Odzvonilo daňovým rajom?

02. 07. 2001
Daňové plánování, Offshore, Bankovnictví

Článek o problematice offshore v odborné slovenské ekonomické publikaci.

červenec - srpen 2001, Investor 7 / 8 2001

Offshore centrá priťahujú vežké množstvo kapitálu, ktorý je však prítomný len formálne.

Pomenovania offshore zvyčajne vyvoláva asociácie s neprehžadnými alebo dokonca nezákonnými finančnými transakciami. Existuje však vežký počet centier, ktoré sa snažia aplikovať medzinárodné štandardy vo finančných službách a dávajú vežký pozor, aby sa nestali strediskami pokútnych operácií.

Ako mnoho pojmov vo finančnom svete, ani pre "offshore" centrá (OFC) neexistuje jasná definícia. Zvyčajne sa charakterizujú ako územia, ktoré priťahujú vežké počty ne-rezidentov (občanov a podnikatežských subjektov z iných krajín) a ich kapitálu. Typické offshore centrum má tieto znaky:

 • nízke alebo žiadne dane z podnikania a investícií,
 • žiadne zrážkové dane (dane vyberané pri zdroji, napr. daň z úrokov),
 • jednoduché a pružné predpisy na zakladanie firiem a udežovanie licencií - Vožné predpisy o správe zverených prostriedkov,
 • od finančných inštitúcií a podnikov formálne sídliacich v offshore centre sa nevyžaduje fyzická prítomnosť,
 • vysoký stupeň obchodného tajomstva a utajenia identity majitežov účtov a konatežov firiem,
 • miestni obyvatelia spravidla nemôžu využívať ani jednu z týchto výhod, tie sú určené len pre cudzincov.

Spoločným znakom OFC je teda priaznivá daňová klíma a vožné predpisy o regulácii. Hlavným faktorom podporujúcim rast OFC bolo zavádzanie náročných regulačných požiadaviek na činnosť finančných inštitúcií (kapitálová primeranosť, pravidlá na zverejňovanie informácií, tvorba rezerv atď.) a zvyšovanie daní z kapitálu v priebehu rokov 1960 - 1980. Napríklad rast Londýna ako vežkého finančného centra je priamo spojený s prijatím niektorých zákonov v USA obmedzujúcich podnikanie v bankovníctve, najmä zákona o zdaňovaní úrokov (1964), zákona o úveroch a devízach (1965), zákona o  vytváraní rezervných položiek (1977) a zákona o limitovanom objeme vkladov na požiadanie (1979). Americké banky vyriešili problém regulácie tak, že si otvorili pobočky v Londýne a formálne na ne presunuli vežkú časť účtovných aktív. Keď sa aj v Británii začali aplikovať tvrdšie zákony, londýnske finančné inštitúcie si otvorili pobočky na vybraných ostrovoch ("offshore") neďaleko anglického, napríklad na Jersey, Guernsey a Isle of Man. Britská vláda sa nehanbila odvolávať na tisíc rokov staré zmluvy s vikinskými náčelníkmi a tvrdila, že tieto územia nie sú formálne inkorporované do Velkej Británie, ale sú len "majetkom britskej koruny" a niektoré medzinárodné zmluvy pre ne neplatia (najmä nie zmluvy aplikované v rámci EÚ). Môže sa nám zdať, že ide o schizofréniu, ale tento postoj má svoju logiku. Britský daňový úrad síce nemôže pôsobiť na britských OFC tak efektívne ako doma, ale väčšinu inštitúcií na OFC založili a riadia britskí občania, od ktorých si zasa daňový úrad svoje peniaze vymôže. OFC priťahujú vežké množstvo kapitálu, ktorý je v nich prítomný len formálne, v účtovných knihách. Reálny kapitál je investovaný na hlavných svetových trhoch peňazí a kapitálu (Londýn, New York, Tokio, Hongkong, atď.) OFC sú notoricky známe dôsledným utajovaním väčšiny transakcií. Nedá sa preto ani len odhadnúť, kožko peňazí sa ročne preleje cez ich účty. Štúdia Medzinárodného menového fondu naznačila, že len objem bankových aktív zapísaných na OFC vzrástol v rokoch 1992 - 1997 na 5 triliónov dolárov. Hodnota aktív investičných spoločností a podielových fondov bude pravdepodobne ešte väčšia. Pomenovanie offshore zvyčajne vyvoláva asociácie s neprehžadnými alebo dokonca nezákonnými finančnými transakciami. Existuje však vežký počet offshore centier, ktoré sa snažia aplikovať medzinárodné kvalitatívne štandardy vo finančných službách a dávajú vežký pozor, aby sa nestali strediskami pokútnych operácií. Z toho dôvodu sa niektoré takéto centrá dokonca bránia označeniu offshore.

Ktoré aktivity sa na OFC vyskytujú najčastejšie? Udežovanie licencií na bankové podnikanie.

Nadnárodné spoločnosti si v OFC rady zakladajú účelové banky, cez ktoré vykonávajú svoje devízové transakcie alebo financujú joint ventures. Banka formálne sídliaca na OFC poskytuje hlavne služby súvisiace so správou fondov (globálna správa majetku, účtovníctvo, administratíva a platobný styk). Reálne peňažné operácie sa vykonávajú v sesterskej banke, ktorá je formálne dcérou offshore banky. 

Zakladanie účelových firiem. 

Najčastejšie ide o firmy holdingového typu, ktoré často aj emitujú akcie alebo zbierajú kapitál iným spôsobom. V niektorých OFC sú nominálnymi riaditežmi a konatežmi týchto firiem domáci občania, ktorí de facto kryjú pravých majitežov. Niektoré OFC povožujú aj pri verejne neobchodovaných emisiách akcie na doručitela. Inde sú akcie na meno, ale nevedie sa žiadny verejný register akcionárov. 

Zakladanie poisťovacích spoločností. 

Vo vyspelých krajinách OECD musia poisťovne dodržiavať vežmi prísne pravidlá o  rozložení aktív a vytvárať vysoké poistné rezervy. V tomto prípade si poisťovňa zriadi na OFC pobočku a zaistí v nej svoje riziká. Znižujú sa tak náklady na vytváranie rezerv. 

Emitovanie sekurizovaného dlhu.

V tomto prípade si firma otvorí na OFC pobočku a emituje dlhopisy istené majetkom, ktorý je formálne pripísaný na OFC subjekt. Výhodou postupu je priaznivé daňové prostredie na OFC. Napríklad pre banky je vežmi výhodné získavať týmto spôsobom kapitál na zvýšenie základného imania.

Správa a ochrana aktív.

Existuje veža bohatých jednotlivcov i firiem, ktorí neveria finančnému systému svojej vlastnej krajiny a radšej odkladajú peniaze vonku. Peniaze sú na OFC dobre chránené a orgány z domovského štátu jednotlivca (súdy, prokuratúra, právnici) majú malú šancu sa k nim dostať.

Daňové zvýhodnenia a daňové podvody. 

Osobitne nadnárodné spoločnosti smerujú obeh peňazí cez svoje pobočky v OFC. Na základe fiktívnych cien v obchodných zmluvách a nízkych daní na OFC je celkové daňové bremeno omnoho nižšie ako v domovskej krajine.

Pranie špinavých peňazí.

Peniaze získané ilegálnym spôsobom sa najlepšie vyperú na tých OFC, kde sa prísne dodržiava bankové tajomstvo a neexistuje špeciálny dozor. Nie je ťažké pochopiť, že aktivity OFC nie sú po chuti regulátorom finančných služieb a daňovým úradom vo vyspelých krajinách. Keby to bolo len na nich, žiadne OFC by už dávno neexistovali. Väčšina OFC sú však nezávislými štátmi, a teda mimo dosahu úradov z krajín OECD. Preto sa zvolil iný postup. Skupina najvyspelejších krajín G7 vytvorila tzv. Fórum pre finančnú stabilitu. Fórum má vela úloh, ale jeho hlavným poslaním je vypracúvanie návrhov na medzinárodné štandardy vo finančných službách a udržiavanie stability svetového finančného systému. Zriadenie fóra bolo priamou reakciou na pustošivé finančné krízy v Mexiku, juhovýchodnej Ázii a v Rusku. Fórum vytvorilo osobitnú pracovnú skupinu pre OFC, ktorá skúmala prípadné riziká existencie OFC pre stabilitu svetových financií. Pracovná skupina došla k záveru, že OFC súce nepredstavujú priame nebezpečenstvo vo vzťahu k finančným krízam, ale vyvolávajú dva druhy rizík: 1.) Slabý dozor, nedostatok spolupráce s medzinárodnými inštitúciami a netransparentné aktivity na OFC môžu sťažiť identifikáciu rizík na finančnom trhu, 2.) Ak OFC podporujú pranie špinavých peňazí, daňové úniky a finančné zločiny, narúšajú tým integritu trhu, pretože znemožňujú prácu polície, súdov a dozorných orgánov. Skupina štátov zastúpená vo Fóre pre finančnú stabilitu síce nemôže existenciu OFC zakázať, ale je pevne rozhodnutá nasadiť im príslušný chomút. Inými slovami chce, aby OFC dodržiavali tie isté medzinárodné finančné štandardy ako vyspelé krajiny. Z týchto štandardov spomenieme len tie najdôležitejšie: 

 • Bazilejské základné princípy pre efektívny bankový dozor (ide najmä o  kapitálovú primeranosť. Pravidlá pre výber konatelov, systémy manažmentu bankových rizík).
 • Štandardy Medzinárodnej organizácie regulátorov trhu cenných papierov IOSCO (sú podobné tým bankovým, plus obsahujú vela pravidiel na uverejňovanie informácií o eminentoch a emisiách).
 • Štandardy Medzinárodného menového fondu týkajúce sa výpočtu a zverejňovania makroekonomických a peňažných ukazovatelov.
 • Medzinárodné pravidlá pre podnikové právo.

V súčasnosti ide Fóru pre finančnú stabilitu hlavne o to, aby sa aktivity na OFC sprehladnili a aby sa dali vyhodnocovať tým istým spôsobom ako vo vyspelých krajinách. Fórum urobilo prieskum v 37 OFC a uznalo, že nie všetky sa dajú hodiť do jedného vreca. Rozdelilo ich na 3 skupiny, podla súčasnej úrovne dodržiavania medzinárodných štandardov:

V prvej skupine sú najvyspelejšie OFC, ktoré sú ochotné kooperovať s dozornými a regulačnými orgánmi vo vyspelých krajinách. Ide o HongKong, Luxembursko, Singapur a Švajčiarsko. Dublin, Jersey, Guernsey a Isle of Man sa týmto OFC približujú. V druhej skupine sú stredne poktočilé OFC, ako Andora, Bahrajn, Barbados, Bermudy, Gibraltar, Labuán (Malajzia), Macao, Malta a Monako. V tretej skupine sú "klasické" offshore centrá, ktoré ležia v žalúdku najviac: Anguila, Antigua a Barbados, Aruba, Bahamy, Belize, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Cookove ostrovy, Marshalove ostrovy, Kostarika, Cyprus, Libanon, Lichtenstein, Nauru, Holandské Antily, Panama, Niue, St. Kitts and Nevis, Seychelly, Turks a Caicos a Vanuatu. 

Fórum sa chce zamerať najmä na krajiny druhej skupiny a vybrané OFC z tretej skupiny, kde sa koncentruje najviac kapitálu. Od OFC sa bude žiadať, aby si v prvej fáze samy vypracovali hodnotenie, ako ich legislatíva korešponduje s medzinárodnými pravidlami. Musia zistiť, kde zaostávajú a navrhnúť opatrenia na nápravu. Fórum im ochotne poskytne expertov a finančnú pomoc na ich zaplatenie z prostriedkov Medzinárodného menového fondu. Okrem vnútorného hodnotenia budú musieť OFC návrh opatrení na nápravu predložiť aj na externý audit medzinárodnými finančnými inštitúciami. V druhom kroku by OFC mali zaviesť tie medzinárodné štandardy, ktoré uplatňujú vyspelé krajiny. OFC sa budú musieť zapojiť do medzinárodnej siete finančných štatistík a výkazov a poskytovať príslušné údaje Banke pre medzinárodné zúčtovanie (BIS). V treťom kroku bude fórum uplatňovanie týchto štandardov sledovať, a keď bude treba, aj vynucovať.

Ako sa dá vynútiť dodržiavanie štandardov na nezávislom štáte? Fórum pre finančnú stabilitu pripravilo oblúbenú kombináciu cukru a biča. Na jednej strane dostanú OFC všemožnú technickú a expertíznu pomoc od medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré túto pomoc aj uhradia. Na druhej strane je pripravených viacero reštriktívnych opatrení. Všetky sa zakladajú na fakte, že takmer celý objem kapitálu fiktívne investovaného na OFC pochádza z vyspelých krajín OECD:

 • Udežovanie licencií. Ak si finančná inštitúcia formálne usadená na OFC požiada o licenciu v krajine OECD, kde ešte nebola, príslušný regulátor posúdi, či dané OFC rešpektuje medzinárodné štandardy alebo nie.
 • Kladenie zvýšených požiadaviek na inštitúcie, ktoré si zriaďujú pobočky na OFC. Takéto inštitúcie budú musieť regulátorom predkladať dôkladnejšie správy, dávať robiť dodatočné audity a budú musieť zvyšovať úroveň vlastného kapitálu (vrátane rezerv) viac ako iné inštitúcie. Konatežom takýchto inštitúcií budú strpčovať život dodatočné skúšky, previerky a kontroly.
 • Ešte ostrejším nástrojom je zákaz pre domáce finančné inštitúcie a firmy otvárať si pobočky na tých OFC, ktoré nebudú dodržiavať medzinárodné štandardy.
 • V extrémnych prípadoch môžu domáci regulátori styk domácich subjektov s OFC obmedziť alebo celkom zakázať.

Ciele Fóra pre finančnú stabilitu sú pekné a v princípe správne. V praxi ich uplatňovanie však bude narážať na mnohé prekážky a osobitne na národné záujmy. Väčšina OFC je napríklad umiestnená na malých ostrovoch v Karibiku a v Tichom oceáne a sú to bývalé i súčasné britské kolónie. Nečudo, veď sa OECD (umiestnená v Paríži), ktorá sa iniciatívne ozvala s návrhom na urýchlenú likvidáciu OFC, dočkala podráždenej akcie britskej vlády. Prečo by mali nejakí Francúzi kaziť biznis ctihodným gentlemanom z londýnskej City?

Dá sa teda s velkou dávkou istoty predpokladať, že zahraničné peniaze sa budú v daňových rajoch Karibiku slniť ešte zopár rôčkov.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti