Možnosti využití daňového plánování

17. 03. 1997
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Možnosti využití daňového plánování.

11/1997, Daně a právo v praxi, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

V jednom z předchozích čísel tohoto časopisu byl publikován článek od autora ing. Ivana Fučíka s názvem "Zákonné prostředky omezující možnosti využívání daňových práv". V tomto článku byly stručně popsány možnosti tzv. daňových rájů a daňového plánování. Rádi bychom se touto otázkou zabývali podrobněji.

V prvé řadě je třeba vysvětlit, proč v posledních dvaceti letech nastal prudký rozvoj těchto "daňových rájů" a co vede zákonodárce těchto zemí k tomu, aby osvobodili část poplatníků od zdanění (dále offshore společnosti). Především je  to snaha přilákat do země kapitál, který se pak sekundárně stává zdrojem zisků domácích společností, které poskytují služby zakládání a správy offshore společností. Dále se samozřejmě zvyšuje zaměstnanost místních obyvatel, platících na rozdíl od osvobozených společností daně. Stojí za zmínku, že velmi často jsou daně placené fyzickými osobami v daňových rájích  relativně vysoké. O popularitě offshore společností a daňového plánování v celosvětovém měřítku svědčí mimo jiné počty zaregistrovaných offshore společností - například na Bahamách jich bylo v roce 1996 zaregistrováno 12 000, na Britských Panenských ostrovech 43 000, na Jersey 3 239. Renomovaní finanční experti odhadují, že v současné době je 25% celkového světového bohatství drženo prostřednictvím offshore bank a offshore společností.

Na základě výše zmíněných faktů se dnes ve finančních kruzích mluví o celém offshore průmyslu, zahrnujícím přibližně 50 zemí, které aktivně působí na trhu. Obvykle se jedná o bývalé koloniální državy, často britské, jejichž právní řád vychází z anglického práva, zákonodárci těchto zemí cíleně vytvářejí co nejliberálnější podnikatelská klima a zároveň tyto země disponují slušnou úrovní infrastruktury (dopravní síť, telekomunikační síť, bankovnictví).

Využití offshore zemí pro daňové plánování 
Potenciální investor, jenž se rozhodl využít metod daňového plánování při řízení podniku, stojí obvykle před problémem, jakou zemi zvolit jako sídlo, tj. jakou legislativu si svobodně vybere, aby ovlivňovala život jeho společnosti. Mezi nejdůležitější faktory, které by měly jeho výběr ovlivňovat patří zejména:

a) poloha země 
Prvním, i když ne nejdůležitějším kritériem, je samozřejmě poloha země. V podstatě všechny offshore země jsou dobře dostupné, ale vzhledem k tomu, že není problém zařídit jak potřebné administrativní záležitosti založení, tak i případné další starosti s fungováním společnosti prostřednictvím specializovaných firem majících pro tyto činnosti zvláštní licenci, lze se vyhnout jinak nutné návštěvě dané země.

b) právní systém 
Velkou předností zemí, které dříve byly nebo ještě jsou součástí britského impéria, je  čitelný právní systém, jenž vychází z anglického práva.  Na tuto legislativu navazují obvykle speciální zákony zaměřené na vytvoření jednoduchého a funkčního prostředí pro existenci offshore společností. S kvalitou právního systému úzce souvisí jeho stabilita, tj. že se zákony týkající podnikání nebudou příliš často měnit (např. na Gibraltaru dostává společnost od vlády garanci o vynětí ze zdanění na 25 let od jejího založení). Důležité je samozřejmě i politické klima země.

c) diskrétnost 
Tento faktor vystupuje do popředí v okamžiku, kdy majitel společnosti chce zůstat anonymní. V tomto ohledu mají přednost karibské státy, které umožňují obvykle emitovat akcie na majitele a současně zde nejsou veřejně dostupné ani informace o jednatelích společnosti.

d) daňový režim 
Offshore země lze podle tohoto kriteria rozdělit na několik skupin:

  • státy, které vůbec nemají přímé daně a veřejné příjmy pocházejí především z celních poplatků (Bahamy, Kajmanské ostrovy aj.)
  • státy, které zdaňují podle teritoriálního principu, tj. pouze příjem z jejich území je předmětem zdanění (Hongkong, Libérie, Panama)
  • státy, které umožňují při splnění určitých podmínek vynětí ze zdanění, obvykle příjmy společnosti nesmějí pocházet od daňových rezidentů a současně vlastníky musí být cizinci (Jersey, Gibraltar)
  • státy, které při splnění určitých podmínek umožňují snížení daňové sazby (obvykle za podmínek jako v bodu 3.). Sazba je často redukována na 10 % původní sazby platné pro standardní subjekty, např. na Kypru 4,25 % . Výhodou těchto zemí bývá platnost funkčních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Z hlediska daňového zatížení lze doporučit jak Bahamy, tak i Jersey, případně Gibraltar, kde osvobozené společnosti nepodléhají zdanění. Na Kypru platí budoucí majitel za potenciální možnost využít dohody o zamezení dvojího zdanění. Dá se říci, že pro různé účely je vhodné využít určitý druh společnosti v závislosti na dané situaci investora.

e) administrativní požadavky 
Značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou v povinnostech společnosti vůči místním úřadům. Základním předělem je povinnost předkládat účetní závěrku a povinnost nechat ji auditovat. Zde v podstatě univerzálně platí, že státy, kde se platí byť nízké procentní daně  a ne pouze daně paušální vyžadují obojí. Další povinností společnosti může být každoroční povinné odevzdávání výkazů, které obvykle obsahují údaje o akcionářích, jednatelích a podobně. Nejméně požadavků vyžadují tradičně karibské státy, jež od osvobozených společností vyžadují jen splnění opravdu minimálních povinností a úhradu paušálních daní. Naopak Maďarsko vyžaduje v podstatě obdobné povinnosti jako naše úřady. Poměrně nenáročné jsou země jako Jersey nebo Gibraltar, které chtějí aktuálně znát pouze podrobnosti ohledně majitelů a jednatelů společnosti.

f) finanční náročnost 
V úvahu je třeba vzít výdaje za založení společnosti, roční registrační poplatek státu, úhradu výdajů registračního agenta a především výdaje na vedení účetnictví a jeho audit. Za výdaj je samozřejmě také nutné považovat případné daně. Z tohoto hlediska vycházejí nejlépe země z karibské oblasti jako Bahamy, Nevis, Britské Panenské ostrovy a podobně. Naopak relativně drahou zemí je Maďarsko nebo Kypr.

Praktické možnosti fungování offshore společnosti 
Pokusíme se nyní vysvětlit fungování takové společnosti na praktickém příkladě české společnosti Ypsilon, s.r.o. Tato společnost se zabývá  vývozem a dovozem strojů. Obchody provádí buď jako agent, za což inkasuje provizi, nebo v případě  menších kontraktů aktivně působí jako mezičlánek, tj. provádí nákup a prodej strojů. Společnost Ypsilon, s.r.o. uskutečnila následující obchodní transakce, které se v účetnictví společnosti projevily následovně:

1) Ypsilon, s.r.o. inkasuje provizi od české společnosti Alfa za prodej strojů ve Velké Británii, obdrží provizi 1000 peněžních jednotek.(p.j.) 
2) Ypsilon, s.r.o. nakoupí od české společnosti Beta stroje za 10 000 p.j. a prodá je do USA za 15 000 p.j. 
3) Za zprostředkování výhodných platebních podmínek při dovozu strojů obdrží Ypsilon, s.r.o. od české firmy Delta provizi 2000 p.j. 
4) Ypsilon, s.r.o. nakupuje stroje od české firmy Gama  za 19 000 p.j. a prodává je do Francie  za 28 000 p.j.

Výsledovka Ypsilon, s.r.o.

operacenákladyvýnos
1 - 1000
2 10000 15000
3 - 2000
4 19000 28000
Celkem 29000 46000

Hospodářský výsledek po těchto operacích je 17 000 p.j. , disponibilní zisk při daňové sazbě 39 % činní 10 370 p.j.

Společnost  Ypsilon, s.r.o. se rozhodla omezit negativní vliv vysoké míry zdanění v ČR na její disponibilní zisk, což omezuje možnosti jejího dalšího rozvoje. Proto se rozhodla pověřit svou dceřinou společnost Y-Consult Ltd.se sídlem na Jersey činnostmi probíhajícími mimo  území ČR. Současně bude tato společnost schopna také nakupovat a prodávat zboží.

Výše uvedené obchodní operace proběhnou následovně:

1) Y-Consult Ltd. inkasuje provizi  od české společnosti Alfa za prodej strojů ve Velké Británii, obdrží provizi 1000 peněžních jednotek. 
2) Ypsilon, s.r.o. nakoupí od české společnosti Beta stroje za 10 000 p.j. a prodá je do USA za 15 000 p.j., smlouvou mezi Ypsilon,s.r.o. a Y-Consult Ltd, je Y-Consult Ltd. pověřena dohodnout podmínky kontraktu, za což mu přísluší odměna ve výši 10 % z prodejní ceny což je  1500 p.j. 
3) Za zprostředkování výhodných platebních podmínek při dovozu strojů obdrží Y-Consult Ltd. od české firmy Delta provizi 2000 p.j. 
4)  Ypsilon, s.r.o.  nakupuje  stroje  od  české  firmy  Gama  za  19 000 p.j. a  prodává je  firmě 
Y-Consult Ltd za 23 000 p.j., ta je prodává dále do Francie za 28 000 p.j.

Protože  se jedná  o   ekonomicky  spřízněné  společnosti (matka, dcera)  musí  být  dodržován § 23 odst. 7 Zákona číslo 586/1992, o dani z příjmů ve znění pozdějších novel, který řeší ceny obvyklé mezi takovými společnostmi.

Výsledovka Ypsilon, s.r.o.

operacenákladyvýnos
1 - 0
2 11500 15000
3 - 0
4 1900 23000
Celkem 30500 38000

Hospodářský výsledek Ypsilon,s.r.o. činní 7 500 p.j., disponibilní zisk  při daňové sazbě 39 % činí
4 575 p.j.

Výsledovka společnosti Y-Consult Ltd. v Jersey

operacenákladyvýnos
1 - 1000
2 - 1500
3 - 2000
4 23000 28000
Celkem 23000 32500

Celkový  zisk matky a dcery tedy činní 14 075 p.j.  Od tohoto zisku je ještě nutné  odečíst náklady založení dceřiné společnosti a náklady spojené s jejím ročním  fungováním. Až po této korekci bude zřejmé, zda se společnosti Ypsilon, s.r.o. vyplatí založit dceřinou offshore společnost, či nikoliv.Hospodářský výsledek společnosti Y-Consult Ltd. ve výši 9 500 p.j. je zároveň disponibilním ziskem, neboť nepodléhá zdanění.

Na tomto jednoduchém příkladě jsme se pokusili přiblížit fungování offshore společnosti. Samozřejmě existuje mnoho variant vybudování finanční struktury v závislosti na specifických podmínkách. Může se zdát, že vytvoření složitější finanční struktury mateřské společnosti a jejich dcer je časově i finančně náročné a v konečném důsledku je výsadou pouze velkých nadnárodních koncernů. V minulosti tomu tak možná bylo. Současnost je však zcela odlišná. Výstavba struktury společnosti může proběhnout velmi rychle a také finanční náklady spojené s tímto projektem jsou obvykle plně v souladu s možnostmi české firmy.

K optimálnímu fungování společnosti slouží i vhodný výběr zemí, ve kterých budou  zřízeny bankovní účty, neboť právě zde se často nachází značná část aktiv společnosti. Je nutné vybrat banku, která poskytuje spolehlivé služby na špičkové úrovni a současně sídlí v zemi, která  vytvořila velmi dobré zákonodárství v oblasti uchovávání bankovního tajemství.

Založení společnosti 
Jak nejjednodušeji a s co nejmenšími riziky tedy takovou společnost založit? Nejlepším řešením je navázat kontakt s některou specializovanou firmou, která se specializuje jak na zajištění založení a ostatních právních náležitostí, ale především má zkušenosti s daňovými dopady operací mezi společnostmi registrovanými v daňových rájích a v zemích se standardním daňovým systémem. Ta by měla společnosti nejen zakládat, ale také spravovat, vyřizovat administrativní povinnosti a nabízet další služby, které zjednodušují fungování společnosti. Potenciální klient by neměl srovnávat pouze cenu za základní balík služeb spojených se založením společnosti a navržením vhodné daňové struktury, ale i možnost  doobjednání dalších služeb, informační podporu poradenské společnosti v budoucnu a konečně i  její spolehlivost, pověst a odbornou úroveň jejích služeb.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme