Fenomén daňových rajov získava na popularite

20. 06. 2001
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Přiblížení problematiky offshore s pohledu slovenského podnikatelského subjektu.

20. 6. 2001, Trend č. 25, Ing. Martin Hantabál

Len veľmi ťažko jestvuje niečo, čo by sprevádzalo človeka životom tak nerozlučne ako povinnosť platiť dane. A keďže nič na svete nie je zdarma, štáty si za svoje služby nechávajú platiť, a to veľmi lukratívne. Pohybujú sa predsa len na trhu so značne obmedzenou konkurenciou. Výšku týchto úhrad ovplyvňujú predovšetkým daňové zákony. K najpoužívanejším spôsobom znižovania daňového bremena patrí únik do krajín, kde panujú daňovo prijateľnejšie pravidlá. Tieto krajiny s privilegovaným daňovým režimom sú známe pod pojmom daňové raje. Daňové raje (offshore centrá) priťahujú pozornosť podnikateľov celého sveta už niekoľko rokov. V slovenských podmienkach boli však donedávna známe iba úzkemu okruhu predstaviteľov vyvolených spoločností, a to spravidla vďaka ich zahraničným partnerom. V súčasnosti však tento fenomén začína získavať na popularite a sile skoro vo všetkých odvetviach, a to bez ohľadu na veľkosť podnikateľského subjektu. Pri pohľade na súčasnú svetovú ekonomiku nemožno prehliadnuť, že už v podstate neexistujú veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré by offshore sektor nevyužívali. V súčasnosti existuje na svete zhruba päťdesiat offshore centier. Sú roztrúsené po celej zemeguli. Presnejšie vymedzenie ich počtu je však obtiažne, ak nie celkom nemožné, a to kvôli nejasnosti hraníc medzi daňovými rajmi a "zvyškom sveta".

Obľube sa tešia holandské firmy 

Daňové dôvody sú iba jedným, aj keď pravdepodobne najznámejším motívom pre využívanie offshore jurisdikcií. Z ďalších obľúbených dôvodov využitia liberálnej legislatívy v  daňových rajoch možno menovať najmä holdingovú činnosť, získavanie finančných prostriedkov a medzinárodný obchod. V súčasnej Európe sa takmer nedá nájsť konkurencieschopnejšia holdingová spoločnosť, ktorá by nejakým spôsobom nevyužívala offshore sektor. Najobvyklejšou cestou je registrácia holdingových spoločností v Holandsku a následné profitovanie z neobyčajne rozsiahlej sústavy zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia pre prevod dividend a kapitálových ziskov. Offshore spoločnosti sa veľmi často zakladajú za účelom akvizície a riadenia finančných prostriedkov napríklad prostredníctvom emisie obligácií alebo hromadením voľných fondov od spriaznených spoločností. I v tomto prípade sú veľmi obľúbené hlavne holandské spoločnosti. V Holandsku sa totiž neuplatňuje zrážková daň z úrokov platených nerezidentom. Offshore štruktúry sa pravdepodobne najviac využívajú v medzinárodnom obchode s tovarom. Spoločnosť založená vo vhodne zvolenom daňovom raji môže byť vynikajúcim riadiacim centrom pre obchodné transakcie každého druhu. Výhodou medzinárodného obchodu v súčasnom globalizovanom svete je ľahká dostupnosť vyspelých logistických služieb a možnosť jednoduchého riadenia akejkoľvek dopravy a skladovania prostredníctvom profesionálnych špedičných a logistických firiem, ktoré samy často využívajú výhody ponúkané zónami voľného obchodu, slobodnými colnými pásmami a colnými skladmi.

Najviac je offshore spoločností

Najpoužívanejšími a najobľúbenejšími podnikateľskými subjektami zakladanými v daňových rajoch sú bežné offshore spoločnosti. Tých sa každoročne zakladá mnohonásobne viac než ktorýchkoľvek iných subjektov. Príčinou popularity je predovšetkým jednoduchší a rýchlejší proces založenia, nižšie náklady a univerzálnejšie použitie pre daňové plánovanie. Štandardné offshore spoločnosti možno z  legislatívneho hľadiska zjednodušene rozdeliť do troch skupín: o Spoločnosti založené podľa špeciálnych zákonov. Sú zastúpené v krajinách, ktoré majú minimálne dva rôzne zákony upravujúce zakladanie spoločností. Najčastejšie sa nazývajú medzinárodnými obchodnými spoločnosťami (IBC - International Business Companies). Tieto subjekty vďaka liberálnosti zákonov využívajú množstvo daňových, ale aj iných výhod obvykle výmenou za zákaz podnikania na území danej krajiny. Z najznámejších regiónov možno uviesť napríklad Britské Panenské ostrovy, Seychely, Bahamy, Belize, Niue, Turks a Caicos či Svätý Vincent a Grenadiny. o Spoločnosti založené podľa všeobecného zákona o spoločnostiach. Vyskytujú sa napríklad v Hongkongu, na Kajmaních ostrovoch alebo v Paname. Sú oslobodené od zdanenia výmenou za to, že nepodnikajú v krajine založenia a žiadne ich príjmy nepochádzajú zo zdrojov na tomto území. o Daňovo oslobodené spoločnosti (tax exempt companies). Sú v podstate totožné s predchádzajúcim typom spoločnosti, lebo sa nezakladajú podľa špeciálneho zákona. Avšak oslobodenie od zdanenia im nie je priznané automaticky, ale až na základe žiadosti a súhlasu príslušného orgánu. Tento typ spoločnosti existuje napríklad v Maďarsku.

Aj banky a poisťovne

Pre účely medzinárodného daňového plánovania a optimalizácie finančných tokov podnikateľských subjektov sa využívajú aj štandardne založené spoločnosti, a to najmä v Holandsku a vo Veľkej Británii. Legislatívne výhody v kombinácii s členstvom v Európskej únii a rozsiahlou sústavou zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia ponúkajú lákavé možnosti využitia založených spoločností pri realizácii medzinárodných finančných transakcií. V daňových rajoch však možno zakladať napríklad aj licencované banky a poisťovne. Banky sú štandardnými offshore spoločnosťami, ktoré ťažia zo zvýhodneného daňového režimu. Zároveň majú bonus v  podobe bankovej licencie. Tieto peňažné ústavy poskytujú napríklad bankové záruky a referencie, ponúkajú možnosť získať lacnejšie zdroje od iných bánk, zastrešujú niektoré obchodné transakcie alebo vystupujú v kontraktoch, v ktorých sa účasť banky vyžaduje. Offshore poisťovňami sa obvykle rozumejú poisťovacie spoločnosti, ktoré sa na základe príslušnej licencie zaoberajú poisťovaním rizík vznikajúcich spravidla mimo územia, kde sú registrované. Okrem nezávislých poisťovní sú na území daňových rajov populárne aj tzv. kaptívne, čiže závislé poisťovne. Charakteristickým znakom kaptívnej poisťovne je, že jej zakladateľom býva často koncern alebo holdingová spoločnosť, ktorá si takto poisťuje riziká spojené s obchodnou činnosťou svojich dcérskych spoločností. Výhodou tohto prístupu oproti klasickému poisteniu je, že poistné zmluvy môžu lepšie zohľadniť špecifické problémy konkrétneho klienta. Marža poisťovne navyše zostáva k dispozícii materskej spoločnosti.

Štáty sa bránia

Offshore spoločnosti sú vo väčšine prípadov oslobodené od platenia akýchkoľvek daní, ktoré sú nahradené ročným paušálnym poplatkom. Ten sa obvykle pohybuje v rozpätí od 100 USD do 500 USD (5 000 až 25 000 Sk). V niektorých krajinách je paušál doplnený o tzv. filing fee, čo je nízky, rádovo v desiatkach dolárov sa pohybujúci poplatok, ktorý musí daňovník platiť pri podaní príslušného ročného výkazu do obchodného registra. Medzi ďalšie výhody daňových rajov patrí absencia devízovej kontroly, minimálna kontrola zo strany úradov či vlády, existencia siete zmlúv o  zamedzení dvojitého zdanenia, neobmedzenosť predmetu podnikateľskej činnosti a garancia všetkých výhod po určitú dobu v prípade zmeny legislatívy. 

Ako jednu z mála nevýhod využitia offshore sektora je potrebné uviesť, že vyspelé krajiny, ktorým sa znižujú daňové výnosy a uniká im kapitál z ekonomiky, sa mu bránia zavádzaním legislatívnych opatrení. Úroveň týchto legislatívnych obmedzení je rôzna. Pri ich podrobnejšom štúdiu je však zrejmé, že nepostihujú samotné podnikanie prostredníctvom offshore krajín, ale skôr jeho zneužívanie.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme