Dodanenie spoločností posobiacich v daňových rajoch sa na Slovensku zatial' nevyužívá

04. 04. 2002
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví

Článek o problematice offshore ve významném slovenském ekonomickém týdenníku.

04. duben 2002, Trend, Juraj Hrúz

Chýba vyhláška, ktorá určí zoznam daňových rajov. Tú ministerstvo financií vydá až po tom, čo OECD zverejní tzv. čiernu listinu off shore teritórií.

Slovenské daňové orgány zatial neuplatňujú možnosť dodanenia ziskov spoločností so sídlom v daňových rajoch, ktorú ponúka zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Pre TREND to uviedla dnes už bývalá ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Zásady boja proti škodlivým daňovým praktikám prijala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 1998. Sankcie za tieto praktiky sa podža B. Schmögnerovej mali začať uplatňovať už v tomto roku. Po zmene administratívy v USA však došlo aj k zmene postoja tejto svetovej velmoci, keď nová vláda prezidenta Georgea Busha začala podla nej tieto daňové aktivity OECD blokovať.

Podla exministerky financií všetky ostatné členské štáty organizácie zotrvávajú na nezmenených postojoch v otázke škodlivých daňových praktík a daňových rajov. Obranné opatrenia voči nespolupracujúcim daňovým rajom by sa mali začať uplatňovať od apríla budúceho roka.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 


Slovenská legislatíva reagovala na odporúčania OECD. Preto ostatná novela do zákona o daniach z príjmov s účinnosťou od začiatku tohto roka zaradila niekožko paragrafov venujúcich sa zdaňovaniu subjektov podnikajúcich v jurisdikcii s nižším daňovým zaťažením.

Námestník generálneho riaditela Daňového riaditežstva SR Vasil Paňko očakáva, že po vydaní zoznamu daňových rajov zo strany OECD vydá Ministerstvo financií SR vyhlášku, na základe ktorej sa bude môcť uplatňovať už existujúci zákon. Ten umožňuje dodatočné zdanenie transakcií, ktorých cielovou krajinou je jedna z krajín uvedených v zozname daňových rajov, daňovou sadzbou 30 %. Zákon umožňuje aj úpravu sadzby dane zahraničných závislých osôb, vyriešené je aj zrážanie preddavkov zo zdanitelných príjmov z daňových rajov.

Slovenská republika bude pokračovať aj v uzatváraní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Tých mala ku koncu minulého roka uzavretých spolu 47. Umožňujú výmenu daňových informácií medzi jednotlivými krajinami. Preto bol novelizovaný aj zákon o správe daní a poplatkov, ktorý definuje daňové tajomstvo a pravidlá poskytovania informácií tretím stranám. Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa v daňovom konaní alebo v súvislosti s daňovým konaním. S daňovým tajomstvom môžu narábať len osoby a inštitúcie taxatívne uvedené v § 23 ods. 5 zákona o správe daní a poplatkov.

Neoprávnené poskytnutie týchto informácií rieši Trestný zákon v § 178, čo je trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, a najmä v § 122, ktorý uzákoňuje trestný čin ohrozenia obchodného tajomstva, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva. Páchatela tohto trestného činu môže súd v najnižšej trestnej sadzbe odsúdiť až na jeden rok nepodmienečného trestu odňatia slobody.

Podobne upravuje poskytovanie informácií aj nový zákon o bankách. V daňovej praxi sa využíva aj Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní, ktorej preklad uverejnilo ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi. Usmernenie pre správu daní a daňové subjekty rieši problematiku určovania cien transferu medzi závislými osobami na daňové účely.

Vymáhanie daňových pohladávok 

Základným princípom nezávislého vzťahu je, že ceny vzájomne účtované medzi závislými osobami by mali byť porovnatelné s cenami účtovanými medzi nezávislými osobami. Smernica uvádza metódy a postupy používané daňovou správou a daňovníkmi, ktoré svojim uplatňovaním majú zabezpečiť zodpovedajúce daňové príjmy pre príslušné krajiny.

Vládny kabinet prerokoval minulý rok v septembri legislatívny zámer návrhu zákona o medzinárodnej spolupráci v oblasti daní. Pripravovaná právna norma upravuje postup a podmienky, za ktorých orgány Slovenskej republiky poskytujú, požadujú alebo prijímajú v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia a platenia daní medzinárodnú spoluprácu v oblasti daní. 

Návrh legislatívneho zámeru zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohladávok upravuje zase postup a podmienky, za ktorých orgány Slovenskej republiky poskytujú, požadujú alebo prijímajú medzinárodnú pomoc pri vymáhaní niektorých finančných pohžadávok. Je totiž verejným tajomstvom, že vymáhanie daňových nedoplatkov od daňových dlžníkov so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí viazne. Takéto daňové nedoplatky sú potom v podstate nevymožitelné.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti