Financování pomocí dluhopisů

01. 06. 2009
Offshore, Onshore

Řada podnikatelů se setkává s problémem financování. Zvláště v dnešní turbulentní době je velice obtížné zajistit požadované finanční prostředky. Banky jsou velice opatrné a nechtějí se pouštět do žádného rizika. Podnikatelé mají často značné finanční rezervy ve společnostech ve skupině nebo ve spřízněných společnostech. Rezervy také mohou mít blízcí obchodní partneři a to jak v ČR, tak v zahraničí. Vyřešením problému financování je emise obligací v zahraničí a jejich prodej právě zmíněným společnostem s finančními rezervami.

Financování pomocí dluhopisů

1.6.2009, AKONTinfo 2/2009

JEDNODUCHÉ A LEVNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

Financování obchodních aktivit emisí dluhopisů v zahraničí je spíše anglosaský způsob získávání finančních prostředků. Pro zahraničního investora je to zcela běžný postup. Na atraktivitě tohoto modelu financování ještě přidává ustanovení českého zákona o daních z příjmů, které osvobozuje od zdanění úroky vyplácené jakémukoliv zahraničnímu investorovi.

PROČ FINANCOVAT PROSTŘEDNICTVÍM DLUHOPISŮ?

 1. Úspora na daních. Úroky jsou nákladem emitenta a lze o ně snížit základ daně.
 2. Úroky lze vyplácet bez srážkové daně z ČR do celého světa, a to i ve prospěch společnosti ze země, se kterou nemá Česká republika uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
 3. Velká variabilita u výše úroků a emisních podmínek – lze libovolně nastavit.
 4. Možnost výměny dluhopisů za jiné nástupní dluhopisy. To přináší jednodušší a bezrizikové řešení situace, kdyby měla společnost problémy se splácením a potřebovala by prodloužit dobu splatnosti.
 5. Časová úspora. Vyhnete se zdlouhavému vyjednávacímu procesu s bankou, který působí značné vypětí. V případě emise dluhopisů vyřídíme veškerou administraci za Vás.
 6. Jistota získání prostředků za podmínek určených Vámi. Na rozdíl od běžné situace, kdy banka bezdůvodně žadatele o úvěr po čase odmítne nebo požaduje neadekvátní úroky.
 7. Vyhnete se povinnosti odkrýt interní údaje. Banka po Vaší společnosti může vyžadovat informace často velmi důvěrného charakteru. U vydání dluhopisů si Vy sami určujete míru zveřejnění interních informací investorům.
 8. Objem získaných prostředků ovlivňujete Vy sami a poptávka investorů. Zcela se tak vyhnete zvůli bankovních domů a doprošování se úředníků.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Základní myšlenkou tohoto modelu je ustanovení českého zákona o daních z příjmů, jež od zdanění osvobozuje úroky vyplácené zahraničnímu investorovi, které mu plynou z dluhopisů vydaných českou společností v zahraničí.

Zjednodušený postup je následující. Česká společnost vydá dluhopisy v zahraničí. Tyto dluhopisy nakoupí zahraniční společnosti (investoři) a následné úroky vyplácené z těchto dluhopisů jsou osvobozeny od zdanění v ČR (i od srážkové daně). Jedinou povinností českého emitenta je prostá oznamovací povinnost vůči ČNB.

Velkou výhodou financování pomocí dluhopisů je pouze jednostupňová optimalizační struktura (tj. dluhopisy mohou nakupovat i společnosti z klasických offshore zemí, neboť osvobození platí pro investory z jakékoli země světa). Při standardním poskytování úvěrů ze zahraničí nebylo možné vyplácet úroky přímo do offshore země bez uvalení srážkové daně. Bylo zapotřebí vytvořit dvoustupňovou strukturu a primárně použít zemi s výhodnou Smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Tato komplikace v případě dluhopisového financování zcela odpadá.

Zároveň je velmi užitečnou výhodou flexibilita emisních podmínek oproti relativně fixním podmínkám úvěru. Do emisních podmínek může být zahrnuta celá řada ustanovení, která upravují placení kupónu či splátku dluhopisu dle požadavků emitenta nebo investora. To, co si stěží můžete dovolit při vyjednávání s bankou, je snadno dosažitelné při emisi vlastních dluhopisů.

Zamlouvá se Vám tento model financování, ale nemáte dostatečné zkušenosti pro jeho uskutečnění? Naše společnost nabízí konkrétní řešení s vydáním dluhopisů v USA. Samotnou emisi a administraci s emisí spojenou zajišťuje specializovaná americká společnost (tzv. garant). Dluhopisy budou neveřejně obchodovatelné a budou vydané exkluzivně pro úzký okruh privátních investorů.

POSTUP PŘI REALIZACI

Pro lepší ilustraci otázek spojených s realizací přikládáme možný postup a schéma, včetně služeb, které naše společnost pro klienty zajišťuje (schéma je samozřejmě možné modifikovat podle individuálních potřeb emitenta).

 1. V prvním kroku bude zajištěna americká společnost, která bude vystupovat jako garant emise a transakcí s ní spojených.
 2. Emitent, tj. česká společnost, která chce vydat dluhopisy, uzavře smlouvu s garantem a dohodne si konkrétní podmínky emise.
 3. Garant sepíše prospekt (emisní podmínky) a připraví celou transakci tzv. „na klíč“, včetně vydání listinných dluhopisů.
 4. Garant připraví veškerou potřebnou dokumentaci pro prodej dluhopisů a zkontaktuje zahraniční investory, kteří projeví zájem investovat do dluhopisů.
 5. Za asistence garanta pak investoři nakoupí dluhopisy a převedou finanční prostředky ve prospěch českého emitenta. Česká společnost se tímto zavazuje splatit investorům jistinu a úroky podle emisních podmínek.
 6. Garant vede po celou dobu existence dluhopisů rejstřík vydaných obligací, provádí průběžnou administraci emise a zprostředkovává případnou komunikaci mezi investory a emitentem.
 7. Výplata úroků a jistiny ve prospěch zahraničních investorů pak probíhá osvobozena od zdanění v ČR.

FUNGOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ POMOCÍ OBLIGACÍ

MINIMÁLNÍ OBJEM EMISE

Financování prostřednictvím obligací je určeno pro objemy finančních prostředků cca od 10 milionů korun, neboť náročnost na profesionální přípravu transakcí zvyšuje pochopitelně i náklady na emisi. Při emisi od 10 milionů korun jsou však tyto náklady minimální.

Domníváme se, že obligační financování je v důsledku daňového osvobození placených úroků zajímavou alternativou ke standardním úvěrovým vztahům. Emisí dluhopisů v zahraničí lze rozhodně získat významné finanční prostředky pro další rozvoj a chod české společnosti. Možností modifikací emisních podmínek je nespočet, což je umožňuje uspořádat tak, aby transakce byla maximálně pohodlná pro emitenta. Tato flexibilita, např. při řízení výše úroků, je zásadním pozitivem, kterého společnosti v zahraničí neváhají využívat. Zvažte Váš dosavadní způsob získávání finančních prostředků a promyslete, zda námi nabízená alternativa nemůže usnadnit podnikatelský život právě Vám.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme