností. Samozrejme sa zvyšuje zamestnanosť miestnych obyvateľov, ktorí na rozdiel od offshore spoločností platia dane.

Subjekty zakladané v krajinách s privilegovaným daňovým režimom

Bežné offshore spoločnosti 

Najpoužívanejšími a najobľúbenejšími podnikateľskými subjektami zakladanými v daňových rajoch sú bežné offshore spoločnosti, ktorých sa každoročne zakladá podstatne viac ako ostatných typov subjektov. Príčinou je predovšetkým jednoduchší a rýchlejší proces založenia, nižšie náklady a univerzálnejšie použitie pre daňové plánovanie. Z  najznámejších daňových rajov, v ktorých sa takéto spoločnosti zakladajú, možno spomenúť Britské panenské ostrovy, Seychely, Bahamy, Belize, Niue, Kajmanské ostrovy, Hongkong, Panama, atď. 

Štandardne založené spoločnosti 

Okrem bežných offshore spoločností sa pre účely medzinárodného daňového plánovania využívajú aj štandardne založené spoločnosti, a to najmä v Holandsku a Veľkej Británii. Výhody vyplývajúce z legislatívy a niektoré aspekty daňového systému týchto krajín v kombinácii s ich členstvom v Európskej únii a rozsiahlou sústavou zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia ponúkajú skutočne lákavé možnosti využitia takto založených spoločnosti pri realizácii medzinárodných finančných transakcií. 

Offshore banky 

Z ďalších subjektov, ktoré sa zakladajú v krajinách so zvýhodneným daňovým režimom, možno spomenúť offshore banky, ktoré vďaka príslušnej licencii prevádzkujú bankovú činnosť. Tieto banky sa využívajú hlavne na poskytovanie bankových záruk a referencií, získavanie lacnejších zdrojov od iných bánk, zastrešovanie niektorých obchodných transakcií alebo vystupovanie v kontraktoch, ktoré účasť banky vyžadujú. 

Offshore poisťovne 

Pod offshore poisťovňami rozumieme poisťovacie spoločnosti, ktoré sa na základe príslušnej licencie zaoberajú poisťovaním rizík vznikajúcich spravidla mimo územia, kde sú registrované. Na trhu komerčného poistenia sa nevyskytujú iba nezávislé poisťovne. V offshore sektore sú viac než kdekoľvek inde populárne tzv. kaptivne (závislé) poisťovne, ktoré zakladá určitý podnikateľský subjekt s cieľom kryť iba riziká spojené s jeho vlastnou činnosťou. Zakladateľom kaptivnej poisťovne býva obvykle koncern alebo holdingová spoločnosť, ktorá týmto spôsobom poisťuje riziká spojené s obchodnou činnosťou svojich dcérskych spoločností. Výhodou tohto prístupu oproti bežnému poisteniu v nezávislej poisťovni je skutočnosť, že poistné zmluvy môžu lepšie zohľadniť špecifické problémy daného klienta. Dôležitým motívom pre zakladanie kaptivných poisťovní je fakt, že marža poisťovne zostáva v konečnom dôsledku k dispozícii materskej spoločnosti. 

Okrem vyššie spomenutých subjektov sa v offshore jurisdikciách zakladajú a prevádzkujú aj rôzne formy trustov, nadácií a investičných fondov.

Výhody a použiteľnosť

Keby sme mali vymenovať najvýznamnejšie výhody, ktoré registrácia podnikateľského subjektu v krajine s priaznivým daňovým režimom prináša, ako prvé nám, samozrejme, napadne výrazne nižšie daňové zaťaženie. Medzi ďalšie výhody patrí minimálna kontrola zo strany úradov či vlády, široká škála predmetov podnikateľskej činnosti, absencia devízovej kontroly, existencia siete zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj garancia všetkých výhod po určitú dobu v prípade, že by došlo k zmene legislatívy.

Pravdepodobne najznámejším motívom pre využívanie offshore jurisdikcií sú daňové dôvody súvisiace s daňovým plánovaním. Z ďalších obľúbených možností využitia liberálnej legislatívy v offshore krajinách možno menovať hlavne činnosť holdingových spoločností, zakrývanie vlastníctva v iných obchodných spoločnostiach, získavanie finančných prostriedkov, medzinárodný obchod, držba majetku a akumulácia príjmov z duševného vlastníctva.

Faktory ovplyvňujúce výber vhodnej krajiny

Keď sa potenciálny investor rozhodne využiť metódy daňového plánovania, stojí pred neľahkou úlohou – vybrať si krajinu, v ktorej bude mať sídlo jeho spoločnosť. Musí si teda zvoliť takú legislatívu, ktorá bude najpriaznivejšie ovplyvňovať fungovanie jeho spoločnosti. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré by mali jeho výber ovplyvňovať patria hlavne: 

1. poloha krajiny 

V podstate všetky krajiny s privilegovaným daňovým režimom sú dobre dostupné, ale keďže nie je problém zariadiť potrebné administratívne záležitosti pri zakladaní spoločnosti ako i jej správu prostredníctvom špecializovaných firiem, ktoré disponujú zvláštnou licenciou pre tieto činnosti, možno sa vyhnúť inak nutnej návšteve danej krajiny. 

2. právny systém 

Veľkou výhodou krajín, ktoré kedysi boli alebo ešte sú súčasťou britského impéria, je prehľadný právny systém, ktorý vychádza z anglického práva. Na túto legislatívu obvykle nadväzujú špeciálne zákony zamerané na vytvorenie jednoduchého a funkčného prostredia pre existenciu offshore spoločnosti. 

3. diskrétnosť

Tento faktor vystupuje do popredia v okamihu, keď chce majiteľ spoločnosti zostať v anonymite. V tejto situácii sa uprednostňujú karibské štáty, ktoré zvyčajne umožňujú emitovať akcie na doručiteľa a zároveň tu nie sú verejne dostupné ani informácie o konateľoch spoločnosti. 

4. daňový režim

Offshore krajiny možno podľa tohto kritéria rozdeliť na niekoľko skupín:

štáty, ktoré vôbec nemajú priame dane, a verejné príjmy pochádzajú predovšetkým z colných poplatkov (napr. Bahamy, Kajmanské ostrovy, atď.),
štáty, ktoré zdaňujú podľa teritoriálneho princípu, to znamená, že iba príjem z ich územia je predmetom zdanenia (napr. Panama),
štáty, ktoré umožňujú pri splnení určitých podmienok vyňatie zo zdanenia, zvyčajne nesmú príjmy spoločnosti pochádzať od daňových rezidentov a súčasne vlastníkmi musia byť cudzinci (napr. Gibraltár, Seychely, Britské panenské ostrovy),
štáty, ktoré pri splnení určitých podmienok umožnia zníženie daňovej sadzby (napr. Cyprus),
štáty, ktoré majú špeciálny daňový režim na určité zdroje príjmov (napr. Holandsko),

Voľba vhodného daňového režimu závisí predovšetkým na danej situácii investora a na konkrétnom účele. 

5. administratívne požiadavky

Existujú značné rozdiely v povinnostiach spoločností voči miestnym úradom v jednotlivých krajinách. V podstate platí, že štáty, v ktorých sa platia nízke percentuálne dane a nie iba dane paušálne, vyžadujú predkladanie účtovných závierok a ich audit. Ďalšou povinnosťou môže byť každoročné odovzdávanie výkazov, ktoré zvyčajne obsahujú údaje o akcionároch, konateľoch a podobne. 

6. finančná náročnosť 

Do úvahy treba vziať poplatky za založenie spoločnosti, ročný registračný poplatok štátu, úhrada výdavkov registračného agenta a predovšetkým výdavky na vedenie účtovníctva a jeho audit. Samozrejme je nutné počítať s prípadnou daňou.

Praktické možnosti fungovania offshore spoločnosti

Pokúsime sa teraz vysvetliť fungovanie takejto spoločnosti na konkrétnom prípade. 

Slovenská spoločnosť A sa zaoberá vývozom a dovozom prístrojov. Obchody uskutočňuje buď ako agent, za čo inkasuje províziu, alebo v prípade menších kontraktov aktívne pôsobí ako medzičlánok, t. j. realizuje nákup a predaj prístrojov. Spoločnosť A uskutočnila obchodné transakcie, ktoré sa v jej účtovníctve prejavili nasledovne:

1. Spoločnosť A zinkasuje províziu od slovenskej spoločnosti B za predaj prístrojov vo Francúzsku, obdrží províziu 2 000 peňažných jednotiek (p. j.).

2. Firma A nakúpi od slovenskej spoločnosti C prístroje za 10 000 p. j. a predá ich do USA za 15 000 p. j. 

3. Za sprostredkovanie výhodných platobných podmienok pri dovoze prístrojov obdrží spoločnosť A od slovenskej firmy D províziu 1 000 p. j. 

4. A nakupuje prístroje od slovenskej firmy E za 20 000 p. j. a predáva ich do Nemecka za 30 000 p. j.

Výsledovka spoločnosti A 

operácianákladyvýnos
1 0 2 000
2 10 000 15 000
3 0 1 000
4 20 000 30 000
celkom 30 000 48 000

Hospodársky výsledok po týchto operáciách je 18 000 p. j., disponibilný zisk pri 29 % daňovej sadzbe v SR predstavuje 12 780 p. j. 

Spoločnosť A sa rozhodla obmedziť negatívny vplyv daňového zaťaženia v SR na jej disponibilný zisk. Preto sa rozhodla poveriť svoju dcérsku spoločnosť A-Consult Ltd. so sídlom na Britských panenských ostrovoch činnosťami prebiehajúcimi mimo územia SR. Súčasne bude táto spoločnosť schopná taktiež nakupovať a predávať tovar.

Vyššie uvedené obchodné operácie prebehnú nasledovne: 

1. A-Consult Ltd. zinkasuje províziu od slovenskej spoločnosti B za predaj prístrojov vo Francúzsku, obdrží províziu vo výške 2 000 p. j. 

2. Firma A nakúpi od slovenskej spoločnosti C prístroje za 10 000 p. j. a predá ich do USA za 15 000 p. j., zmluvou medzi spoločnosťou A a firmou A-Consult Ltd. je A-Consult Ltd. poverená dohodnúť podmienky kontraktu, za čo jej prináleží odmena vo výške 10 % z predajnej ceny, teda 1 500 p. j. 

3. Za sprostredkovanie výhodných platobných podmienok pri dovoze prístrojov obdrží A-Consult Ltd. od slovenskej spoločnosti D províziu 1 000 p. j. 

4. Firma A nakupuje prístroje od slovenskej firmy E za 20 000 p. j. a predáva ich firme A-Consult Ltd. za 24 000 p. j. a tá ich predáva do Nemecka za 30 000 p. j. 

Pretože ide o zahraničnú závislú osobu, musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia zákona o daniach z príjmov, ktoré riešia problematiku ceny medzi takýmito spoločnosťami. 

Výsledovka spoločnosti A

operácianákladyvýnos
1 0 0
2 11 500 15 000
3 0 0
4 20 000 24 000
celkom 31 500 39 000

Hospodársky výsledok firmy činí 7 500 p. j., disponibilný zisk pri daňovej sadzbe 29 % je 5 325 p. j.

Výsledovka spoločnosti A - Consult Ltd.

operácianákladyvýnos
1 0 2000
2 0 1 500
3 0 1 000
4 24 000 30 000
celkom 31 500 34 500

Hospodársky výsledok spoločnosti A-Consult Ltd. vo výške 10 500 p. j. je zároveň disponibilným ziskom, pretože nepodlieha zdaneniu. 

Celkový zisk matky a dcéry je dohromady 15 825 p. j. Od tohto zisku je potrebné odpočítať ešte náklady na založenie dcérskej spoločnosti a náklady spojené s jej ročnou správou. Až po zahrnutí týchto nákladov bude zrejmé, či sa potenciálnemu investorovi oplatí založiť si dcérsku offshore spoločnosť alebo nie. 

Na tomto, značne zjednodušenom príklade, ktorý abstrahoval od mnohých iných reálnych nákladov, sme sa pokúsili priblížiť fungovanie offshore spoločnosti. Samozrejme, existuje množstvo variant na vytvorenie optimálnej finančnej štruktúry, závisí to od špecifických podmienok. Môže sa zdať, že vytvorenie zložitejšej finančnej štruktúry je časovo i finančne náročné a môžu si ju dovoliť len veľké nadnárodné koncerny. V minulosti to tak možno bolo, ale súčasnosť hovorí o niečom inom. Štruktúra spoločnosti sa môže vytvoriť veľmi rýchlo a aj náklady spojené s jej výstavbou sú zvyčajne v súlade s možnosťami slovenských spoločností.

Ako teda takúto spoločnosť čo najjednoduchšie založiť?

Najlepším a zároveň najmenej riskantným riešením je obrátiť sa na niektorú zo špecializovaných firiem, ktoré sa zaoberajú nielen samotným zakladaním spoločnosti, ale aj jej správou. Táto špecializovaná firma by mala poskytovať aj doplnkové služby, ktoré zjednodušia fungovanie spoločnosti a zároveň by mala mať skúsenosti s daňovými dopadmi operácií medzi spoločnosťami registrovanými v daňových rajoch a v krajinách so štandardným daňovým režimom. Potenciálny klient by nemal porovnávať len cenu za základný balík služieb spojených so založením spoločnosti a navrhnutím optimálnej daňovej štruktúry, ale aj možnosť doobjednať si rôzne doplnkové služby, informačnú podporu poradenskej spoločnosti v budúcnosti a v konečnom dôsledku aj jej spoľahlivosť, odbornú úroveň, profesionálny prístup a diskrétnosť.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme